Điều khoản và Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ phần sau vì đây là hợp đồng ràng buộc giữa bạn và Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE. Nếu bạn dưới mười tám tuổi (18), bạn không được sử dụng Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE. Bằng cách sử dụng Luật sư UAE, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn không thể sử dụng Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE.

Luật sư UAE là gì? Lawyers UAE là một nền tảng công nghệ (một cổng thông tin điện tử) để giao tiếp giữa các luật sư và các thành viên trưởng thành của công chúng. Luật sư UAE không cung cấp lời khuyên pháp lý. Các luật sư tiếp cận với Lawyers UAE không phải là đối tác, nhân viên hoặc đại lý của Lawyers UAE; họ là bên thứ ba. Luật sư UAE không giới thiệu hoặc xác nhận bất kỳ luật sư nào trên trang web này, và không thể bảo đảm hoặc đảm bảo thông tin hoặc bằng cấp của họ. Bạn có trách nhiệm thực hiện sự siêng năng của riêng bạn liên quan đến bất kỳ luật sư nào. Không có mối quan hệ Luật sư-Khách hàng nào được dự định hoặc hình thành giữa bạn và Amal Khamis Advocates & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE bằng việc bạn sử dụng Luật sư UAE. Mặc dù Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE có thể tạo điều kiện cho một cuộc tư vấn pháp lý trực tuyến giữa bạn và luật sư, Lawyers UAE không phải là một bên của bất kỳ thỏa thuận đại diện nào mà bạn có thể tham gia với bất kỳ luật sư nào. Theo đó, bạn đồng ý rằng Luật sư UAE không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của luật sư. Luật sư UAE không xác nhận hoặc giới thiệu các luật sư cụ thể. Trước khi giữ lại bất kỳ luật sư nào hoặc yêu cầu tư vấn với luật sư của Luật sư UAE, bạn nên xem xét cẩn thận kiến ​​thức và kinh nghiệm của luật sư đó. Nếu bạn duy trì các dịch vụ của luật sư ngoài tư vấn về Luật sư UAE, bạn nên yêu cầu một thỏa thuận dịch vụ pháp lý bằng văn bản nêu chi tiết các điều khoản và điều kiện của việc đại diện, bao gồm tất cả các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ khác. Luật sư UAE không có trách nhiệm xác minh danh tính, thông tin hoặc bằng cấp của các luật sư truy cập vào Luật sư UAE bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin có trong hồ sơ luật sư, chẳng hạn như tên luật sư, công ty luật, chức danh, thông tin liên hệ, trình độ học vấn, tuyển sinh quán bar, khu vực thực hành hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Luật sư UAE không chịu trách nhiệm xem xét, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xác minh thông tin hồ sơ. Các luật sư UAE không có trách nhiệm hỏi hoặc xác minh xem các luật sư có được bảo hiểm chống lại sơ suất nghề nghiệp hoặc sơ suất hay không. Bạn có trách nhiệm thực hiện sự siêng năng của riêng bạn về danh tính hoặc trình độ của bất kỳ luật sư nào. Trừ khi được quy định khác ở đây, “Lawyers UAE” có nghĩa là Luật sư UAE và trang webyersuae.com.

Giao tiếp Người dùng. Luật sư UAE là nơi dành cho những người không phải là luật sư và luật sư (gọi chung là “Người dùng”) giao tiếp. Người sử dụng trang web, không phải Luật sư UAE, cung cấp nội dung của thông tin liên lạc. Luật sư UAE không phải là một bên tham gia giao tiếp giữa Người dùng. Luật sư UAE không có trách nhiệm chỉnh sửa, sửa đổi, lọc, sàng lọc, giám sát, xác nhận hoặc đảm bảo các thông tin liên lạc trên trang web này. Luật sư UAE từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa Người dùng trên trang web hoặc bất kỳ hành động nào bạn có thể thực hiện hoặc không thực hiện do bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá và xác minh danh tính cũng như độ tin cậy của nguồn và nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào.

Luật sư UAE không chịu trách nhiệm về việc xác minh và không đại diện hoặc đảm bảo về danh tính hoặc độ tin cậy của bất kỳ luật sư hoặc người không phải là luật sư hoặc nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào trên trang web này. Như được sử dụng ở đây, thông tin liên lạc bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin liên lạc nào trực tiếp hoặc gián tiếp đến bạn từ bất kỳ Người dùng nào có liên quan đến trang web này. Thông tin liên lạc bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin liên lạc của các luật sư về Luật sư UAE, bao gồm cả thông tin hồ sơ. Thông tin liên lạc trên trang web này bị hạn chế, không liên quan đến việc đánh giá hoặc thăm khám trực tiếp, và không bao gồm các biện pháp bảo vệ và thủ tục điển hình của việc đánh giá và thăm khám trực tiếp. Bất chấp những điều đã nói ở trên, Lawyers UAE có quyền, nhưng không bắt buộc, cấm hoặc xóa bất kỳ thông tin liên lạc nào về Lawyers UAE. Nếu vấn đề pháp lý của bạn liên quan đến một vụ kiện tiềm năng, thì điều quan trọng là bạn phải nhận thấy một vụ kiện phải được đệ trình hoặc phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định nếu không quyền lợi của bạn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, nếu một luật sư từ chối đại diện cho bạn, bạn được khuyến khích ngay lập tức tham khảo ý kiến ​​của một luật sư khác để bảo vệ quyền lợi của mình. Bạn không nên coi quyết định của luật sư không đại diện cho bạn như một sự thể hiện về giá trị của trường hợp của bạn. Lawyers UAE có các diễn đàn nơi Người dùng có thể tham gia vào các cuộc thảo luận chung về luật, thảo luận về trình độ của luật sư hoặc các chủ đề không bí mật khác. Thông tin liên lạc có thể không được bảo vệ trước sự tiết lộ bởi đặc quyền của luật sư-khách hàng hoặc các học thuyết đặc quyền khác.

Bảo mật; Đặc quyền. Luật sư UAE có thể bao gồm các diễn đàn tương tác và các tính năng không phù hợp để thảo luận về thông tin bí mật hoặc lời khuyên pháp lý. Thông tin bí mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn, tên của bạn, thông tin liên hệ, thông tin nhận dạng về những người hoặc tổ chức khác, bằng chứng hoặc việc thừa nhận trách nhiệm dân sự hoặc hình sự, hoặc thông tin khác về các vấn đề pháp lý của bạn. Mục đích của các diễn đàn và tính năng về Luật sư UAE là thảo luận chung về luật và trình độ của luật sư. Luật sư UAE không chịu trách nhiệm về việc cố ý hoặc vô ý tiết lộ thông tin bí mật. Có thể là bất kỳ thông tin liên lạc nào trên trang web này có thể bị các bên thứ ba, bao gồm cả những người không phải là luật sư, nhận hoặc chặn do vi phạm bảo mật, trục trặc hệ thống, bảo trì trang web hoặc vì các lý do khác. Người sử dụng trang web này chịu rủi ro rằng thông tin liên lạc của họ có thể được bên thứ ba tiếp nhận và có thể không được bảo vệ chống lại việc tiết lộ bởi đặc quyền của luật sư-khách hàng hoặc các học thuyết đặc quyền khác, đồng thời đồng ý không giữ Luật sư UAE chịu trách nhiệm trong những trường hợp như vậy. Thông tin và dịch vụ do Lawyers UAE cung cấp có bản chất là độc quyền và Người dùng thừa nhận rằng đó không phải là đối thủ cạnh tranh của Lawyers UAE và đồng ý không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Lawyers UAE. Bạn đồng ý thêm rằng các thiệt hại bằng tiền do vi phạm phần này có thể không đầy đủ và các Luật sư UAE sẽ được hưởng các biện pháp cứu trợ theo lệnh mà không yêu cầu phải đăng ký kết. Phần này sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào của Thỏa thuận này trong khoảng thời gian hai (2) năm hoặc miễn là thông tin được đề cập vẫn là bí mật thương mại theo luật và quy định hiện hành, tùy theo khoảng thời gian nào dài hơn.

Truy vấn pháp lý. Các truy vấn pháp lý của Người dùng (“Vụ việc”) về Luật sư UAE có thể được truy cập bởi bên thứ ba và / hoặc gửi email cho luật sư và những người không phải luật sư của bên thứ ba. Người dùng không nên gửi hoặc đăng thông tin mà họ không muốn tiết lộ cho công chúng. Các luật sư không đại diện cho bạn, những người không phải là luật sư và các thành viên của công chúng có thể xem các Vụ việc. Các trường hợp có thể không được bảo vệ chống lại việc tiết lộ bởi đặc quyền của luật sư-khách hàng hoặc học thuyết về sản phẩm công việc. Việc gửi thông tin bí mật hoặc buộc tội có thể được sử dụng để chống lại bạn làm bằng chứng hoặc thừa nhận trách nhiệm dân sự hoặc hình sự đều bị cấm. Người dùng gửi Yêu cầu đồng ý được liên hệ với luật sư và các bên thứ ba, bao gồm cả Luật sư UAE. Các câu trả lời của luật sư có thể được truy cập bởi các bên thứ ba và / hoặc email cho các bên thứ ba bao gồm cả luật sư và những người không phải là luật sư. Tuy nhiên, Luật sư UAE có quyền không xuất bản, không gửi email, hoặc chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Trường hợp nào, và chúng tôi cũng có quyền không xuất bản, không gửi email, hoặc chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ phản hồi nào đối với bất kỳ Trường hợp nào. Đối với Luật sư UAE, người dùng truy vấn đôi khi có thể được gọi là “Khách hàng” và người sử dụng luật sư đôi khi có thể được gọi là “Luật sư”, “Luật sư” hoặc “Luật sư của bạn” hoặc “Luật sư của bạn”. Tuy nhiên, liệu mối quan hệ luật sư-khách hàng có thực sự tồn tại hay không có thể là một câu hỏi thực tế khác nhau giữa các khu vực tài phán và việc sử dụng các thuật ngữ này đối với Luật sư UAE không nên được coi là sự trình bày của Luật sư UAE rằng có tồn tại mối quan hệ khách hàng luật sư.

Tham vấn ban đầu về phạm vi hạn chế. Người dùng có thể tham gia vào các cuộc tham vấn ban đầu trong phạm vi giới hạn về Luật sư UAE với một khoản phí. Luật sư UAE có thể được sử dụng để gửi thông tin liên lạc và thanh toán cho các cuộc tham vấn ban đầu trong phạm vi giới hạn giữa Người dùng truy vấn và luật sư-Người dùng. Phí có thể được ủy quyền trước, xử lý, chuyển khoản hoặc hoàn lại theo cách thức mà Luật sư UAE cho là phù hợp theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Thanh toán không cung cấp cho người dùng quyền truy vấn để nhận được tư vấn ban đầu hoặc các dịch vụ khác từ luật sư-Người dùng. Truy vấn-Người dùng thừa nhận rằng một luật sư-Người dùng có quyền thu hồi đề nghị tư vấn ban đầu trước hoặc sau khi thanh toán được thực hiện vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc xác định xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc thực tế, xung đột lập lịch trình, hoặc nếu luật sư-Người dùng tin rằng họ không có chuyên môn liên quan để cung cấp tư vấn cho Người dùng đang truy vấn. Người sử dụng đồng ý rằng bất kỳ cuộc tư vấn nào về Luật sư UAE được giới hạn trong phạm vi tư vấn sơ bộ dựa trên thông tin được Người dùng truy vấn đăng trên trang web Luật sư UAE. Người dùng truy vấn hiểu và thừa nhận rằng bất kỳ lời khuyên nào nhận được đều mang tính chất sơ bộ và không thay thế cho việc tư vấn trực tiếp và xem xét đầy đủ vấn đề bởi một luật sư có trình độ. Người sử dụng truy vấn hiểu thêm và thừa nhận rằng tại thời điểm tư vấn ban đầu về Luật sư UAE, Luật sư-Người dùng không có quyền truy cập vào tất cả các thông tin cần thiết để cung cấp tư vấn pháp lý đầy đủ cho Người dùng truy vấn và bất kỳ lời khuyên nào nhận được bởi do đó, truy vấn-Người dùng, về bản chất là sơ bộ. Luật sư-Người dùng sẽ không có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ pháp lý ngoài phạm vi tư vấn ban đầu có giới hạn. Nếu Người dùng truy vấn quyết định giữ lại các dịch vụ bổ sung của Luật sư-Người dùng trên Luật sư UAE, Người dùng truy vấn phải yêu cầu ký một thỏa thuận dịch vụ pháp lý bằng văn bản nêu chi tiết các điều khoản và điều kiện của đại diện, bao gồm tất cả các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ khác. Tất cả các bên thừa nhận rằng Luật sư UAE không phải là một bên của bất kỳ đại diện nào có thể xảy ra ngoài phạm vi giới hạn tham vấn ban đầu và đồng ý coi Luật sư UAE là vô hại đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ sự đại diện đó.

Tư cách thành viên luật sư. Luật sư-Người dùng có thể tạo hồ sơ Luật sư UAE và tiến hành tham vấn Luật sư UAE. Tiền thu được từ buổi tư vấn ban đầu được trả tiền có thể được gửi vào tài khoản ngân hàng do Luật sư-Người dùng chọn. Những lợi ích mà mỗi luật sư-Người dùng được hưởng có thể phụ thuộc vào gói thành viên do luật sư-Người dùng lựa chọn. Người dùng luật sư có thể hủy bỏ tư cách thành viên của họ bất kỳ lúc nào và không được hoàn lại tiền theo tỷ lệ hoặc cơ sở khác. Người sử dụng luật sư thừa nhận và đồng ý rằng Luật sư UAE có quyền sửa đổi các lợi ích của từng gói thành viên bất kỳ lúc nào và cách sử dụng duy nhất của Luật sư-Người dùng đối với các sửa đổi đó là hủy bỏ tư cách thành viên của họ.

Phí dịch vụ. Luật sư UAE và hoặc các chi nhánh của nó có thể khấu trừ Phí dịch vụ từ các khoản thanh toán do người dùng truy vấn thực hiện để tham khảo ý kiến ​​dựa trên cấp độ thành viên của luật sư-Người dùng. Phí Dịch vụ có thể bằng 50% đối với tư vấn của Thành viên Cơ bản và 20% đối với Thành viên Chuyên nghiệp. Phí Dịch vụ dựa trên các dịch vụ tiếp thị và công nghệ do Luật sư UAE cung cấp. Người dùng đồng ý rằng Phí dịch vụ là công bằng và hợp lý. Luật sư UAE có thể thay đổi tỷ lệ Phí dịch vụ bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng và tuyệt đối của họ.

Thanh toán. Luật sư UAE xử lý các khoản thanh toán bằng nền tảng thanh toán trực tuyến Stripe. Tất cả Người dùng thực hiện hoặc nhận thanh toán qua Lawyers UAE đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Stripe tại www.stripe.com hoặc www.paypal.com. Để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn và cho phép Người dùng mua các sản phẩm và dịch vụ bổ sung một cách thuận tiện, Luật sư UAE và / hoặc Stripe hoặc PayPal có thể lưu trữ phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ. Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm duy trì thông tin thanh toán hiện tại trong hồ sơ với Luật sư UAE. Dịch vụ xử lý thanh toán cho Người dùng trên Luật sư UAE do Stripe hoặc PayPal cung cấp và tuân theo Thỏa thuận tài khoản được kết nối với Stripe, bao gồm Điều khoản dịch vụ của Stripe (gọi chung là “Thỏa thuận dịch vụ của Stripe”). Bằng cách đồng ý với các điều khoản này hoặc tiếp tục hoạt động với tư cách là Người dùng trên Luật sư UAE, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận dịch vụ của Stripe hoặc Paypal, vì Stripe có thể sửa đổi điều khoản này theo thời gian. Với điều kiện Luật sư UAE cho phép dịch vụ xử lý thanh toán qua Stripe, bạn đồng ý cung cấp cho Luật sư UAE thông tin chính xác và đầy đủ về bạn và doanh nghiệp của bạn, đồng thời bạn cho phép Luật sư UAE chia sẻ thông tin đó và thông tin giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ xử lý thanh toán được cung cấp bằng Stripe hoặc Paypal.

Nhiệm vụ của Luật sư về Xung đột, Năng lực và Giấy phép. Tất cả luật sư-Người dùng phải đảm bảo rằng không có xung đột lợi ích và người được ủy quyền-Người dùng có khả năng cung cấp tư vấn ban đầu một cách thành thạo được yêu cầu. Phí do Người dùng truy vấn thanh toán sẽ không được trả cho Luật sư-Người dùng cho đến khi kết quả tư vấn ban đầu. Do đó, nếu bất kỳ vấn đề nào ngăn cản luật sư có thể cung cấp tư vấn ban đầu, luật sư-Người dùng có nghĩa vụ nhanh chóng kết thúc tư vấn ban đầu càng sớm càng tốt và cho phép Người dùng truy vấn nhận được tiền hoàn lại và / hoặc chọn một người khác luật sư-Người dùng. Tất cả người sử dụng luật sư đảm bảo rằng họ được cấp phép hành nghề luật sư và có địa vị tốt với một hoặc nhiều hiệp hội luật sư nhà nước ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc Dubai tại thời điểm tạo tài khoản Luật sư UAE và tại thời điểm đề nghị và cung cấp dịch vụ tư vấn cho truy vấn-Người dùng. Người dùng luật sư đồng ý rằng họ sẽ ngừng cung cấp và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Luật sư UAE và xóa tài khoản của họ khỏi Luật sư UAE ngay lập tức nếu giấy phép hành nghề luật sư của họ bị đình chỉ hoặc bị thu hồi.

Các nhiệm vụ khác của Luật sư. Ngoài các nghĩa vụ nêu trên về xung đột, thẩm quyền và giấy phép, luật sư-Người dùng đồng ý rằng nếu họ đề nghị cung cấp tư vấn pháp lý ban đầu về Luật sư UAE, thì họ sẽ trả lời truy vấn-Người dùng một cách nhanh chóng và chăm chỉ. Luật sư-Người dùng đồng ý rằng họ sẽ hoàn thành các cuộc tham vấn ban đầu và gửi thời gian lập hóa đơn trong vòng ba (3) ngày sau khi khách hàng ủy quyền trước thanh toán bằng cách chọn tùy chọn Thời gian Gửi trên trang Tin nhắn bao gồm lịch sử trò chuyện với Người dùng truy vấn. Người sử dụng Luật sư thừa nhận rằng họ mất quyền nhận thanh toán nếu họ không hoàn thành việc tư vấn ban đầu và nộp thời gian trước thời hạn. Luật sư-Người dùng thừa nhận rằng sự hài lòng của Người dùng truy vấn được đảm bảo và bất kỳ khoản phí nào bị tranh chấp vì bất kỳ lý do gì sẽ không được thanh toán.

Thông báo Đạo đức Luật sư. Nếu bạn là luật sư tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào của trang web này, bạn thừa nhận rằng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của các khu vực tài phán nơi bạn được cấp phép (“Quy tắc”) áp dụng cho tất cả các khía cạnh tham gia của bạn và bạn sẽ tuân thủ các Quy tắc này. Các Quy tắc này bao gồm nhưng không giới hạn ở, các quy tắc liên quan đến bảo mật, quảng cáo, chào mời khách hàng, hành vi trái phép của pháp luật và trình bày sai sự thật. Luật sư UAE từ chối mọi trách nhiệm về việc tuân thủ các Quy tắc này. Người dùng đồng ý coi Luật sư UAE là vô hại đối với bất kỳ vi phạm đạo đức nào của các luật sư sử dụng trang web này. Luật sư đồng ý giữ bí mật tuyệt đối tất cả thông tin và liên lạc thu được qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin độc quyền liên quan đến các dịch vụ của Luật sư UAE.

Chính sách bảo mật. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với Luật sư UAE. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó giải thích cách Luật sư UAE xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Hạn chế sử dụng. Nội dung trên trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không sử dụng cho mục đích thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này để xác định tính đủ điều kiện của người tiêu dùng đối với: (a) tín dụng hoặc bảo hiểm cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình; (b) việc làm; hoặc (c) giấy phép hoặc lợi ích của chính phủ. Bạn không được dịch ngược, đảo ngược thiết kế, tháo rời, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, cấp phép phụ hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ trang web này. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ phần mềm giám sát hoặc khám phá mạng nào để xác định kiến ​​trúc trang web hoặc trích xuất thông tin về việc sử dụng, danh tính cá nhân hoặc người dùng. Bạn không được sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu gọn nào, phần mềm hoặc thiết bị tự động khác, hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép trang web của chúng tôi hoặc nội dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được sử dụng trang web này để truyền tải bất kỳ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm, gian lận hoặc bất hợp pháp nào. Bạn không được sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, tái xuất bản, phân phối, hiển thị hoặc truyền tải cho các mục đích thương mại, phi lợi nhuận hoặc công cộng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web này, ngoại trừ phạm vi cho phép ở trên. Bạn không được sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung vi phạm luật và quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Mọi việc sử dụng trái phép trang web này hoặc nội dung của nó đều bị cấm.

Không sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm. Với điều kiện là bạn sử dụng trang web Lawyers UAE, bạn đảm bảo với Lawyers UAE rằng bạn sẽ không sử dụng trang web Lawyers UAE cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng trang web Lawyers UAE theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu trang web Lawyers UAE hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ trang web của Lawyers UAE. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi các trang web của Lawyers UAE. Luật sư UAE chỉ có thể được sử dụng bởi Người dùng truy vấn và Luật sư-Người dùng cho mục đích thực hiện tham vấn pháp lý trực tuyến ban đầu. Bất kỳ việc sử dụng nào của Người dùng không phải là Người dùng truy vấn hoặc luật sư-Người dùng không giới hạn trong việc thực hiện các cuộc tư vấn pháp lý trực tuyến ban đầu đều bị nghiêm cấm.

Quyền và Trách nhiệm của Chúng tôi. Luật sư UAE không phải là nhà xuất bản hoặc tác giả của nội dung hoặc thông tin liên lạc hợp pháp trên trang web này. Nó là nơi giao tiếp giữa Người dùng. Luật sư UAE không có trách nhiệm xem xét, chỉnh sửa hoặc phê duyệt thông tin liên lạc. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối về bảo mật hệ thống, nhưng Luật sư UAE thực hiện các bước hợp lý để duy trì bảo mật. Nếu bạn có lý do để tin rằng bảo mật hệ thống đã bị vi phạm, hãy liên hệ với chúng tôi qua email để được trợ giúp. Nếu nhân viên kỹ thuật của Lawyers UAE nhận thấy rằng các tệp hoặc quy trình thuộc về một thành viên có thể đe dọa đến hoạt động kỹ thuật thích hợp của hệ thống hoặc bảo mật của các thành viên khác, Lawyers UAE có quyền xóa các tệp đó hoặc dừng các quy trình đó. Nếu nhân viên kỹ thuật của Lawyers UAE nghi ngờ tên người dùng đang được sử dụng bởi một người không được người dùng thích hợp cho phép, Lawyers UAE có thể vô hiệu hóa quyền truy cập của người dùng đó để bảo mật hệ thống. Luật sư UAE có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, (i) chỉnh sửa, biên soạn lại hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào, (ii) phân loại lại bất kỳ nội dung nào để đặt nó ở vị trí thích hợp hơn hoặc (iii) sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ nội dung nào được xác định là không phù hợp hoặc vi phạm các điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung có chứa ngôn ngữ xúc phạm và quảng cáo. Luật sư UAE có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai và hủy bỏ quyền truy cập của người dùng bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý rằng Lawyers UAE không có trách nhiệm duy trì hoặc sản xuất dữ liệu được xuất bản hoặc lưu trữ trên Lawyers UAE. Bạn đồng ý Luật sư UAE sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hoặc cung cấp thông tin hoặc dữ liệu được công bố trên Luật sư UAE cho Bạn hoặc các bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì.

Quyền và Trách nhiệm của Bạn. Bạn chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn xuất bản hoặc truyền tải bằng cách sử dụng trang web này. Bạn có trách nhiệm tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ (bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu), quyền riêng tư và quyền không bị bôi nhọ hoặc vu khống. Bạn cho phép Luật sư UAE thực hiện bất kỳ tác phẩm nào bạn tạo trên trang web này như một phần của quy trình sao lưu thông thường. Bạn có quyền xóa bất kỳ tác phẩm nào của mình khỏi trang web bất cứ lúc nào. Gửi nội dung cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào là vi phạm Điều khoản Sử dụng này. Lawyers UAE mở cửa cho các thành viên trên toàn thế giới và Lawyers UAE không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp rắc rối pháp lý ở các khu vực pháp lý khác về thông tin liên lạc của bạn. Nếu bạn có khiếu nại về hành vi hoặc giao tiếp của Người dùng khác, bạn có trách nhiệm cố gắng giải quyết xung đột, thường bằng cách liên hệ trực tiếp với người đó, nếu có thể. Thông thường, Luật sư UAE sẽ không đóng vai trò hòa giải xung đột giữa bạn và những Người dùng khác. Luật sư UAE không chịu trách nhiệm về hành vi của bạn hoặc của những Người dùng khác. Bất chấp những điều đã nói ở trên, nếu khiếu nại hoặc xung đột như vậy phát sinh, Người dùng hoặc những Người sử dụng có thể yêu cầu Luật sư UAE can thiệp và cố gắng giải quyết tranh chấp. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy không phải là đảm bảo rằng Luật sư UAE sẽ (i) can thiệp, (ii) can thiệp kịp thời, (iii) giải quyết tranh chấp có lợi cho bên này hoặc bên kia hoặc (iv) giải quyết thành công tình huống. Quyết định can thiệp thuộc về Luật sư UAE, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Quyền truy cập của bạn vào Luật sư UAE chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn phân phối lại thông tin liên lạc bạn tìm thấy trên trang web này, bạn có trách nhiệm xin phép tác giả của thông tin liên lạc (và bất kỳ người nào khác có quyền). Bạn đồng ý giúp bảo vệ tài khoản của bạn và bảo mật của những người dùng khác bằng cách bảo vệ mật khẩu của bạn. Nếu bạn có lý do để tin rằng mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm hoặc có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn, bạn đồng ý liên hệ với Luật sư UAE càng sớm càng tốt.

Nội dung không phù hợp. Khi truy cập trang web, bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào: (i) bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiêu dâm, lạm dụng hoặc đe dọa; (b) ủng hộ hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc nước ngoài; hoặc (c) quảng cáo hoặc gây quỹ hoặc là một lời chào mời cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Luật sư UAE có quyền chấm dứt hoặc xóa tài liệu đó khỏi máy chủ của mình. Luật sư UAE sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ quan chức hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào trong việc điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn từ bỏ quyền yêu cầu hoặc trát đòi hồ sơ từ Luật sư UAE bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được xuất bản trên Luật sư UAE vì bất kỳ lý do gì.

Liên kết đến các trang web của Bên thứ ba. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web được kiểm soát bởi các bên không phải là Luật sư UAE. Luật sư UAE có thể cung cấp liên kết đến các trích dẫn hoặc tài nguyên khác mà nó không được liên kết. Luật sư UAE không chịu trách nhiệm và không xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về tính khả dụng, nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc việc sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, bất kỳ trang web nào được truy cập từ đó, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web đó. Luật sư UAE không đảm bảo về nội dung hoặc chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web đó. Luật sư UAE không chịu trách nhiệm về dự báo web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Lawyers UAE trên trang web của Bên thứ ba, cũng không ngụ ý rằng Lawyers UAE tài trợ, được liên kết hoặc liên kết với, đảm bảo hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký, biểu trưng nào, con dấu hợp pháp hoặc chính thức, hoặc biểu tượng có bản quyền có thể được phản ánh trong các liên kết. Bạn thừa nhận rằng bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và sử dụng nội dung được cung cấp trên trang web của bên thứ ba và đồng ý rằng Luật sư UAE không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu khi giao dịch với bên thứ ba.

Quyền sở hữu. Trang web nàyyersuae.com hoặc Lawyers UAE được sở hữu và điều hành bởi Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Tất cả các quyền, chức danh và lợi ích trong và đối với các tài liệu được cung cấp trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, tài liệu, biểu trưng, ​​đồ họa, âm thanh và hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Luật sư UAE hoặc các tác giả, nhà phát triển hoặc nhà cung cấp bên thứ ba tương ứng của họ. Trừ khi được cung cấp rõ ràng bởi Lawyers UAE, không tài liệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải xuống, tải lên, đăng, hiển thị, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào và không có gì trên trang web này được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép nào theo bất kỳ của Lawyers UAE nào quyền sở hữu trí tuệ, cho dù là bằng estoppel, ngụ ý hay cách khác. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi Luật sư UAE hoặc Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý của Amal Khamis.

Bản quyền tác giả. Tất cả thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, việc lựa chọn và sắp xếp chúng, đều thuộc quyền sở hữu của Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý của Amal Khamis, TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU.

Thương hiệu. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, tất cả hình ảnh và văn bản, và tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh và các biểu tượng nút là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Tất cả các nhãn hiệu, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo được trích dẫn ở đây là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được bao gồm hoặc có sẵn thông qua trang webyersuae.com có ​​thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này. Luật sư UAE và / hoặc các chi nhánh của nó có thể thực hiện các cải tiến và / hoặc thay đổi trên trang webyersuae.com bất kỳ lúc nào. Không nên dựa vào lời khuyên nhận được qua trang web Lawyers UAE cho các quyết định cá nhân, y tế, pháp lý hoặc tài chính và bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia thích hợp để có lời khuyên cụ thể phù hợp với tình huống của bạn. Lawyers UAE và / hoặc các chi nhánh của nó không tuyên bố về tính phù hợp, độ tin cậy, tính khả dụng, kịp thời và chính xác của thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan có trên trang webyersuae.com cho bất kỳ mục đích nào. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào. Luật sư UAE và / hoặc các chi nhánh của UAE từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin này, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Luật sư UAE và / hoặc các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất sử dụng , dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện trang webyersuae.com, với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang webyersuae.com hoặc các dịch vụ liên quan, việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ, hoặc đối với bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan nào có được thông qua trang webyersuae.com, hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang webyersuae.com, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc thậm chí nếu Luật sư UAE hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại. Bởi vì một số tiểu bang / khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang webyersuae.com, hoặc với bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong số này, biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang webyersuae.com.

Không bảo hành. Trang web và tất cả các tài liệu, tài liệu hoặc biểu mẫu được cung cấp trên hoặc thông qua việc bạn sử dụng trang web được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Amal Khamis Bênh vực & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, chức danh và không sự vi phạm. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE không bảo đảm rằng: (a) trang web hoặc các tài liệu sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn; (b) trang web hoặc các tài liệu sẽ được cung cấp liên tục, kịp thời, an toàn hoặc không có sai sót; (c) các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng trang web, hoặc bất kỳ tài liệu nào được cung cấp thông qua trang web, sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; hoặc (d) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua trang web hoặc dựa vào các tài liệu đó sẽ đáp ứng mong đợi của bạn. Việc lấy bất kỳ tài liệu nào thông qua việc sử dụng trang web được thực hiện theo quyết định của riêng bạn và bạn tự chịu rủi ro. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ nội dung, tài liệu, thông tin hoặc phần mềm nào.

Giới hạn trách nhiệm và bồi thường. Bạn sẽ coi Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của nó là vô hại và bồi thường cho Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào, tuy nhiên, phát sinh (bao gồm phí luật sư và tất cả các chi phí liên quan và chi phí kiện tụng và trọng tài, hoặc tại phiên tòa hoặc khi kháng cáo, nếu có, cho dù kiện tụng hoặc trọng tài có được tiến hành hay không), cho dù trong một hành động hợp đồng, sơ suất hoặc hành động khó khăn khác, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào về thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ thỏa thuận này và bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ luật, quy chế, quy tắc hoặc quy định nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, ngay cả khi Luật sư UAE trước đó đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy. Nếu Luật sư UAE có trách nhiệm pháp lý, thì sẽ bị giới hạn ở số tiền được thanh toán cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ, trừ khi được cho phép theo thỏa thuận trọng tài về các điều khoản sử dụng này và trong mọi trường hợp sẽ không có hậu quả hoặc các thiệt hại trừng phạt. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ nêu trên có thể không được áp dụng. Trong mọi trường hợp, các Nhà tư vấn & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE, các công ty liên quan của nó, hoặc các giám đốc, cán bộ, thành viên, nhân viên, cổ đông, chi nhánh, đối tác phân phối hoặc đại lý tương ứng của công ty sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí pháp lý nào hoặc gián tiếp, đặc biệt, Tuy nhiên, thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, mẫu mực hoặc trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào do mất doanh thu, lợi nhuận, việc sử dụng hoặc dữ liệu), cho dù vi phạm hợp đồng, sơ suất hoặc theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù có thể thấy trước được hay không và liệu Amal Khamis Advocates & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay chưa và mặc dù không đạt được mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào. Người dùng đồng ý rằng các giới hạn trách nhiệm này được thỏa thuận về việc phân bổ rủi ro và được phản ánh trong các khoản phí mà các bên đã thỏa thuận. Các giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong Thỏa thuận này là các yếu tố cơ bản của cơ sở thương lượng và các Bên sẽ không tham gia bất kỳ thỏa thuận pháp lý nào để cung cấp dịch vụ mà không có Thỏa thuận về những giới hạn này. NGOẠI TRỪ CÁC NGHĨA VỤ CHỈ ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI Amal Khamis TRÁNH XA & TƯ VẤN PHÁP LUẬT THEO THỎA THUẬN NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MỖI BÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN MÀ NGƯỜI DÙNG ĐÃ TRÁNH CHO LUẬT SƯ UAE TRÊN CÁC BÊN KHÁC VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MỖI THÁNG KHÁC SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT NGÀN ĐƯỜNG DIRHAMS (1,000.00 AED).

Sự lựa chọn của pháp luật. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rõ ràng rằng các quyền và nghĩa vụ của bạn sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngoại trừ việc lựa chọn các quy tắc luật. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web được điều chỉnh bởi Thỏa thuận Trọng tài trong điều khoản Sử dụng này. Các điều khoản Sử dụng này loại trừ và từ chối một cách rõ ràng các điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, sẽ không áp dụng cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua hoặc liên quan đến trang web này.

Giải quyết tranh chấp; Trọng tài. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE và bạn đồng ý cố gắng giải quyết tất cả các tranh chấp một cách không chính thức trong 30 ngày trước khi nộp đơn ra trọng tài. Trong trường hợp, chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp và đã qua ít nhất 30 ngày kể từ khi tất cả các bên nhận được thông báo về sự tồn tại của tranh chấp, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE và bạn đồng ý phân xử tất cả các tranh chấp và khiếu nại giữa chúng tôi trước một trọng tài duy nhất. Các loại tranh chấp và khiếu nại mà chúng tôi đồng ý phân xử bằng trọng tài nhằm được diễn giải một cách rộng rãi. Nó áp dụng, không giới hạn, đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ giữa chúng tôi, cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm, quy chế, gian lận, xuyên tạc, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác; các tuyên bố phát sinh trước các Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản trước nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến quảng cáo); các khiếu nại hiện đang là chủ đề của vụ kiện tụng tập thể có chủ đích trong đó bạn không phải là thành viên của lớp được chứng nhận; và các khiếu nại có thể phát sinh sau khi chấm dứt các điều khoản này. Đối với các mục đích của Thỏa thuận Trọng tài này, các tham chiếu đến “Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE” “chúng tôi” và “chúng tôi” bao gồm các công ty con, chi nhánh, đại lý, nhân viên tương ứng của chúng tôi. với tư cách là tất cả người dùng hoặc người thụ hưởng được ủy quyền hoặc trái phép của các dịch vụ hoặc sản phẩm theo các điều khoản này hoặc bất kỳ thỏa thuận trước đây giữa chúng tôi. Bất chấp những điều đã nói ở trên, một trong hai bên có thể đưa ra một vụ kiện riêng lẻ tại tòa án khiếu nại nhỏ. Bạn đồng ý rằng, bằng cách tham gia vào các điều khoản này, bạn và Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể. Các Điều khoản này bằng chứng về giao dịch hoặc việc sử dụng trang web trong thương mại giữa các tiểu bang và do đó, Đạo luật Trọng tài Liên bang điều chỉnh việc giải thích và thực thi điều khoản này. Điều khoản trọng tài này sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt các điều khoản này. Một bên có ý định đệ đơn kiện lên tòa án khiếu nại nhỏ hoặc nhờ trọng tài phân xử trước tiên phải gửi, bằng thư bảo đảm của UAE, Thông báo tranh chấp bằng văn bản (“Thông báo”) cho bên kia, sẽ được gửi tới: case@lawyersuae.com (“Địa chỉ Thông báo”) và một bản sao điện tử phải được gửi qua email đến raj@lawyersuae.com. Thông báo phải (a) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp và (b) đưa ra biện pháp cứu trợ cụ thể được tìm kiếm (“Nhu cầu”). Nếu Luật sư UAE và bạn không đạt được thỏa thuận để giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, bạn hoặc Luật sư UAE có thể bắt đầu một thủ tục trọng tài. Trong quá trình phân xử trọng tài, số tiền của bất kỳ đề nghị giải quyết nào do Luật sư UAE hoặc bạn đưa ra sẽ không được tiết lộ cho trọng tài viên cho đến khi trọng tài xác định số tiền, nếu có, mà bạn hoặc Luật sư UAE được hưởng. Việc phân xử sẽ được điều chỉnh bởi Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại và Thủ tục bổ sung cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng của Trọng tài UAE, như được sửa đổi bởi các điều khoản này và sẽ do AAA quản lý. Trọng tài bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Trọng tài sẽ đưa ra một quyết định bằng văn bản có lý do đủ để giải thích những phát hiện cơ bản về thực tế và kết luận của luật làm cơ sở cho phán quyết. Các bên đồng ý rằng bất kỳ phán quyết hoặc phát hiện thực tế hoặc kết luận của pháp luật nào được đưa ra trong một trọng tài về tranh chấp hoặc khiếu nại của họ chỉ được đưa ra cho các mục đích của trọng tài đó, và không được sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác trong bất kỳ trọng tài nào sau này của bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE. Các bên đồng ý rằng trong bất kỳ trọng tài nào về tranh chấp hoặc khiếu nại, không bên nào sẽ dựa vào hiệu lực chính đối với bất kỳ phán quyết hoặc phát hiện thực tế hoặc kết luận nào của pháp luật được đưa ra trong bất kỳ trọng tài nào khác về bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào mà Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Luật sư UAE là một bên. Trọng tài chỉ có thể đưa ra biện pháp cứu trợ bắt buộc có lợi cho cá nhân bên đang tìm kiếm biện pháp cứu trợ và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp cứu trợ được bảo đảm bởi yêu cầu cá nhân của bên đó. BẠN VÀ Amal Khamis AVOCATES & CHUYÊN GIA TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỒNG Ý RẰNG MỖI CÓ THỂ ĐƯA RA CÁC YÊU CẦU KHÁC CHỈ TRONG VỐN CÁ NHÂN HOẶC CỦA BẠN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN HOẶC THÀNH VIÊN LỚP TRONG BẤT KỲ LỚP NÀO ĐÓNG GÓP HOẶC NĂNG LỰC ĐẠI DIỆN CỦA BẠN HOẶC NĂNG LỰC ĐẠI DIỆN. Trọng tài sẽ không có quyền đưa ra các sai sót về luật pháp hoặc lý luận pháp lý và các bên đồng ý rằng bất kỳ phán quyết nào có thể bị bỏ trống hoặc sửa chữa khi một bên kháng cáo lên tòa án có thẩm quyền đối với bất kỳ lỗi nào như vậy. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí và lệ phí đối với bất kỳ kháng nghị nào như vậy. Trọng tài sẽ không đưa ra mức bồi thường vượt quá những gì các điều khoản này quy định hoặc đưa ra các khoản bồi thường thiệt hại trừng phạt hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác không được tính bằng thiệt hại thực tế. Hơn nữa, trừ khi cả bạn và Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE đồng ý khác, trọng tài không được hợp nhất nhiều hơn các khiếu nại của một người và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập thể nào. Nếu điều khoản cụ thể này được phát hiện là không thể thi hành, thì toàn bộ điều khoản trọng tài này sẽ vô hiệu. Tất cả các khía cạnh của quá trình tố tụng trọng tài và bất kỳ phán quyết, quyết định hoặc phán quyết nào của trọng tài, sẽ được bảo mật nghiêm ngặt, ngoại trừ một phần của việc kháng cáo lên tòa án có thẩm quyền. Trọng tài, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền độc quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích, khả năng áp dụng, khả năng thực thi hoặc hình thành Thỏa thuận này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào mà tất cả hoặc bất kỳ một phần của Thỏa thuận này là vô hiệu hoặc vô hiệu.

Chấm dứt / Hạn chế Truy cập. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang webyersuae.com và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Sự sửa đổi. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo mà trang web của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí liên quan đến việc sử dụng Amal Trang web của Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Sử dụng này theo định kỳ để biết các thay đổi được thực hiện mà không cần thông báo cho bạn.

Nhìn nhận. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE hoặc truy cập trang webyersuae.com, bạn xác nhận rằng bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên, rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.

Di chuyển về đầu trang