Закони и публикации за отвличане и престъпления в ОАЕ

Отвличането и отвличането са сериозни криминални престъпления според законите на Обединените арабски емирства, тъй като те нарушават основното право на индивида на свобода и лична безопасност. Федералният закон № 3 на ОАЕ от 1987 г. относно Наказателния кодекс очертава специфичните определения, класификации и наказания, свързани с тези престъпления. Страната заема строга позиция срещу подобни престъпления, като цели да защити своите граждани и жители от травмата и потенциалната вреда, свързана с незаконно задържане или транспортиране против нечия воля. Разбирането на правните последици от отвличането и отвличането е от решаващо значение за поддържането на сигурна среда и спазването на върховенството на закона в различните общности в ОАЕ.

Какво е правното определение за отвличане в ОАЕ?

Съгласно член 347 от Федерален закон № 3 на ОАЕ от 1987 г. относно Наказателния кодекс, отвличането се определя като акт на арестуване, задържане или лишаване на лице от личната му свобода без правно основание. Законът уточнява, че това противозаконно лишаване от свобода може да стане чрез използване на сила, измама или заплаха, независимо от продължителността или средствата, използвани за извършване на деянието.

Правното определение за отвличане в ОАЕ обхваща широк набор от сценарии и обстоятелства. То включва насилствено отвличане или задържане на лице против волята му, както и примамването или измамването му в ситуация, в която да бъде лишено от свободата си. Използването на физическа сила, принуда или психологическа манипулация за ограничаване на движението или свободата на дадено лице се квалифицира като отвличане съгласно законодателството на ОАЕ. Престъплението отвличане е завършено, независимо дали жертвата е преместена на друго място или е задържана на същото място, стига личната им свобода да е незаконно ограничена.

Какви са различните видове отвличания, признати от законодателството на ОАЕ?

Наказателният кодекс на ОАЕ признава и категоризира престъпленията по отвличане в различни видове въз основа на специфични фактори и обстоятелства. Ето различните видове престъпления за отвличане според законодателството на ОАЕ:

 • Обикновено отвличане: Това се отнася за основното деяние на противозаконно лишаване на лице от свободата чрез сила, измама или заплаха, без допълнителни утежняващи обстоятелства.
 • Утежнено отвличане: Този тип включва отвличане, придружено от утежняващи фактори като използване на насилие, изтезания или нанасяне на физическо увреждане на жертвата, или участието на множество извършители.
 • Отвличане с цел откуп: Това престъпление е налице, когато отвличането е извършено с намерение да се получи откуп или друга форма на финансова или материална облага в замяна на освобождаването на жертвата.
 • Родителско отвличане: Това включва един родител, който незаконно отнема или задържа детето си от попечителството или грижите на другия родител, лишавайки последния от техните законни права върху детето.
 • Отвличане на непълнолетни: Става дума за отвличане на деца или непълнолетни, което се третира като особено тежко престъпление поради уязвимостта на жертвите.
 • Отвличане на държавни служители или дипломати: Отвличането на държавни служители, дипломати или други лица с официален статут се счита за отделно и сериозно престъпление според законодателството на ОАЕ.

Всеки тип престъпление по отвличане може да носи различни санкции и наказания, като най-тежките последици са запазени за случаи, включващи утежняващи фактори, насилие или насочване към уязвими лица като деца или длъжностни лица.

Каква е разликата между престъпленията по отвличане и отвличане в ОАЕ?

Докато отвличането и отвличането са свързани престъпления, има някои ключови разлики между двете според законодателството на ОАЕ. Ето таблица, която подчертава разликите:

АспектотвличанеОтвличане
дефиницияНезаконно лишаване от свобода на човек чрез сила, измама или заплахаНезаконно отнемане или преместване на лице от едно място на друго, против волята му
ДвижениеНе е задължителноВключва движение или транспортиране на жертвата
ПродължителностМоже да бъде за всякаква продължителност, дори временноЧесто предполага по-дълъг период на задържане или задържане
НамерениеМоже да бъде за различни цели, включително откуп, нараняване или принудаЧесто се свързва със специфични намерения като вземане на заложници, сексуална експлоатация или незаконно лишаване от свобода
Възрастта на жертватаОтнася се за жертви на всяка възрастНякои разпоредби се отнасят конкретно до отвличането на непълнолетни или деца
СанкцииНаказанията могат да варират в зависимост от утежняващите фактори, състоянието на жертвата и обстоятелстватаОбикновено носи по-строги наказания от обикновеното отвличане, особено в случаите, включващи непълнолетни или сексуална експлоатация

Важно е да се отбележи, че докато Наказателният кодекс на ОАЕ прави разлика между отвличане и отвличане, тези престъпления често се припокриват или се случват едновременно. Например, едно отвличане може да включва първоначален акт на отвличане, преди жертвата да бъде преместена или транспортирана. Конкретните обвинения и наказания се определят въз основа на обстоятелствата по всеки случай и приложимите разпоредби на закона.

Какви мерки предотвратяват отвличанията и отвличанията в ОАЕ?

ОАЕ са приложили различни мерки за предотвратяване и борба с отвличанията и отвличанията в рамките на своите граници. Ето някои от основните мерки:

 • Строги закони и наказания: В ОАЕ има строги закони, които налагат строги наказания за отвличания и отвличания, включително продължителни присъди затвор и глоби. Тези строги наказания служат като възпираща мярка срещу подобни престъпления.
 • Цялостно правоприлагане: Правоприлагащите органи на ОАЕ, като полицията и силите за сигурност, са добре обучени и оборудвани, за да реагират бързо и ефективно на инциденти с отвличания.
 • Разширено наблюдение и мониторинг: Страната е инвестирала в усъвършенствани системи за наблюдение, включително камери за видеонаблюдение и технология за наблюдение, за проследяване и залавяне на извършители на отвличания и отвличания.
 • Кампании за информиране на обществеността: Правителството на ОАЕ и съответните органи редовно провеждат кампании за информиране на обществеността, за да образоват гражданите и жителите относно рисковете и превантивните мерки, свързани с отвличането и отвличането.
 • Интернационална кооперация: ОАЕ си сътрудничат активно с международни правоприлагащи агенции и организации за борба с трансграничните случаи на отвличане и отвличане, както и за улесняване на безопасното връщане на жертвите.
 • Услуги за подкрепа на жертвите: ОАЕ предоставя услуги за подкрепа и ресурси на жертвите на отвличане и отвличане, включително консултации, правна помощ и програми за рехабилитация.
 • Съвети и мерки за безопасност при пътуване: Правителството издава съвети за пътуване и насоки за безопасност за граждани и жители, особено при посещение на високорискови зони или държави, за да повиши осведомеността и да насърчи предпазните мерки.
 • Ангажираност на общността: Правоприлагащите органи работят в тясно сътрудничество с местните общности, за да насърчават бдителността, докладването на подозрителни дейности и сътрудничеството при предотвратяването и справянето със случаи на отвличане и отвличане.

Чрез прилагането на тези всеобхватни мерки ОАЕ има за цел да създаде сигурна среда и да възпира хората от участие в такива отвратителни престъпления, като в крайна сметка защитава безопасността и благосъстоянието на своите граждани и жители.

Какви са наказанията за отвличане в ОАЕ?

Отвличането се счита за тежко престъпление в Обединените арабски емирства и наказанията за такива престъпления са посочени във Федералния декрет-закон № 31 от 2021 г. относно издаването на Закона за престъпленията и наказанията. Наказанието за отвличане варира в зависимост от обстоятелствата и конкретните фактори, включени в случая.

Съгласно член 347 от Наказателния кодекс на ОАЕ основното наказание за отвличане е лишаване от свобода за срок не по-дълъг от пет години. Ако обаче отвличането е свързано с утежняващи обстоятелства, като използване на насилие, заплаха или измама, наказанието може да бъде значително по-сурово. В такива случаи извършителят може да получи лишаване от свобода за срок до десет години, а ако отвличането е довело до смъртта на жертвата, наказанието може да бъде доживотен затвор или дори смъртна присъда.

Освен това, ако отвличането включва непълнолетно лице (под 18 години) или лице с увреждане, наказанието е още по-тежко. Член 348 от Наказателния кодекс на ОАЕ гласи, че отвличането на непълнолетно лице или лице с увреждане се наказва с лишаване от свобода за срок не по-малък от седем години. Ако отвличането доведе до смъртта на жертвата, извършителят може да получи доживотен затвор или смъртно наказание.

Властите се ангажират да гарантират безопасността и сигурността на всички лица в страната и всяка форма на отвличане или отвличане се счита за тежко престъпление. В допълнение към законовите наказания, осъдените за отвличане могат да се сблъскат и с допълнителни последици, като депортиране за граждани на държави извън ОАЕ и конфискация на всякакви активи или имущество, свързани с престъплението.

Какви са правните последици за отвличане на родители в ОАЕ?

Обединените арабски емирства имат специфични закони относно отвличането на родители, което се третира като отделно престъпление от общите случаи на отвличане на деца. Отвличането на родител се урежда от разпоредбите на Федерален закон № 28 от 2005 г. относно личния статус. Съгласно този закон отвличането на родител се определя като ситуация, при която единият родител отнема или задържа дете в нарушение на правата на другия родител да упражнява родителски права. Последствията от подобни действия могат да бъдат тежки.

Първо, родителят-нарушител може да бъде изправен пред наказателни обвинения за отвличане на родител. Член 349 от Наказателния кодекс на ОАЕ гласи, че родител, който отвлече или укрие детето си от законния настойник, може да бъде наказан с лишаване от свобода за срок до две години и глоба. Освен това съдилищата на ОАЕ могат да издават заповеди за незабавно връщане на детето на законния настойник. Неспазването на такива заповеди може да доведе до допълнителни правни последици, включително потенциален затвор или глоби за неуважение към съда.

В случаите на отвличане на родители, включващи международни елементи, ОАЕ се придържат към принципите на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Съдилищата могат да разпоредят връщането на детето в страната на обичайното им пребиваване, ако се установи, че отвличането е в нарушение на разпоредбите на конвенцията.

Какви са наказанията за отвличане на деца в ОАЕ?

Отвличането на дете е тежко престъпление в ОАЕ, което се наказва със строги санкции съгласно закона. Съгласно член 348 от Наказателния кодекс на ОАЕ, отвличането на непълнолетно лице (под 18 години) се наказва с лишаване от свобода за минимален срок от седем години. Ако отвличането доведе до смъртта на детето, извършителят може да получи доживотен затвор или смъртна присъда.

Освен това осъдените за отвличане на деца могат да бъдат подложени на солидни глоби, конфискация на активи и депортиране за граждани, които не са граждани на ОАЕ. ОАЕ възприемат подход на нулева толерантност към престъпления срещу деца, отразявайки ангажимента им за защита на безопасността и благосъстоянието на непълнолетните.

Каква подкрепа е достъпна за жертвите на отвличане и техните семейства в ОАЕ?

Обединените арабски емирства признават травматичното въздействие на отвличането върху жертвите и техните семейства. Като такива, различни услуги за поддръжка и ресурси са на разположение, за да им помогнат по време и след такива изпитания.

Първо, властите на ОАЕ дават приоритет на безопасността и благосъстоянието на жертвите на отвличане. Правоприлагащите органи работят бързо и усърдно за локализирането и спасяването на жертвите, като използват всички налични ресурси и опит. Отделите за подкрепа на жертвите в рамките на полицията предоставят незабавна помощ, консултиране и насоки на жертвите и техните семейства по време на процеса на разследване и възстановяване.

Освен това в ОАЕ има няколко правителствени и неправителствени организации, които предлагат цялостни услуги за подкрепа на жертви на престъпления, включително отвличане. Тези услуги могат да включват психологическо консултиране, правна помощ, финансова помощ и дългосрочни програми за рехабилитация. Организации като Дубайската фондация за жени и деца и Ewa'a Shelters за жертви на трафик на хора предоставят специализирани грижи и подкрепа, съобразени с уникалните нужди на жертвите на отвличане и техните семейства.

Какви са правата на лицата, обвинени в отвличане в ОАЕ?

Лицата, обвинени в отвличане в Обединените арабски емирства, имат право на определени законови права и защита съгласно законите и конституцията на ОАЕ. Тези права включват:

 1. Презумпция за невинност: Лицата, обвинени в отвличане, се считат за невинни до доказване на вината им от съда.
 2. Право на законно представителство: Обвиняемите лица имат право да бъдат представлявани от адвокат по свой избор или да имат такъв, назначен от държавата, ако не могат да си позволят процесуално представителство.
 3. Право на надлежен процес: Правната система на ОАЕ гарантира правото на справедлив процес, което включва правото на справедлив и публичен съдебен процес в разумен срок.
 4. Право на тълкуване: Обвиняемите лица, които не говорят или не разбират арабски, имат право на преводач по време на съдебното производство.
 5. Право на представяне на доказателства: Обвиняемите лица имат право да представят доказателства и свидетели в своя защита по време на процеса.
 6. Право на обжалване: Лицата, осъдени за отвличане, имат право да обжалват присъдата и присъдата пред по-горен съд.
 7. Право на хуманно отношение: Обвиняемите имат право да бъдат третирани хуманно и с достойнство, без да бъдат подлагани на изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение.
 8. Право на поверителност и семейни посещения: Обвиняемите лица имат право на личен живот и право на посещения от членове на семейството си.

Обвинените лица трябва да са наясно с правата си и да търсят правен съвет, за да гарантират, че правата им са защитени по време на съдебния процес.

Как ОАЕ разглеждат международни случаи на отвличане, включващи граждани на ОАЕ?

Федералният закон № 38 на ОАЕ от 2006 г. относно екстрадицията на обвиняеми и осъдени лица осигурява правното основание за процедурите за екстрадиция в случаи на международно отвличане. Този закон позволява на ОАЕ да поиска екстрадиция на лица, обвинени или осъдени за отвличане на граждани на ОАЕ в чужбина. Освен това, член 16 от Наказателния кодекс на ОАЕ предоставя на ОАЕ юрисдикция върху престъпления, извършени срещу техни граждани извън страната, което позволява наказателно преследване в рамките на правната система на ОАЕ. ОАЕ също са подписали няколко международни конвенции, включително Международната конвенция срещу вземането на заложници, която улеснява сътрудничеството и правната помощ при трансгранични случаи на отвличане. Тези закони и международни споразумения дават право на властите на ОАЕ да предприемат бързи действия и да гарантират, че извършителите на международно отвличане ще бъдат изправени пред правосъдието.

Преминете към Top