Отговорност на адвокат по граждански дела

Гражданско дело в Дубай или ОАЕ е правен спор между две или повече страни, при който едната страна (ищецът) търси обезщетение или друга форма на правно облекчение от друга страна (ответникът). Гражданските дела се въртят около частни спорове относно правни задължения и отговорности, които тези страни дължат една на друга. Тежестта на доказване по граждански дела обикновено е „преобладаването на доказателствата“, което означава, че ищецът трябва да докаже, че твърденията му са по-вероятни, отколкото не.

Средствата за правна защита, търсени по граждански дела, обикновено включват парично обезщетение (щети), но могат да включват и непарични облекчения като възбрани (съдебни нареждания да се направи или спре да се прави нещо), конкретно изпълнение (нареждане на страна да изпълни договорно задължение) или установителни решения (изявления на съда относно правното състояние на страните).

Гражданско право в ОАЕ

Обединените арабски емирства (ОАЕ) могат да се похвалят с уникална правна система, която обединява традиционното ислямско право с аспекти на съвременните системи на гражданското право. Гражданското право в ОАЕ урежда различни ненаказателни въпроси, включително лично състояние, права на собственост и договорни задължения. Този сегмент от закона е основен, тъй като засяга пряко ежедневния живот на жителите и оперативната динамика на бизнеса в ОАЕ. 

Източници на гражданското право

Гражданското право в ОАЕ е повлияно от различни източници, включително конституцията на нацията, федералните закони и международните договори. Законът на шариата също играе решаваща роля, особено по въпросите на личния статус. Освен това, гражданското право на ОАЕ е повлияно от правни традиции от цял ​​свят, включително френски, римски и египетски правни системи, което води до кодифициран закон, който е едновременно изчерпателен и адаптивен. Това обединяване на влияния гарантира, че правната система на ОАЕ е стабилна, способна да се справи със сложни правни предизвикателства в съвременен контекст.

Основни принципи на гражданското право

Системата на гражданското право на ОАЕ е изградена върху няколко ключови принципа, които ръководят правните тълкувания и решения. Принципът на договорната свобода дава право на страните да сключват споразумения според техните условия, при условие че те не противоречат на обществения ред или морала. Правата на собственост са стабилно защитени, като се гарантира, че лицата и организациите имат сигурни и ясни права върху своите активи. В сферата на закона за непозволено увреждане, ОАЕ се придържа към принципите на отговорност и обезщетение, като гарантира, че щетите, причинени от неправомерни действия, са адекватно обезщетени. 

Гражданско дело и производство

Законът за гражданския процес, създаден с Федерален указ-закон № 42 от 2022 г., определя рамката за разглеждане на граждански и търговски спорове. Той въвежда два основни правни пътя за страните да започнат производство в местните съдилища: чрез искове по същество или чрез съкратено производство. Съдилищата поставят силен акцент върху доказателствата, като от страните се очаква да обосноват твърденията си с ясна и достоверна документация, което е от решаващо значение в случаите, включващи обезщетение за злополука на работното място.

 

Искът по същество е традиционно правно действие, инициирано от ищец, който подава петиция до подходящ съд. Тази петиция очертава подробностите за конфликта и исканото обезщетение срещу противната страна, известна като ответник. При предявяване на исковата молба ответникът е длъжен да даде отговор, като защити своята позиция. Подаването на иск по същество се урежда от член 16 от Решение на кабинета № 57 от 2018 г. Този регламент постановява, че ищецът трябва да регистрира своя иск в Службата за управление на делата.

адвокат по граждански дела е юрист, който представлява клиенти в граждански спорове които не включват наказателни обвинения. Тяхната основна отговорност е да защитават интересите на клиента си по време на съдебния процес. Това включва всичко от прегледа на случай, подаване съдебни дела, дирижиране откритие, преговори селища, как да се подготвим за съдебно заседаниеS, и представляване на клиенти в съда ако случаят стигне до пробен период.

Отговорности на адвокат по граждански спорове

Граждански адвокати по съдебни спорове имат многостранна роля, която включва специализирани правни познания, остри като бръснач аналитични способности, педантичен внимание към детайлаи отлични комуникативни умения. Техните основни задължения включват:

Първоначален преглед и оценка на случая

 • Среща с потенциални клиенти за консултации да разбере тяхната страна на спор и събиране на уместни факти и документация
 • Анализирайте основанията на случая, определят валидността на правни искове, идентифицирайте подходящи закони и прецеденти
 • Разработете правна стратегия да увеличи максимално шансовете за благоприятен изход за клиента
 • Посъветвайте клиента върху това дали да преследвам съдебен спор или обмислете алтернативи като арбитраж или споразумение

Досъдебна подготовка

 • Чернова и файл първоначален жалба или отговор с подробно описание на аргументите на клиента и правно основание на случай
 • Представяне на клиенти в преговори за уреждане за да избегнете скъпи пробен период производство
 • Извършете задълбочено разследване на случай интервюта, фонови изследвания и преглед на доказателства
 • Управление откритие процедури като депониране свидетели, издаване на призовки и разглеждане на документи
 • Проучвайте правни въпроси, развивайте убедителност аргументии идентифицирайте поддържащите доказателства за съдебен процес
 • Подгответе клиенти и вещи лица да свидетелства ефективно

Съдебни спорове

 • Представете начални и заключителни аргументи обобщаване на основните спорни точки
 • Разпитвайте и разпитвайте свидетели, за да изведете факти в полза на клиента
 • Възразете срещу въпроси и доказателства представени от противния адвокат, когато е подходящо
 • Обяснете ясно сложното правни въпроси и аргументи пред съдии и журита
 • Отговаряйте на движения подадена от противния защитник
 • Договаряне на споразумения ако спорът може да бъде разрешен без пълно пробен период

Анализ след процеса

 • Посъветвайте клиента дали да приеме селища и условия
 • Уведомете клиента за присъда и обяснете наложената награда/наказание
 • Обсъдете опции като обжалване или преговори, ако резултатът е неблагоприятен

Като цяло адвокатите по граждански дела функционират като доверени съветници, ръководители на дела, събирачи на доказателства, правни изследователи, преговарящи и съдебни истци. Всеки случай носи нови предизвикателства, така че те трябва да прилагат стратегическо мислене, за да приспособят своя подход.

Адвокатски услуги по гражданско право

Граждански адвокати в ОАЕ се справят с широк набор от ненаказателни правни въпроси, включващи физически лица, фирми и други образувания. Някои от най-често срещаните области на гражданскоправна практика включват:

 • Договори: Изготвяне, преглед и водене на съдебни спорове нарушения на договора.
 • Закон за собствеността: Решаването недвижим имот, наемодател-наемател, спорове за собственост и няколко видове строителни спорове.
 • Корпоративно право: Консултиране по въпроси, свързани с учредяване, сливане, придобиване и управление.
 • Търговски спорове: Прилагане на бизнес права и разрешаване търговски спорове.
 • Трудово право: Насоки относно спазването на трудовото законодателство, уволненията, дискриминацията и проблемите на тормоза.
 • Семейно право: Уреждане на разводи, попечителство и настойничество над деца, завещания и наследство.
 • Застрахователни дела: Уреждане на отхвърлени искове, недобросъвестни обвинения и спорове за компенсации.
 • Лично нараняване: Съдебни дела за злополука, медицинска грешка и отговорност за продукти.

Освен съдебни спорове, гражданските адвокати предоставят и правни консултации, изготвяне и преглед на документи, съответствие с нормативните изисквания, насоки относно интелектуалната собственост, алтернативни решаване на спорове и други услуги, обхващащи различни правни области. Обадете ни се или Whatsapp сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

Етапи на гражданския процес

Гражданският съдебен процес се състои от няколко отделни фази, които се надграждат една върху друга:

1. Първоначална среща с клиента и преглед на случая

Първо и най-важно, гражданското съдебно дело започва с задълбочено разбиране на страната на клиента в спора по време на първоначалния преглед на казуса и консултации. Опитните адвокати задават стратегически въпроси, преглеждат основни документи и анализират проблеми, за да осигурят надеждни правни съвети.

Те определят валидността на твърденията, шансовете за успех и започват да формулират цялостна теория на казуса и стратегия въз основа на казуса заслуга. За клиентите е изключително важно да предоставят всички съответни подробности предварително, така че адвокатите да могат да вземат информирани решения, когато водят съдебни спорове.

2. Изграждане на делото и преписки

След като адвокат реши да представлява клиент в граждански lинициация, започва фазата на досъдебната подготовка. Това включва дейности като:

 • Задълбочени правни изследвания в съответните правилниксъдебни практикиправни доктрини и т.н.
 • Първоначално изготвяне пледоарии намлява оплаквания с подробно описание на фактическата обстановка, правното основание на исковете, защитата и търсеното обезщетение
 • Събиране на физически доказателства и документи доказателства
 • Идентифициране на подходящи вещи лица
 • Разпит на свидетели за разбиране на различни гледни точки
 • Разследване на обстоятелствата и аргументите на противната страна

Правилно изграждане на случай и подаване на предложения задава тона на останалата част от съдебния процес, така че гражданските адвокати полагат значителни усилия по време на досъдебното производство.

3. Фаза на откриване

Процесът на откриване позволява на двете страни да обменят подходяща информация и доказателства относно спорните въпроси. Квалифицирани адвокати по граждански дела използват откритието за:

 • Разкриване на уличаващи доказателства
 • Разбирателство противоположни аргументи за да им се противопоставим по-добре
 • Анализиране на доказателство за определяне селище потенциал

Общите методи за откриване включват писмени искания за документация разпитващи, клетвено писмено свидетелство и отлагания. Обхватът, разрешенията и включените протоколи зависят до голяма степен от процесуалните закони на юрисдикцията.

Агресивното представяне по време на сложно откриване може да осигури стратегически предимства. Това е жизненоважна фаза на съдебен процес.

4. Уреждане и преговори

В идеалния случай гражданските спорове се решават чрез взаимно договаряне и добре изработени селище споразумения между страните. Въпреки че алтернативи като арбитраж, медиация или право на сътрудничество набират популярност, извънсъдебните споразумения, договорени от адвокати, остават популярни опции.

Адвокатите по граждански спорове имат специализирани умения за водене на преговори и опит с правни аргументи, което им позволява да гарантират максимални ползи за своите клиенти. Разумен селища също така избягвайте несигурността, свързана с проточени съдебни производства или процеси от съдебни заседатели.

Въпреки това сложните граждански дела с големи суми или глоби понякога изискват намеса на съда, когато преговорите се провалят.

5. Досъдебни искания и приготовления

С напредването на съдебния процес адвокатите може да подадат важни документи досъдебни молби по въпроси като:

 • Искане на съда да се произнесе по допустимостта на определени доказателства или показания
 • Търсене на съкратено съдебно решение или отхвърляне на вече уредени въпроси
 • Изключване на предубедена информация или свидетели от влияние върху съда

Освен това те интензивно подготвят аргументи, репетират клиент и експерт свидетелски показания, събиране на доказателства и доказателства, изготвяне на въпросник за избор на съдебни заседатели, гарантиране на спазването на крайните срокове на съда и разглеждане на всякакви обжалвания или промени в последния момент.

Цялостната предварителна подготовка осигурява маркировка предимство по време на съдебен процес в съдебната зала, така че това е жизненоважна фаза.

6. Процесът

Въпреки най-добрите усилия за уреждане, сложните граждански спорове завършват в съдебната зала. Нивото на адвоката по съдебни спорове опит с изпитанията сега става първостепенно значение. Това е мястото, където са специализирани съдебно застъпничество уменията влизат в действие, докато те страстно аргументират ходатайства, представят доказателства, разпитват свидетели, дават встъпителни и заключителни изявления и др.

Опитните адвокати по граждански дела са майстори в опростяването на сложни проблеми в убедителни разкази за съдии и съдебни заседатели по време на процеси. Те енергично представляват клиенти, докато навигират по сложни процедурни правила.

7. Съдебни спорове след приключване на процеса

Споровете не приключват непременно след обявяване на присъдата. Адвокатите по съдебни спорове след съдебния процес анализират присъдата, съобщават резултатите на клиентите, съветват относно опции като обжалване, ако е подходящо, и гарантират, че правната позиция на техния клиент е защитена след решението на съда.

Получаване на звук правен съвет веднага след процеса може да има голяма разлика в последващите стратегии, когато се работи с неблагоприятна присъда.

Обадете ни се сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

Как най-добрите граждански адвокати улесняват разрешаването на спорове в ОАЕ

Гражданските дела и извънсъдебното уреждане на спорове остават сложни по същество. качество Адвокатите остават незаменими при формулиране на преговорни позиции, свързване на споразумения, изграждане на аргументи в съдебната зала, ефективно управление на процедури за откриване и съветване относно локализирани тънкости на съответствието. Тяхната правна мъдрост дестилира сложни гражданскоправни процеси.

Професионални граждански адвокати от ОАЕ също оказвайте подкрепа чрез персонализирани съвети, постоянна комуникация и искрена съпричастност по време на данъчни правни трудности. Тяхното овладяване на конституционните принципи, етичните кодекси и нюансите на гражданското право остава несравнимо. Следователно намирането и работата с надеждни граждански адвокати от Емирства, носещи звездна репутация в индустрията, рационализира законното разрешаване на вашето гражданско дело. Обадете ни се или Whatsapp сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

Преминете към Top