Lagar mot skattebedrägeri och skatteflyktsbrott i UAE

Förenade Arabemiraten intar en stark hållning mot skattebedrägerier och skatteflykt genom en uppsättning federala lagar som gör det straffbart att avsiktligt felrapportera finansiell information eller undvika att betala skatter och avgifter. Dessa lagar syftar till att upprätthålla integriteten hos UAE:s skattesystem och förhindra olagliga försök att dölja inkomster, tillgångar eller skattepliktiga transaktioner från myndigheter. Överträdare kan drabbas av betydande påföljder, inklusive höga monetära böter, fängelsestraff, potentiell utvisning för utlandsboende och ytterligare straff som reseförbud eller beslag av alla medel och egendom kopplade till skattebrotten. Genom att upprätthålla strikta juridiska konsekvenser försöker Förenade Arabemiraten avskräcka skatteflykt och bedrägerier, samtidigt som det främjar transparens och efterlevnad av sina skatteregler för alla individer och företag som verkar inom Emiraten. Detta kompromisslösa tillvägagångssätt understryker vikten av korrekt skatteförvaltning och intäkter för att finansiera offentliga tjänster.

Vilka är lagarna om skatteflykt i Förenade Arabemiraten?

Skatteflykt är ett allvarligt brott i Förenade Arabemiraten (UAE), som styrs av en omfattande rättslig ram som beskriver olika brott och motsvarande påföljder. Den primära lagen som tar itu med skatteflykt är UAE:s strafflag, som specifikt förbjuder avsiktligt undandragande av skatter eller avgifter på grund av federala eller lokala myndigheter. Artikel 336 i strafflagen kriminaliserar sådana handlingar och betonar landets åtagande att upprätthålla ett rättvist och öppet skattesystem.

Dessutom tillhandahåller Förenade Arabemiratens federala dekret-lag nr 7 från 2017 om skatteförfaranden en detaljerad rättslig ram för att ta itu med skatteflyktsbrott. Denna lag täcker ett brett spektrum av skatterelaterade brott, inklusive underlåtenhet att registrera sig för tillämpliga skatter, såsom mervärdesskatt (moms) eller punktskatt, underlåtenhet att lämna in korrekta skattedeklarationer, dölja eller förstöra register, tillhandahålla falsk information och hjälpa till eller underlätta skatteflykt för andra.

För att effektivt bekämpa skatteflykt har Förenade Arabemiraten genomfört olika åtgärder, såsom utbyte av information med andra länder, strikta rapporteringskrav och förbättrade revisions- och utredningsförfaranden. Dessa åtgärder gör det möjligt för myndigheter att identifiera och åtala individer eller företag som är engagerade i skatteflykt. Företag och individer som verkar i Förenade Arabemiraten är juridiskt skyldiga att upprätthålla korrekta register, följa skattelagar och regler och söka professionell rådgivning om det behövs för att säkerställa efterlevnad. Underlåtenhet att följa dessa lagkrav kan resultera i stränga straff, inklusive böter och fängelse, enligt de relevanta lagarna.

Förenade Arabemiratens omfattande rättsliga ram för skatteflykt understryker landets åtagande att främja ett öppet och rättvist skattesystem, främja ekonomisk tillväxt och skydda allmänna intressen.

Vilka är straffen för skatteflykt i Förenade Arabemiraten?

Förenade Arabemiraten har fastställt stränga straff för individer eller företag som befunnits skyldiga till skatteflykt. Dessa påföljder beskrivs i olika lagar, inklusive Förenade Arabemiratens strafflag och det federala dekretet-lag nr 7 från 2017 om skatteförfaranden. Påföljderna syftar till att avskräcka från skatteflykt och säkerställa efterlevnad av skattelagar och förordningar.

 1. Fängelse: Beroende på brottets svårighetsgrad kan personer som döms för skatteflykt riskera fängelse från några månader till flera år. Enligt artikel 336 i Förenade Arabemiratens strafflagstiftning kan avsiktligt undandragande av skatter eller avgifter resultera i fängelse i en tid från tre månader till tre år.
 2. Böter: Betydande böter utdöms för skatteflyktsbrott. Enligt strafflagen kan böter variera från 5,000 100,000 AED till 1,360 27,200 AED (ungefär XNUMX XNUMX till XNUMX XNUMX USD) för avsiktligt skatteflykt.
 3. Påföljder för specifika förseelser enligt federal dekret-lag nr 7 från 2017:
  • Om du inte registrerar dig för mervärdesskatt (moms) eller punktskatt vid behov kan det resultera i en straffavgift på upp till 20,000 5,440 AED (XNUMX XNUMX USD).
  • Underlåtenhet att lämna in skattedeklarationer eller lämna in felaktiga deklarationer kan leda till en straffavgift på upp till 20,000 5,440 AED (XNUMX XNUMX USD) och/eller fängelse i upp till ett år.
  • Avsiktligt skatteundandragande, såsom att dölja eller förstöra register eller tillhandahålla falsk information, kan resultera i ett straff på upp till tre gånger skatteflykten och/eller fängelse i upp till fem år.
  • Att bistå eller underlätta för andras skatteflykt kan också leda till straff och fängelse.
 4. Ytterligare påföljder: Förutom böter och fängelsestraff kan individer eller företag som befunnits skyldiga till skatteflykt utsättas för andra konsekvenser, såsom upphävande eller återkallande av handelslicenser, svartlistning från statliga kontrakt och reseförbud.

Det är viktigt att notera att myndigheterna i Förenade Arabemiraten har rätt att utdöma påföljder baserat på de specifika omständigheterna i varje fall, med hänsyn till faktorer som skatteflykten, brottets varaktighet och graden av samarbete från gärningsmannen. .

Förenade Arabemiratens stränga straff för skatteflyktsbrott återspeglar landets åtagande att upprätthålla ett rättvist och öppet skattesystem och främja efterlevnad av skattelagar och regler.

Hur hanterar Förenade Arabemiraten gränsöverskridande skatteflyktsfall?

Förenade Arabemiraten har ett mångsidigt tillvägagångssätt för att ta itu med gränsöverskridande skatteflyktsfall, vilket involverar internationellt samarbete, rättsliga ramar och samarbete med globala organisationer. För det första har UAE undertecknat olika internationella avtal och konventioner som underlättar utbyte av skatteinformation med andra länder. Dessa inkluderar bilaterala skatteavtal och konventionen om ömsesidigt administrativt bistånd i skatteärenden. Genom att utbyta relevant skatteinformation kan Förenade Arabemiraten hjälpa till att utreda och åtala fall av skatteflykt som spänner över flera jurisdiktioner.

För det andra har Förenade Arabemiraten implementerat robusta inhemska lagar för att bekämpa gränsöverskridande skatteflykt. Det federala lagdekretet nr 7 från 2017 om skatteförfaranden beskriver bestämmelser för att dela information med utländska skattemyndigheter och utdöma straff för skatteflyktsbrott som involverar utländska jurisdiktioner. Denna rättsliga ram gör det möjligt för myndigheter i Förenade Arabemiraten att vidta åtgärder mot individer eller enheter som använder offshore-konton, skalbolag eller andra metoder för att dölja skattepliktiga inkomster eller tillgångar utomlands.

Dessutom har Förenade Arabemiraten antagit Common Reporting Standard (CRS), ett internationellt ramverk för automatiskt utbyte av finansiell kontoinformation mellan deltagande länder. Denna åtgärd ökar transparensen och gör det svårare för skattebetalare att dölja tillgångar till havs och undvika skatter över gränserna.

Dessutom samarbetar Förenade Arabemiraten aktivt med internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Dessa partnerskap tillåter Förenade Arabemiraten att anpassa sig till globala bästa praxis, utveckla internationella standarder och samordna ansträngningar för att effektivt bekämpa gränsöverskridande skatteflykt och olagliga finansiella flöden.

Finns det fängelsestraff för skatteflykt i Dubai?

Ja, individer som befunnits skyldiga till skatteflykt i Dubai kan riskera fängelse som en påföljd enligt UAE:s lag. Förenade Arabemiratens strafflagstiftning och andra relevanta skattelagar, såsom Federal Decre-Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures, beskriver potentiella fängelsestraff för skatteflyktsbrott.

Enligt artikel 336 i Förenade Arabemiratens strafflag kan alla som avsiktligt undandrar sig betalning av skatter eller avgifter på grund av den federala eller lokala regeringen få fängelse i en tid som sträcker sig från tre månader till tre år. Dessutom specificerar det federala lagdekretet nr 7 från 2017 om skatteförfaranden fängelse som ett potentiellt straff för vissa skatteflyktsbrott, inklusive:

 1. Underlåtenhet att lämna skattedeklarationer eller lämna in felaktiga deklarationer kan leda till fängelse i upp till ett år.
 2. Avsiktligt skatteundandragande, såsom att dölja eller förstöra register eller lämna falsk information, kan ge upp till fem års fängelse.
 3. Att bistå eller underlätta för andras skatteflykt kan också leda till fängelse.

Det är viktigt att notera att längden på fängelsestraffet kan variera beroende på de specifika omständigheterna i fallet, såsom storleken på skatteflykten, brottets varaktighet och graden av samarbete från gärningsmannen.

Bläddra till början