Từ chối trách nhiệm

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

VUI LÒNG ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY MÔ TẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN THEO KHI KHAMIS AMAL CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ QUA WEBSITE TẠI WWW.LAWYERSUAE.COM (từ đó được gọi trong tài liệu này là BẠCH LUẬT AMAM KHAMIS, CÂU CHUYỆN

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐẶT RA BÊN DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRANG WEB NÀY DO SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ TƯ VẤN KHAMIS AMAL & TƯ VẤN PHÁP LUẬT.

BẠN HIỂU RẰNG CÁC TỔNG ĐÀI KHAMIS VÀ TƯ VẤN PHÁP LÝ CỦA MỸ CÓ THỂ SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ CÁC SỬA ĐỔI NÀY SẼ CÓ HIỆU QUẢ NGAY LẬP TỨC KHI ĐĂNG LẬP THỎA THUẬN ĐÃ SỬA ĐỔI TRÊN TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý XEM LẠI THỎA THUẬN KỲ HẠN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN THỨC VỀ CÁC SỬA ĐỔI NÊN VÀ VIỆC BẠN TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN VỀ THỎA THUẬN ĐÃ SỬA ĐỔI

GIỚI THIỆU

LawyersUAE.com là một nền tảng trực tuyến cho thông tin pháp lý và tự trợ giúp. Thông tin do chúng tôi cung cấp cùng với nội dung trên trang web của chúng tôi liên quan đến các vấn đề pháp lý (“Thông tin pháp lý”) được cung cấp cho cá nhân của bạn và không cấu thành lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không xem xét bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi về tính chính xác hoặc đầy đủ về mặt pháp lý, đưa ra các kết luận pháp lý, đưa ra ý kiến ​​về việc bạn lựa chọn các hình thức hoặc áp dụng luật vào thực tế tình huống của bạn.

Chúng tôi không phải là Công ty Luật và việc bạn sử dụng dịch vụ này không cấu thành mối quan hệ luật sư - khách hàng. Bạn hiểu rằng chỉ có Luật sư được cấp phép mới có thể cung cấp lời khuyên pháp lý. Amal Khamis hay bất kỳ Thông tin Pháp lý nào được cung cấp bởi LawyersUAE.com đều không thay thế cho lời khuyên pháp lý từ một luật sư đủ điều kiện được cấp phép hành nghề trong một khu vực pháp lý thích hợp.

Trừ khi bạn được đại diện bởi một luật sư, bao gồm cả Luật sư được liệt kê, bạn sẽ tự đại diện cho mình trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào bạn thực hiện thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

LawyersUAE.com hoặc Lawyers UAE không phải là “Dịch vụ giới thiệu luật sư”. Thư mục luật sư được xuất bản trên trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí cho công chúng và chỉ dành cho mục đích thông tin. LawyersUAE.com không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ luật sư nào cũng như không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về trình độ hoặc năng lực của bất kỳ luật sư nào.

TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC VỚI LUẬT SƯ

Khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội bắt đầu liên hệ với luật sư (“Luật sư được niêm yết”). Luật sư được niêm yết không phải là nhân viên cũng không phải là đại lý của LawyersUAE.com hoặc Lawyers UAE. Luật sư được niêm yết là các nhà thầu độc lập thực hiện hành nghề pháp lý của riêng họ và đã đồng ý cung cấp câu trả lời trực tuyến, tư vấn hạn chế hoặc các dịch vụ pháp lý cơ bản khác cho người dùng của LawyersUAE.com hoặc Lawyers UAE. Không bắt buộc phải liên lạc với Luật sư được niêm yết thông qua Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý của Amal Khamis. Tuy nhiên, nếu bạn chọn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, vui lòng lưu ý những điều sau (a) Khi bạn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, họ có thể cung cấp cho bạn tư vấn ban đầu, xem xét pháp lý các biểu mẫu hoặc tài liệu của bạn , hoặc câu trả lời cho các câu hỏi pháp lý của bạn. Xin lưu ý rằng bất kỳ tương tác nào như vậy đều nhằm mục đích là điểm khởi đầu để giải quyết vấn đề pháp lý hoặc giải quyết các câu hỏi pháp lý cơ bản và bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng nào được hình thành trong quá trình tương tác đó là hoàn toàn giữa bạn và Luật sư được niêm yết (b) Khi bạn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, họ có thể hỏi bạn một số thông tin liên quan đến bạn và các vấn đề pháp lý của bạn để giải quyết các câu hỏi của bạn một cách chính xác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân đó với mục đích đảm bảo tư vấn pháp lý với cả luật sư yêu cầu và với Luật sư UAE. Luật sư UAE sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin liên lạc nào được gửi qua nền tảng của chúng tôi cho mục đích thực hiện và đảm bảo chất lượng (c) Khi bạn liên hệ với Luật sư được niêm yết thông qua Luật sư UAE, bạn kiểm soát cả thời lượng và độ sâu của tương tác. Bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng nào được hình thành trong quá trình tương tác đó, tùy theo lựa chọn của bạn, có thể (i) kết thúc khi tương tác với Luật sư được niêm yết kết thúc hoặc (ii) tiếp tục nếu bạn muốn thuê Luật sư được niêm yết để có thêm các dịch vụ pháp lý. (d) Nếu bạn muốn tạo mối quan hệ luật sư-khách hàng với Luật sư được niêm yết ngoài việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì mối quan hệ đó sẽ dựa trên bất kỳ điều khoản nào mà bạn thiết lập với luật sư được đề cập. Các điều khoản đó KHÔNG liên quan đến Luật sư UAE và, ngoại trừ việc thương lượng trước các khoản chiết khấu đặc biệt cho các thành viên của chúng tôi, chúng tôi không đặt ra, kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản đó. Ví dụ: Luật sư được niêm yết có thể yêu cầu bạn ký một thỏa thuận đại diện chính thức liên quan đến phạm vi công việc mà họ sẽ thực hiện, chi phí dịch vụ pháp lý của họ và việc xử lý mọi chi phí tự trả mà họ có thể phải chịu. (e) Các Luật sư được niêm yết có thể được Luật sư UAE bồi thường cho các Dịch vụ được thực hiện thay mặt bạn, tuy nhiên, Luật sư UAE không nhận bất kỳ khoản chia sẻ phí pháp lý nào do bất kỳ luật sư nào trong mạng lưới của chúng tôi thu. Trong mọi trường hợp, Luật sư UAE sẽ không ảnh hưởng hoặc can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ phán quyết chuyên môn độc lập nào của luật sư. Luật sư được niêm yết có quyền từ chối thực hiện các dịch vụ pháp lý thay mặt bạn theo quyết định riêng của họ.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU CỦA BẠN

Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ tài liệu nào bạn tạo hoặc tải lên và lưu trữ bằng Dịch vụ của chúng tôi (“Tài liệu”). Bạn cấp phép cho Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE sử dụng Tài liệu của bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE có thể bảo quản các Tài liệu này cũng như tiết lộ chúng nếu luật pháp yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng việc lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để thực hiện bất kỳ điều nào sau đây : (1) tuân thủ quy trình pháp lý, luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ; (2) để thực thi các Điều khoản này; (3) để phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (4) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, người dùng và công chúng. Bạn hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền tải Dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn, có thể liên quan đến việc truyền qua các mạng khác nhau và các thay đổi để tuân thủ và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Bạn đồng ý rằng Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung nào do Dịch vụ duy trì hoặc tải lên.

BẰNG LÒNG

Bằng cách tạo tài khoản, bạn đồng ý rằng bạn có thể nhận được thông tin liên lạc qua email từ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, chẳng hạn như bản tin, ưu đãi đặc biệt, lời nhắc và cập nhật. Bạn cũng hiểu rằng bạn có thể tự xóa mình khỏi những liên lạc này bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” ở chân trang của email thực.

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm một số lượng lớn những gì được gọi chung là “Dịch vụ Truyền thông”. Chúng bao gồm các dịch vụ như chủ đề bình luận, bài đăng trên blog, sản phẩm hỏi và đáp, diễn đàn giao tiếp dịch vụ khách hàng và các dịch vụ tin nhắn khác. Bạn đồng ý chỉ sử dụng các Dịch vụ Thông tin để đăng, gửi và nhận các thông điệp hoặc tài liệu thích hợp và liên quan đến Dịch vụ Thông tin cụ thể. Khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.
 • Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tên, tài liệu hoặc thông tin nào được coi là không phù hợp, thô tục, phỉ báng, xâm phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc không hợp pháp.
 • Tạo một danh tính giả, thể hiện bạn là người khác hoặc ký thỏa thuận với tư cách là người khác hoặc nhân danh người khác hoặc làm sai lệch hoặc xóa trong tệp được tải lên bất kỳ phân bổ hoặc thông báo quan trọng nào.
 • Tải lên các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hoặc bởi quyền riêng tư hoặc công khai trừ khi
 • bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền cần thiết, hoặc
 • bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
 • Tải lên các tệp bị hỏng, tệp chứa vi-rút hoặc bất kỳ tệp nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác.
 • Quảng cáo, đề nghị bán hoặc đề nghị mua bất cứ thứ gì cho mục đích kinh doanh ngoại trừ trong phạm vi giới hạn, bất kỳ Dịch vụ truyền thông cụ thể nào cũng cho phép hoạt động đó.
 • Hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ Thông tin.
 • Thu hoạch hoặc thu thập thông tin cá nhân về người khác, mà không có sự đồng ý của họ.
 • Vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn khác, có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ truyền thông cụ thể nào.
 • Xâm phạm các quy định hiện hành.

Mặc dù Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, xem xét và loại bỏ toàn bộ hoặc một phần các tài liệu được đăng lên một Dịch vụ Thông tin. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE có quyền tiết lộ bất kỳ tài liệu được đăng, thông tin hoặc hoạt động cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ.

KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG GIỚI HẠN

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu chúng không xung đột hoặc vi phạm luật của (các) khu vực tài phán của bạn. Sự sẵn có của Dịch vụ của chúng tôi trong (các) khu vực tài phán của bạn không phải là lời mời hoặc đề nghị của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE để truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm rằng bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào trong (các) khu vực tài phán của bạn. Để thực thi điều khoản này, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE có quyền từ chối tư cách thành viên, tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước theo quyết định của chúng tôi.

Sau đây được đặc biệt loại trừ hoặc bị cấm:

 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào có bản chất phù phiếm, phi vật chất hoặc bất hợp pháp, theo quyết định của Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis hoặc Luật sư được niêm yết theo quyết định riêng của họ;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý liên quan đến một tội phạm bạo lực bị cáo buộc;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan đến luật pháp của các khu vực pháp lý bên ngoài Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc các phân khu của nó;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà bạn hiện đang hoặc đại diện cho tư vấn pháp lý.
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào, như được xác định bởi Luật sư được liệt kê theo quyết định riêng của mình, thiếu công đức để đảm bảo theo đuổi, hoặc đã được đưa ra một số lần quá mức hoặc vô lý mà không thay đổi hoàn cảnh;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ Luật sư được liệt kê nào khác ngoài tư vấn của bạn;
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các Nhà tư vấn & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc, đại lý, nhân viên nào của Amal Khamis hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE; hoặc
 • Sử dụng liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà Nhà tài trợ chương trình của bạn có lợi ích bất lợi hoặc trong đó bất kỳ giám đốc, viên chức, đại lý hoặc nhân viên nào của họ có lợi ích bất lợi. Theo mục đích của điều khoản này, “Nhà tài trợ chương trình” có nghĩa là bất kỳ công ty, tổ chức hoặc đơn vị liên kết nào thay mặt các thành viên hoặc nhân viên của mình mua hoặc cung cấp dịch vụ thay mặt cho các thành viên hoặc nhân viên của mình, một Nhà tư vấn pháp lý & Tư vấn pháp lý của Amal Khamis hoặc các kế hoạch pháp lý của UAE thông qua các kênh bán buôn, kênh bán lẻ hoặc các hình thức khác . Vui lòng gặp Nhà tài trợ chương trình của bạn để biết thêm các hạn chế.

Bạn không được hack, “cạo” hoặc “thu thập thông tin” Rocketlawyer.com cho dù trực tiếp hay thông qua trung gian như trình thu thập dữ liệu, rô bốt, trình thu thập thông tin, trình thu thập dữ liệu, khung, iframe hoặc nguồn cấp RSS, hoặc truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nào của Amal Khamis Advocates & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư UAE đã không cố ý cung cấp cho bạn trên trang web của họ thông qua đăng ký đã mua. Việc bạn sử dụng trang web Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE không cho phép bạn bán lại bất kỳ nội dung nào của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE.

GIẤY PHÉP

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, bạn được cấp giấy phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng Dịch vụ như chúng tôi dự định sử dụng chúng. Với tư cách là người dùng đã đăng ký của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, bạn được cấp phép để lưu giữ hồ sơ cá nhân của riêng bạn, bản sao điện tử hoặc vật lý của các tài liệu bạn đã tạo trên Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE. Bạn không được sao chép nội dung của các biểu mẫu hoặc thỏa thuận của Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE để sử dụng hoặc bán bên ngoài Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được bảo lưu bởi Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE.

Khi bạn truyền tải nội dung của người dùng trên Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, theo đây bạn cấp cho Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE và các chi nhánh của nó quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, trình diễn và hiển thị bất kỳ nội dung nào như vậy, bao gồm trên toàn thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không có nghĩa vụ đối với bạn.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với các dịch vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, hình minh họa, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, ảnh, video, âm nhạc và tất cả các thông tin trí tuệ liên quan quyền sở hữu. Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này, bạn không được và không được phép cho người khác: sao chép, sửa đổi, dịch, cải tiến, dịch ngược, tháo rời, bán kỹ thuật đối chiếu, cấp phép, cấp phép lại, thuê, cho thuê, phân phối, sao chép, hiển thị công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi;

Các liên kết đến trang web của bên thứ ba

Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư Các trang web của UAE có thể chứa các liên kết đến các tài nguyên và doanh nghiệp của bên thứ ba trên Internet, ở đây được gọi là “liên kết” hoặc “Các trang web được liên kết”. Các liên kết đó được cung cấp để thuận tiện cho bạn nhằm giúp bạn xác định và định vị các tài nguyên Internet khác mà bạn có thể quan tâm. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE không tài trợ và không được liên kết hợp pháp với bất kỳ “trang web được liên kết” nào của bên thứ ba. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE không được phép hợp pháp để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký, biểu tượng, con dấu chính thức hoặc tài liệu có bản quyền có thể xuất hiện trong liên kết.

Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE không kiểm soát, xác nhận hoặc giám sát nội dung của bất kỳ Trang web được Liên kết nào. Điều đó bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ liên kết nào khác có trong Trang web được Liên kết và bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web được Liên kết. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE không chịu trách nhiệm về webcasting hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ Trang web được Liên kết nào. Các Điều khoản này không đề cập đến tương tác của bạn với các Trang được Liên kết. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web được Liên kết, (a) Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm cả việc bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng dữ liệu khách hàng của bạn và (b) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE không đảm bảo hoặc hỗ trợ bất kỳ dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM

Không nên dựa vào Thông tin nhận được qua Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE cho các quyết định cá nhân hoặc pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia thích hợp để được tư vấn cụ thể phù hợp với tình trạng của bạn. Tóm lại, việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn.

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CỔ PHẦN KHAMIS & TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ PHÁP LUẬT CỦA MỸ VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI CỦA NÓ KHÔNG ĐẢM BẢO, CÓ THỂ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, VỀ DỊCH VỤ. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TẮC." VÀ CĂN CỨ "NHƯ SN CÓ". CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB KHÔNG ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN, Y TẾ, PHÁP LÝ HOẶC TÀI CHÍNH VÀ BẠN NÊN HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH CỦA BẠN.

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN SẼ CÓ CÁC TỔNG ĐÀI KHAMIS & TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ PHÁP LUẬT CỦA MỸ, CÁC LIÊN QUAN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN LỆCH BẤT CỨ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, BẤT CỨ NÀO, BẤT CỨ NÀO DỮ LIỆU, DOANH NGHIỆP HOẶC LỢI NHUẬN, LIÊN QUAN ĐẾN LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT, DÙ HAY KHÔNG PHẢI LÀ CÁC CỔ PHẦN KHAMIS & TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ KHAMIS CỦA MỸ ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY, VÀ NGAY CẢ NẾU CÓ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC BẰNG MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT.

CÁC TỔNG ĐÀI TƯ VẤN KHAMIS & TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ PHÁP LUẬT CỦA MỸ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP NÀO DO BẤT KỲ LUẬT SƯ NÀO BẠN YÊU THÍCH

CỔ PHẦN KHAMIS MỸ & TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA UAE TRÁCH NHIỆM HỢP ĐỒNG CỦA CÁC YÊU CẦU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO VƯỢT QUÁ LỚN 500 USD HOẶC SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHO CÁC CỘNG ĐỒNG KHAMIS VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA UAE 12 THÁNG VÀ CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA UAE XNUMX THÁNG TRONG CÂU HỎI.

LIÊN QUAN VÀ ĐỘC LẬP

Thay mặt bạn và những người thừa kế, người thi hành, người đại diện, người đại diện và người được giao nhiệm vụ, miễn nhiệm hoàn toàn, miễn nhiệm vĩnh viễn và giữ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants hoặc Lawyers UAE, Nhà tài trợ chương trình của bạn và các chi nhánh của nó và các cán bộ, nhân viên, giám đốc và tác nhân vô hại từ bất kỳ và tất cả mất mát, thiệt hại, chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, quyền, yêu cầu và hành động dưới bất kỳ hình thức nào và thương tích (bao gồm cả tử vong) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng bản phát hành này đã được đồng ý một cách tự do và tự nguyện và bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn hiểu những gì bạn đồng ý.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis UAE, Nhà tài trợ chương trình của bạn và các chi nhánh của họ và các cán bộ, nhân viên, giám đốc và đại lý tương ứng của họ không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả tổn thất, thiệt hại, chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, quyền , khiếu nại, hành động dưới bất kỳ hình thức nào và thương tật (bao gồm cả tử vong) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

LUẬT

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Người ủng hộ & Tư vấn pháp lý hoặc Luật sư của Amal Khamis đối với chủ đề của các Điều khoản này, đồng thời thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào khác trước đây hoặc cùng thời, hoặc các điều khoản và điều kiện áp dụng cho chủ đề của những điều khoản này Điều kiện. Các Điều khoản này không tạo ra quyền thụ hưởng của bên thứ ba.

TUYỆT VỜI, TUYỆT VỜI VÀ ĐÁNH GIÁ

Việc chúng tôi không thực thi một điều khoản không phải là sự từ bỏ quyền làm như vậy sau này. Nếu một điều khoản được phát hiện là không thể thực thi, các điều khoản còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và một điều khoản có thể thực thi sẽ được thay thế để phản ánh ý định của chúng tôi một cách chặt chẽ nhất có thể. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo các Điều khoản này và mọi nỗ lực như vậy sẽ vô hiệu. Amal Khamis Advocates & Tư vấn Pháp lý hoặc Luật sư UAE có thể chuyển nhượng quyền của mình cho bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của mình hoặc cho bất kỳ người kế nhiệm nào vì lợi ích của bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan đến Dịch vụ.

SỬA ĐỔI

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này và sẽ luôn đăng phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bản sửa đổi có ý nghĩa làm giảm quyền của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: bằng cách đăng bài trên blog của chúng tôi hoặc trên trang này). Bằng cách tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ sau khi các sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản được sửa đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc sử dụng nền tảng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: case@lawyerclus.com hoặc gọi + 971 50 6531334.