Advocatenkantoren Dubai

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees het volgende aandachtig door, aangezien het een bindend contract is tussen u en Legal Bridge. Als u jonger bent dan achttien (18), mag u Legal Bridge niet gebruiken. Door Legal Bridge te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, mag u Legal Bridge niet gebruiken.

Wat is Legal Bridge? Legal Bridge is een technologieplatform (een websiteportaal) voor communicatie tussen advocaten en volwassen leden van het publiek. Legal Bridge biedt geen juridisch advies. Advocaten die toegang hebben tot Legal Bridge zijn geen partners, werknemers of agenten van Legal Bridge; het zijn derden. Legal Bridge beveelt of onderschrijft geen enkele advocaat op deze website en kan hun geloofsbrieven of kwalificaties niet garanderen. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen toewijding ten aanzien van elke advocaat. Er is geen relatie tussen advocaat en cliënt bedoeld of gevormd tussen u en Legal Bridge door uw gebruik van Legal Bridge. Hoewel Legal Bridge een online juridisch overleg tussen u en een advocaat kan vergemakkelijken, is Legal Bridge geen partij bij enige overeenkomst voor vertegenwoordiging die u met een advocaat kunt aangaan. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat Legal Bridge niet aansprakelijk is voor enig handelen of nalaten van advocaten. Legal Bridge onderschrijft of beveelt bepaalde advocaten niet aan. Voordat u een advocaat in dienst neemt of een consult met een advocaat op Legal Bridge aanvraagt, dient u zorgvuldig de kennis en ervaring van de advocaat te overwegen. Als u de diensten van een advocaat behoudt na een consultatie op Legal Bridge, dient u om een ​​schriftelijke overeenkomst voor juridische dienstverlening te vragen waarin de voorwaarden van de vertegenwoordiging worden beschreven, inclusief alle vergoedingen, onkosten en andere verplichtingen. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit, referenties of kwalificaties van advocaten die toegang hebben tot Legal Bridge, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie in advocatenprofielen, zoals de naam van een advocaat, advocatenkantoor, titel, contactgegevens, opleidingsachtergrond, balie opnames, oefengebieden of andere informatie. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor het bekijken, bewerken, wijzigen of verifiëren van profielinformatie. Legal Bridge is niet verantwoordelijk om te onderzoeken of te verifiëren of advocaten verzekerd zijn tegen professionele nalatigheid of wanpraktijken. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen ijver met betrekking tot de identiteit of kwalificaties van een advocaat. Tenzij hierin anders aangegeven, betekent "Legal Bridge" Legal Bridge en de website lawyersuae.com.

 

Gebruikerscommunicatie. Legal Bridge is een locatie waar niet-advocaten en advocaten (gezamenlijk “Gebruikers”) kunnen communiceren. Gebruikers van de website, niet Legal Bridge, zorgen voor de inhoud van de communicatie. Legal Bridge is geen partij bij de communicatie tussen gebruikers. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor het bewerken, wijzigen, filteren, screenen, controleren, onderschrijven of garanderen van communicatie op deze website. Legal Bridge wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van enige communicatie tussen gebruikers op de website of voor acties die u al dan niet onderneemt als gevolg van dergelijke communicatie. U bent als enige verantwoordelijk voor het beoordelen en verifiëren van de identiteit en betrouwbaarheid van de bron en inhoud van alle communicatie.

 

Legal Bridge aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verifiëren, en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de identiteit of betrouwbaarheid van een advocaat of niet-advocaat of de inhoud van enige communicatie op deze website. Zoals hierin gebruikt, omvat communicatie, maar is niet beperkt tot, alle communicatie die rechtstreeks of onrechtstreeks naar u is gericht door een gebruiker in verband met deze website. Communicatie omvat, maar is niet beperkt tot, communicatie door advocaten op Legal Bridge, inclusief profielinformatie. Mededelingen op deze website zijn beperkt, omvatten geen persoonlijke evaluaties of bezoeken, en bevatten geen waarborgen en procedures die typisch zijn voor persoonlijke evaluaties en bezoeken. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Legal Bridge zich het recht voor, maar is niet verplicht, om communicatie op Legal Bridge te verbieden of te verwijderen. Als uw juridische kwestie een mogelijke rechtszaak inhoudt, is het belangrijk dat u zich realiseert dat er binnen een bepaalde periode een rechtszaak moet worden aangespannen of erop moet worden gereageerd, anders kunnen uw rechten negatief worden beïnvloed. Daarom, als een advocaat weigert u te vertegenwoordigen, wordt u aangemoedigd om onmiddellijk een andere advocaat te raadplegen om uw rechten te beschermen. De beslissing van een advocaat om u niet te vertegenwoordigen, mag door u niet worden opgevat als een uitdrukking van de verdiensten van uw zaak. Legal Bridge biedt forums waar gebruikers kunnen deelnemen aan de algemene discussie over wetgeving, de kwalificaties van advocaten of andere niet-vertrouwelijke onderwerpen kunnen bespreken. Communicatie kan onbeschermd zijn tegen openbaarmaking door de advocaat-cliëntprivilege of andere privilege-doctrines.

 

Vertrouwelijkheid; Privileges. Legal Bridge kan interactieve forums en functies bevatten die niet geschikt zijn voor het bespreken van vertrouwelijke informatie of juridisch advies. Vertrouwelijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, contactgegevens, identificerende informatie over andere personen of entiteiten, bewijs of erkenning van burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of andere informatie over uw juridische zaken. Het doel van de forums en functies op Legal Bridge is de algemene bespreking van de wet en de kwalificaties van advocaten. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor het al dan niet opzettelijk openbaar maken van vertrouwelijke informatie. Het is mogelijk dat enige communicatie op deze website wordt ontvangen of onderschept door derden, inclusief niet-advocaten, vanwege een inbreuk op de beveiliging, een systeemstoring, onderhoud van de site of om andere redenen. Gebruikers van deze website aanvaarden het risico dat hun communicatie door derden wordt ontvangen en mogelijk niet wordt beschermd tegen openbaarmaking door de advocaat-cliëntprivilege of andere privilege-doctrines, en stemmen ermee in Legal Bridge in dergelijke gevallen niet verantwoordelijk te houden. De informatie en diensten die door Legal Bridge worden geleverd, zijn eigendomsrechten en de Gebruiker erkent dat het geen concurrent is van Legal Bridge en gaat ermee akkoord dergelijke informatie niet te delen met concurrenten van Legal Bridge. U gaat er verder mee akkoord dat geldelijke schadevergoeding wegens schending van deze sectie mogelijk niet toereikend is en dat Legal Bridge recht heeft op een voorlopige voorziening, zonder de vereiste om een ​​borgstelling te plaatsen. Deze sectie blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst gedurende een periode van twee (2) jaar, of zolang de informatie in kwestie een handelsgeheim blijft volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, afhankelijk van welke periode langer is.

 

Juridische vragen. Juridische vragen van gebruikers ("zaken") op Legal Bridge kunnen worden geopend door derden en / of per e-mail worden verzonden naar advocaten en niet-advocaten van derden. Gebruikers mogen geen informatie indienen of posten die ze niet aan het publiek willen onthullen. Advocaten die u niet vertegenwoordigen, niet-advocaten en leden van het publiek kunnen zaken bekijken. Zaken kunnen onbeschermd zijn tegen openbaarmaking door de advocaat-cliëntprivilege of de doctrine van het werkproduct. Het is verboden vertrouwelijke of belastende informatie in te dienen die tegen u kan worden gebruikt als bewijs of als erkenning van burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Gebruikers die Cases indienen, gaan ermee akkoord gecontacteerd te worden door advocaten en derden, waaronder Legal Bridge. Reacties van advocaten zijn toegankelijk voor derden en / of kunnen per e-mail worden verzonden naar derden, waaronder advocaten en niet-advocaten. Legal Bridge behoudt zich echter het recht voor om een ​​Case niet te publiceren, niet te e-mailen of te bewerken of te verwijderen, en we behouden ons ook het recht voor om niet te publiceren, niet te e-mailen, of om een ​​reactie op een Case te bewerken of te verwijderen. Op Legal Bridge kunnen gebruikers die vragen stellen soms worden aangeduid als "Cliënten" en worden advocaat-gebruikers soms "Advocaat", "Advocaat" of "uw advocaat" of "uw advocaat" genoemd. Of er daadwerkelijk een advocaat-cliëntrelatie bestaat, kan echter een feitelijke vraag zijn die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschilt, en het gebruik van deze voorwaarden op Legal Bridge mag niet worden opgevat als een verklaring van Legal Bridge dat er een advocaat-klantrelatie bestaat.

 

Eerste overleg met beperkte reikwijdte. Gebruikers kunnen tegen betaling een eerste consult van beperkte omvang over Legal Bridge voeren. Legal Bridge kan worden gebruikt om communicatie en betalingen te verzenden voor een eerste overleg met een beperkte omvang tussen een vragende gebruiker en een advocaat-gebruiker. De vergoeding kan vooraf worden geautoriseerd, verwerkt, overgedragen of terugbetaald op een manier die Legal Bridge naar eigen goeddunken passend acht. Betaling geeft vragende gebruikers geen recht op een eerste consult of andere diensten van een advocaat-gebruiker. Gebruikers die vragen stellen erkennen dat een advocaat-gebruiker het recht heeft om een ​​aanbod voor een eerste consultatie in te trekken voordat of nadat de betaling is gedaan om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: de identificatie van een mogelijk of feitelijk belangenconflict, planningsconflicten, of als de advocaat-gebruiker van mening is dat hij of zij niet over de relevante expertise beschikt om de vragende gebruiker te raadplegen. De gebruikers zijn het erover eens dat elke raadpleging over Legal Bridge beperkt is tot voorlopig advies op basis van de informatie die door de vragende gebruiker op de website van Legal Bridge is geplaatst. De vragende gebruiker begrijpt en erkent dat elk ontvangen advies voorlopig van aard is en niet dient als vervanging voor persoonlijk overleg en volledige beoordeling van de zaak door een gekwalificeerde advocaat. De vragende gebruiker begrijpt en erkent verder dat op het moment van een eerste consultatie op Legal Bridge, de advocaat-gebruiker geen toegang heeft tot alle informatie die nodig is om volledig juridisch advies te geven aan de vragende gebruiker, en dat elk ontvangen advies door de vragende gebruiker is daarom voorlopig van aard. De advocaat-gebruiker is niet verplicht juridische diensten te verlenen buiten het beperkte aanvankelijke overleg. Als een vragende gebruiker besluit om aanvullende diensten van een advocaat-gebruiker op Legal Bridge te behouden, moet de vragende gebruiker vragen om een ​​schriftelijke overeenkomst voor juridische dienstverlening in te voeren met daarin de voorwaarden van de vertegenwoordiging, inclusief alle vergoedingen, onkosten en andere verplichtingen. Alle partijen erkennen dat Legal Bridge geen partij is bij enige vertegenwoordiging die kan plaatsvinden buiten het beperkte aanvankelijke overleg, en komen overeen Legal Bridge onschadelijk te houden voor eventuele geschillen die voortvloeien uit een dergelijke vertegenwoordiging.

 

Lidmaatschap van advocaat. Advocaat-gebruikers kunnen een Legal Bridge-profiel aanmaken en overleg voeren over Legal Bridge. Opbrengsten van een betaald eerste consult kunnen worden gestort op de bankrekening die door de advocaat-gebruiker is geselecteerd. De voordelen waar elke advocaat-gebruiker recht op heeft, kunnen afhangen van het lidmaatschapsplan dat door de advocaat-gebruiker is geselecteerd. Advocaat-gebruikers kunnen hun lidmaatschap op elk moment opzeggen en hebben geen recht op restitutie op pro-rata of andere basis. Advocaat-gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat Legal Bridge het recht heeft om de voordelen van elk lidmaatschapsplan op elk moment te herzien, en dat de advocaat-gebruiker alleen een beroep kan doen op dergelijke herzieningen, is om hun lidmaatschap op te zeggen.

Servicekosten. Legal Bridge en of zijn gelieerde ondernemingen kunnen Servicekosten inhouden van betalingen die zijn gedaan door gebruikers om advies te vragen op basis van het lidmaatschapsniveau van de advocaat-gebruikers. Servicekosten kunnen gelijk zijn aan 50% voor overleg met basisleden en 20% voor professionele leden. Servicekosten zijn gebaseerd op marketing- en technologiediensten geleverd door Legal Bridge. Gebruikers zijn het erover eens dat servicekosten eerlijk en redelijk zijn. Legal Bridge kan de tarieven voor servicekosten op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken wijzigen.

 

Betalingen. Legal Bridge verwerkt betalingen via het online betalingsplatform Stripe. Alle gebruikers die betalingen doen of ontvangen via Legal Bridge, gaan akkoord met de servicevoorwaarden van Stripe die te vinden zijn op www.stripe.com. Om een ​​ononderbroken service te garanderen en om gebruikers in staat te stellen gemakkelijk aanvullende producten en services te kopen, kunnen Legal Bridge en / of Stripe uw betalingsmethode in het bestand opslaan. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om actuele factuurgegevens bij Legal Bridge te bewaren. Betalingsverwerkingsservices voor gebruikers op Legal Bridge worden geleverd door Stripe en zijn onderhevig aan de Stripe Connected Account-overeenkomst, die de Stripe Servicevoorwaarden omvat (gezamenlijk de "Stripe Services-overeenkomst"). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of door als gebruiker op Legal Bridge te blijven opereren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe-dienstenovereenkomst, aangezien deze van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Als voorwaarde voor Legal Bridge om betalingsverwerkingsdiensten via Stripe mogelijk te maken, stemt u ermee in om Legal Bridge nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken, en geeft u Legal Bridge toestemming om deze en transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de geleverde betalingsverwerkingsdiensten te delen door Stripe.

 

Verplichtingen van de advocaat met betrekking tot conflicten, competentie en licentie. Alle advocaat-gebruikers moeten ervoor zorgen dat er geen belangenconflicten zijn en dat de advocaat-gebruiker bekwaam is om de gevraagde eerste raadpleging te geven. De vergoeding die door de vragende gebruiker wordt betaald, wordt pas aan de advocaat-gebruiker betaald nadat de eerste raadpleging heeft plaatsgevonden. Dus als een probleem de advocaat verhindert om het eerste consult te geven, heeft de advocaat-gebruiker de verplichting om het eerste consult zo snel mogelijk af te ronden en de vragende gebruiker in staat te stellen een terugbetaling te ontvangen en / of een andere te selecteren. advocaat-gebruiker. Alle advocaat-gebruikers garanderen dat ze een vergunning hebben om de wet uit te oefenen en een goede reputatie hebben bij een of meer nationale balies in de Verenigde Staten van Amerika op het moment dat ze een Legal Bridge-account aanmaken en op het moment dat ze adviesdiensten aanbieden en verlenen voor het stellen van vragen. -Gebruikers. Advocaat-gebruikers gaan ermee akkoord dat ze het aanbieden en leveren van diensten op het Legal Bridge-platform zullen stopzetten en hun account onmiddellijk van Legal Bridge zullen verwijderen als zijn of haar licentie om de wet uit te oefenen wordt opgeschort of ingetrokken.

Andere taken van de advocaat. Naast de bovenstaande plichten met betrekking tot conflicten, competentie en licentie, gaan advocaat-gebruikers ermee akkoord dat als ze aanbieden om een ​​eerste juridisch advies te geven over Legal Bridge, ze snel en ijverig zullen reageren op vragen-gebruikers. Advocaat-gebruikers gaan ermee akkoord dat ze de eerste consultaties zullen voltooien en factureerbare tijd zullen indienen binnen drie (3) dagen nadat de klant de betaling vooraf heeft geautoriseerd door de optie Tijdstip indienen te selecteren op de pagina Berichten, inclusief de chatgeschiedenis met de vragende gebruiker. Advocaat-gebruikers erkennen dat ze elk recht op betaling verliezen als ze de eerste raadpleging niet hebben afgerond en niet op tijd hebben ingediend voor de deadline. Advocaat-gebruikers erkennen dat de tevredenheid van een vragende gebruiker is gegarandeerd, en eventuele kosten die om welke reden dan ook worden betwist, zullen niet worden betaald.

 

Ethische kennisgeving van advocaat. Als u een advocaat bent die deelneemt aan enig aspect van deze website, erkent u dat de regels voor professioneel gedrag van de rechtsgebieden waar u een licentie hebt ("regels") van toepassing zijn op alle aspecten van uw deelname en dat u zich aan deze regels zult houden. Deze regels omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de regels met betrekking tot vertrouwelijkheid, reclame, werving van klanten, ongeoorloofde uitoefening van de wet en onjuiste voorstellingen van feiten. Legal Bridge wijst alle verantwoordelijkheid af voor het naleven van deze regels. Gebruikers gaan ermee akkoord Legal Bridge onschadelijk te houden voor ethische schendingen door advocaten die deze website gebruiken. Advocaten gaan ermee akkoord alle informatie en communicatie die via deze website wordt verkregen strikt vertrouwelijk te houden, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsinformatie met betrekking tot Legal Bridge-diensten.

 

Privacy Policy. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor Legal Bridge. Lees ons privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe Legal Bridge uw persoonlijke gegevens behandelt en uw privacy beschermt.

 

Beperkingen op gebruik. De inhoud van deze website is alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie. U mag deze website niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden; (b) werkgelegenheid; of (c) een vergunning of voordeel van de overheid. U mag deze website niet decompileren, reverse engineeren, demonteren, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven of er afgeleide werken van maken. U mag ook geen software voor netwerkbewaking of -detectie gebruiken om de site-architectuur te bepalen, of informatie over het gebruik, individuele identiteiten of gebruikers te extraheren. U mag geen robot, spider, andere automatische software of apparaat of handmatig proces gebruiken om onze website of de inhoud te controleren of kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag deze website niet gebruiken om valse, misleidende, frauduleuze of illegale berichten te verzenden. U mag deze website niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren, verspreiden, weergeven of verzenden voor commerciële, non-profit of openbare doeleinden, behalve voor zover hierboven is toegestaan. U mag deze website of enig deel daarvan, of de inhoud ervan, niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren in strijd met de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten van Amerika. Elk ongeoorloofd gebruik van deze website of de inhoud ervan is verboden.

 

Geen onwettig of verboden gebruik. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Legal Bridge-website, garandeert u Legal Bridge dat u de Legal Bridge-website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Legal Bridge-website niet gebruiken op een manier die de Legal Bridge-website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Legal Bridge-website door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of waarvoor niet is voorzien via de Legal Bridge-websites. Legal Bridge mag alleen worden gebruikt door ondervragende gebruikers en advocaat-gebruikers met het doel om eerste online juridische consultaties te houden. Elk gebruik door gebruikers die geen vragen-gebruikers of advocaat-gebruikers zijn dat niet beperkt is tot het voeren van eerste juridische online-raadplegingen, is ten strengste verboden.

 

Onze rechten en verantwoordelijkheden. Legal Bridge is niet de uitgever of auteur van juridische mededelingen of inhoud op deze website. Het is een locatie voor communicatie tussen gebruikers. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor het beoordelen, bewerken of goedkeuren van communicatie. Hoewel we geen absolute garantie kunnen geven voor de systeembeveiliging, neemt Legal Bridge redelijke maatregelen om de beveiliging te behouden. Als u reden hebt om aan te nemen dat de systeembeveiliging is geschonden, neem dan per e-mail contact met ons op voor hulp. Indien het technisch personeel van Legal Bridge constateert dat bestanden of processen van een lid een bedreiging vormen voor de goede technische werking van het systeem of voor de veiligheid van andere leden, behoudt Legal Bridge zich het recht voor om die bestanden te verwijderen of deze processen stop te zetten. Als het technische personeel van Legal Bridge vermoedt dat een gebruikersnaam wordt gebruikt door iemand die niet geautoriseerd is door de juiste gebruiker, kan Legal Bridge de toegang van die gebruiker uitschakelen om de systeembeveiliging te behouden. Legal Bridge heeft het recht om naar eigen goeddunken (i) inhoud te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen, (ii) inhoud opnieuw te categoriseren om deze op een geschiktere locatie te plaatsen of (iii) vooraf te screenen of alle inhoud verwijderen waarvan wordt vastgesteld dat deze ongepast is of anderszins in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die aanstootgevend taalgebruik en advertenties bevat. Legal Bridge behoudt zich het recht voor om service aan iedereen te weigeren en gebruikerstoegang op elk moment te annuleren. U gaat ermee akkoord dat Legal Bridge niet verantwoordelijk is voor het onderhouden of produceren van gegevens die worden gepubliceerd of opgeslagen op Legal Bridge. U gaat ermee akkoord dat Legal Bridge om welke reden dan ook niet verplicht is om informatie of gegevens die op de Legal Bridge zijn gepubliceerd aan u of derden te produceren of te verstrekken.

 

Uw rechten en verantwoordelijkheden. U bent wettelijk en ethisch verantwoordelijk voor alle communicatie die u publiceert of verzendt via deze website. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, patent en handelsmerk), het recht op privacy en het recht om niet te worden belasterd of belasterd. U geeft toestemming aan Legal Bridge voor alle werken die u op deze website maakt als onderdeel van het normale back-upproces. Je hebt het recht om al je werken op elk moment van de website te verwijderen. Het indienen van inhoud voor enige illegale activiteit is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Legal Bridge staat open voor leden over de hele wereld en Legal Bridge kan niet garanderen dat u in andere rechtsgebieden geen juridische problemen zult ondervinden over uw communicatie. Als u een klacht heeft over het gedrag of de communicatie van een andere gebruiker, is het uw verantwoordelijkheid om te proberen het conflict op te lossen, doorgaans door indien mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met die persoon. Normaliter zal Legal Bridge geen rol spelen bij het bemiddelen bij conflicten tussen u en andere gebruikers. Legal Bridge neemt geen verantwoordelijkheid voor uw gedrag of dat van andere gebruikers. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen de Gebruiker of Gebruikers, als een dergelijke klacht of conflict zich voordoet, Legal Bridge verzoeken tussen te komen en proberen een geschil op te lossen. Een dergelijk verzoek is geen garantie dat Legal Bridge (i) zal ingrijpen, (ii) tijdig zal tussenkomen, (iii) het geschil zal oplossen ten gunste van de ene partij of de andere of (iv) de situatie met succes zal oplossen. De beslissing om in te grijpen berust bij Legal Bridge, naar eigen goeddunken. Uw toegang tot Legal Bridge is alleen voor persoonlijk gebruik. Als u berichten die u op deze website aantreft wilt herdistribueren, is het uw eigen verantwoordelijkheid om toestemming te krijgen van de auteur van de communicatie (en elke andere persoon met rechten). U stemt ermee in om uw account en de veiligheid van andere gebruikers te helpen beschermen door uw wachtwoord te bewaken. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord gecompromitteerd is of als er sprake is van ongeoorloofd gebruik van uw account, gaat u ermee akkoord zo snel mogelijk contact op te nemen met Legal Bridge.

 

Ongepaste inhoud. Wanneer u de website bezoekt, stemt u ermee in geen inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden die: (i) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) gedrag bepleit of aanmoedigt dat een strafbaar feit kan vormen, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet- of regelgeving; of (c) adverteert of anderszins om fondsen vraagt ​​of een verzoek om goederen of diensten is. Legal Bridge behoudt zich het recht voor om dergelijk materiaal van zijn servers te beëindigen of te verwijderen. Legal Bridge zal volledig samenwerken met wetshandhavingsfunctionarissen of -instanties bij het onderzoek naar enige overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of van toepasselijke wetten. U ziet af van het recht om gegevens van Legal Bridge op te vragen of te dagvaarden, inclusief maar niet beperkt tot informatie of gegevens die om welke reden dan ook op Legal Bridge worden gepubliceerd.

 

Links naar websites van derden. Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen dan Legal Bridge. Legal Bridge kan links bevatten naar andere citaten of bronnen waarmee het niet is gelieerd. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, inhoud, producten, diensten of het gebruik van een website van een derde partij, enige website die daaruit wordt geopend of enige wijzigingen of updates van dergelijke sites. Legal Bridge geeft geen garanties over de inhoud of kwaliteit van de producten of diensten die door dergelijke sites worden aangeboden. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van verzending die wordt ontvangen van een website van een derde partij. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Legal Bridge van de website van derden, noch impliceert het dat Legal Bridge sponsort, aangesloten of geassocieerd is met, garanties geeft of wettelijk bevoegd is om een ​​handelsnaam, geregistreerd handelsmerk, logo te gebruiken, wettelijk of officieel zegel, of auteursrechtelijk beschermd symbool dat in de links kan worden weergegeven. U erkent dat u alle risico's draagt ​​die verband houden met de toegang tot en het gebruik van inhoud die op een website van een derde partij wordt aangeboden, en gaat ermee akkoord dat Legal Bridge niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die u kunt oplopen door het omgaan met een derde partij.

 

Eigendom. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Legal Bridge, LLC. Alle rechten, titels en belangen in en op de materialen die op deze website worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot informatie, documenten, logo's, grafische afbeeldingen, geluiden en afbeeldingen, zijn eigendom van Legal Bridge of van hun respectievelijke externe auteurs, ontwikkelaars of verkopers. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door Legal Bridge, mag er op geen enkele manier materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geüpload, gepost, weergegeven, verzonden of gedistribueerd, en niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie onder een van Legal Bridge's intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Legal Bridge.

 

Auteursrechten. Alle website-ontwerpen, teksten, afbeeldingen, de selectie en opstelling daarvan zijn eigendom van Legal Bridge, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Handelsmerken. Legal Bridge, alle afbeeldingen en tekst en alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen en knoppictogrammen zijn servicemerken, handelsmerken en / of handelsimago van Legal Bridge, LLC. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die hierin worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

 

Aansprakelijkheidsverklaring. De informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de website Legal Bridge.com, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht in de informatie hierin. Legal Bridge en / of zijn dochterondernemingen kunnen te allen tijde verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen in de Legal Bridge.com website. Op advies dat u via de Legal Bridge-website ontvangt, mag u niet vertrouwen voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een geschikte professional te raadplegen voor specifiek advies dat is toegesneden op uw situatie. Legal Bridge en / of zijn gelieerde ondernemingen doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op de Legal Bridge.com-website voor welk doel dan ook. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en gerelateerde grafische afbeeldingen geleverd "in de huidige staat" zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Legal Bridge en / of zijn gelieerde ondernemingen wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af ​​met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde grafische afbeeldingen, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen Legal Bridge en / of haar gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van gebruik. , gegevens of winsten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik of de prestaties van de Legal Bridge.com-website, met de vertraging of het onvermogen om de Legal Bridge.com-website of aanverwante diensten te gebruiken, de levering of het niet leveren van diensten, of voor enige informatie, software, producten, diensten en gerelateerde grafische afbeeldingen die zijn verkregen via de website Legal Bridge.com, of anderszins voortvloeien uit het gebruik van de website Legal Bridge.com, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Legal Bridge of een van haar gelieerde ondernemingen op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade. Omdat in sommige staten / rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Als u ontevreden bent over enig deel van de Legal Bridge.com-website, of over een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie om te stoppen met het gebruik van de Legal Bridge-website.

Geen garantie. De site en alle materialen, documenten of formulieren die op of door uw gebruik van de site worden verstrekt, worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Legal Bridge uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Legal Bridge geeft geen garantie dat: (a) de locatie of de materialen aan uw eisen voldoen; (b) de site of het materiaal zal ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zijn; (c) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de site, of enig materiaal dat via de site wordt aangeboden, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn; of (d) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de site of in vertrouwen op het materiaal hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen. Het verkrijgen van materiaal door het gebruik van de site gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico. Legal Bridge is niet verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van inhoud, materialen, informatie of software.

 

Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring. U zult Legal Bridge en zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrijwaren en Legal Bridge vrijwaren voor alle indirecte, punitieve, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht hoe deze zich voordoet (inclusief advocatenhonoraria en alle gerelateerde kosten en uitgaven van rechtszaken en arbitrage, of tijdens het proces of in hoger beroep, indien van toepassing, ongeacht of een proces of arbitrage aanhangig is gemaakt), hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, of voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot elke claim voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit deze overeenkomst en elke overtreding van federale, staats- of lokale wetten, statuten, regels of voorschriften, zelfs als Legal Bridge eerder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als er aansprakelijkheid van Legal Bridge wordt gevonden, zal deze beperkt zijn tot het bedrag dat voor de producten en / of diensten is betaald, behalve zoals toegestaan ​​op grond van de arbitrageovereenkomst van deze gebruiksvoorwaarden, en onder geen enkele omstandigheid zal dit tot gevolg hebben. of punitieve schadevergoeding. Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet van toepassing. In geen geval zullen Legal Bridge, zijn gerelateerde bedrijven of de respectievelijke directeuren, functionarissen, leden, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, distributiepartners of agenten van elk van deze bedrijven aansprakelijk zijn voor juridische kosten of indirecte, speciale, gevolg-, incidentele, voorbeeldige of bestraffende schade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, enige schade voor verlies van inkomsten, winst, gebruik of gegevens), op welke manier dan ook veroorzaakt, of het nu gaat om contractbreuk, nalatigheid of volgens een andere juridische theorie, al dan niet voorzienbaar en al dan niet Legal Bridge is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en ondanks het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel. Gebruikers gaan ermee akkoord dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen overeengekomen risicoverdelingen zijn en worden weerspiegeld in de vergoedingen die door de partijen zijn overeengekomen. De beperkingen van aansprakelijkheid die in deze overeenkomst worden uiteengezet, zijn fundamentele elementen van de basis van een koopje en de partijen zouden geen wettelijke overeenkomst aangaan om de dienst te verlenen zonder akkoord te gaan met deze beperkingen. MET UITZONDERING VAN DE VERPLICHTINGEN TOT VRIJWARING VAN DE GEBRUIKER TEN AANZIEN VAN DE WETTELIJKE BRUG OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ JEGENS DE ANDER NIET MEER DAN HET TOTALE BEDRAG DAT DE GEBRUIKER AAN DE WETTELIJKE BRUG OVER DE VORIGE DRIE MAANDEN HEEFT BETAALD, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ DAN DE ANDERE NIET OVERSCHRIJDEN. DOLLARS ($ 1,000.00).

Rechtskeuze. Door deze website te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw rechten en plichten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de regels voor de keuze van het recht. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website wordt beheerst door de arbitrageovereenkomst in deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden sluiten uitdrukkelijk de voorwaarden van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen uit en wijzen deze af, die niet van toepassing zijn op transacties die via of anderszins met betrekking tot deze website worden uitgevoerd.

Geschillenbeslechting; Arbitrage. Legal Bridge en u gaan ermee akkoord om te proberen alle geschillen informeel op te lossen gedurende 30 dagen voorafgaand aan het indienen van arbitrage. In het geval dat we het geschil niet kunnen oplossen en er ten minste 30 dagen zijn verstreken sinds alle partijen op de hoogte zijn gesteld van het bestaan ​​van het geschil, gaan Legal Bridge en u ermee akkoord om alle geschillen en claims tussen ons te beslechten voor een enkele arbiter. De soorten geschillen en claims die we overeenkomen om te arbitreren, zijn bedoeld om breed te worden geïnterpreteerd. Het is zonder beperking van toepassing op: claims die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de relatie tussen ons, of deze nu gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie; claims die zijn ontstaan ​​vóór deze of eerdere voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot claims met betrekking tot reclame); claims die momenteel het onderwerp zijn van vermeende class action-geschillen waarin u geen lid bent van een gecertificeerde class; en claims die kunnen ontstaan ​​na beëindiging van deze voorwaarden. Voor de doeleinden van deze arbitrageovereenkomst omvatten verwijzingen naar "Legal Bridge", "wij" en "ons" onze respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of producten onder deze voorwaarden of eerdere overeenkomsten tussen ons. Niettegenstaande het voorgaande, kan elke partij een individuele vordering instellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen. U stemt ermee in dat, door deze voorwaarden aan te gaan, u en Legal Bridge elk afstand doen van het recht op juryrechtspraak of deelname aan een collectieve actie. Deze voorwaarden zijn het bewijs van een transactie of websitegebruik in interstatelijke handel, en dus regelt de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze voorwaarden. Een partij die van plan is om een ​​procedure in te dienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen of om arbitrage te zoeken, moet eerst door US aangetekende post, een schriftelijke kennisgeving van geschil ("kennisgeving") aan de andere partij, die moet worden gericht aan: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex (het "kennisgevingsadres"), en een elektronische kopie moet worden verzonden via e-mail naar support @ Legal Bridge.com. De Kennisgeving moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven en (b) de specifieke gevraagde voorziening uiteenzetten ("Eis"). Als Legal Bridge en u geen overeenstemming bereiken om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving op te lossen, kunnen u of Legal Bridge een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een schikkingsaanbod gedaan door Legal Bridge of u pas aan de arbiter bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag heeft bepaald waarop u of Legal Bridge recht heeft, indien van toepassing. De arbitrage wordt beheerst door de procedures voor commerciële geschillenbeslechting en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (gezamenlijk de "AAA-regels") van de American Arbitration Association (de "AAA"), zoals gewijzigd door deze voorwaarden, en zal worden toegepast door de AAA. De AAA-regels zijn online beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbiter is aan deze voorwaarden gebonden. De arbiter geeft een met redenen omklede schriftelijke beslissing die voldoende is om de essentiële feitelijke bevindingen en de juridische conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. De partijen komen overeen dat eventuele uitspraken of feitelijke bevindingen of juridische conclusies die zijn gedaan in een arbitrage van hun geschil of claim alleen worden gedaan voor de doeleinden van die arbitrage en niet mogen worden gebruikt door een andere persoon of entiteit bij een latere arbitrage van een geschil of claim met betrekking tot Legal Bridge. De partijen komen overeen dat bij elke arbitrage van een geschil of claim, geen van de partijen zal vertrouwen voor uitsluitende werking op een toekenning of feitelijke conclusie of rechtsconclusie in een andere arbitrage van een geschil of claim waarbij Legal Bridge partij was. De arbiter kan alleen een voorlopige voorziening toekennen ten gunste van de individuele partij die om een ​​oplossing vraagt ​​en alleen voor zover nodig om een ​​oplossing te bieden die gerechtvaardigd is door de individuele claim van die partij. U EN JURIDISCHE BRIDGE KOMEN OVEREEN DAT IEDEREEN ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDERE KAN INDIENEN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE CAPACITEITEN EN NIET ALS EISEN OF KLASSE-LEDEN IN ENIGE GEVOEGDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE OF IN DE CAPACITEIT VAN EEN PRIVATE ADVOCAAT-GENERAAL. De arbiter heeft niet de bevoegdheid om de wet of juridische redenering te schenden, en de partijen zijn het erover eens dat elke voorlopige uitspraak in hoger beroep kan worden ingetrokken of gecorrigeerd door een van de partijen bij een bevoegde rechtbank voor een dergelijke fout. Elke partij draagt ​​haar eigen kosten en vergoedingen voor een dergelijk beroep. De arbiter zal geen schadevergoeding toekennen die verder gaat dan wat deze voorwaarden bieden, of punitieve schadevergoeding toekennen of enige andere schade die niet wordt gemeten door feitelijke schade. Verder, tenzij zowel u als Legal Bridge anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de vorderingen van één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een vertegenwoordiger of collectieve procedure. Indien dit specifieke voorbehoud niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dan is deze arbitragebepaling in zijn geheel nietig. Alle aspecten van de arbitrageprocedure, en elke uitspraak, beslissing of uitspraak van de arbiter, zullen strikt vertrouwelijk zijn, behalve als onderdeel van een beroep bij een bevoegde rechtbank. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze overeenkomst op te lossen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke claim dat alle of enige een deel van deze overeenkomst is nietig of vernietigbaar.

Beëindiging / toegangsbeperking. Legal Bridge behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Legal Bridge.com website en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Wijziging. Legal Bridge behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de Legal Bridge-website wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van de Legal Bridge-website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen die zijn aangebracht zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Erkenning. Door gebruik te maken van de diensten van Legal Bridge of toegang te krijgen tot de Legal Bridge-site, erkent u dat u achttien (18) jaar of ouder bent, dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

 

Scroll naar boven