Νόμοι κατά της φορολογικής απάτης και των αδικημάτων φοροδιαφυγής στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίρνουν σθεναρή στάση κατά της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής μέσω μιας σειράς ομοσπονδιακών νόμων που καθιστούν ποινικό αδίκημα την εσκεμμένη εσφαλμένη αναφορά οικονομικών πληροφοριών ή την αποφυγή καταβολής οφειλόμενων φόρων και τελών. Αυτοί οι νόμοι αποσκοπούν στη διατήρηση της ακεραιότητας του φορολογικού συστήματος των ΗΑΕ και στην αποτροπή παράνομων προσπαθειών απόκρυψης εισοδήματος, περιουσιακών στοιχείων ή φορολογητέων συναλλαγών από τις αρχές. Οι παραβάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές κυρώσεις, όπως βαριά χρηματικά πρόστιμα, ποινές φυλάκισης, πιθανή απέλαση για κατοίκους μεταναστών και πρόσθετες τιμωρίες όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις ή κατάσχεση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις φορολογικές παραβάσεις. Επιβάλλοντας αυστηρές νομικές συνέπειες, τα ΗΑΕ επιδιώκουν να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή και την απάτη, ενώ προάγουν τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς τους σε όλα τα άτομα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Εμιράτα. Αυτή η ασυμβίβαστη προσέγγιση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη σωστή φορολογική διοίκηση και τα έσοδα για τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ποιοι είναι οι νόμοι σχετικά με τη φοροδιαφυγή στα ΗΑΕ;

Η φοροδιαφυγή είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), που διέπεται από ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που περιγράφει διάφορα αδικήματα και τις αντίστοιχες κυρώσεις. Ο πρωτογενής νόμος που αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή είναι ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ, ο οποίος απαγορεύει συγκεκριμένα τη σκόπιμη φοροδιαφυγή φόρων ή τελών που οφείλονται στις ομοσπονδιακές ή τοπικές κυβερνητικές αρχές. Το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα ποινικοποιεί τέτοιες ενέργειες, τονίζοντας τη δέσμευση της χώρας για διατήρηση ενός δίκαιου και διαφανούς φορολογικού συστήματος.

Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 7 του 2017 σχετικά με τις φορολογικές διαδικασίες των ΗΑΕ παρέχει ένα λεπτομερές νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αδικημάτων φοροδιαφυγής. Αυτός ο νόμος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φορολογικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας εγγραφής για τους ισχύοντες φόρους, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η αδυναμία υποβολής ακριβών φορολογικών δηλώσεων, η απόκρυψη ή η καταστροφή αρχείων, η παροχή ψευδών πληροφοριών και η παροχή βοήθειας ή διευκόλυνση της φοροδιαφυγής από άλλους.

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τα ΗΑΕ έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες, οι αυστηρές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και οι ενισχυμένες διαδικασίες ελέγχου και έρευνας. Αυτά τα μέτρα επιτρέπουν στις αρχές να εντοπίζουν και να διώκουν άτομα ή επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε πρακτικές φοροδιαφυγής. Οι εταιρείες και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ είναι νομικά υποχρεωμένα να διατηρούν ακριβή αρχεία, να συμμορφώνονται με τους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς και να αναζητούν επαγγελματική συμβουλή εάν χρειάζεται για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις νομικές απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων και της φυλάκισης, όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία.

Το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο των ΗΑΕ σχετικά με τη φοροδιαφυγή υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας να προωθήσει ένα διαφανές και δίκαιο φορολογικό σύστημα, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να διαφυλάξει τα δημόσια συμφέροντα.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για φοροδιαφυγή στα ΗΑΕ;

Τα ΗΑΕ έχουν θεσπίσει αυστηρές κυρώσεις για άτομα ή επιχειρήσεις που κρίνονται ένοχοι για αδικήματα φοροδιαφυγής. Αυτές οι κυρώσεις περιγράφονται σε διάφορους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ και του Ομοσπονδιακού Διατάγματος Νο. 7 του 2017 σχετικά με τις φορολογικές διαδικασίες. Οι κυρώσεις αποσκοπούν στην αποτροπή πρακτικών φοροδιαφυγής και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς.

 1. Φυλάκιση: Ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, τα άτομα που καταδικάζονται για φοροδιαφυγή μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης που κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως πολλά χρόνια. Σύμφωνα με το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ, η σκόπιμη φοροδιαφυγή ή φοροδιαφυγή μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση για περίοδο που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως τρία χρόνια.
 2. Πρόστιμα: Σημαντικά πρόστιμα επιβάλλονται για αδικήματα φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τα πρόστιμα μπορεί να κυμαίνονται από 5,000 AED έως 100,000 AED (περίπου 1,360 έως 27,200 $) για σκόπιμη φοροδιαφυγή.
 3. Ποινές για συγκεκριμένα αδικήματα βάσει του Ομοσπονδιακού Διατάγματος Νο. 7 του 2017:
  • Αν δεν εγγραφείτε για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν απαιτείται, μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 20,000 AED (5,440 $).
  • Η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή η υποβολή ανακριβών δηλώσεων μπορεί να οδηγήσει σε ποινή έως και 20,000 AED (5,440 $) ή/και φυλάκιση έως και ενός έτους.
  • Η εσκεμμένη φοροδιαφυγή, όπως η απόκρυψη ή η καταστροφή αρχείων ή η παροχή ψευδών πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσει σε ποινή έως και τριπλάσια του ποσού της φοροδιαφυγής ή/και φυλάκιση έως και πέντε ετών.
  • Η βοήθεια ή η διευκόλυνση της φοροδιαφυγής από άλλους μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ποινές και φυλάκιση.
 4. Πρόσθετες ποινές: Εκτός από τα πρόστιμα και τη φυλάκιση, τα άτομα ή οι επιχειρήσεις που κρίνονται ένοχοι για φοροδιαφυγή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άλλες συνέπειες, όπως αναστολή ή ανάκληση εμπορικών αδειών, εγγραφή σε μαύρη λίστα από κρατικές συμβάσεις και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αρχές των ΗΑΕ έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλουν κυρώσεις με βάση τις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το ποσό της φοροδιαφυγής, η διάρκεια της παράβασης και το επίπεδο συνεργασίας από τον δράστη .

Οι αυστηρές κυρώσεις των ΗΑΕ για αδικήματα φοροδιαφυγής αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της χώρας να διατηρήσει ένα δίκαιο και διαφανές φορολογικό σύστημα και να προωθήσει τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς.

Πώς χειρίζονται τα ΗΑΕ υποθέσεις διασυνοριακής φοροδιαφυγής;

Τα ΗΑΕ υιοθετούν μια πολύπλευρη προσέγγιση για την αντιμετώπιση υποθέσεων διασυνοριακής φοροδιαφυγής, η οποία περιλαμβάνει διεθνή συνεργασία, νομικά πλαίσια και συνεργασία με παγκόσμιους οργανισμούς. Πρώτον, τα ΗΑΕ έχουν υπογράψει διάφορες διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις που διευκολύνουν την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με άλλες χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν διμερείς φορολογικές συνθήκες και τη Σύμβαση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα. Ανταλλάσσοντας σχετικά φορολογικά δεδομένα, τα ΗΑΕ μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων φοροδιαφυγής που καλύπτουν πολλές δικαιοδοσίες.

Δεύτερον, τα ΗΑΕ έχουν εφαρμόσει ισχυρούς εσωτερικούς νόμους για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής. Το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 7 του 2017 για τις φορολογικές διαδικασίες περιγράφει διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ξένες φορολογικές αρχές και την επιβολή κυρώσεων για αδικήματα φοροδιαφυγής που αφορούν ξένες δικαιοδοσίες. Αυτό το νομικό πλαίσιο επιτρέπει στις αρχές των ΗΑΕ να αναλάβουν δράση κατά ατόμων ή οντοτήτων που χρησιμοποιούν υπεράκτιους λογαριασμούς, εταιρείες κελύφους ή άλλα μέσα για να αποκρύψουν φορολογητέο εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

Επιπλέον, τα ΗΑΕ έχουν υιοθετήσει το Common Reporting Standard (CRS), ένα διεθνές πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν. Αυτό το μέτρο ενισχύει τη διαφάνεια και καθιστά πιο δύσκολο για τους φορολογούμενους να κρύβουν υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία και να φοροδιαφεύγουν διασυνοριακά.

Επιπλέον, τα ΗΑΕ συνεργάζονται ενεργά με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς. Αυτές οι συνεργασίες επιτρέπουν στα ΗΑΕ να ευθυγραμμιστούν με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύξουν διεθνή πρότυπα και να συντονίσουν τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Υπάρχει ποινή φυλάκισης για φοροδιαφυγή στο Ντουμπάι;

Ναι, τα άτομα που κρίνονται ένοχα για φοροδιαφυγή στο Ντουμπάι μπορεί να αντιμετωπίσουν φυλάκιση ως ποινή σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ. Ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ και άλλοι σχετικοί φορολογικοί νόμοι, όπως το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 7 του 2017 για τις φορολογικές διαδικασίες, περιγράφουν πιθανές ποινές φυλάκισης για αδικήματα φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ, όποιος σκόπιμα αποφεύγει την πληρωμή φόρων ή τελών που οφείλονται στην ομοσπονδιακή ή τοπική κυβέρνηση μπορεί να φυλάκιση για περίοδο που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως τρία χρόνια. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 7 του 2017 για τις φορολογικές διαδικασίες καθορίζει τη φυλάκιση ως πιθανή ποινή για ορισμένα αδικήματα φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων:

 1. Η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή η υποβολή ανακριβών δηλώσεων μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και ενός έτους.
 2. Η εσκεμμένη φοροδιαφυγή, όπως η απόκρυψη ή η καταστροφή αρχείων ή η παροχή ψευδών πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και πέντε ετών.
 3. Η βοήθεια ή η διευκόλυνση της φοροδιαφυγής από άλλους μπορεί επίσης να οδηγήσει σε φυλάκιση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διάρκεια της ποινής φυλάκισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης, όπως το ποσό της φοροδιαφυγής, τη διάρκεια του αδικήματος και το επίπεδο συνεργασίας από τον δράστη.

Μεταβείτε στην κορυφή