Закони и наказания срещу злоупотреби в ОАЕ

Присвояването е сериозно престъпление на белите якички, което включва измамно присвояване или злоупотреба с активи или средства, поверени на някого от друга страна, като например работодател или клиент. В Обединените арабски емирства присвояването е строго забранено и може да доведе до тежки правни последици съгласно цялостната правна рамка на страната. Федералният наказателен кодекс на ОАЕ очертава ясни закони и наказания, свързани с злоупотреби, отразявайки ангажимента на нацията да поддържа почтеност, прозрачност и върховенство на закона във финансовите и търговски сделки. С нарастващия статут на ОАЕ като глобален бизнес център, разбирането на правните последици от присвояването е от решаващо значение за лицата и организациите, работещи в рамките на техните граници.

Какво е правното определение за злоупотреба според законите на ОАЕ?

В Обединените арабски емирства злоупотребата се определя съгласно член 399 от Федералния наказателен кодекс като акт на присвояване, злоупотреба или незаконно преобразуване на активи, средства или собственост, които са били поверени на физическо лице от друга страна, като например работодател, клиент или институция. Тази дефиниция обхваща широк спектър от сценарии, при които някой в ​​позиция на доверие или власт умишлено и незаконно поема собствеността или контрола върху активи, които не му принадлежат.

Ключовите елементи, които представляват злоупотреба съгласно законодателството на ОАЕ, включват наличието на доверително отношение, при което на обвиняемото лице е поверено попечителството или управлението на активи или средства, принадлежащи на друга страна. Освен това трябва да има доказателства за умишлено незаконно присвояване или злоупотреба с тези активи за лична изгода или облага, а не случайно или небрежно злоупотреба със средства.

Присвояването може да приеме различни форми, като например служител, който отклонява средства на компанията за лична употреба, финансов съветник злоупотребява с клиентски инвестиции или държавен служител, злоупотребяващ с публични средства. Счита се за форма на кражба и злоупотреба с доверие, тъй като обвиняемото лице е нарушило фидуциарното задължение, което му е възложено, като е използвало неправомерно активи или средства, които не са им по право.

Дефинира ли се присвояването по различен начин в арабския и ислямския правен контекст?

На арабски терминът за присвояване е „ихтилас“, което се превежда като „присвояване“ или „незаконно отнемане“. Докато арабският термин споделя подобно значение на английската дума „присвояване“, правното определение и третиране на това престъпление може да варира леко в ислямския правен контекст. Съгласно ислямския закон на шариата присвояването се счита за форма на кражба или „сарика“. Коранът и Сунната (ученията и практиките на пророка Мохамед) осъждат кражбата и предписват конкретни наказания за виновните за това престъпление. Въпреки това ислямските правни учени и юристи са предоставили допълнителни тълкувания и насоки за разграничаване на присвояването от други форми на кражба.

Според много ислямски правни учени присвояването се счита за по-тежко престъпление от обикновената кражба, тъй като включва злоупотреба с доверие. Когато на дадено лице са поверени активи или средства, от него се очаква да поддържа доверително задължение и да пази тези активи. Следователно злоупотребата се разглежда като предателство на това доверие и някои учени твърдят, че трябва да се наказва по-сурово от другите форми на кражба.

Важно е да се отбележи, че докато ислямският закон предоставя насоки и принципи, свързани с присвояването, специфичните правни дефиниции и наказания могат да варират в различните страни и юрисдикции с мюсюлманско мнозинство. В ОАЕ основният източник на законодателство за определяне и наказателно преследване на злоупотреби е Федералният наказателен кодекс, който се основава на комбинация от ислямски принципи и съвременни правни практики.

Какви са наказанията за присвояване в ОАЕ?

Присвояването се счита за сериозно престъпление в Обединените арабски емирства и наказанията могат да се различават в зависимост от конкретните обстоятелства на случая. Ето основните моменти относно наказанията за присвояване:

Дело за общо присвояване: Според Наказателния кодекс на ОАЕ злоупотребата обикновено се класифицира като престъпление. Наказанието може да включва лишаване от свобода за срок до три години или имуществена санкция. Това важи, когато дадено лице получи движими активи като пари или документи въз основа на депозит, лизинг, ипотека, заем или агенция и ги присвои незаконно, причинявайки вреда на законните собственици.

Незаконно притежание на изгубена или погрешно придобита собственост: Наказателният кодекс на Обединените арабски емирства също така разглежда ситуации, при които физическо лице завладява изгубена собственост, принадлежаща на някой друг, с намерението да я задържи за себе си, или съзнателно завладява собственост, държана по погрешка или поради неизбежни обстоятелства. В такива случаи лицето може да бъде осъдено на лишаване от свобода до две години или минимална глоба от 20,000 XNUMX AED.

Присвояване на ипотекирано имущество: Ако физическо лице присвои или се опита да присвои движимо имущество, което е заложило като обезпечение за дълг, то подлежи на наказанието, описано за незаконно притежание на изгубено или погрешно имущество.

Служители в публичния сектор: Наказанията за злоупотреби от служители в публичния сектор в ОАЕ са по-строги. Съгласно Федерален указ-закон №. 31 от 2021 г. всеки държавен служител, заловен в присвояване на средства по време на работа или назначение, подлежи на минимална присъда лишаване от свобода от пет години.

Каква е разликата между присвояване и други финансови престъпления като измама или кражба в ОАЕ?

В ОАЕ присвояването, измамата и кражбата са отделни финансови престъпления с различни правни определения и последствия. Ето таблично сравнение, за да подчертаете разликите:

ПрестъплениедефиницияКлючови разлики
незаконно присвояванеНезаконно присвояване или прехвърляне на имущество или средства, законно поверени на грижите на някого, но не и негова собствена собственост.– Включва злоупотреба с доверие или злоупотреба с власт върху чужда собственост или средства. – Собствеността или средствата първоначално са придобити законно. – Често се извършва от служители, агенти или лица на доверени позиции.
ИзмамаУмишлена измама или невярно представяне с цел получаване на несправедлива или незаконна печалба или за лишаване на друго лице от пари, собственост или законни права.– Включва елемент на измама или невярно представяне. – Нарушителят може или не може да има законен достъп до собствеността или средствата първоначално. – Може да приеме различни форми, като финансова измама, измама със самоличност или инвестиционна измама.
КражбаНезаконно отнемане или присвояване на имущество или средства, принадлежащи на друго физическо или юридическо лице, без тяхно съгласие и с намерението да ги лиши завинаги от тяхната собственост.– Включва физическо отнемане или присвояване на собственост или средства. – Нарушителят няма законен достъп или власт върху собствеността или средствата. – Може да бъде извършено чрез различни средства, като кражба с взлом, грабеж или кражба от магазин.

Въпреки че и трите престъпления включват незаконно придобиване или злоупотреба с имущество или средства, ключовото разграничение е в първоначалния достъп и властта върху активите, както и в използваните средства.

Присвояването включва злоупотреба с доверие или злоупотреба с власт върху чужда собственост или средства, които са законно поверени на нарушителя. Измамата включва измама или невярно представяне с цел получаване на несправедлива печалба или лишаване на други лица от техните права или активи. Кражбата, от друга страна, включва физическо отнемане или присвояване на имущество или средства без съгласието на собственика и без законен достъп или правомощия.

Как се разглеждат случаите на присвояване, включващи емигранти в ОАЕ?

Обединените арабски емирства имат стабилна правна система, която се прилага както за граждани, така и за емигранти, пребиваващи в страната. Когато става въпрос за случаи на присвояване, включващи емигранти, властите на ОАЕ се отнасят към тях със същата сериозност и придържане към закона, както биха направили за гражданите на Емирствата.

В такива случаи съдебното производство обикновено включва разследване от съответните органи, като например полицията или прокуратурата. Ако се намерят достатъчно доказателства, експатриантът може да бъде обвинен в злоупотреба съгласно Наказателния кодекс на ОАЕ. След това делото ще премине през съдебната система, като емигрантът ще бъде съден в съда.

Правната система на ОАЕ не дискриминира въз основа на националност или статут на пребиваване. Емигрантите, признати за виновни в злоупотреба, могат да бъдат изправени пред същите наказания като гражданите на Емирствата, включително лишаване от свобода, глоби или и двете, в зависимост от спецификата на случая и приложимите закони.

Освен това в някои случаи случаят на злоупотреба може също така да включва допълнителни правни последици за емигранта, като отнемане на неговото разрешение за пребиваване или депортиране от ОАЕ, особено ако престъплението се счита за особено сериозно или ако лицето се счита за заплаха за обществената сигурност или интересите на страната.

Какви са правата и правните възможности за жертвите на присвояване в ОАЕ?

Жертвите на злоупотреба в Обединените арабски емирства имат определени права и правни възможности. Правната система на ОАЕ признава тежестта на финансовите престъпления и има за цел да защити интересите на физическите и юридическите лица, засегнати от такива престъпления. Първо, жертвите на присвояване имат право да подадат официална жалба до съответните органи, като например полицията или прокуратурата. След като бъде подадена жалба, властите са длъжни да проучат задълбочено случая и да съберат доказателства. Ако се намерят достатъчно доказателства, делото може да премине към съдебен процес и жертвата може да бъде призована да даде показания или да представи съответните документи.

В допълнение към наказателното производство, жертвите на злоупотреба в ОАЕ могат също да заведат граждански съдебен иск, за да търсят обезщетение за всякакви финансови загуби или щети, понесени в резултат на злоупотребата. Това може да стане чрез гражданските съдилища, където жертвата може да заведе дело срещу извършителя, търсейки реституция или обезщетение за присвоените средства или имущество. Правната система на ОАЕ поставя силен акцент върху защитата на правата на жертвите и гарантирането, че те получават честно и справедливо отношение по време на съдебния процес. Жертвите могат също така да имат възможност да потърсят правно представителство и помощ от адвокати или служби за подкрепа на жертвите, за да гарантират, че правата им са спазени и интересите им са защитени.

Преминете към Top