Zakoni o podmićivanju, korupcijskim zločinima i kazne u UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) imaju stroge zakone i propise za borbu protiv mita i korupcije. Uz politiku nulte tolerancije prema ovim krivičnim djelima, država nameće oštre kazne pojedincima i organizacijama koje su proglašene krivima za uključivanje u takve nezakonite aktivnosti. Napori Ujedinjenih Arapskih Emirata u borbi protiv korupcije imaju za cilj održavanje transparentnosti, podržavanje vladavine prava i njegovanje poštenog poslovnog okruženja za sve zainteresovane strane. Zauzimajući čvrst stav protiv mita i korupcije, Ujedinjeni Arapski Emirati nastoje gajiti povjerenje, privući strane investicije i uspostaviti se kao vodeći globalni poslovni centar izgrađen na principima odgovornosti i etičkog ponašanja.

Koja je definicija mita prema zakonu UAE?

Prema pravnom sistemu Ujedinjenih Arapskih Emirata, podmićivanje je široko definisano kao čin nuđenja, obećanja, davanja, zahtevanja ili prihvatanja neopravdane prednosti ili podsticaja, bilo direktno ili indirektno, u zamenu da neko deluje ili se suzdrži od delovanja u izvršenju njihove dužnosti. Ovo obuhvata i aktivne i pasivne oblike podmićivanja, uključujući javne službenike, kao i privatna lica i subjekte. Podmićivanje može imati različite oblike, uključujući gotovinske isplate, poklone, zabavu ili bilo koji drugi oblik zadovoljenja s ciljem da se na neprikladan način utiče na odluku ili radnje primaoca.

Federalni krivični zakon UAE i drugi relevantni zakoni pružaju sveobuhvatan okvir za definiranje i rješavanje različitih oblika mita. Ovo uključuje krivična djela kao što su podmićivanje javnih službenika, podmićivanje u privatnom sektoru, podmićivanje stranih javnih službenika i plaćanja za olakšice. Zakoni također pokrivaju srodna krivična djela poput pronevjere, zloupotrebe ovlasti, pranja novca i trgovine uticajem, koja se često ukrštaju sa slučajevima podmićivanja i korupcije. Konkretno, zakonodavstvo UAE protiv mita odnosi se ne samo na pojedince već i na korporacije i druga pravna lica, smatrajući ih odgovornim za koruptivne radnje. Takođe ima za cilj održavanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u svim sektorima, podstičući pošteno i etičko poslovno okruženje uz promociju dobrog upravljanja i vladavine prava.

Koje su različite vrste mita priznate u UAE?

Vrsta podmićivanjaOpis
Podmićivanje javnih službenikaNuđenje ili primanje mita kako bi se uticalo na radnje ili odluke državnih službenika, uključujući ministre, sudije, službenike za provođenje zakona i javne službenike.
Podmićivanje u privatnom sektoruNuđenje ili primanje mita u kontekstu komercijalnih transakcija ili poslovnih poslova, uključujući fizička ili pravna lica.
Podmićivanje stranih javnih službenikaPodmićivanje stranih javnih službenika ili službenika javnih međunarodnih organizacija da bi stekli ili zadržali posao ili neopravdanu prednost.
Plaćanja za olakšiceMala nezvanična plaćanja da bi se ubrzalo ili osiguralo obavljanje rutinskih vladinih radnji ili usluga na koje platilac ima zakonsko pravo.
Trgovanje uticajemNuđenje ili prihvatanje neprikladne prednosti da bi se uticalo na proces donošenja odluka javnog službenika ili organa vlasti.
PronevjeraZlonamjerno prisvajanje ili prijenos imovine ili sredstava povjerenih nečijoj brizi radi lične koristi.
Zloupotreba moćiNepravilna upotreba službenog položaja ili ovlasti u ličnu korist ili u korist drugih.
Pranje novcaProces prikrivanja ili prikrivanja porijekla nezakonito stečenog novca ili imovine.

Zakoni UAE protiv mita pokrivaju širok spektar koruptivnih praksi, osiguravajući da se različiti oblici mita i srodnih krivičnih djela tretiraju i kažnjavaju u skladu s tim, bez obzira na kontekst ili uključene strane.

Koje su ključne odredbe zakona UAE protiv mita?

Evo ključnih odredbi zakona UAE protiv mita:

 • Sveobuhvatna definicija koja pokriva javno i privatno podmićivanje: Zakon pruža široku definiciju podmićivanja koja obuhvata i javni i privatni sektor, osiguravajući da se koruptivna praksa u bilo kom kontekstu rješava.
 • Kriminalizira aktivno i pasivno podmićivanje, uključujući strane službenike: Zakon inkriminiše i čin nuđenja mita (aktivno podmićivanje) i čin primanja mita (pasivno podmićivanje), proširujući njegov doseg na slučajeve u kojima su uključeni strani državni službenici.
 • Zabranjuje olakšice ili „podmazivanje“ plaćanja: Zakon zabranjuje plaćanje malih nezvaničnih iznosa, poznatih kao olakšice ili plaćanja „podmaziva“, koji se često koriste za ubrzavanje rutinskih vladinih akcija ili usluga.
 • Oštre kazne kao što su zatvor i velike novčane kazne: Zakon propisuje stroge kazne za krivična djela podmićivanja, uključujući duge zatvorske kazne i značajne novčane kazne, što služi kao jaka odvraćanja od takvih koruptivnih praksi.
 • Korporativna odgovornost za krivična djela davanja mita zaposlenika/agenta: Zakon smatra da su organizacije odgovorne za krivična djela podmićivanja koja su počinili njihovi zaposlenici ili agenti, osiguravajući da kompanije održavaju robusne programe poštovanja propisa protiv mita i vrše dužnu pažnju.
 • Eksteritorijalni doseg za državljane/rezidente UAE u inostranstvu: Zakon proširuje svoju nadležnost na krivična djela podmićivanja koja su počinili državljani UAE-a ili stanovnici izvan zemlje, dozvoljavajući krivično gonjenje čak i ako se djelo dogodilo u inostranstvu.
 • Zaštita uzbunjivača radi podsticanja prijavljivanja: Zakon uključuje odredbe za zaštitu uzbunjivača koji prijavljuju slučajeve mita ili korupcije, ohrabrujući pojedince da daju informacije bez straha od odmazde.
 • Oduzimanje prihoda stečenih mitom: Zakon dozvoljava konfiskaciju i povraćaj bilo koje zarade ili imovine stečene krivičnim djelima davanja mita, osiguravajući da oni koji su uključeni u koruptivne radnje ne mogu imati koristi od svoje nezakonite dobiti.
 • Obavezni programi usklađenosti za organizacije iz UAE: Zakon nalaže da organizacije koje djeluju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sprovode snažne programe poštovanja propisa protiv mita, uključujući politike, procedure i obuku, kako bi spriječili i otkrili mito.
 • Međunarodna saradnja u istragama/gonjenju mita: Zakon olakšava međunarodnu saradnju i međusobnu pravnu pomoć u istragama i krivičnom gonjenju mita, omogućavajući prekograničnu saradnju i razmjenu informacija za efikasnu borbu protiv transnacionalnih slučajeva podmićivanja.

Koje su kazne za krivična djela davanja mita u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju pristup nulte tolerancije prema mitu i korupciji, sa strogim kaznama navedenim u federalnom dekretu-zakonu br. 31 iz 2021. o izdavanju zakona o zločinima i kaznama, posebno članovima 275. do 287. Krivičnog zakona UAE . Posljedice za krivična djela primanja mita su teške i razlikuju se u zavisnosti od prirode djela i uključenih strana.

Podmićivanje javnih službenika

 1. Zatvorski rok
  • Zahtijevanje, primanje ili primanje poklona, ​​beneficija ili obećanja u zamjenu za vršenje, propuštanje ili kršenje službene dužnosti može dovesti do kazne privremene kazne zatvora od 3 do 15 godina (članovi 275-278).
  • Dužina zatvorske kazne zavisi od težine krivičnog djela i pozicija koje zauzimaju uključeni pojedinci.
 2. Finansijske kazne
  • Kao dodatak ili kao alternativa zatvorskoj kazni, mogu se izreći znatne novčane kazne.
  • Ove novčane kazne se često obračunavaju na osnovu vrijednosti mita ili kao višekratnik iznosa mita.

Podmićivanje u privatnom sektoru

 1. Aktivno podmićivanje (nuđenje mita)
  • Nuđenje mita u privatnom sektoru je kažnjivo delo za koje je zaprećena kazna zatvora do 5 godina (član 283).
 2. Pasivno mito (primanje mita)
  • Primanje mita u privatnom sektoru može rezultirati kaznom zatvora do 3 godine (član 284).

Dodatne posljedice i kazne

 1. Konfiskacija imovine
  • Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata imaju ovlasti da konfiskuju bilo koju imovinu ili imovinu koja je nastala ili korištena u izvršenju krivičnih djela primanja mita (član 285).
 2. Uklanjanje i stavljanje na crnu listu
  • Pojedinci i kompanije koje su proglašene krivima za podmićivanje mogu se suočiti sa zabranom sudjelovanja u državnim ugovorima ili na crnoj listi za obavljanje poslova u UAE.
 3. Korporativne kazne
  • Kompanije uključene u krivična djela davanja mita mogu se suočiti s teškim kaznama, uključujući suspenziju ili oduzimanje poslovnih licenci, raspuštanje ili stavljanje pod sudski nadzor.
 4. Dodatne kazne za pojedince
  • Pojedinci osuđeni za krivična djela podmićivanja mogu se suočiti s dodatnim kaznama, kao što su gubitak građanskih prava, zabrana obavljanja određenih funkcija ili deportacija za nedržavljane UAE.

Strogi stav Ujedinjenih Arapskih Emirata prema krivičnim djelima podmićivanja naglašava važnost održavanja etičke poslovne prakse i implementacije čvrstih antikorupcijskih politika i procedura. Traženje pravnog savjeta i pridržavanje najviših standarda integriteta je ključno za pojedince i organizacije koje djeluju u UAE.

Kako se UAE ponašaju u istrazi i procesuiranju slučajeva podmićivanja?

Ujedinjeni Arapski Emirati uspostavili su specijalizirane jedinice za borbu protiv korupcije u okviru agencija za provođenje zakona, kao što su javno tužilaštvo Dubaija i Sudsko odjeljenje Abu Dhabija, koje su odgovorne za istragu navoda o podmićivanju. Ove jedinice zapošljavaju obučene istražitelje i tužioce koji blisko sarađuju sa finansijskim obavještajnim jedinicama, regulatornim tijelima i drugim državnim tijelima. Oni imaju široka ovlaštenja da prikupljaju dokaze, zaplijene imovinu, zamrznu bankovne račune i pribave relevantne dokumente i evidenciju.

Kada se prikupi dovoljno dokaza, slučaj se prosljeđuje Državnom tužilaštvu, koje pregleda dokaze i odlučuje da li će pokrenuti krivičnu prijavu. Tužioci u Ujedinjenim Arapskim Emiratima su nezavisni i imaju ovlasti da pokrenu slučajeve pred sudovima. Pravosudni sistem UAE prati stroge pravne procedure, poštujući principe pravilnog procesa i pravičnog suđenja, pri čemu optuženi imaju pravo na pravno zastupanje i mogućnost da iznesu svoju odbranu.

Nadalje, Državna revizorska institucija (DRI) igra ključnu ulogu u praćenju i reviziji vladinih agencija i osiguravanju pravilnog korištenja javnih sredstava. Ako se otkriju slučajevi podmićivanja ili zloupotrebe javnih sredstava, VRI može predmet uputiti nadležnim organima radi dalje istrage i mogućeg krivičnog gonjenja.

Koje su odbrane dostupne za optužbe za podmićivanje prema zakonu UAE?

Prema zakonskom okviru UAE, pojedinci ili subjekti koji se suočavaju s optužbama za podmićivanje mogu imati na raspolaganju nekoliko odbrana, ovisno o specifičnim okolnostima slučaja. Evo nekih potencijalnih odbrana koje bi se mogle podići:

 1. Nedostatak namjere ili znanja
  • Okrivljeni može tvrditi da nisu imali potrebnu namjeru ili znanje da počine krivično djelo primanja mita.
  • Ova odbrana bi mogla biti primjenjiva ako optuženi može dokazati da je djelovao bez razumijevanja prave prirode transakcije ili da nije bio svjestan postojanja mita.
 2. Prinuda ili prinuda
  • Ako optuženi može da dokaže da je bio pod prinudom ili prinuđen da prihvati ili ponudi mito, to može poslužiti kao odbrana.
  • Međutim, teret dokazivanja za utvrđivanje prinude ili prinude je obično visok, a okrivljeni mora pružiti uvjerljive dokaze koji potkrepljuju ovu tvrdnju.
 3. Entrapment
  • U slučajevima kada je okrivljeni bio naveden ili zarobljen u izvršenju krivičnog dela davanja mita od strane organa za sprovođenje zakona ili vladinih službenika, može se primeniti odbrana od zarobljavanja.
  • Okrivljeni mora dokazati da nije imao predispoziciju za izvršenje krivičnog djela i da je bio podvrgnut neopravdanom pritisku ili podsticanju od strane vlasti.
 4. Greška u činjenici ili zakonu
  • Optuženi može tvrditi da su napravili istinsku grešku u činjenicama ili zakonu, što ih je dovelo do uvjerenja da njihove radnje nisu bile nezakonite.
  • Ovu odbranu je teško utvrditi, jer su zakoni UAE protiv mita široko publicirani i dobro poznati.
 5. Nedostatak nadležnosti
  • U slučajevima koji uključuju prekogranične elemente, okrivljeni može osporiti nadležnost UAE za navodno krivično djelo.
  • Ova odbrana bi mogla biti relevantna ako se krivično djelo mita dogodilo u potpunosti izvan teritorijalne nadležnosti UAE.
 6. Zastara
  • U zavisnosti od konkretnog krivičnog dela primanja mita i važećeg roka zastare prema zakonu UAE, optuženi može tvrditi da je krivično gonjenje zastarelo i da se ne može nastaviti.

Važno je napomenuti da će dostupnost i uspjeh ove odbrane zavisiti od konkretnih okolnosti svakog slučaja i izvedenih dokaza. Optuženima koji se suočavaju s optužbama za podmićivanje u UAE savjetuje se da potraže pravni savjet od iskusnih advokata upoznatih sa zakonima i pravnim sistemom UAE protiv mita.

Kako se zakon UAE protiv mita primjenjuje na korporacije i poduzeća u UAE?

Zakoni UAE protiv mita, uključujući federalni dekret-zakon br. 31 iz 2021. o izdavanju zakona o zločinima i kaznama, primjenjuju se na korporacije i kompanije koje posluju u zemlji. Kompanije se mogu smatrati krivično odgovornim za krivična djela primanja mita koja su počinili njihovi zaposlenici, agenti ili predstavnici koji djeluju u ime kompanije.

Korporativna odgovornost može nastati kada je krivično djelo davanja mita počinjeno u korist kompanije, čak i ako menadžment ili rukovodstvo kompanije nisu znali za nezakonito ponašanje. Korporacije se mogu suočiti sa strogim kaznama, uključujući znatne novčane kazne, suspenziju ili oduzimanje poslovnih licenci, raspuštanje ili stavljanje pod sudski nadzor.

Kako bi se umanjili rizici, od preduzeća u UAE se očekuje da implementiraju robusnu politiku borbe protiv mita i korupcije, sprovode dužnu pažnju o posrednicima trećih strana i pružaju redovnu obuku zaposlenima o usklađenosti sa zakonima protiv mita. Neodržavanje adekvatnih internih kontrola i preventivnih mjera može izložiti kompanije značajnim pravnim i reputacijskim posljedicama.

Dođite na vrh