กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงภาษีและการหลีกเลี่ยงความผิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจุดยืนที่เข้มแข็งต่อการฉ้อโกงภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษีผ่านชุดกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาหากจงใจรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างไม่ถูกต้อง หรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ กฎหมายเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะรักษาความสมบูรณ์ของระบบภาษีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และป้องกันความพยายามที่ผิดกฎหมายในการปกปิดรายได้ ทรัพย์สิน หรือธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษหนัก เช่น ค่าปรับจำนวนมาก โทษจำคุก การส่งตัวผู้พักอาศัยเป็นชาวต่างชาติออกนอกประเทศ และบทลงโทษเพิ่มเติม เช่น การห้ามเดินทาง หรือการยึดเงินทุนและทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดด้านภาษี ด้วยการบังคับใช้ผลทางกฎหมายที่เข้มงวด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พยายามที่จะยับยั้งการหลีกเลี่ยงภาษีและการฉ้อโกง ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีของบุคคลและธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินงานภายในเอมิเรตส์ แนวทางที่แน่วแน่นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารภาษีและรายได้ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ

กฎหมายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอะไรบ้าง

การหลีกเลี่ยงภาษีถือเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งระบุความผิดต่างๆ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีคือประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งห้ามโดยเฉพาะการจงใจหลีกเลี่ยงภาษีหรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากหน่วยงานรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น มาตรา 336 ของประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการรักษาระบบภาษีที่ยุติธรรมและโปร่งใส

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฉบับที่ 7 ปี 2017 ว่าด้วยขั้นตอนภาษียังให้กรอบทางกฎหมายโดยละเอียดสำหรับจัดการกับความผิดฐานหลบเลี่ยงภาษี กฎหมายนี้ครอบคลุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับภาษีหลายประเภท รวมถึงการไม่จดทะเบียนภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสรรพสามิต การไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง การปกปิดหรือทำลายบันทึก การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และการช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีของผู้อื่น

เพื่อต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ใช้มาตรการต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศอื่นๆ ข้อกำหนดการรายงานที่เข้มงวด และการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบและการสอบสวน มาตรการเหล่านี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุและดำเนินคดีกับบุคคลหรือธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีได้ บริษัทและบุคคลที่ดำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับโทษร้ายแรง รวมถึงค่าปรับและจำคุก ตามที่ระบุในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรอบกฎหมายที่ครอบคลุมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศในการส่งเสริมระบบภาษีที่โปร่งใสและยุติธรรม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ

บทลงโทษสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอะไรบ้าง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่ถูกพบว่ามีความผิดในความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี บทลงโทษเหล่านี้ระบุไว้ในกฎหมายต่างๆ รวมถึงประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกฎหมายกฤษฎีกาของรัฐบาลกลางฉบับที่ 7 ปี 2017 ว่าด้วยกระบวนการทางภาษี บทลงโทษนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยับยั้งแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงภาษีและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี

 1. จำคุก: ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิด บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอาจต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองสามเดือนจนถึงหลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิด ตามมาตรา 336 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การจงใจหลีกเลี่ยงภาษีหรือค่าธรรมเนียมอาจส่งผลให้มีโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสามปี
 2. ค่าปรับ: มีค่าปรับจำนวนมากสำหรับความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา ค่าปรับมีตั้งแต่ 5,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถึง 100,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ประมาณ 1,360 ถึง 27,200 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีโดยเจตนา
 3. บทลงโทษสำหรับความผิดเฉพาะภายใต้กฤษฎีกาของรัฐบาลกลางฉบับที่ 7 ปี 2017:
  • การไม่ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสรรพสามิตเมื่อจำเป็น อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับสูงสุด AED 20,000 ($5,440)
  • การไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ถูกต้องอาจมีโทษปรับสูงสุด AED 20,000 ($5,440) และ/หรือจำคุกสูงสุดหนึ่งปี
  • การจงใจหลีกเลี่ยงภาษี เช่น การปกปิดหรือทำลายบันทึกหรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจส่งผลให้มีโทษปรับสูงถึงสามเท่าของจำนวนเงินที่หลบเลี่ยงภาษี และ/หรือจำคุกสูงสุดห้าปี
  • การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีของผู้อื่นอาจนำไปสู่การลงโทษและจำคุกได้
 4. บทลงโทษเพิ่มเติม: นอกเหนือจากค่าปรับและจำคุกแล้ว บุคคลหรือธุรกิจที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอาจต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอื่นๆ เช่น การระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตการค้า การขึ้นบัญชีดำจากสัญญาของรัฐบาล และการห้ามเดินทาง

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีดุลพินิจในการกำหนดบทลงโทษตามสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาษีที่หลบเลี่ยง ระยะเวลาของความผิด และระดับความร่วมมือจากผู้กระทำผิด .

บทลงโทษที่เข้มงวดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการรักษาระบบภาษีที่ยุติธรรมและโปร่งใส และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี

UAE จัดการกับคดีเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดนอย่างไร

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อจัดการกับกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ กรอบกฎหมาย และความร่วมมือกับองค์กรระดับโลก ประการแรก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลงนามข้อตกลงและอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีกับประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสนธิสัญญาภาษีทวิภาคีและอนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในการบริหารร่วมกันในเรื่องภาษี ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้อง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถช่วยในการสืบสวนและดำเนินคดีกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีที่ครอบคลุมเขตอำนาจศาลหลายแห่ง

ประการที่สอง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดน พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลกลางฉบับที่ 7 ปี 2017 ว่าด้วยขั้นตอนด้านภาษีระบุข้อกำหนดในการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานด้านภาษีต่างประเทศ และกำหนดบทลงโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลในต่างประเทศ กรอบทางกฎหมายนี้ช่วยให้หน่วยงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดำเนินการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้บัญชีในต่างประเทศ บริษัทใหญ่ หรือวิธีการอื่นเพื่อปกปิดรายได้หรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีในต่างประเทศ

นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้ใช้มาตรฐานการรายงานทั่วไป (CRS) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานระหว่างประเทศสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินโดยอัตโนมัติระหว่างประเทศที่เข้าร่วม มาตรการนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ผู้เสียภาษีซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศและหลบเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดนได้ยากขึ้น

นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังร่วมมืออย่างแข็งขันกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และฟอรัมระดับโลกว่าด้วยความโปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก พัฒนามาตรฐานสากล และประสานงานความพยายามในการต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดนและกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

มีโทษจำคุกฐานเลี่ยงภาษีในดูไบหรือไม่?

ใช่ บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีในดูไบอาจต้องระวางโทษจำคุกภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกฎหมายภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลกลางฉบับที่ 7 ปี 2017 ว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านภาษี ได้สรุปสาระสำคัญของโทษจำคุกสำหรับความผิดฐานหลบเลี่ยงภาษี

ตามมาตรา 336 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใครก็ตามที่จงใจหลบเลี่ยงการชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น อาจถูกจำคุกโดยมีโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสามปี นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลกลางฉบับที่ 7 ปี 2017 ว่าด้วยขั้นตอนภาษีระบุว่าการจำคุกอาจเป็นการลงโทษสำหรับความผิดฐานหลบเลี่ยงภาษีบางประการ ซึ่งรวมถึง:

 1. การไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ถูกต้องอาจมีโทษจำคุกสูงสุดหนึ่งปี
 2. การจงใจหลีกเลี่ยงภาษี เช่น การปกปิดหรือทำลายบันทึกหรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจส่งผลให้มีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
 3. การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีของผู้อื่นอาจนำไปสู่การจำคุกได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าระยะเวลาของโทษจำคุกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพฤติการณ์เฉพาะของคดี เช่น จำนวนภาษีที่หลบเลี่ยง ระยะเวลาของความผิด และระดับความร่วมมือจากผู้กระทำผิด

เลื่อนไปที่ด้านบน