Imithetho Yokuhlukumeza Ngokocansi Nezokushaya e-UAE

Ukuhlukumeza ngokocansi nokuhlukumeza kuthathwa njengamacala abucayi ngaphansi komthetho we-UAE. I-UAE Penal Code yenza zonke izinhlobo zokuhlukunyezwa ngokocansi zibe yicala, okuhlanganisa ukudlwengula, ukuhlukumeza ngokocansi, ukuxhashazwa ngokocansi, kanye nokuhlukumeza ngokocansi. I-Athikili 354 ikwenqabela ngokuqondile ukuhlasela okuyichilo futhi ikuchaza kabanzi ukuze ihlanganise noma yisiphi isenzo esiphula isizotha somuntu ngezenzo zocansi noma eziyichilo. Nakuba ubuhlobo bobulili obuvunyelwene ngaphandle komshado bungekho emthethweni ngokusobala ngaphansi Kwekhodi Yezigwebo, ngokunokwenzeka bungase buwele ngaphansi kwemithetho yokuphinga kuye ngesimo somshado salabo abahililekile. Izijeziso zobugebengu bocansi zisukela ekuboshweni nezinhlawulo kuya ezijezisweni ezinzima njengokubhaxabulwa, nakuba isigwebo sokufa singavamile ukusetshenziswa kulawa macala. I-UAE ithathe izinyathelo eminyakeni yamuva nje ukuqinisa imithetho evikela izisulu nokwandisa izijeziso kubenzi bobugebengu bocansi.

Yini ehlanganisa ukuhlukunyezwa ngokocansi ngaphansi kwemithetho ye-UAE?

Ngaphansi komthetho we-UAE, ukuhlukumeza ngokocansi kuchazwa kabanzi ukuze kufakwe izinhlobonhlobo zokuziphatha okungafunwa ngamazwi, okungakhulumi, noma okuphathekayo okuphathelene nocansi. Ikhodi Yesigwebo ye-UAE ayinikezeli ngohlu oluphelele lwezenzo ezihlanganisa ukuhlukumeza ngokocansi, kodwa ivimbela noma yisiphi isenzo esiphula isizotha somuntu ngokuziphatha kocansi noma izenzo eziyichilo.

Ukuhlukunyezwa ngokocansi kungase kwenzeke ngezindlela eziningi, okuhlanganisa ukuthinta okungafanele, ukuthumela imiyalezo noma izithombe ezingcolile, ukwenza izenzo zocansi ezingafunwa noma izicelo zokubonisana nobulili, nokuhlanganyela ekuziphatheni okungamukeleki kobulili okudala indawo esabisayo, enenzondo, noma ecasulayo. Isici esiyinhloko ukuthi ukuziphatha akufuneki futhi kuyacasula kumamukeli.

Bobabili abesilisa nabesifazane bangaba izisulu zokuhlukunyezwa ngokocansi ngaphansi komthetho we-UAE. Umthetho futhi uhlanganisa ukuhlukunyezwa ezimeni ezehlukene, okuhlanganisa indawo yokusebenza, izikhungo zemfundo, izindawo zomphakathi, kanye ne-inthanethi noma ngokuxhumana ngogesi. Abaqashi nezinhlangano banesibopho esingokomthetho sokuthatha izinyathelo ezifanele zokuvimbela kanye nokubhekana nokuhlukumeza ngokocansi.

Ithini imithetho yezinhlobo ezahlukene zokuhlukumeza ngokocansi?

Ukuhlukumeza ngokocansi kungathatha izindlela eziningi ezahlukene, kusukela ezenzweni zomzimba kuye ekuziphatheni kabi ngamazwi kuye emacaleni aku-inthanethi/e-electronic. I-UAE inemithetho ethile ekhuluma futhi ejezisa izinhlobo ezahlukahlukene zokuziphatha okuhlukumeza ngokocansi. Nakhu okufingqiwe kwemithetho efanele nezijeziso:

Indlela Yokuhlukumeza NgokocansiUmthetho Obalulekile
Ukuhlukumeza Ngokocansi (ukuthinta okungafanele, ukuphuthaza, njll.)Federal Decree-Law No. 6 ka-2021
Ukuhlukunyezwa ngamazwi/okungekona ngokomzimba (amazwana angcolile, intuthuko, izicelo, ukucanasa)Federal Decree-Law No. 6 ka-2021
Ukuhlukunyezwa ngokocansi ku-inthanethi/ku-elekthronikhi (ukuthumela imiyalezo esobala, izithombe, njll.)Isigaba 21 soMthetho Wobugebengu Be-inthanethi
Ukuhlukumeza ngokobulili emsebenziniIsigaba 359, Umthetho Wezabasebenzi wase-UAE
Ukuhlukumeza Ngokocansi Ezikhungweni ZezemfundoIzinqubomgomo Zomnyango Wezemfundo
Ukuhlukunyezwa Ngokocansi Esidlangalaleni (izenzo eziyichilo, ukuchayeka, njll.)Isigaba 358 (Izenzo Eziyihlazo)

Njengoba kubonisiwe kuthebula, i-UAE inohlaka oluphelele lwezomthetho olusebenzayo lokwenza ubugebengu nokujezisa zonke izinhlobo zokuhlukumeza ngokocansi. Kokubili abantu nezinhlangano zingathweswa icala ngokuhlukumeza ngokocansi ngaphansi komthetho we-UAE. Abaqashi nezikhungo bangase futhi babe nezinqubomgomo zabo zangaphakathi kanye nezinyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe

Yiziphi Izijeziso zokuhlukunyezwa ngokocansi e-UAE?

 1. Ukuhlukunyezwa Ngokocansi Emzimbeni
 • Ngaphansi kwe-Federal Decree-Law No. 6 ka-2021
 • Izinhlawulo: Ubuncane bokuboshwa unyaka ongu-1 kanye/noma inhlawulo engu-AED 10,000 encane
 • Amakhava enza njengokuthinta okungafanele, ukuphuthaza, njll.
 1. Ukuhlukunyezwa Ngamazwi/Okungekona Emzimbeni
 • Ngaphansi kwe-Federal Decree-Law No. 6 ka-2021
 • Izinhlawulo: Ubuncane bokuboshwa unyaka ongu-1 kanye/noma inhlawulo engu-AED 10,000 encane
 • Kufaka phakathi ukuphawula okungcolile, ukweshela okungafunwa, izicelo zokwenzelwa ucansi, ukucupha
 1. Ukuhlukunyezwa ngokocansi ku-inthanethi/nge-elekthronikhi
 • Ifakwe ngaphansi kwe-Article 21 yoMthetho Wobugebengu Be-Cybercrime
 • Izijeziso: Ukuboshwa kanye/noma izinhlawulo kuye ngobunzima
 • Kusebenza ekuthumeleni imiyalezo esobala, izithombe, okuqukethwe ngezindlela zedijithali
 1. Ukuhlukunyezwa Ngokocansi Emsebenzini
 • Kujeziswa ngaphansi kwe-Athikili 359 yoMthetho Wezabasebenzi we-UAE
 • Izijeziso: Isenzo sokuqondiswa kwezigwegwe njengokunqanyulwa, izinhlawulo
 • Abaqashi kufanele babe nezinqubomgomo zokulwa nokuhlukumeza
 1. Isikhungo Sezemfundo Ukuhlukumeza Ngokocansi
 • Ibuswa izinqubomgomo zoMnyango wezeMfundo
 • Izijeziso: Izinyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe, amacala obugebengu angaba khona ngaphansi kweFederal Decree-Law No. 6 of 2021
 1. Ukuhlukumeza ngokocansi esidlangalaleni
 • Iwela ngaphansi kwe-Athikili 358 (Izenzo Ezihlazisayo) zeKhodi Yezokujezisa
 • Izijeziso: Kufika ezinyangeni eziyisi-6 ejele kanye/noma izinhlawulo
 • Ikhava yenza njengokuthinta okuyichilo, ukuchayeka esidlangalaleni, njll.

Izisulu zokuhlukunyezwa zingawufaka kanjani umbiko e-UAE?

 1. Funa Ukunakekelwa Kwezempilo (uma kudingeka)
 • Uma ukuhlukunyezwa kuhilela ukuhlukunyezwa ngokomzimba noma ngokocansi, funa usizo lwezokwelapha ngokushesha
 • Thola ubufakazi obubhaliwe banoma yikuphi ukulimala
 1. Hlanganisa Ubufakazi
 • Gcina noma yibuphi ubufakazi be-elekthronikhi njengemibhalo, ama-imeyili, izithombe, noma amavidiyo
 • Qaphela imininingwane efana nosuku, isikhathi, indawo, ofakazi
 • Londoloza noma yibuphi ubufakazi obuphathekayo njengezingubo ezigqokwe ngesikhathi sesigameko
 1. Bika iziphathimandla
 • Faka umbiko esiteshini samaphoyisa esiseduze
 • Ungashayela futhi inombolo yocingo yamaphoyisa noma usebenzise izitodlwana zesiteshi samaphoyisa ezihlakaniphile
 • Nikeza isitatimende esiningiliziwe sokuhlukumeza nabo bonke ubufakazi
 1. Xhumana Nezinsizakalo Zokusekela
 • Xhumana nokweseka izinombolo zocingo noma izinhlangano zokusiza izisulu
 • Banganikeza isiqondiso somthetho, ukwelulekwa, indawo yokuhlala ephephile uma kudingeka
 1. Bika Umqashi (uma ukuhlukunyezwa emsebenzini)
 • Landela inqubo yenkampani yakho yokulungisa izikhalo
 • Hlangana nabakwa-HR/abaphathi bese uhambisa isikhalazo esibhaliwe esinobufakazi
 • Abaqashi banomsebenzi wokuphenya futhi bathathe izinyathelo
 1. Landela Ukuqhubeka Kwecala
 • Nikeza nganoma yiluphi ulwazi olwengeziwe/ubufakazi obucelwe iziphathimandla
 • Qinisekisa ukuthi uthola izibuyekezo mayelana nesimo sophenyo
 • Qasha ummeli ozokumela, uma kudingeka

Ngokulandela lezi zinyathelo, izisulu e-UAE zingabika ngokusemthethweni izehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi futhi zithole ukufinyelela kumakhambi asemthethweni nezinsizakalo zokusekela.

Uyini Umehluko Phakathi Kokuhlukumeza Ngokocansi Nokunukubezwa Ngokocansi?

ImigomoUkuhlukunnyezwa ngokobuliliUkususwa kocansi
IncazeloUkuziphatha okungafuneki kwamazwi, okungakhulumi, noma ngokomzimba okudala isimo esinobutha.Noma yisiphi isenzo socansi noma ukuziphatha okwenziwa ngaphandle kwemvume yomuntu ohlukunyeziwe, okubandakanya ukuthintana ngokomzimba noma ukwephulwa komthetho.
Izinhlobo ZezenzoAmazwana angalungile, ukuthinta, izicelo zokwenzelwa okuhle, ukuthumela okuqukethwe okuyingcaca, ukuthinta okungafanele.Ukuphuthaza, ukumbambatha, ukudlwengula, ukuzama ukudlwengula, izenzo zocansi ngenkani.
Ukuxhumana ngokomzimbaAkuhileleki ngempela, kungaba ukuhlukumeza ngamazwi/okungekona ngokomzimba.Ukuthintana ngokomzimba ngokomzimba noma ukwephulwa kuhilelekile.
UkuvumaUkuziphatha akufuneki futhi kuyamcasula isisulu, akukho mvume.Ukushoda kwemvume kulowo ohlukunyeziwe.
Ukunikezwa KwezomthethoKunqatshelwe ngaphansi kwemithetho ye-UAE njenge-Penal Code, Law Law, Law Crime Crime.Kwenziwa icala njengokuhlukumeza ngokocansi/ukudlwengula ngaphansi kweKhodi Yenhlawulo ye-UAE.
IzijezisoInhlawulo, ukuboshwa, ukuqondiswa kwezigwegwe kuye ngokuthi ubucayi kangakanani.Izijeziso eziqinile ezihlanganisa nezigwebo ezinde.

Umehluko oyinhloko ukuthi ukuhlukumeza ngokocansi kuhlanganisa izinhlobonhlobo zokuziphatha okungafunwa okudala indawo enobutha, kuyilapho ukuhlukunyezwa ngokocansi kuhilela izenzo zocansi zomzimba noma ukuthintana ngaphandle kwemvume. Kokubili akukho emthethweni ngaphansi kwemithetho ye-UAE kodwa ukuhlukumeza ngokocansi kuthathwa njengecala elinzima kakhulu.

Iyini imithetho yokuhlukunyezwa ngokocansi e-UAE?

I-UAE Federal Law No. 3 ka-1987 (Ikhodi Yenhlawulo) ichaza ngokucacile futhi yenza izinhlobo ezihlukahlukene zokuhlukumeza ngokocansi zibe ubugebengu. I-athikili 354 ikwenqabela ukuhlasela okungcolile, okuhlanganisa noma yisiphi isenzo esiphula isizotha somuntu ngezenzo zocansi noma ezinechilo, okuhlanganisa ukuthintana ngokomzimba okungafunwa kwemvelo yocansi. Isigaba 355 sikhuluma ngobugebengu bokudlwengula, obuchazwa njengokuya ocansini ngaphandle kwemvume nomunye umuntu ngodlame, ukusabisa, noma ngokukhohlisa. Lokhu kusebenza kungakhathaliseki ubulili noma isimo somshado.

I-Athikili 356 inqabela ezinye izenzo zocansi eziphoqelelwe ezifana nesodomi, ucansi lomlomo, noma ukusebenzisa izinto ukwephula ngokocansi uma kwenziwa ngodlame, ukusongela, noma ukukhohlisa. Isigaba 357 sibeka icala ukuyenga noma ukuyenga izingane ngenhloso yokwenza izenzo ezingcolile. Izijeziso zobugebengu bokuhlukumeza ngokocansi ngaphansi Kwekhodi Yokujezisa ngokuyinhloko zibandakanya ukuboshwa nezinhlawulo, ubukhali buyahluka ngokusekelwe ezicini ezifana necala elithile, ukusetshenziswa kodlame/izinsongo, futhi uma isisulu sasimncane. Kwezinye izimo, ukuxoshwa kungase futhi kube isijeziso sezelelesi ezingaphandle.

I-UAE ithatha isimo esiqinile esingokomthetho ngokumelene nazo zonke izinhlobo zobugebengu bocansi, okuhloswe ngayo ukuvikela izisulu kuyilapho iqinisekisa imiphumela eqinile kubahlukumezi ngalolu hlaka lomthetho oluchazwe Kwikhodi Yezigwebo.

Umthetho we-UAE uzihlukanisa kanjani izinhlobo ezahlukene zokuhlukumeza ngokocansi?

I-UAE Penal Code ihlukanisa izinhlobo ezahlukene zokuhlukunyezwa ngokocansi ngale ndlela elandelayo:

Uhlobo Lokuhlukumeza NgokocansiIncazelo Yomthetho
Ukuhlasela OkungafaneleNoma yisiphi isenzo esiphula isizotha somuntu ngezenzo zocansi noma eziyichilo, okuhlanganisa ukuthintana ngokomzimba okungafunwa kwemvelo yocansi.
UkudlwengulaUkuya ocansini ngaphandle kwemvumelwano nomunye umuntu ngodlame, ukusabisa, noma ngokukhohlisa.
Izenzo Zocansi EziphoqelelweI-Sodomy, ucansi lomlomo, noma ukusebenzisa izinto zokuhlukumeza ngokocansi ezenziwa ngodlame, izinsongo, noma inkohliso.
Ukuhlukunyezwa Ngokocansi KwezinganeUkuyenga noma ukuyenga izingane ngenhloso yokwenza izenzo ezingcolile.
Ukuhlukumeza Ngokocansi OkubiUkuhlukumeza ngokocansi okubandakanya izici ezengeziwe njengokulimala ngokomzimba, izigilamkhuba eziningi, noma ezinye izimo ezimbi.

Ukufakwa ngezigaba kusekelwe kumvelo ethile yesenzo socansi, ukusetshenziswa kwamandla/ukusabisa/inkohliso, iminyaka yomuntu ohlukunyeziwe (oncane noma omdala), kanye nanoma yiziphi izici eziba nzima. Izijeziso ziyahlukahluka ngokuya ngohlobo lokuhlukunyezwa ngokocansi, kanye nezenzo ezinzima kakhulu njengokudlwengula nokuhlukumeza izingane eziheha izijeziso ezinzima ngaphansi komthetho.

Yiziphi izijeziso zokuhlukunyezwa ngokocansi e-UAE?

Izijeziso zokuhlukunyezwa ngokocansi e-UAE ziyahlukahluka kuye ngohlobo noma uhlobo lwecala, njengokuhlukaniswa kwekhodi Yezigwebo. Nazi izijeziso ezibalulekile ezibaliwe:

 1. I-Indecent Assault (I-athikili 354)
  • Ukuboshwa
  • Fine
 2. Ukudlwengula (I-athikili 355)
  • Ukuboshwa okusukela kwesikhashana kuye kodilikajele
  • Izijeziso eziqinile ezithinta izinto ezimbi njengokudlwengulwa kwengane, ukudlwengulwa emshadweni, ukudlwengulwa kwamaqembu ezigelekeqe njll.
 3. Izenzo Zocansi Eziphoqelelwe njenge-Sodomy, Ucansi Lomlomo (I-athikili 356)
  • Ukuboshwa
  • Izijeziso ezinamandla okungenzeka zibe nzima uma zenziwe komntwana omncane
 4. Ukuhlukunyezwa Ngokocansi Kwezingane (I-athikili 357)
  • Imibandela yokuboshwa
  • Izijeziso ezingaba phezulu ezisekelwe ekucacisweni kwecala
 5. Ukuhlukumeza Ngokocansi Okubi
  • Izijeziso ezithuthukisiwe njengemibandela yokuboshwa isikhathi eside
  • Izinto ezinjengokusetshenziswa kwezikhali, ukubangela ukukhubazeka okungapheli, njll. kungandisa isijeziso

Ngokuvamile, izijeziso zihlanganisa amatemu okuboshwa asukela kwesikhashana kuya ekuphileni, kanye nenhlawulo engase ibe khona. Ubucayi buyanda emacaleni amabi kakhulu, ubugebengu obubhekiswe ezinganeni, namacala abandakanya izimo ezimbi njengoba ahlukaniswe ngaphansi kwezindatshana zeKhodi Yezigwebo.

Ayini amalungelo abantu abasolwa ngokuhlukumeza ngokocansi e-UAE?

Abantu abasolwa ngokuhlukumeza ngokocansi e-UAE banamalungelo athile asemthethweni nokuvikelwa ngaphansi komthetho. Lokhu kubandakanya:

Ilungelo lokuqulwa kwecala ngendlela efanele kanye nenqubo efanele. Noma ubani obhekene necala lokuhlukumeza ngokocansi noma lokuhlukumeza unelungelo lokuqulwa kwecala elinobulungiswa nelingathathi hlangothi, nethuba lokuzivikela kanye nokwethula ubufakazi. Banelungelo lokumelwa ngokusemthethweni futhi bathathwe njengabamsulwa kuze kube yilapho betholakala benecala ngaphandle kokungabaza. Ilungelo lokuzithwesa icala. Abantu abasolwayo abanakuphoqwa ukuba baziphendulele noma bavume icala. Noma yiziphi izitatimende ezenziwe ngaphansi kwempoqo noma ngempoqo azamukeleki enkantolo.

Ilungelo lokukhalaza. Uma elahlwa yicala, ummangalelwa unelungelo lokudlulisa isinqumo noma isigwebo ezinkantolo eziphakeme, inqobo nje uma zilandela izinqubo zomthetho ezifanele kanye nezikhathi. Ilungelo lobumfihlo kanye nokugcinwa kuyimfihlo. Nakuba ubugebengu bocansi bubhekwa njengento engathi sína, umthetho uhlose nokuvikela ubumfihlo kanye nemininingwane eyimfihlo yommangalelwa ukugwema ukucwaswa okungadingekile noma ukonakala kwesithunzi, ikakhulukazi emacaleni angenabo ubufakazi obanele.

Ukwengeza, uhlelo lwezobulungiswa lwe-UAE ngokuvamile lunikeza ukufinyelela kumasevisi okuhumusha/ukutolika kwabakhuluma okungezona isi-Arabhu futhi lenze indawo yokuhlala yabantu abakhubazekile noma izimo ezikhethekile ngesikhathi sokuqulwa kwecala elihlobene namacala okuhlukumeza ngokocansi. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi la malungelo kufanele alingane nesidingo sokuphenya ngokucophelela izinsolo, ukuvikela izisulu, futhi kugcinwe ukuphepha komphakathi. Kodwa-ke, uhlaka lwezomthetho lwe-UAE luhlose ukuvikela amalungelo ayisisekelo abamangalelwa kanye nokuletha ubulungiswa.

Ummeli Wokuhlukumeza Ngokocansi Angakusiza Kanjani Icala Lakho?

Ummeli onekhono lokuhlukumeza ngokocansi anganikeza usizo olubalulekile ngalokhu:

 1. Ukusebenzisa ulwazi olujulile lwemithetho yokuhlukumeza neyokushaya yase-UAE ukuze ukweluleke ngezinqubo zomthetho futhi kuvikelwe amalungelo akho.
 2. Ukuqoqa ubufakazi ngokucophelela ngokusebenzisa izingxoxo, ubufakazi bochwepheshe kanye nophenyo ukuze kwakhiwe icala eliqinile.
 3. Ukukumela ngempumelelo ngamakhono okumela kanye nolwazi lwasenkantolo lapho ubhekene nezindaba zokuhlukunyezwa ezibucayi.
 4. Ukuxhumana neziphathimandla, abaqashi noma izikhungo ukuqinisekisa ukuthi izinqubo ezifanele ziyalandelwa futhi izintshisekelo zakho ziyagcinwa.

Ngobuchwepheshe babo obukhethekile, ummeli onekhono angakwazi ukubhekana nobunzima bamacala okuhlukumeza ngokocansi futhi athuthukise ngokuphawulekayo amathuba omphumela omuhle.

Mayelana Umlobi

Shiya amazwana

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe *

Skrolela Top