Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω, καθώς πρόκειται για μια δεσμευτική σύμβαση μεταξύ εσάς και της Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE. Χρησιμοποιώντας το Lawyers UAE συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE.

Τι είναι το Lawyers UAE; Το Lawyers UAE είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα (μια διαδικτυακή πύλη) για την επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και ενήλικων μελών του κοινού. Η Lawyers UAE δεν προσφέρει νομικές συμβουλές. Οι δικηγόροι που έχουν πρόσβαση στο Lawyers UAE δεν είναι συνεργάτες, υπάλληλοι ή πράκτορες της Lawyers UAE. είναι τρίτα μέρη. Η Lawyers UAE δεν συνιστά ούτε υποστηρίζει κανέναν δικηγόρο σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να εγγυηθεί τα διαπιστευτήρια ή τα προσόντα του. Είστε υπεύθυνοι για τη δική σας επιμέλεια σχετικά με οποιονδήποτε δικηγόρο. Καμία σχέση Δικηγόρου-Πελάτη δεν προορίζεται ούτε δημιουργείται μεταξύ εσάς και της Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE με τη χρήση της εταιρείας Lawyers UAE. Αν και η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE μπορεί να διευκολύνουν μια διαδικτυακή νομική διαβούλευση μεταξύ εσάς και ενός δικηγόρου, η Lawyers UAE δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία συμφωνία εκπροσώπησης που μπορείτε να συνάψετε με οποιονδήποτε δικηγόρο. Συνεπώς, συμφωνείτε ότι η Lawyers UAE δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις δικηγόρων. Η Lawyers ΗΑΕ δεν υποστηρίζει ούτε συνιστά συγκεκριμένους δικηγόρους. Προτού διατηρήσετε οποιοδήποτε δικηγόρο ή ζητήσετε μια διαβούλευση με δικηγόρο στο Lawyers UAE, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις γνώσεις και την εμπειρία του δικηγόρου. Εάν διατηρήσετε τις υπηρεσίες δικηγόρου πέρα ​​από μια διαβούλευση με την Lawyers UAE, θα πρέπει να ζητήσετε μια γραπτή συμφωνία νομικών υπηρεσιών που θα περιγράφει λεπτομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμοιβών, εξόδων και άλλων υποχρεώσεων. Το Lawyers UAE δεν έχει καμία ευθύνη να επαληθεύσει την ταυτότητα, τα διαπιστευτήρια ή τα προσόντα των δικηγόρων που έχουν πρόσβαση στο Lawyers UAE, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών που περιέχονται στα προφίλ δικηγόρων, όπως όνομα δικηγόρου, δικηγορική εταιρεία, τίτλος, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, εισαγωγές μπαρ, χώρους πρακτικής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Η Lawyers UAE δεν είναι υπεύθυνη να ελέγξει, να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να επαληθεύσει τις πληροφορίες προφίλ. Η Lawyers UAE δεν έχει καμία ευθύνη να ρωτήσει ή να επαληθεύσει εάν οι δικηγόροι είναι ασφαλισμένοι έναντι επαγγελματικής αμέλειας ή κακής πρακτικής. Είστε υπεύθυνοι για τη δική σας επιμέλεια σχετικά με την ταυτότητα ή τα προσόντα οποιουδήποτε δικηγόρου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, «Δικηγόροι ΗΑΕ» σημαίνει τους Δικηγόρους ΗΑΕ και τον ιστότοπο Lawyeruae.com.

Επικοινωνία χρήστη. Το Lawyers UAE είναι ένας χώρος επικοινωνίας μη δικηγόρων και δικηγόρων (συλλογικά "Χρήστες"). Οι χρήστες του ιστότοπου και όχι οι Δικηγόροι ΗΑΕ παρέχουν το περιεχόμενο των επικοινωνιών. Η Lawyers UAE δεν συμμετέχει στις επικοινωνίες μεταξύ των Χρηστών. Η Lawyers UAE δεν έχει καμία ευθύνη να επεξεργάζεται, να τροποποιεί, να φιλτράρει, να προβάλλει, να παρακολουθεί, να εγκρίνει ή να εγγυάται τις επικοινωνίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Lawyers UAE αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών στον ιστότοπο ή οποιωνδήποτε ενεργειών που ενδέχεται να προβείτε ή να αποφύγετε να προβείτε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας επικοινωνίας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αξιοπιστίας της πηγής και του περιεχομένου οποιασδήποτε επικοινωνίας.

Η Lawyers UAE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επαλήθευση και δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ταυτότητα ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε δικηγόρου ή μη δικηγόρου ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε επικοινωνίας σε αυτόν τον ιστότοπο. Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, οι επικοινωνίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, οποιεσδήποτε επικοινωνίες που απευθύνονται σε εσάς από οποιονδήποτε Χρήστη άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Οι επικοινωνίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, επικοινωνίες από δικηγόρους στο Lawyers UAE, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ. Οι επικοινωνίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι περιορισμένες, δεν περιλαμβάνουν αυτοπροσώπως αξιολογήσεις ή επισκέψεις και δεν περιλαμβάνουν διασφαλίσεις και διαδικασίες τυπικές για προσωπικές αξιολογήσεις και επισκέψεις. Παρά τα παραπάνω, η Lawyers UAE διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να απαγορεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την Lawyers UAE. Εάν το νομικό σας ζήτημα περιλαμβάνει πιθανή αγωγή, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι μια αγωγή πρέπει να υποβληθεί ή να απαντηθεί εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος διαφορετικά τα δικαιώματά σας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά. Επομένως, εάν ένας δικηγόρος αρνηθεί να σας εκπροσωπήσει, σας ενθαρρύνουμε να συμβουλευτείτε αμέσως έναν άλλο δικηγόρο για να προστατέψετε τα δικαιώματά σας. Η απόφαση ενός δικηγόρου να μην σας εκπροσωπήσει δεν πρέπει να ληφθεί από εσάς ως έκφραση σχετικά με την ουσία της υπόθεσής σας. Το Lawyers ΗΑΕ διαθέτει φόρουμ όπου οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συζήτηση περί δικαίου, να συζητούν τα προσόντα των δικηγόρων ή άλλα μη εμπιστευτικά θέματα. Οι επικοινωνίες μπορεί να είναι απροστάτευτες έναντι της αποκάλυψης από το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη ή άλλα δόγματα προνομίων.

Εμπιστευτικότητα; Προνόμια. Οι δικηγόροι ΗΑΕ ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαδραστικά φόρουμ και λειτουργίες που είναι ακατάλληλες για συζήτηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή νομικών συμβουλών. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες ταυτοποίησης για άλλα πρόσωπα ή οντότητες, αποδεικτικά στοιχεία ή παραδοχές αστικής ή ποινικής ευθύνης ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά σας θέματα. Οι σκοποί των φόρουμ και των χαρακτηριστικών για τους Δικηγόρους ΗΑΕ είναι η γενική συζήτηση για το δίκαιο και τα προσόντα των δικηγόρων. Η Lawyers UAE δεν ευθύνεται για την εσκεμμένη ή ακούσια αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών. Είναι πιθανό ότι τυχόν επικοινωνίες σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να ληφθούν ή να υποκλαπούν τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μη δικηγόρων, λόγω παραβίασης ασφάλειας, δυσλειτουργίας συστήματος, συντήρησης του ιστότοπου ή για άλλους λόγους. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου αναλαμβάνουν τον κίνδυνο οι επικοινωνίες τους να ληφθούν από τρίτα μέρη και να μην προστατεύονται από την αποκάλυψη από το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη ή άλλα δόγματα προνομίων και συμφωνούν να μην θεωρήσουν υπεύθυνη τη Lawyers UAE σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Lawyers UAE είναι αποκλειστικής φύσης και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι δεν είναι ανταγωνιστής της Lawyers UAE και συμφωνεί να μην κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με οποιονδήποτε ανταγωνιστή της Lawyers UAE. Συμφωνείτε επίσης ότι οι χρηματικές αποζημιώσεις για παραβίαση αυτής της ενότητας ενδέχεται να μην είναι επαρκείς και ότι η Lawyers UAE θα δικαιούται ασφαλιστικές αγωγές, χωρίς την απαίτηση καταβολής εγγύησης. Αυτό το τμήμα θα επιβιώσει σε περίπτωση λήξης της παρούσας Συμφωνίας για περίοδο δύο (2) ετών ή για όσο διάστημα οι εν λόγω πληροφορίες παραμένουν εμπορικό μυστικό σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, όποια περίοδος είναι μεγαλύτερη.

Νομικά ερωτήματα. Τα νομικά ερωτήματα από χρήστες ("Υποθέσεις") σχετικά με τους Δικηγόρους των ΗΑΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση από τρίτα μέρη ή/και μέσω email σε δικηγόρους τρίτων και μη δικηγόρους. Οι χρήστες δεν πρέπει να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν πληροφορίες που δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν στο κοινό. Δικηγόροι που δεν σας εκπροσωπούν, μη δικηγόροι και μέλη του κοινού μπορούν να δουν τις Υποθέσεις. Οι υποθέσεις ενδέχεται να είναι απροστάτευτες έναντι της αποκάλυψης από το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη ή το δόγμα του προϊόντος εργασίας. Απαγορεύεται η υποβολή εμπιστευτικών ή ενοχοποιητικών πληροφοριών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως αποδοχή αστικής ή ποινικής ευθύνης. Οι χρήστες που υποβάλλουν Υποθέσεις συμφωνούν να επικοινωνήσουν μαζί τους δικηγόροι και τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Lawyers UAE. Οι απαντήσεις των δικηγόρων μπορούν να προσπελαστούν από τρίτα μέρη ή/και email σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και μη δικηγόρων. Ωστόσο, η Lawyers UAE διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει, να μην στείλει email ή να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιαδήποτε Υπόθεση, και διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μην δημοσιεύσουμε, να μην στείλουμε email ή να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε απάντηση σε οποιαδήποτε υπόθεση. Στο Lawyers UAE, οι χρήστες ερωτήσεων μπορεί μερικές φορές να αναφέρονται ως "Πελάτες" και οι χρήστες δικηγόρων μπορεί μερικές φορές να αναφέρονται ως "Δικηγόρος", "Δικηγόρος" ή "Ο δικηγόρος σας" ή "Ο δικηγόρος σας". Ωστόσο, το εάν υπάρχει πράγματι σχέση δικηγόρου-πελάτη μπορεί να είναι ένα πραγματικό ερώτημα που διαφέρει από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία και η χρήση αυτών των όρων στο Lawyers UAE δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως δήλωση από την Lawyers UAE ότι υπάρχει σχέση δικηγόρου πελάτη.

Αρχικές διαβουλεύσεις περιορισμένου πεδίου. Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν σε αρχικές διαβουλεύσεις περιορισμένου εύρους σχετικά με τους Δικηγόρους ΗΑΕ έναντι αμοιβής. Οι δικηγόροι ΗΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή επικοινωνιών και πληρωμών για αρχικές διαβουλεύσεις περιορισμένου εύρους μεταξύ ενός χρήστη που ρωτά και ενός δικηγόρου-χρήστη. Η αμοιβή μπορεί να προεγκριθεί, να υποβληθεί σε επεξεργασία, να μεταφερθεί ή να επιστραφεί με τρόπο που κρίνεται κατάλληλο από την Lawyers UAE κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η πληρωμή δεν δίνει στους χρήστες-ερωτητές το δικαίωμα να λάβουν μια αρχική συμβουλή ή άλλες υπηρεσίες από έναν δικηγόρο-χρήστη. Querying-Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι ένας δικηγόρος-χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει μια προσφορά για μια αρχική διαβούλευση πριν ή μετά την πληρωμή για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: τον εντοπισμό πιθανής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων, διενέξεις προγραμματισμού, ή εάν ο δικηγόρος-χρήστης πιστεύει ότι δεν έχει τη σχετική τεχνογνωσία για να παράσχει συμβουλές στον ερωτώμενο Χρήστη. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαβούλευση σχετικά με το Lawyers UAE περιορίζεται σε προκαταρκτικές συμβουλές με βάση τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τον ερωτώμενο χρήστη στον ιστότοπο Lawyers UAE. Ο χρήστης που ρωτά κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε συμβουλή λαμβάνεται είναι προκαταρκτική και δεν υποκαθιστά μια προσωπική διαβούλευση και πλήρη επανεξέταση του θέματος από ειδικευμένο δικηγόρο. Ο χρήστης που υποβάλλει το ερώτημα κατανοεί περαιτέρω και αναγνωρίζει ότι κατά τη στιγμή της αρχικής διαβούλευσης με τους Lawyers UAE, ο δικηγόρος-χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή πλήρους νομικής συμβουλής στον ερωτώμενο χρήστη και ότι οποιαδήποτε συμβουλή λαμβάνεται από το querying-User έχει, επομένως, προκαταρκτικό χαρακτήρα. Ο δικηγόρος-χρήστης δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει νομικές υπηρεσίες πέραν του περιορισμένου πεδίου αρχικής διαβούλευσης. Εάν ένας αιτών-Χρήστης αποφασίσει να διατηρήσει πρόσθετες υπηρεσίες ενός δικηγόρου-Χρήστη στο Lawyers ΗΑΕ, ο αιτών-Χρήστης θα πρέπει να ζητήσει να συνάψει μια γραπτή συμφωνία νομικών υπηρεσιών που θα περιγράφει λεπτομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμοιβών, εξόδων και άλλων υποχρεώσεων. Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η Lawyers UAE δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση που μπορεί να προκύψει πέρα ​​από την περιορισμένης έκτασης αρχική διαβούλευση και συμφωνούν να θεωρούν την Lawyers UAE αβλαβή για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τέτοια εκπροσώπηση.

Συνδρομή δικηγόρου. Οι Δικηγόροι-Χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ Δικηγόρων ΗΑΕ και να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις σχετικά με τους Δικηγόρους ΗΑΕ. Τα έσοδα από μια πληρωμένη αρχική διαβούλευση μπορούν να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει επιλέξει ο δικηγόρος-χρήστης. Τα οφέλη που δικαιούται κάθε δικηγόρος-χρήστης μπορεί να εξαρτώνται από το πρόγραμμα ιδιότητας μέλους που έχει επιλέξει ο δικηγόρος-χρήστης. Οι δικηγόροι-χρήστες μπορούν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους ανά πάσα στιγμή και δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων κατ' αναλογία ή άλλη βάση. Οι δικηγόροι-χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Lawyers UAE έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τα πλεονεκτήματα κάθε προγράμματος ιδιότητας μέλους ανά πάσα στιγμή και ότι η μόνη προσφυγή του δικηγόρου-χρήστη σε τέτοιες αναθεωρήσεις είναι να ακυρώσει τη συνδρομή τους.

Χρεώσεις υπηρεσίας. Οι δικηγόροι ΗΑΕ και ή οι θυγατρικές τους μπορούν να αφαιρέσουν τα Τέλη Υπηρεσίας από τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι χρήστες που κάνουν ερωτήσεις για διαβουλεύσεις με βάση το επίπεδο ιδιότητας μέλους των δικηγόρων-Χρηστών. Οι αμοιβές υπηρεσιών μπορεί να είναι ίσες με 50% για διαβουλεύσεις με Βασικά Μέλη και 20% για Επαγγελματίες Μέλη. Τα τέλη υπηρεσιών βασίζονται σε υπηρεσίες μάρκετινγκ και τεχνολογίας που παρέχονται από τους Lawyers UAE. Οι χρήστες συμφωνούν ότι τα τέλη εξυπηρέτησης είναι δίκαια και λογικά. Οι Δικηγόροι ΗΑΕ μπορούν να αλλάξουν τις τιμές για τις αμοιβές υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Πληρωμές. Η Lawyers UAE επεξεργάζεται πληρωμές χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα διαδικτυακών πληρωμών Stripe. Όλοι οι Χρήστες που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν πληρωμές μέσω της Lawyers UAE συμφωνούν με τους όρους παροχής υπηρεσιών Stripe που βρίσκονται στη διεύθυνση www.stripe.com ή www.paypal.com. Για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση και να επιτραπεί στους χρήστες να αγοράζουν άνετα πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες, η Lawyers UAE ή/και η Stripe ή το PayPal ενδέχεται να αποθηκεύσουν τη μέθοδο πληρωμής σας στο αρχείο. Λάβετε υπόψη ότι είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες χρέωσης στο αρχείο της Lawyers UAE. Οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών για χρήστες σε δικηγόρους ΗΑΕ παρέχονται από τη Stripe ή το PayPal και υπόκεινται στη Σύμβαση Stripe Connected Account, η οποία περιλαμβάνει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Stripe (συλλογικά, η «Συμφωνία Υπηρεσιών Stripe»). Συμφωνώντας με αυτούς τους όρους ή συνεχίζοντας να λειτουργείτε ως Χρήστης στο Lawyers ΗΑΕ, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη Συμφωνία Υπηρεσιών Stripe ή Paypal, καθώς η ίδια ενδέχεται να τροποποιείται από την Stripe κατά καιρούς. Ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών μέσω της Stripe από την Lawyers UAE, συμφωνείτε να παρέχετε στην Lawyers UAE ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για εσάς και την επιχείρησή σας και εξουσιοδοτείτε τη Lawyers UAE να τις κοινοποιεί και τις πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών μέσω Stripe ή Paypal.

Καθήκοντα του πληρεξούσιου σχετικά με τις συγκρούσεις, την αρμοδιότητα και την άδεια. Όλοι οι δικηγόροι-χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι ο δικηγόρος-χρήστης είναι σε θέση να παρέχει με αρμοδιότητα την αρχική διαβούλευση που ζητήθηκε. Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον αιτούντα Χρήστη δεν καταβάλλεται στον δικηγόρο-Χρήστη έως ότου γίνει η αρχική διαβούλευση. Έτσι, εάν οποιοδήποτε ζήτημα εμποδίζει τον δικηγόρο να μπορέσει να παράσχει την αρχική διαβούλευση, ο δικηγόρος-χρήστης έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει γρήγορα την αρχική διαβούλευση το συντομότερο δυνατό και να επιτρέψει στον αιτούντα Χρήστη να λάβει επιστροφή χρημάτων ή/και να επιλέξει άλλο δικηγόρος-Χρήστης. Όλοι οι δικηγόροι-χρήστες εγγυώνται ότι έχουν άδεια να ασκούν δικηγορία και έχουν καλή κατάσταση με έναν ή περισσότερους κρατικούς δικηγορικούς συλλόγους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Ντουμπάι κατά τη δημιουργία λογαριασμού Lawyers UAE και κατά τη στιγμή της προσφοράς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ερώτηση-Χρήστες. Οι Δικηγόροι-Χρήστες συμφωνούν ότι θα διακόψουν την προσφορά και την παροχή υπηρεσιών στην πλατφόρμα Lawyers UAE και θα αφαιρέσουν αμέσως τον λογαριασμό τους από το Lawyers UAE εάν ανασταλεί ή ανακληθεί η άδειά του για δικηγορία.

Άλλα καθήκοντα του πληρεξούσιου. Εκτός από τα παραπάνω καθήκοντα σχετικά με τις συγκρούσεις, την αρμοδιότητα και την άδεια, οι δικηγόροι-χρήστες συμφωνούν ότι εάν προσφερθούν να παράσχουν μια αρχική νομική διαβούλευση σχετικά με τους Lawyers UAE, τότε θα απαντήσουν στους χρήστες-χρήστες γρήγορα και επιμελώς. Οι Δικηγόροι-Χρήστες συμφωνούν ότι θα ολοκληρώσουν τις αρχικές διαβουλεύσεις και θα υποβάλουν χρεώσιμο χρόνο εντός τριών (3) ημερών αφότου ο πελάτης προεγκρίνει την πληρωμή, επιλέγοντας την επιλογή Ώρα υποβολής στη σελίδα Μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού συνομιλίας με τον χρήστη που ρωτά. Οι Δικηγόροι-Χρήστες αναγνωρίζουν ότι χάνουν κάθε δικαίωμα να λάβουν πληρωμή εάν δεν έχουν ολοκληρώσει την αρχική διαβούλευση και δεν έχουν υποβάλει το χρόνο εντός της προθεσμίας. Οι Δικηγόροι-Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η ικανοποίηση ενός ερωτώμενου Χρήστη είναι εγγυημένη και ότι τυχόν χρεώσεις που αμφισβητούνται για οποιονδήποτε λόγο δεν θα πληρωθούν.

Ειδοποίηση δεοντολογίας δικηγόρων. Εάν είστε δικηγόρος που συμμετέχετε σε οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ιστότοπου, αναγνωρίζετε ότι οι Κανόνες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των δικαιοδοσιών όπου έχετε άδεια ("Κανόνες") ισχύουν για όλες τις πτυχές της συμμετοχής σας και ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους Κανόνες. Αυτοί οι Κανόνες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, τους κανόνες που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τη διαφήμιση, την προσέλκυση πελατών, τη μη εξουσιοδοτημένη πρακτική του νόμου και τις παραπλανητικές δηλώσεις γεγονότων. Η Lawyers UAE αποποιείται κάθε ευθύνη για τη συμμόρφωση με αυτούς τους Κανόνες. Οι χρήστες συμφωνούν να θεωρούν το Lawyers UAE αβλαβές για τυχόν παραβιάσεις δεοντολογίας από δικηγόρους που χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Οι δικηγόροι συμφωνούν να διατηρούν όλες τις πληροφορίες και τις επικοινωνίες που λαμβάνονται μέσω αυτού του ιστότοπου αυστηρά εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιδιοκτησιακών πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες της Lawyers ΗΑΕ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για τους Lawyers UAE. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία εξηγεί πώς η Lawyers UAE χειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία και προστατεύει το απόρρητό σας.

Περιορισμοί στη χρήση. Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται μόνο για προσωπική σας χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να προσδιορίσετε την καταλληλότητα ενός καταναλωτή για: (α) πίστωση ή ασφάλιση για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς. (β) απασχόληση · ή (γ) κρατική άδεια ή όφελος. Δεν μπορείτε να αποσυνθέσετε, να αντιστρέψετε μηχανικούς, να αποσυναρμολογήσετε, να ενοικιάσετε, να μισθώσετε, να δανειστείτε, να πουλήσετε, να εκχωρήσετε άδεια εκμετάλλευσης ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από αυτόν τον ιστότοπο. Ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό παρακολούθησης ή εντοπισμού δικτύου για να προσδιορίσετε την αρχιτεκτονική του ιστότοπου ή να εξαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, μεμονωμένες ταυτότητες ή χρήστες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρομπότ, αράχνη, άλλο αυτόματο λογισμικό ή συσκευή ή μη αυτόματη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή του ιστότοπού μας ή του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια μας. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του ιστότοπου για τη μετάδοση ψευδών, παραπλανητικών, δόλιων ή παράνομων επικοινωνιών. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, προβολή ή μετάδοση για εμπορικούς, μη κερδοσκοπικούς ή δημόσιους σκοπούς ολόκληρου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται παραπάνω. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να εξάγετε ή να επανεξάγετε με άλλο τρόπο αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού ή το περιεχόμενο που παραβιάζει τους νόμους και κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

Καμία παράνομη ή απαγορευμένη χρήση. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του ιστότοπου Lawyers UAE, εγγυάστε στο Lawyers UAE ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο Lawyers UAE για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο Lawyers UAE με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τον ιστότοπο Lawyers UAE ή να παρέμβει στη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου Lawyers UAE από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο που δεν διατίθεται σκόπιμα ή δεν παρέχεται μέσω των ιστοσελίδων της Lawyers ΗΑΕ. Οι Δικηγόροι ΗΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από χρήστες που υποβάλλουν ερωτήματα και δικηγόρους-χρήστες για τους σκοπούς της διεξαγωγής αρχικών διαδικτυακών νομικών διαβουλεύσεων. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση από Χρήστες που δεν υποβάλλουν ερωτήματα-Χρήστες ή δικηγόρους-χρήστες που δεν περιορίζεται στη διεξαγωγή αρχικών διαδικτυακών νομικών διαβουλεύσεων.

Τα δικαιώματα και οι ευθύνες μας Η Lawyers UAE δεν είναι ο εκδότης ή ο συντάκτης νομικών ανακοινώσεων ή περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο. Είναι ένας χώρος επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών. Η Lawyers UAE δεν έχει καμία ευθύνη να ελέγξει, να επεξεργαστεί ή να εγκρίνει τις επικοινωνίες. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια του συστήματος, η Lawyers UAE λαμβάνει εύλογα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια του συστήματος, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email για βοήθεια. Εάν το τεχνικό προσωπικό της Lawyers UAE διαπιστώσει ότι αρχεία ή διαδικασίες που ανήκουν σε ένα μέλος αποτελούν απειλή για τη σωστή τεχνική λειτουργία του συστήματος ή για την ασφάλεια άλλων μελών, η Lawyers UAE διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αυτά τα αρχεία ή να σταματήσει αυτές τις διαδικασίες. Εάν το τεχνικό προσωπικό της Lawyers UAE υποπτεύεται ότι ένα όνομα χρήστη χρησιμοποιείται από κάποιον που δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατάλληλο χρήστη, η Lawyers UAE μπορεί να απενεργοποιήσει την πρόσβαση αυτού του χρήστη προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια του συστήματος. Η Lawyers UAE έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (i) να επεξεργαστεί, να επεξεργαστεί ή να αλλάξει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, (ii) να επανακατηγοριοποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο για να το τοποθετήσει σε πιο κατάλληλη τοποθεσία ή (iii) να προβάλει στην οθόνη ή διαγράψτε οποιοδήποτε περιεχόμενο που κρίνεται ακατάλληλο ή με άλλο τρόπο παραβιάζει αυτούς τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, περιεχομένου που περιέχει προσβλητική γλώσσα και διαφημίσεις. Η Lawyers UAE διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε και να ακυρώσει την πρόσβαση των χρηστών ανά πάσα στιγμή. Συμφωνείτε ότι η Lawyers UAE δεν έχει καμία ευθύνη να διατηρεί ή να παράγει δεδομένα που δημοσιεύονται ή αποθηκεύονται στη Lawyers UAE. Συμφωνείτε ότι το Lawyers UAE δεν έχει καμία υποχρέωση να παράγει ή να παρέχει πληροφορίες ή δεδομένα που δημοσιεύονται στο Lawyers UAE σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε λόγο.

Τα δικαιώματα και οι ευθύνες σας. Είστε νομικά και ηθικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε επικοινωνία δημοσιεύετε ή μεταδίδετε χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Είστε υπεύθυνοι για το σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες και εμπορικά σήματα), του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος στη μη συκοφαντία ή συκοφαντία. Δίνετε άδεια στη Lawyers UAE για οποιαδήποτε έργα δημιουργείτε σε αυτόν τον ιστότοπο ως μέρος της κανονικής διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε οποιοδήποτε από τα έργα σας από τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Η υποβολή περιεχομένου για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Lawyers UAE είναι ανοιχτή σε μέλη σε όλο τον κόσμο και η Lawyers UAE δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα αντιμετωπίσετε νομικά προβλήματα σε άλλες δικαιοδοσίες σχετικά με τις επικοινωνίες σας. Εάν έχετε ένα παράπονο σχετικά με τη συμπεριφορά ή τις επικοινωνίες άλλου Χρήστη, είναι δική σας ευθύνη να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη σύγκρουση, συνήθως επικοινωνώντας απευθείας με αυτό το άτομο, εάν είναι δυνατόν. Κανονικά, η Lawyers UAE δεν θα αναλάβει ρόλο στη διαμεσολάβηση των συγκρούσεων μεταξύ εσάς και άλλων Χρηστών. Η Lawyers UAE δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη συμπεριφορά σας ή άλλων Χρηστών. Παρά τα παραπάνω, εάν προκύψει τέτοιο παράπονο ή σύγκρουση, ο Χρήστης ή οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τη Lawyers UAE να παρέμβει και να προσπαθήσει να επιλύσει μια διαφορά. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα δεν αποτελεί εγγύηση ότι η Lawyers UAE (i) θα παρέμβει, (ii) θα παρέμβει έγκαιρα, (iii) θα επιλύσει τη διαφορά υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους ή (iv) θα επιλύσει επιτυχώς την κατάσταση. Η απόφαση παρέμβασης ανήκει στη Δικηγόρους ΗΑΕ, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Η πρόσβασή σας στο Lawyers UAE είναι μόνο για προσωπική σας χρήση. Εάν θέλετε να αναδιανείμετε τις επικοινωνίες που βρίσκετε σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε άδεια από τον συντάκτη της επικοινωνίας (και οποιοδήποτε άλλο άτομο με δικαιώματα). Συμφωνείτε να συμβάλλετε στην προστασία του λογαριασμού σας και της ασφάλειας άλλων χρηστών προστατεύοντας τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί ή έχει γίνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε με την Lawyers UAE το συντομότερο δυνατό.

Ακατάλληλο περιεχόμενο. Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, συμφωνείτε να μην ανεβάσετε, κατεβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, μεταδώσετε ή με άλλο τρόπο διανέμετε περιεχόμενο που: (i) είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό ή απειλητικό. (β) υποστηρίζει ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με άλλο τρόπο να παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, κρατικό, εθνικό ή ξένο νόμο ή κανονισμό· ή (γ) διαφημίζει ή με άλλο τρόπο ζητά κεφάλαια ή αποτελεί πρόσκληση για αγαθά ή υπηρεσίες. Η Lawyers UAE διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να διαγράψει τέτοιο υλικό από τους διακομιστές της. Η Lawyers UAE θα συνεργαστεί πλήρως με οποιουσδήποτε αξιωματούχους ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου. Παραιτείστε από το δικαίωμα να ζητήσετε ή να κλητεύσετε αρχεία από την Lawyers UAE, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν πληροφοριών ή δεδομένων που δημοσιεύονται στο Lawyers UAE για οποιονδήποτε λόγο.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ελέγχονται από μέρη εκτός της Lawyers UAE. Οι δικηγόροι ΗΑΕ ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους προς άλλες αναφορές ή πόρους με τους οποίους δεν συνδέονται. Η Lawyers UAE δεν ευθύνεται και δεν υποστηρίζει ή αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, τα περιεχόμενα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τη χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση από αυτόν ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιους ιστότοπους. Η Lawyers UAE δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τέτοιους ιστότοπους. Η Lawyers UAE δεν ευθύνεται για τη διαδικτυακή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από ιστότοπο τρίτων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Lawyers UAE του ιστότοπου τρίτων, ούτε υποδηλώνει ότι η Lawyers UAE χορηγεί, είναι συνδεδεμένη ή σχετίζεται με, εγγυάται ή είναι νομικά εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπορική ονομασία, καταχωρημένο εμπορικό σήμα, λογότυπο, νομική ή επίσημη σφραγίδα ή σύμβολο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που μπορεί να αντικατοπτρίζεται στους συνδέσμους. Αναγνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου που παρέχεται σε ιστότοπο τρίτων και συμφωνείτε ότι η Lawyers UAE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που μπορεί να υποστείτε από συναλλαγές με τρίτους.

Ιδιοκτησία. Αυτός ο ιστότοπος Lawyersuae.com ή Lawyers UAE ανήκει και λειτουργεί από την Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα ενδιαφέροντα και για το υλικό που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών, εγγράφων, λογότυπων, γραφικών, ήχων και εικόνων ανήκουν είτε στην Lawyers UAE είτε στους αντίστοιχους τρίτους δημιουργούς, προγραμματιστές ή προμηθευτές. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά από την Lawyers UAE, κανένα υλικό δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, μεταφορτωθεί, αναρτηθεί, αναρτηθεί, προβληθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει οποιαδήποτε άδεια βάσει οποιουδήποτε από τους Lawyers UAE δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε με estoppel, σιωπηρά ή με άλλο τρόπο. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν επιφυλάσσονται από τους Lawyers UAE ή την Amal Khamis Advocates & Legal Consultants.

Πνευματικά δικαιώματα. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και η διαρρύθμισή τους, ανήκουν στην Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα. Οι Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, όλες οι εικόνες και το κείμενο, και όλες οι κεφαλίδες σελίδας, τα προσαρμοσμένα γραφικά και τα εικονίδια κουμπιών είναι σήματα υπηρεσίας, εμπορικά σήματα ή/και εμπορικές ενδυμασίες της Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων και ονόματα εταιρειών ή λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αποποίηση ευθύνης Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται μέσω του ιστότοπου lawsuae.com ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις πληροφορίες του παρόντος. Οι Δικηγόροι ΗΑΕ και/ή οι θυγατρικές τους μπορούν να κάνουν βελτιώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπο του Lawyeruae.com ανά πάσα στιγμή. Οι συμβουλές που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου Lawyers UAE δεν πρέπει να βασίζονται σε προσωπικές, ιατρικές, νομικές ή οικονομικές αποφάσεις και θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για συγκεκριμένες συμβουλές προσαρμοσμένες στην κατάστασή σας. Η Lawyers UAE και/ή οι θυγατρικές τους δεν κάνουν καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον ιστότοπο του Lawersuae.com για οποιονδήποτε σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όλες αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα σχετικά γραφικά παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ή όρο. Οι δικηγόροι ΗΑΕ και/ή οι θυγατρικές τους αποποιούνται με το παρόν όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα σχετικά γραφικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Lawyers UAE και/ή οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τιμωρητικές, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών λόγω απώλειας χρήσης , δεδομένα ή κέρδη, που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την απόδοση του ιστότοπου Lawrsuae.com, με την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου law.com ή σχετικών υπηρεσιών, την παροχή ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή για οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα, υπηρεσίες και συναφή γραφικά που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου Lawrsuae.com ή με άλλο τρόπο που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου Lawrsuae.com, είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή με άλλο τρόπο, ακόμη και εάν η Lawyers UAE ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα αποζημίωσης. Επειδή ορισμένες πολιτείες/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου Lawrsuae.com ή με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου Lawrsuae.com.

Χωρίς εγγύηση. Ο ιστότοπος και όλα τα υλικά, έγγραφα ή έντυπα που παρέχονται στη χρήση του ιστότοπου ή μέσω της χρήσης του ιστότοπου παρέχονται σε βάση «ως έχει» και «ως διαθέσιμα». Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παράβαση. Η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ΗΑΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι: (α) ο ιστότοπος ή τα υλικά θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας. (β) ο ιστότοπος ή τα υλικά θα είναι διαθέσιμα σε αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα βάση· (γ) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε υλικού που προσφέρεται μέσω του ιστότοπου, θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα· ή (δ) η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω του ιστότοπου ή βάσει των υλικών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Η απόκτηση οποιουδήποτε υλικού μέσω της χρήσης του ιστότοπου γίνεται κατά την κρίση σας και με δική σας ευθύνη. Η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers ΗΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου, υλικού, πληροφοριών ή λογισμικού.

Περιορισμός ευθύνης και αποζημίωση Θα κρατήσετε την Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE και τους αξιωματικούς, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της αβλαβείς και θα αποζημιώσετε την Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE για οποιαδήποτε έμμεση, τιμωρητική, ειδική, τυχαία ή αποθετική ζημία, ωστόσο προκύπτουν (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και όλων των σχετικών εξόδων και εξόδων της δίκης και της διαιτησίας, ή σε δίκη ή σε έφεση, εάν υπάρχει, ανεξάρτητα από το αν έχει ασκηθεί δικαστική διαδικασία ή διαιτησία), είτε σε αγωγή σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, ή που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε αξίωσης για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που προκύπτουν από αυτήν τη συμφωνία και οποιασδήποτε παραβίασης οποιουδήποτε ομοσπονδιακού, πολιτειακού ή τοπικού νόμου, καταστατικού, κανόνων ή κανονισμών, ακόμη και αν Δικηγόροι Τα ΗΑΕ είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Εάν διαπιστωθεί ευθύνη από την πλευρά της Lawyers UAE, αυτή θα περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες, εκτός εάν επιτρέπεται σύμφωνα με τη συμφωνία διαιτησίας των παρόντων όρων χρήσης και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει επακόλουθο ή τιμωρητικές ζημίες. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει. Σε καμία περίπτωση η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ΗΑΕ, οι συνδεδεμένες εταιρείες τους ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, στελέχη, μέλη, υπάλληλοι, μέτοχοι, θυγατρικές, συνεργάτες διανομής ή αντιπρόσωποι κάθε τέτοιας εταιρείας δεν ευθύνονται για τυχόν νομικές αμοιβές ή έμμεσες, ειδικές αποθετικές, τυχαίες, παραδειγματικές ή τιμωρητικές ζημίες οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια εσόδων, κερδών, χρήσης ή δεδομένων), ωστόσο, που προκλήθηκαν, είτε για παράβαση σύμβασης, αμέλεια ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, είτε είναι προβλέψιμο είτε όχι και εάν η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας και παρά την αποτυχία ουσιώδους σκοπού οποιουδήποτε περιορισμένου ένδικου μέσου. Οι χρήστες συμφωνούν ότι αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης συμφωνούνται για την κατανομή του κινδύνου και αντικατοπτρίζονται στις χρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη. Οι περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της βάσης της συμφωνίας και τα μέρη δεν θα συνάψουν καμία νομική συμφωνία για την παροχή της υπηρεσίας χωρίς Συμφωνία σε αυτούς τους περιορισμούς. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Amal Khamis ACTIONS & ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΡΑΜ (1,000.00 AED).

Επιλογή νόμου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ρητά ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εξαιρουμένης της επιλογής κανόνων δικαίου. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που σχετίζεται με την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστότοπου διέπεται από τη Συμφωνία Διαιτησίας στους παρόντες όρους χρήσης. Αυτοί οι όροι χρήσης αποκλείουν ρητά και αποποιούνται τους όρους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, οι οποίοι δεν ισχύουν για καμία συναλλαγή που διενεργείται μέσω ή με άλλο τρόπο που αφορά αυτόν τον ιστότοπο.

Επίλυση διαφοράς; Διαιτησία. Η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ΗΑΕ και συμφωνείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε όλες τις διαφορές ανεπίσημα για 30 ημέρες πριν από την κατάθεση για διαιτησία. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε τη διαφορά και έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από τότε που όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για την ύπαρξη της διαφοράς, η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE και συμφωνείτε να επιλύσετε όλες τις διαφορές και αξιώσεις μεταξύ μας ενώπιον ενός και μόνο διαιτητή. Οι τύποι των διαφορών και των ισχυρισμών που συμφωνούμε για διαιτησία προορίζονται να ερμηνευθούν ευρέως. Ισχύει, χωρίς περιορισμό, σε αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της μεταξύ μας σχέσης, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, νόμο, απάτη, ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία. αξιώσεις που προέκυψαν πριν από αυτούς ή οποιονδήποτε προηγούμενο Όρο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων που σχετίζονται με διαφημίσεις)· αξιώσεις που επί του παρόντος αποτελούν αντικείμενο υποτιθέμενης ομαδικής αγωγής στις οποίες δεν είστε μέλος πιστοποιημένης τάξης· και αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη των παρόντων όρων. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας, οι αναφορές σε «Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE» «εμείς» και «εμείς» περιλαμβάνουν επίσης τις αντίστοιχες θυγατρικές, θυγατρικές, αντιπροσώπους, υπαλλήλους, προκατόχους, διαδόχους και εκχωρητές μας, καθώς και ως όλοι οι εξουσιοδοτημένοι ή μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες ή δικαιούχοι υπηρεσιών ή προϊόντων βάσει αυτών των όρων ή τυχόν προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ μας. Παρά τα προαναφερθέντα, κάθε μέρος μπορεί να ασκήσει ατομική προσφυγή στο δικαστήριο μικρών αξιώσεων. Συμφωνείτε ότι, με τη σύναψη αυτών των όρων, εσείς και η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE παραιτηθείτε από το δικαίωμα σε δίκη από ενόρκους ή συμμετοχή σε ομαδική αγωγή. Αυτοί οι Όροι αποδεικνύουν μια συναλλαγή ή χρήση ιστότοπου στο διακρατικό εμπόριο και, επομένως, ο ομοσπονδιακός νόμος περί διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την επιβολή αυτής της διάταξης. Αυτή η διάταξη διαιτησίας θα παραμείνει μετά τη λήξη αυτών των όρων. Ένα μέρος που σκοπεύει να ασκήσει αγωγή σε δικαστήριο μικροδιαφορών ή να ζητήσει διαιτησία πρέπει πρώτα να στείλει, με επικυρωμένη αλληλογραφία των ΗΑΕ, μια γραπτή Ειδοποίηση Διαφωνίας («Ειδοποίηση») στο άλλο μέρος, η οποία θα απευθύνεται στη διεύθυνση: case@lawyersuae.com (η «Διεύθυνση ειδοποίησης») και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο πρέπει να σταλεί μέσω email στη διεύθυνση raj@lawyersuae.com. Η Ειδοποίηση πρέπει (α) να περιγράψει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς και (β) να αναφέρει τη συγκεκριμένη ανακούφιση που ζητήθηκε («Ζήτηση»). Εάν η Lawyers UAE και εσείς δεν καταλήξετε σε συμφωνία για την επίλυση της αξίωσης εντός 30 ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης, εσείς ή η Lawyers UAE μπορείτε να ξεκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας. Κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς διακανονισμού που γίνεται από τη Lawyers UAE ή από εσάς δεν θα αποκαλυφθεί στον διαιτητή παρά μόνο αφού ο διαιτητής καθορίσει το ποσό, εάν υπάρχει, το οποίο δικαιούστε εσείς ή η Lawyers UAE. Η διαιτησία θα διέπεται από τις Διαδικασίες Επίλυσης Εμπορικών Διαφορών και τις Συμπληρωματικές Διαδικασίες για Διαφορές που σχετίζονται με τους Καταναλωτές της Διαιτησίας των ΗΑΕ, όπως τροποποιούνται από τους παρόντες όρους, και θα διοικούνται από την ΑΑΑ. Ο διαιτητής δεσμεύεται από αυτούς τους όρους. Ο διαιτητής εκδίδει αιτιολογημένη γραπτή απόφαση επαρκή για να εξηγήσει τα ουσιαστικά πορίσματα των πραγματικών περιστατικών και τα συμπεράσματα του νόμου στα οποία βασίζεται το βραβείο. Τα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν αποφάσεις ή διαπιστώσεις γεγονότων ή νομικών συμπερασμάτων που έγιναν σε μια διαιτησία της διαφοράς ή της αξίωσης τους γίνονται μόνο για τους σκοπούς αυτής της διαιτησίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη διαιτησία οποιουδήποτε διαφωνία ή αξίωση που αφορά την Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers ΗΑΕ. Τα μέρη συμφωνούν ότι σε οποιαδήποτε διαιτησία διαφοράς ή αξίωσης, κανένα από τα μέρη δεν θα βασιστεί για αποκλειστικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε απόφαση ή διαπίστωση γεγονότος ή νομικό συμπέρασμα σε οποιαδήποτε άλλη διαιτησία οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης στην οποία η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Οι Δικηγόροι ΗΑΕ ήταν ένα κόμμα. Ο διαιτητής μπορεί να χορηγήσει ασφαλιστική αρωγή μόνο υπέρ του μεμονωμένου μέρους που ζητά ανακούφιση και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή αρωγής που δικαιολογείται από την ατομική αξίωση του εν λόγω μέρους. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΜΑΛ ΧΑΜΙΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝΩΝ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Ο διαιτητής δεν θα έχει την εξουσία να διαπράξει σφάλματα νόμου ή νομικής συλλογιστικής και τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαταγή μπορεί να εκκρεμεί ή να διορθωθεί κατόπιν έφεσης από οποιοδήποτε μέρος σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για οποιοδήποτε τέτοιο σφάλμα. Κάθε διάδικος θα φέρει τα δικά του έξοδα και αμοιβές για οποιαδήποτε τέτοια ένσταση. Ο διαιτητής δεν θα αποζημιώσει πέραν όσων προβλέπουν οι παρόντες όροι ή θα αποζημιώσει ποινικές αποζημιώσεις ή άλλες ζημίες που δεν θα αποτιμηθούν με πραγματικές ζημίες. Επιπλέον, εκτός εάν τόσο εσείς όσο και η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE συμφωνήσετε διαφορετικά, ο διαιτητής δεν μπορεί να συνενώσει τις αξιώσεις περισσοτέρων του ενός ατόμου και δεν μπορεί να προεδρεύει με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπου ή ομαδικής διαδικασίας. Εάν αυτή η συγκεκριμένη διάταξη είναι ανεφάρμοστη, τότε ολόκληρη η διάταξη διαιτησίας θα είναι άκυρη. Όλες οι πτυχές της διαδικασίας διαιτησίας, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση, απόφαση ή απόφαση του διαιτητή, θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές, εκτός από το πλαίσιο έφεσης ενώπιον δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας. Ο Διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή οργανισμό, θα έχει αποκλειστική εξουσία να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την ερμηνεία, την εφαρμογή, την εκτελεστότητα ή τη διαμόρφωση της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αξίωσης ότι όλες ή μέρος της παρούσας συμφωνίας είναι άκυρο ή άκυρο.

Περιορισμός τερματισμού / πρόσβασης. Η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers ΗΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο του Lawsuae.com και στις σχετικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Τροποποίηση. Η Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται ο ιστότοπος Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τελών που σχετίζονται με τη χρήση του Amal Ιστότοπος Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ΗΑΕ. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για αλλαγές, οι οποίες γίνονται χωρίς ειδοποίηση.

Αναγνώριση. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ή Lawyers UAE ή αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπο Lawrsuae.com, αναγνωρίζετε ότι είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω, ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να δεσμευτούν από αυτά.

Μεταβείτε στην κορυφή