Η δέουσα επιμέλεια και οι έρευνες ιστορικού

Διεξαγωγή διεξοδική δέουσα επιμέλεια και έρευνες ιστορικού είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων σε διάφορα επιχειρηματικά, νομικά και διαπροσωπικά πλαίσια. Αυτός ο περιεκτικός οδηγός καλύπτει βασικούς ορισμούς, στόχους, τεχνικές, πηγές, μεθόδους ανάλυσης, εφαρμογές, οφέλη, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και πόρους που σχετίζονται με τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας.

Τι είναι το Due Diligence;

 • Δέουσα επιμέλεια αναφέρεται στην προσεκτική έρευνα και επαλήθευση πληροφοριών πριν από την υπογραφή νομικών συμβάσεων, το κλείσιμο επιχειρηματικών συμφωνιών, την επιδίωξη επενδύσεων ή συνεργασιών, την πρόσληψη υποψηφίων και άλλες κρίσιμες αποφάσεις.
 • Περιλαμβάνει α σειρά ελέγχων ιστορικού, έρευνας, ελέγχων και εκτιμήσεων κινδύνου με στόχο την αποκάλυψη πιθανών ζητημάτων, υποχρεώσεων ή εκθέσεων σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης βέλτιστες πρακτικές είσπραξης οφειλών κατά την αξιολόγηση πιθανών επιχειρηματικών εταίρων ή στόχων εξαγοράς.
 • Η δέουσα επιμέλεια υπερβαίνει τις βασικές προβολές να περιλαμβάνει πιο αυστηρές αναθεωρήσεις οικονομικών, νομικών, λειτουργικών, φήμης, ρυθμιστικών και άλλων τομέων, όπως πιθανές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που απαιτούν δικηγόρος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
 • Η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιβεβαιώσουν γεγονότα, να επικυρώσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες και να αποκτήσουν βαθύτερη εικόνα για μια επιχείρηση ή ένα άτομο πριν από τη σύναψη σχέσεων ή την οριστικοποίηση των συναλλαγών.
 • Η κατάλληλη δέουσα επιμέλεια είναι ζωτικής σημασίας για μετριασμό των κινδύνων, πρόληψη ζημιών, διασφάλιση της συμμόρφωσης, και λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση ακριβείς, ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Στόχοι των ερευνών δέουσας επιμέλειας

 • Επικύρωση πληροφοριών παρέχονται από εταιρείες και υποψήφιους
 • Αποκαλύψτε άγνωστα ζητήματα όπως αντιδικίες, παραβάσεις κανονιστικών ρυθμίσεων, οικονομικά προβλήματα
 • Προσδιορίστε τους παράγοντες κινδύνου και τις κόκκινες σημαίες νωρίς, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κινδύνων στο χώρο εργασίας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Παραδείγματα αποζημίωσης εργαζομένων όπως τραυματισμοί στην πλάτη από ακατάλληλη ανύψωση.
 • Αξιολογήστε τις δυνατότητες, τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των εταίρων
 • Επαληθεύστε τα διαπιστευτήρια, τα προσόντα και το ιστορικό ατόμων
 • Προστατέψτε τη φήμη και αποτρέψτε νομικές ευθύνες
 • Πληρείτε τις κανονιστικές απαιτήσεις για AML, KYC, κ.λπ.
 • Υποστήριξη επενδύσεων, προσλήψεων και στρατηγικών αποφάσεων
1 έρευνες δέουσας επιμέλειας
2 δέουσα επιμέλεια
3 δικαστικό οικονομικό πρόβλημα

Τύποι ερευνών δέουσας επιμέλειας

 • Χρηματοοικονομική και λειτουργική δέουσα επιμέλεια
 • Έλεγχοι ιστορικού και έλεγχοι αναφοράς
 • Έλεγχος δέουσας επιμέλειας και παρακολούθηση μέσων ενημέρωσης
 • Αναθεωρήσεις συμμόρφωσης και ρυθμιστικός έλεγχος
 • Αξιολογήσεις κινδύνου τρίτων συνεργατών και προμηθευτών
 • Ιατροδικαστικές έρευνες για απάτη και παράπτωμα

Οι επαγγελματίες του κλάδου προσαρμόζουν το πεδίο εφαρμογής με βάση συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών και ανάγκες λήψης αποφάσεων. Παραδείγματα τομέων εστίασης περιλαμβάνουν:

 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές από πλευράς αγοράς/πώλησης
 • Συμφωνίες ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων
 • Επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα
 • Ενσωμάτωση πελατών ή προμηθευτών υψηλού κινδύνου
 • Έλεγχος συνεργατών σε κοινοπραξίες
 • C-suite και προσλήψεις ηγεσιών
 • Αξιόπιστοι ρόλοι συμβούλων

Τεχνικές και πηγές δέουσας επιμέλειας

Η ολοκληρωμένη δέουσα επιμέλεια αξιοποιεί τόσο διαδικτυακά εργαλεία έρευνας όσο και πηγές πληροφοριών εκτός σύνδεσης, σε συνδυασμό με ανθρώπινη ανάλυση και τεχνογνωσία.

Αναζητήσεις Δημόσιων Αρχείων

 • Καταθέσεις, δικαστικές αποφάσεις και δικαστικές διαφορές
 • Καταθέσεις UCC για τον εντοπισμό χρεών και δανείων
 • Προνόμια ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας
 • Εταιρικά αρχεία – σχηματισμοί, υποθήκες, εμπορικά σήματα
 • Διαδικασίες πτώχευσης και φορολογικά εμπράγματα βάρη
 • Μητρώα γάμου/διαζυγίου

Πρόσβαση σε βάση δεδομένων

 • Πιστωτικές αναφορές από Experian, Equifax, Transunion
 • Εγκληματικές καταδίκες και το καθεστώς σεξουαλικού παραβάτη
 • Ιστορικά αστικών αγωγών
 • Επαγγελματικές άδειες κατάσταση και πειθαρχικά αρχεία
 • Μητρώα οχημάτων
 • Εγγραφές βοηθητικού προγράμματος – ιστορικό διευθύνσεων
 • Μητρώα θανάτου/καταθέσεις κληρονόμου

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

 • Ιστορικές οικονομικές καταστάσεις
 • Εκθέσεις ανεξάρτητου ελέγχου
 • Ανάλυση βασικών οικονομικών αναλογίες και τάσεις
 • Αναθεώρηση προϋπολογισμών λειτουργίας
 • Υποθέσεις πρόβλεψης και μοντέλα
 • Πίνακες κεφαλαίων
 • Πιστωτικές αναφορές και αξιολογήσεις κινδύνου
 • Δεδομένα ιστορικού πληρωμών

Διαδικτυακές έρευνες

 • Παρακολούθηση κοινωνικών μέσων – συναίσθημα, συμπεριφορά, σχέσεις
 • Εγγραφές domain συνδέοντας ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • Παρακολούθηση Dark Web για διαρροές δεδομένων
 • Ανάλυση σελίδων αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (SERP).
 • Ανασκόπηση ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογών για κινητά

Αναγνώριση με κόκκινη σημαία

Η έγκαιρη ανίχνευση κόκκινων σημαιών δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να μετριάσουν τους κινδύνους μέσω προσαρμοσμένων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας.

Οικονομικές κόκκινες σημαίες

 • Κακή ρευστότητα, υπερμόχλευση, ασυνέπειες
 • Καθυστερημένη ή ανύπαρκτη χρηματοοικονομική αναφορά
 • Υψηλές απαιτήσεις, χαμηλά περιθώρια κέρδους, ελλείποντα περιουσιακά στοιχεία
 • Μειωμένες γνώμες ή συμβουλές ελεγκτών

Θέματα Ηγεσίας & Ιδιοκτησίας

 • Αποκλειόμενοι διευθυντές ή μέτοχοι με «κόκκινη σημαία».
 • Ιστορία αποτυχημένων εγχειρημάτων ή χρεοκοπιών
 • Αδιαφανείς, περίπλοκες νομικές δομές
 • Έλλειψη σχεδιασμού διαδοχής

Ρυθμιστικοί παράγοντες και παράγοντες συμμόρφωσης

 • Προηγούμενες κυρώσεις, μηνύσεις ή εντολές συναίνεσης
 • Μη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα αδειοδότησης και ασφάλειας δεδομένων
 • Ελλείψεις GDPR, περιβαλλοντικές παραβιάσεις
 • Έκθεση σε αυστηρά ρυθμιζόμενους τομείς

Δείκτες κινδύνου φήμης

 • Αυξημένα ποσοστά απόσυρσης πελατών
 • Αρνητισμός στα social media και κρίσεις δημοσίων σχέσεων
 • Κακή ικανοποίηση των εργαζομένων
 • Ξαφνικές αλλαγές στις βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης

Εφαρμογές Έρευνας Δέουσας Επιμέλειας

Η δέουσα επιμέλεια διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε πολλαπλές λειτουργίες και διαδικασίες:

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

 • Ανοίγματα κινδύνου, τιμολόγηση συμφωνιών, μοχλοί δημιουργίας αξίας
 • Ευθυγράμμιση πολιτισμού, κίνδυνοι διατήρησης, σχεδιασμός ένταξης
 • Μετριασμός των διαφορών μετά τη συγχώνευση

Αξιολογήσεις Πωλητών και Προμηθευτών

 • Οικονομική βιωσιμότητα, ποιότητα παραγωγής και επεκτασιμότητα
 • Κυβερνοασφάλεια, συμμόρφωση και κανονιστικές πρακτικές
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικής συνέχειας, ασφαλιστική κάλυψη

Έλεγχος πελατών και συνεργατών

 • Απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) για τους κανόνες Know Your Customer (KYC).
 • Επισκόπηση λίστας κυρώσεων – συνδέσεις SDN, PEP
 • Δυσμενείς δικαστικές ενέργειες και ενέργειες επιβολής

Προσλήψεις ταλέντων

 • Έλεγχοι ιστορικού εργαζομένων, ιστορικό απασχόλησης
 • Έλεγχοι αναφοράς από πρώην επόπτες
 • Επικύρωση εκπαιδευτικών πιστοποιητικών

Άλλες εφαρμογές

 • Νέες αποφάσεις εισόδου στην αγορά και ανάλυση κινδύνου χώρας
 • Ασφάλεια προϊόντων και πρόληψη ευθύνης
 • Προετοιμασία κρίσης και επικοινωνία
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Βέλτιστες πρακτικές Due Diligence

Η τήρηση των βασικών προτύπων συμβάλλει στη διασφάλιση της ομαλής και επιτυχούς δέουσας επιμέλειας:

Εξασφάλιση διαφάνειας και συναίνεσης

 • Περιγράψτε τη διαδικασία, το εύρος της έρευνας και τις μεθόδους εκ των προτέρων
 • Διατηρήστε το απόρρητο και το απόρρητο των δεδομένων μέσω ασφαλών καναλιών
 • Λάβετε εκ των προτέρων τις απαραίτητες γραπτές εγκρίσεις

Απασχόληση διεπιστημονικών ομάδων

 • Οικονομικοί και νομικοί εμπειρογνώμονες, δικαστικοί λογιστές
 • Υποδομή πληροφορικής και προσωπικό συμμόρφωσης
 • Εξωτερικοί σύμβουλοι δέουσας επιμέλειας
 • Τοπικοί επιχειρηματικοί εταίροι και σύμβουλοι

Υιοθέτηση πλαισίων ανάλυσης βάσει κινδύνου

 • Ζυγίστε ποσοτικές μετρήσεις και ποιοτικούς δείκτες
 • Ενσωματώστε την πιθανότητα, τον επιχειρηματικό αντίκτυπο, την πιθανότητα ανίχνευσης
 • Συνεχής ενημέρωση των αξιολογήσεων

Προσαρμόστε το επίπεδο και την εστίαση της κριτικής

 • Χρησιμοποιήστε μεθόδους βαθμολόγησης κινδύνου που συνδέονται με τη σχέση ή την αξία συναλλαγής
 • Στοχεύστε σε υψηλότερο έλεγχο για επενδύσεις υψηλότερων δολαρίων ή νέες γεωγραφίες

Χρησιμοποιήστε την Επαναληπτική Προσέγγιση

 • Ξεκινήστε με τον βασικό έλεγχο, επεκτείνετε σε ολοκληρωμένο όπως απαιτείται
 • Εξετάστε συγκεκριμένες περιοχές που απαιτούν διευκρίνιση

Οφέλη από τις έρευνες δέουσας επιμέλειας

Ενώ η δέουσα επιμέλεια περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις χρόνου και πόρων, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις αντισταθμίζουν το κόστος. Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

Μείωση κινδύνου

 • Μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών
 • Γρηγορότεροι χρόνοι απόκρισης για την αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Ελαχιστοποιούνται οι νομικές, οικονομικές υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις φήμης

Ενημερωμένες Στρατηγικές Αποφάσεις

 • Insights για να βελτιώσετε την επιλογή στόχου, τις αποτιμήσεις και τους όρους συμφωνίας
 • Προσδιορίστηκαν μοχλοί δημιουργίας αξίας, συνέργειες εσόδων
 • Ευθυγραμμισμένα οράματα μεταξύ εταίρων συγχώνευσης

** Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σχέσεων **

 • Εμπιστοσύνη στην οικονομική κατάσταση και δυνατότητες
 • Κοινές προσδοκίες διαφάνειας
 • Θεμέλιο για επιτυχημένες ενοποιήσεις

Κανονιστική Συμμόρφωση

 • Τήρηση νομικών και βιομηχανικών κανονισμών
 • Αποφυγή προστίμων, μηνύσεων και ανάκλησης αδειών

Πρόληψη κρίσεων

 • Προληπτική αντιμετώπιση απειλών
 • Ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών
 • Διατήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας

Πόροι και λύσεις Due Diligence

Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν πλατφόρμες λογισμικού, ερευνητικά εργαλεία, βάσεις δεδομένων και συμβουλευτική υποστήριξη για διαδικασίες δέουσας επιμέλειας:

λογισμικό

 • Αίθουσες εικονικών δεδομένων που βασίζονται σε cloud από εταιρείες όπως η Datasite και η SecureDocs
 • Συστήματα συντονισμού έργων δέουσας επιμέλειας – DealCloud DD, Cognevo
 • Πίνακες εργαλείων παρακολούθησης κινδύνου από την MetricStream, RSA Archer

Δίκτυα Επαγγελματικών Υπηρεσιών

 • Ελεγκτές και συμβουλευτικές εταιρείες «Big Four» – Deloitte, PwC, KPMG, EY
 • Boutique καταστήματα due diligence – CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
 • Συνεργάτες ιδιωτικής έρευνας που προέρχονται παγκοσμίως

Βάσεις δεδομένων πληροφοριών και πληροφοριών

 • Ανεπιθύμητες ειδοποιήσεις μέσων ενημέρωσης, ρυθμιστικές καταθέσεις, ενέργειες επιβολής
 • Δεδομένα πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, λίστες οντοτήτων υπό κυρώσεις
 • Τοπικά και διεθνή μητρώα εταιρειών

Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι

 • Παγκόσμιο Δίκτυο Ερευνών
 • Διεθνής Οργανισμός Δέουσας Επιμέλειας
 • Συμβουλευτικό Συμβούλιο Ασφαλείας στο εξωτερικό (OSAC)

4 οικονομική και λειτουργική δέουσα επιμέλεια
5 κόκκινη σημαία αναγνώρισης
6 ανίχνευση κόκκινων σημαιών νωρίς

Βασικές τακτικές

 • Η δέουσα επιμέλεια περιλαμβάνει ελέγχους ιστορικού που στοχεύουν στον εντοπισμό κινδύνου πριν από σημαντικές αποφάσεις
 • Οι στόχοι περιλαμβάνουν επικύρωση πληροφοριών, αναγνώριση ζητημάτων, δυνατότητες συγκριτικής αξιολόγησης
 • Οι κοινές τεχνικές περιλαμβάνουν αναζητήσεις δημόσιων αρχείων, προσαρμοσμένες επαληθεύσεις, οικονομικές αναλύσεις
 • Η έγκαιρη αναγνώριση των κόκκινων σημαιών επιτρέπει τον μετριασμό του κινδύνου μέσω διαδικασιών επιμέλειας
 • Η δέουσα επιμέλεια παίζει κρίσιμο ρόλο σε στρατηγικές λειτουργίες όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, επιλογή προμηθευτών, προσλήψεις
 • Τα οφέλη περιλαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, μείωση κινδύνου, οικοδόμηση σχέσεων και τήρηση κανονιστικών ρυθμίσεων
 • Η τήρηση βέλτιστων πρακτικών διασφαλίζει την αποτελεσματική, υψηλής ποιότητας εκτέλεση της δέουσας επιμέλειας

Με τη δυνατότητα να αποφέρει μετασχηματιστικά οφέλη σε λειτουργικούς, νομικούς και χρηματοοικονομικούς τομείς, οι αποδόσεις των επενδύσεων δέουσας επιμέλειας καθιστούν το κόστος αρκετά αξιόλογο. Η χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων και τεχνικών με ταυτόχρονη τήρηση των βασικών προτύπων επιτρέπει στους οργανισμούς να μεγιστοποιήσουν την αξία.

Συχνές ερωτήσεις Due Diligence

Ποιοι είναι ορισμένοι βασικοί τομείς εστίασης για οικονομική και λειτουργική δέουσα επιμέλεια;

Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν την ανάλυση ιστορικών οικονομικών καταστάσεων, την αξιολόγηση της ποιότητας των κερδών, τη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης, την ανασκόπηση του μοντέλου πρόβλεψης, τη συγκριτική αξιολόγηση, τις επιτόπιες επισκέψεις, την ανάλυση αποθέματος, την αξιολόγηση της υποδομής πληροφορικής και την επιβεβαίωση επάρκειας ασφάλισης.

Πώς η δέουσα επιμέλεια δημιουργεί αξία στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές;

Η δέουσα επιμέλεια επιτρέπει στους αγοραστές να επικυρώνουν αξιώσεις πωλητών, να προσδιορίζουν μοχλούς δημιουργίας αξίας όπως η επέκταση εσόδων και οι συνέργειες κόστους, να ενισχύουν τις θέσεις διαπραγμάτευσης, να βελτιώνουν την τιμολόγηση, να επιταχύνουν την ενοποίηση μετά το κλείσιμο και να ελαχιστοποιούν δυσμενείς εκπλήξεις ή προβλήματα.

Ποιες τεχνικές βοηθούν στη διερεύνηση των κινδύνων απάτης μέσω της δέουσας επιμέλειας;

Εργαλεία όπως η εγκληματολογική λογιστική, ο εντοπισμός ανωμαλιών, οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, οι μέθοδοι στατιστικής δειγματοληψίας, τα αναλυτικά στοιχεία, οι εμπιστευτικές τηλεφωνικές γραμμές και η ανάλυση συμπεριφοράς βοηθούν στην αξιολόγηση της πιθανότητας απάτης. Οι έλεγχοι ιστορικού στη διαχείριση, η αξιολόγηση κινήτρων και οι συνεντεύξεις με καταγγέλλοντες παρέχουν πρόσθετα μηνύματα.

Γιατί είναι σημαντική η δέουσα επιμέλεια κατά την ενσωμάτωση τρίτων συνεργατών;

Η επανεξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, των πλαισίων συμμόρφωσης, των πρωτοκόλλων ασφαλείας, των σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας και της ασφαλιστικής κάλυψης επιτρέπει στους οργανισμούς να μετρούν τους εγγενείς κινδύνους στα δίκτυα προμηθευτών και προμηθευτών με βάση ισχυρά κριτήρια.

Ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για διεθνείς ελέγχους ιστορικού;

Οι εξειδικευμένες εταιρείες διερεύνησης διατηρούν παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, πρόσβαση σε αρχεία εντός της χώρας, πολυγλωσσικές δυνατότητες έρευνας και τοπικούς εταίρους για να προμηθεύονται διεθνείς ελέγχους ιστορικού που εκτείνονται σε αναθεώρηση δικαστικών διαφορών, επαλήθευση διαπιστευτηρίων, παρακολούθηση μέσων και ρυθμιστικό έλεγχο.

Για επείγουσες κλήσεις και WhatsApp + 971506531334 + 971558018669

Μεταβείτε στην κορυφή