Udlame Lwasekhaya, Ukushaya kanye Nokuhlukunyezwa Ngokocansi e-UAE

Kuyini ukuhlaselwa?

Ukuhlasela kungachazwa “njengokusebenzisa amandla okungekho emthethweni kumuntu womunye”. Lolu hlobo lobugebengu luvame ukubizwa ngokuthi isenzo sobudlova kodwa abubandakanyi ukulimala. 

Ngaphansi kwemithetho ye-UAE, ukuthintana ngokomzimba noma izinsongo kuthathwa njengokushaya, futhi wonke amafomu angaphansi kwekhodi yenhlawulo ye-athikili 333 kuya ku-343.

Kunezinhlobo ezintathu zokuhlasela okufanele uziqaphele lapho uxoxa ngalesi sihloko: ngenhloso, ubudedengu, nokuzivikela.

 • Ukuhlasela ngamabomu kwenzeka uma kunenhloso yokulimaza umuntu othile ngaphandle kwezizathu ezingokomthetho noma izaba.
 • Ukuhlasela budedengu kwenzeka lapho umuntu elimaza omunye umuntu ngokunganaki ukunakekelwa okudingekayo nokunobulungiswa okungasetshenziswa umuntu onengqondo.
 • Ukuzivikela kungasetshenziswa njengesivikelo lapho umuntu ebekwe icala lokushaya ezimeni lapho esebenzise amandla amaningi kunalokho obekudingeka ukuze avimbele ukulimala noma ukulahlekelwa.
noma ubani owephula noma owephula umthetho
unecala
ubudlova basekhaya

Amafomu Okuhlasela

Ukuhlasela ngesikhali esiyingozi: Kuhlanganisa ukusetshenziswa kwesikhali noma into engasetshenziswa ukulimaza kabi omunye umuntu. Isijeziso salolu hlobo lokushaya siwukuboshwa kanye nemfuneko engenzeka yokukhokha imali yegazi ngaphansi komthetho wamaSulumane.

 • Ukuhlasela ngenhloso yokubulala: Lokhu kwenzeka lapho umuntu ezama ukubulala omunye umuntu, kodwa ehluleka emzamweni wakhe. Kusebenza futhi lapho izenzo zomuntu zenza kube lula ukuthi othile afe ngenxa yalezo zenzo. Lolu hlobo lokushaya lunenhlawulo yokuboshwa futhi lungabandakanya ukukhokha imali yegazi ngaphansi komthetho wamaSulumane.
 • Ukuhlasela okuholela ekufeni: Uma umuntu edala ukufa komunye umuntu ngenxa yokuhlaselwa kwakhe, angabekwa icala ngaleli phutha elihlanganisa ukukhokhwa kwemali yegazi.
 • Ibhethri Elithuthukisiwe: Lokhu kusebenza lapho umuntu ngamabomu edala ukulimala kanzima komunye umuntu, noma uma ukulimala kuphazamisa isimo noma kungase kubangele ukufa.
 • Ukuhlaselwa Ngebhethri: Lokhu kusebenza uma umuntu ehlose ukulimaza ngokomzimba, kodwa hhayi ngezinga lokuqina elifanayo nebhethri elithuthukisiwe.
 • ibhethri: Lapho umuntu ngamabomu ethintana nomunye umuntu ngendlela elimazayo noma ecasulayo ngaphandle kwemvume ujeziswa ngokuboshwa futhi kungahlanganisa nokukhokha imali yegazi ngaphansi komthetho wamaMuslim.
 • Ukuhlukumeza ngokocansi kanye nebhethri: Ukuhlukumeza ngokocansi, okufana nebhethri, kuwukuhlukumeza ngenhloso noma ukuthinta okulimazayo okungokwemvelo.
 • Ukuhlasela Kwasekhaya Nebhethri: Lobu bugebengu bubandakanya ukwesabisa ngamazwi kanye nokuphoqa omunye umuntu ukwenza izenzo zocansi ngaphandle kwemvume.

Ubugebengu obunodlame e-Dubai

Izijeziso ezikhona zokushaya ziyehluka kakhulu kuye ngohlobo lobugebengu. Ubukhulu becala lobugebengu kwahlulelwa ngomonakalo odaliwe nokuthi ngabe bekuhleliwe yini noma cha. 

I-Dubai inenqubomgomo yokungabekezeleli lutho ngokumelene nobugebengu obunobudlova emzamweni wokufundisa izakhamuzi ngomthelela wabo emphakathini we-UAE. Ngakho-ke, izijeziso zamacala anjalo zinzima kunalezo ezinikezwa labo abahlukumezayo ngenxa yezingxabano zomuntu siqu.

Ngaphezu kokushaya, kunedlanzana lamanye amacala angathathwa njengamacala odlame. Lokhu kubandakanya:

 • Ukubulala - Ukubulala umuntu
 • Ubuphekula - lokhu kubandakanya ukusetshenziswa kodlame olubhekiswe kuHulumeni, ukufaka ukwesaba kubantu ngabanye, kanye nokugqugquzela udlame kwabanye.
 • Ukuthumba - lokhu kusebenza futhi uma umuntu eboshwe ngamanga, kanye nokuthunjwa komuntu.
 • Ukwephula inkululeko yomuntu ngamunye – lokhu kuhlanganisa ukungena ngokungemthetho emzini noma emotweni yomuntu nokubaphoqa ukuba bashiye imindeni noma izwe labo.
 • Ukugqekeza - ukugqekeza indawo yokuhlala ngenhloso yokweba abantu abahlala lapho kuthathwa njengecala elinodlame nesigwebo esiqinile sokubhadla ejele esihambisana nemithetho ekhona.
 • Ukudlwengula – okungathathwa njengesenzo sodlame ngenxa yesimo sakhona sokuphoqa omunye umuntu ukuthi abambe iqhaza ngaphandle kwentando yakhe. Isijeziso sokudlwengula siwukuboshwa kanye/noma inhlawulo kuye ngokuthi isisulu sasingumuntu okhululekile noma isigqila ngaleso sikhathi.
 • Ukushushumbiswa Kwezidakamizwa - leli cala lithatha isikhathi sasejele esiyisibopho futhi lingabandakanya ukukhokhwa kwesamba esikhulu kungaba inhlawulo noma inhlawulo.

Kuze kube muva nje, lapho i-United Arab Emirates (UAE) yenza uchungechunge lwezinguquko ezingokomthetho, owesilisa 'ingayala' umkakhe nezingane ngaphandle kwemiphumela engokomthetho, inqobo nje uma bengekho amamaki angokomzimba. 

Ngaphandle kokugxekwa yizinhlangano zamazwe ngamazwe nezendawo zamalungelo abantu, i-UAE yenze izinyathelo eziqhubekayo endleleni yayo yodlame lwasekhaya, ikakhulukazi ngokuphasiswa Kwenqubomgomo Yokuvikela Umndeni ngo-2019.

Inqubomgomo ibona ngokuqondile ukuhlukunyezwa ngokwengqondo nangokomzwelo njengezingxenye eziyinhloko zobudlova basekhaya. Inweba incazelo ukuze ihlanganise noma yikuphi ukulimala kwengqondo okubangelwa ulaka noma izinsongo zelungu lomndeni ngokumelene nelinye. Lokhu ukunwetshwa okubalulekile okungaphezu kokulimala ngokomzimba. Empeleni, Inqubomgomo ihlukanisa udlame lwasekhaya lube amafomu ayisithupha, okuhlanganisa:

 1. Ukuhlukunyezwa ngokomzimba - ukubangela noma yikuphi ukulimala komzimba noma ukuhlukumezeka ngisho noma kungekho zimpawu ezisele
 2. Ukuhlukumeza ngokwengqondo/ngokomzwelo - noma isiphi isenzo esidala ubuhlungu bomzwelo kumuntu ohlukunyeziwe
 3. Ukuhlukunyezwa ngamazwi - Ukusho into embi noma elimazayo komunye umuntu
 4. Ukuhlukumeza ngokocansi - noma yisiphi isenzo esihlanganisa ukuhlukumeza ngokocansi noma ukuhlukumeza isisulu
 5. Ukunganaki - Ummangalelwa wephule lowo mthetho ngokwenza noma ngokwehluleka ukwenza ngendlela ethile.
 6. Ukuhlukunyezwa kwezomnotho noma kwezezimali - noma yisiphi isenzo esihloselwe ukulimaza ohlukunyeziwe ngokumphuca ilungelo noma inkululeko yokukhipha impahla yakhe.

Yize imithetho emisha ingazange igwenywe ukugxekwa, ikakhulukazi njengoba iboleka kakhulu kuMthetho we-Islamic Sharia, iyisinyathelo esibheke endleleni efanele. Isibonelo, esimweni sodlame lwasekhaya, manje sekungenzeka ukuthi kutholwe incwadi yesivimbelo kumlingani womshado noma isihlobo esihlukumezayo. 

Ngaphambilini, izephula-mthetho zodlame lwasekhaya zazikwazi ukuthola izisulu zazo futhi, ezimweni eziningi, zazizesabisa futhi zibasabise ngisho nangemva kokugwetshwa. Amacala Okumangalelwa Amanga kungavela futhi emacaleni okusolwa odlame, lapho ummangalelwa engase afune ubumsulwa nezinsolo ezingalungile.

Isijeziso Nesijeziso Ngodlame Lwasekhaya E-UAE

Ngaphezu kwezijeziso ezikhona, imithetho emisha ifake izijeziso eziqondile zodlame lwasekhaya kanye nabenzi bokuhlukumeza ngokocansi. Ngokuvumelana ne-Athikili 9 (1) ye-UAE's Federal Law No.10 of 2019 (Protection from Domestic Violence), umenzi wodlame lwasekhaya uzokhonjelwa;

 • isigwebo sasejele esingafika ezinyangeni eziyisithupha, kanye/noma
 • inhlawulo efika ku-Dh5,000

Noma ubani otholakala enecala lesibili uzobhekana nesijeziso esiphindwe kabili. Ukwengeza, noma ngubani owephula noma owephula umyalelo wokuvinjelwa uzobhekana;

 • ukuboshwa izinyanga ezintathu, kanye/noma
 • inhlawulo ephakathi kuka-Dh1000 no-Dh10,000

Lapho ukwephulwa komthetho kuhilela udlame, inkantolo ikhululekile ukuphinda kabili isigwebo. Umthetho uvumela umshushisi, ngokuthanda kwakhe noma ngokucelwa yisisulu, ukuthi akhiphe incwadi yesivimbelo sezinsuku ezingama-30. 

Umyalelo unganwetshwa kabili, emva kwalokho isisulu kufanele sinxuse inkantolo ukuthi yelulwe isikhathi esengeziwe. Isandiso sesithathu singahlala kufika ezinyangeni eziyisithupha. Umthetho uvumela izinsuku ezingafika kweziyisikhombisa kulowo ohlukunyeziwe noma owonileyo ukuba afake isicelo sokuphikisana nesiyalo esivinjelwayo ngemva kokukhishwa kwawo.

Izinselelo Zokubika Ukuhlukumeza Ngokocansi E-UAE

Naphezu kokuthatha izinyathelo ezibalulekile zokusiza noma ukulwa nodlame lwasekhaya kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi, okuhlanganisa nokuba osayinile I-United Nations Convention on the Elimination of any form of Discrimination against Women (CEDAW), i-UAE isenayo imithethonqubo ecacile yokubika udlame lwasekhaya, ikakhulukazi izehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Lokhu kwenza kubaluleke kakhulu ukuthi izisulu zazi ungasifaka kanjani isikhalazo ngokuhlukunyezwa ngokocansis ngokufanele nangempumelelo.

Noma imithetho yenhlangano ye-UAE ijezisa kanzima izephulamthetho zokudlwengula nezocansi, kunegebe lokubika nophenyo lapho umthetho obeka umthwalo osindayo wobufakazi kusisulu. 

Ngaphezu kwalokho, igebe lokubika nophenyo libeka abesifazane engcupheni yokuthweswa icala locansi olungemthetho uma bedlwenguliwe noma behlukunyezwa ngokocansi.

udlame lwasekhaya
ukuhlasela dubai
ukushaya izinhlawulo

I-UAE Iqinisekisa Ukuphepha Kwabesifazane

Amaqembu amalungelo abantu asola imibandela ethile ku-Sharia Law 'ngokubandlulula' abesifazane, uma kubhekwa imithetho ye-UAE yodlame lwasekhaya izisekelo zayo ku-Sharia. 

Naphezu kobunzima nezingxabano ezizungeze imithetho yayo, i-UAE ithathe izinyathelo ezincomekayo zokunciphisa udlame lwasekhaya kanye namacala okunukubezwa ngokocansi. 

Kodwa-ke, uhulumeni we-UAE usenokuningi okufanele akwenze ukuqinisekisa ukuphepha kwabesifazane namanye amaqembu asengozini, okuhlanganisa nezingane, mayelana nodlame lwasekhaya nokuhlukunyezwa ngokocansi.

Qasha Ummeli Wase-Emirati e-UAE (Dubai nase-Abu Dhabi)

Siphatha zonke izidingo zakho ezingokomthetho mayelana nodlame lwasekhaya e-UAE. Sinethimba labaxhumanisi bezomthetho le abameli bobugebengu abahamba phambili eDubai ukukusiza ngezindaba zakho zomthetho, okuhlanganisa udlame lwasekhaya nokuhlukunyezwa ngokocansi e-UAE.

Ufuna ukuqasha ummeli, kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani. Ngisho noma uzikholelwa ukuthi umsulwa, ukuqasha ummeli oqeqeshiwe e-UAE kuzoqinisekisa umphumela omuhle kakhulu. 

Eqinisweni, ezimweni eziningi, ukuqasha ummeli osebenza ngodlame lwasekhaya kanye namacala okunukubezwa ngokocansi kuyiyona ndlela engcono kakhulu. Thola umuntu ochwepheshe bezindleko ezifanayo futhi umvumele ukuthi aphakamise kanzima.

Ukuba nochwepheshe onamava okumelayo kwenza umehluko enkantolo. Bazokwazi ukuthi bangakuvikela kanjani kangcono emacaleni futhi bangaqinisekisa ukuthi amalungelo akho ayasekelwa kuyo yonke inqubo yecala. Kunezici ezimbalwa ezingena esinqumweni esiyimpumelelo, futhi ubungcweti bommeli ohlakaniphile bungakusiza ufeze lokho okungase kubonakale kungenakwenzeka.

Sinolwazi olubanzi lwenqubomgomo yokuvikela umndeni ye-UAE, umthetho we-UAE ngodlame lwasekhaya, namalungelo abesifazane nezingane. Xhumana nathi namuhla ukuze uthole iseluleko sezomthetho kanye nokubonisana ngobugebengu bodlame lwasekhaya ngaphambi kokuba kuphuze kakhulu. 

Ngezingcingo eziphuthumayo + 971506531334 + 971558018669

Skrolela Top