Ευθύνη δικηγόρου αστικών υποθέσεων

Μια αστική υπόθεση στο Ντουμπάι ή στα ΗΑΕ είναι μια δικαστική διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών όπου ένα μέρος (ο ενάγων) ζητά αποζημίωση ή άλλη μορφή νομικής αρωγής από άλλο μέρος (τον εναγόμενο). Οι αστικές υποθέσεις περιστρέφονται γύρω από ιδιωτικές διαφορές σχετικά με νομικά καθήκοντα και ευθύνες που αυτά τα μέρη οφείλουν μεταξύ τους. Το βάρος της απόδειξης σε αστικές υποθέσεις είναι γενικά «η υπεροχή των αποδεικτικών στοιχείων», που σημαίνει ότι ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί του είναι πιο πιθανό να είναι αληθινοί παρά όχι.

Τα ένδικα μέσα που επιδιώκονται σε αστικές υποθέσεις συνήθως περιλαμβάνουν χρηματική αποζημίωση (ζημιές), αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν μη χρηματική ελάφρυνση, όπως εντολές (εντολές δικαστηρίου να κάνει ή να σταματήσει κάτι), συγκεκριμένη εκτέλεση (εντολή σε ένα μέρος να εκπληρώσει μια συμβατική υποχρέωση) ή διαπιστωτικές αποφάσεις (δηλώσεις του δικαστηρίου για το νομικό καθεστώς των διαδίκων).

Αστικό Δίκαιο στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) διαθέτουν ένα μοναδικό νομικό σύστημα που συγχωνεύει τον παραδοσιακό ισλαμικό νόμο με πτυχές των σύγχρονων συστημάτων αστικού δικαίου. Το αστικό δίκαιο στα ΗΑΕ διέπει διάφορα μη ποινικά θέματα, όπως η προσωπική κατάσταση, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και οι συμβατικές υποχρεώσεις. Αυτό το τμήμα του νόμου είναι κομβικό, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ζωή των κατοίκων και τη λειτουργική δυναμική των επιχειρήσεων εντός των ΗΑΕ. 

Πηγές Αστικού Δικαίου

Το αστικό δίκαιο στα ΗΑΕ επηρεάζεται από διάφορες πηγές, όπως το Σύνταγμα του έθνους, οι ομοσπονδιακοί νόμοι και οι διεθνείς συνθήκες. Ο νόμος της Σαρία παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο, ειδικά σε θέματα προσωπικής κατάστασης. Επιπλέον, το αστικό δίκαιο των ΗΑΕ έχει επηρεαστεί από νομικές παραδόσεις από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών, ρωμαϊκών και αιγυπτιακών νομικών συστημάτων, οδηγώντας σε ένα κωδικοποιημένο σώμα δικαίου που είναι ταυτόχρονα περιεκτικό και προσαρμόσιμο. Αυτή η συγχώνευση επιρροών διασφαλίζει ότι το νομικό σύστημα των ΗΑΕ είναι ισχυρό, ικανό να αντιμετωπίσει περίπλοκες νομικές προκλήσεις σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.

Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Το σύστημα αστικού δικαίου των ΗΑΕ βασίζεται σε πολλές βασικές αρχές που καθοδηγούν τις νομικές ερμηνείες και αποφάσεις. Η αρχή της συμβατικής ελευθερίας εξουσιοδοτεί τα μέρη να συνάπτουν συμφωνίες με τους όρους τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν τη δημόσια τάξη ή τα ήθη. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας προστατεύονται σθεναρά, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα και οι οντότητες έχουν ασφαλή και σαφή δικαιώματα στα περιουσιακά τους στοιχεία. Στον τομέα της αδικοπραξίας, τα ΗΑΕ τηρούν τις αρχές της ευθύνης και της αποζημίωσης, διασφαλίζοντας ότι οι ζημίες που προκαλούνται από παράνομες πράξεις αποκαθίστανται επαρκώς. 

Αστική υπόθεση και δικονομία

Ο Νόμος περί Πολιτικής Δικονομίας, που θεσπίστηκε με το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 42 του 2022, θέτει το πλαίσιο για τον χειρισμό αστικών και εμπορικών διαφορών. Εισάγει δύο βασικές νομικές οδούς για τα μέρη για να κινήσουν διαδικασίες στα τοπικά δικαστήρια: μέσω ουσιαστικών αξιώσεων ή μέσω συνοπτικών διαδικασιών. Τα δικαστήρια δίνουν μεγάλη έμφαση στα αποδεικτικά στοιχεία, με τα μέρη να αναμένεται να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους με σαφή και αξιόπιστη τεκμηρίωση, η οποία είναι ζωτικής σημασίας σε υποθέσεις που αφορούν αποζημίωση τραυματισμού στο χώρο εργασίας.

 

Η ουσιαστική αξίωση είναι μια παραδοσιακή νομική αγωγή που κινείται από έναν ενάγοντα που υποβάλλει αίτηση σε ένα αρμόδιο δικαστήριο. Αυτή η αναφορά περιγράφει τις λεπτομέρειες της σύγκρουσης και την ανακούφιση που ζητήθηκε κατά του αντιπάλου, που είναι γνωστός ως κατηγορούμενος. Κατά την κατάθεση της αξίωσης, ο εναγόμενος υποχρεούται να απαντήσει, υπερασπιζόμενος τη θέση του. Η κατάθεση ουσιαστικής αξίωσης διέπεται από το άρθρο 16 της υπουργικής απόφασης αριθ. 57 του 2018. Η ρύθμιση αυτή ορίζει ότι ο ενάγων πρέπει να καταχωρήσει την αξίωσή του στο Γραφείο Διαχείρισης Υποθέσεων.

δικηγόρος πολιτικής αγωγής είναι επαγγελματίας νομικός που εκπροσωπεί πελάτες σε αστικές διαφορές που δεν συνεπάγονται ποινικές διώξεις. Η πρωταρχική τους ευθύνη είναι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του πελάτη τους καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από την αναθεώρηση του περίπτωση, αρχειοθέτηση αγωγές, διεξαγωγή ανακάλυψη, διαπραγματεύονται οικισμών, πώς να προετοιμαστείτε για την ακροαματική διαδικασίαs, και εκπροσώπηση πελατών στο δικαστήριο αν η υπόθεση πάει στο δίκη.

Αρμοδιότητες Αστικού Δικηγόρου

Πολιτικής δικαστικοί δικηγόροι έχουν έναν πολύπλευρο ρόλο που περιλαμβάνει εξειδικευμένους νομικές γνώσεις, αιχμηρές αναλυτικές ικανότητες, σχολαστικός προσοχή στη λεπτομέρειακαι άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Τα βασικά τους καθήκοντα περιλαμβάνουν:

Αρχική επανεξέταση και αξιολόγηση υπόθεσης

 • Συναντηθείτε με υποψήφιους πελάτες για διαβουλεύσεις για να κατανοήσουν την πλευρά τους διαμάχη και να συγκεντρώσει σχετικά στοιχεία και τεκμηρίωση
 • Αναλύστε την ουσία της υπόθεσης, καθορίστε την εγκυρότητα του νομικές αξιώσεις, προσδιορίστε σχετικές νόμους και προηγούμενα
 • Ανάπτυξη νομικής στρατηγικής να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ευνοϊκού αποτελέσματος για τον πελάτη
 • Συμβουλέψτε τον πελάτη για το αν θα συνεχίσει δίκη ή εξετάστε εναλλακτικές λύσεις όπως η διαιτησία ή ο διακανονισμός

Προκαταρκτικές Προετοιμασίες

 • Σχέδιο και αρχείο αρχικός καταγγελία ή απάντηση που περιγράφει λεπτομερώς τα επιχειρήματα του πελάτη και νομική βάση της υπόθεσης
 • Εκπροσώπηση πελατών σε διαπραγματεύσεις διευθέτησης για αποφυγή δαπανηρών δίκη διαδικασία
 • Πραγματοποιήστε διεξοδική έρευνα υπόθεσης μέσω συνεντεύξεις, έρευνα ιστορικού και επανεξέταση αποδεικτικών στοιχείων
 • Διαχειριστείτε ανακάλυψη διαδικασίες όπως η κατάθεση μάρτυρες, έκδοση κλητεύσεων και εξέταση εγγράφων
 • Ερευνήστε νομικά ζητήματα, αναπτύξτε πειστικά επιχειρήματα, και προσδιορίστε υποστηρικτικά απόδειξη για δίκη
 • Προετοιμάστε τους πελάτες και πραγματογνώμονες να καταθέσει αποτελεσματικά

Δικαστικές διαφορές

 • Παρουσιάστε επιχειρήματα έναρξης και λήξης συνοψίζοντας βασικά σημεία διαφωνίας
 • Εξετάστε και διασταυρώστε τους μάρτυρες για να αναδείξετε γεγονότα ευνοϊκά για τον πελάτη
 • Αντιτίθεμαι ερωτήσεις και απόδειξη που παρουσιάζεται από τον αντίδικο δικηγόρο όταν χρειάζεται
 • Εξηγήστε ξεκάθαρα το σύνθετο νομικά ζητήματα και επιχειρήματα σε δικαστές και ενόρκους
 • Απαντήστε σε κινήσεις κατατέθηκε από τον αντίδικο συνήγορο
 • Διαπραγμάτευση διευθετήσεων εάν η διαφορά μπορεί να επιλυθεί χωρίς πλήρη δίκη

Μεταδοκιμαστική Ανάλυση

 • Συμβουλέψτε τον πελάτη για το αν θα αποδεχτεί οικισμών και όρους
 • Ενημερώστε τον πελάτη για ετυμηγορία και να εξηγήσει το βραβείο/ποινή που επιβλήθηκε
 • Συζητήστε επιλογές όπως προσφυγές ή διαπραγματεύσεις εάν το αποτέλεσμα είναι δυσμενές

Συνολικά, οι δικηγόροι αστικών διαφορών λειτουργούν ως έμπιστοι σύμβουλοι, διαχειριστές υποθέσεων, συλλέκτες αποδεικτικών στοιχείων, νομικοί ερευνητές, διαπραγματευτές και δικαστικοί δικαστές. Κάθε περίπτωση φέρνει νέες προκλήσεις, επομένως πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγική σκέψη για να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους.

Δικηγορικές Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου

Πολιτικοί δικηγόροι στα ΗΑΕ χειρίζονται ένα ευρύ φάσμα μη ποινικών νομικών υποθέσεων που αφορούν ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλες οντότητες. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τομείς πρακτικής του αστικού δικαίου περιλαμβάνουν:

 • Συμβάσεις: Σύνταξη, αναθεώρηση και δικαστική προσφυγή παραβιάσεις της σύμβασης.
 • Περιουσιακό Δίκαιο: Επίλυση ακίνητα, ιδιοκτήτης-ενοικιαστής, διαφορές κυριότητας και αρκετές είδη κατασκευαστικών διαφορών.
 • Εταιρικό δίκαιο: Παροχή συμβουλών σε θέματα σύστασης, συγχωνεύσεων, εξαγορών και διακυβέρνησης.
 • Εμπορική Δίκη: Επιβολή επιχειρηματικών δικαιωμάτων και επίλυση εμπορικές διαφορές.
 • Εργατικό Δίκαιο: Καθοδήγηση σε θέματα συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο, απολύσεις, διακρίσεις και παρενόχληση.
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Χειρισμός διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας, διαθήκης και κληρονομιάς.
 • Ασφαλιστική Δίκη: Διευθέτηση απορρίψεων αξιώσεων, κακοπιστιών ισχυρισμών και διαφορών αποζημίωσης.
 • Προσωπικός τραυματισμός: Δικαστικές αγωγές ατυχήματος, ιατρικής αμέλειας και ευθύνης προϊόντος.

Πέρα από τις διαφορές, οι αστικοί δικηγόροι παρέχουν επίσης νομικές συμβουλές, σύνταξη και επανεξέταση εγγράφων, κανονιστική συμμόρφωση, καθοδήγηση πνευματικής ιδιοκτησίας, εναλλακτικές λύσεις επίλυση διαφοράς και άλλες υπηρεσίες που καλύπτουν διάφορους νομικούς τομείς. Καλέστε μας ή Whatsapp τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Στάδια Αστικής Δικαστικής Διαδικασίας

Η διαδικασία πολιτικής αγωγής αποτελείται από διάφορες διακριτές φάσεις που βασίζονται το ένα πάνω στο άλλο:

1. Αρχική συνάντηση πελατών και επανεξέταση υπόθεσης

Πρώτα και κύρια, η αστική δίκη ξεκινά με την πλήρη κατανόηση της πλευράς του πελάτη στη διαφορά κατά την αρχική επανεξέταση υπόθεσης και διαβουλεύσεις. Οι έμπειροι δικηγόροι θέτουν στρατηγικές ερωτήσεις, εξετάζουν τα βασικά έγγραφα και αναλύουν ζητήματα για να παρέχουν έγκυρες νομικές συμβουλές.

Καθορίζουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών, τις πιθανότητες επιτυχίας και αρχίζουν να διαμορφώνουν μια συνολική θεωρία και στρατηγική περίπτωσης με βάση την περίπτωση αξίες. Είναι ζωτικής σημασίας για τους πελάτες να δίνουν όλες τις σχετικές λεπτομέρειες εκ των προτέρων, ώστε οι δικηγόροι να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την άσκηση αγωγής.

2. Δημιουργία υπόθεσης και αρχειοθέτησης

Μόλις ένας δικηγόρος αποφασίσει να εκπροσωπήσει έναν πελάτη στην πολιτική λπυροδότησης, ξεκινά η φάση της προκαταρκτικής προετοιμασίας. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως:

 • Σε βάθος νομική έρευνα σε σχετικές καταστατικόνομολογίανομικά δόγματα και ούτω καθεξής
 • Αρχικό σύνταξης υπομνήματα και  παραπόνων λεπτομερώς το πραγματικό υπόβαθρο, τη νομική βάση των αξιώσεων, τις υπερασπιστές και τα ζητούμενα μέτρα
 • Συλλογή υλικών αποδεικτικών και τεκμηριωμένων απόδειξη
 • Προσδιορισμός κατάλληλων πραγματογνώμονες
 • Συνεντεύξεις μαρτύρων για την κατανόηση διαφορετικών προοπτικών
 • Έρευνα για τις συνθήκες και τα επιχειρήματα του αντιδίκου

Κατάλληλη κατασκευή θήκης και κατάθεση προτάσεων δίνει τον τόνο για την υπόλοιπη δίκη, επομένως οι πολιτικοί δικηγόροι αφιερώνουν σημαντική προσπάθεια κατά τη διάρκεια της προδικασίας.

3. Φάση Ανακάλυψης

Η διαδικασία ανακάλυψης επιτρέπει στα δύο μέρη να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα επίμαχα ζητήματα. Οι ειδικευμένοι δικηγόροι αστικών διαφορών χρησιμοποιούν την ανακάλυψη για:

 • Αποκάλυψη ενοχοποιητικών στοιχείων
 • Κατανόηση αντίθετα επιχειρήματα για να τους αντιμετωπίσουμε καλύτερα
 • Αναλύοντας την απόδειξη για τον προσδιορισμό επίλυση δυναμικού

Οι συνήθεις μέθοδοι ανακάλυψης περιλαμβάνουν αιτήματα για τεκμηρίωση, γραπτά ανακρίσεις, ορκισμένη γραπτή μαρτυρία και καταθέσεις. Το πεδίο εφαρμογής, οι άδειες και τα πρωτόκολλα που εμπλέκονται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους δικονομικούς νόμους της δικαιοδοσίας.

Η επιθετική αναπαράσταση κατά τη διάρκεια της εξελιγμένης ανακάλυψης μπορεί να προσφέρει στρατηγική πλεονεκτήματα. Είναι μια ζωτικής σημασίας φάση δικαστικής διαμάχης.

4. Διακανονισμός και Διαπραγματεύσεις

Στην ιδανική περίπτωση, οι αστικές διαφορές επιλύονται μέσω αμοιβαία διαπραγμάτευση και καλοδουλεμένο επίλυση συμφωνίες μεταξύ των μερών. Αν και εναλλακτικές λύσεις όπως η διαιτησία, η διαμεσολάβηση ή το συνεργατικό δίκαιο κερδίζουν έδαφος, οι εξωδικαστικοί διακανονισμοί που διαπραγματεύονται οι δικηγόροι παραμένουν δημοφιλείς επιλογές.

Οι δικηγόροι αστικών διαφορών έχουν εξειδικευμένες διαπραγματευτικές δεξιότητες και εμπειρία με νομικά επιχειρήματα που τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν μέγιστα οφέλη για τους πελάτες τους. Λογικός οικισμών Αποφύγετε επίσης αβεβαιότητες που σχετίζονται με παρατεταμένες δικαστικές διαδικασίες ή δίκες από ενόρκους.

Τούτου λεχθέντος, περίπλοκες αστικές υποθέσεις με μεγάλα ποσά ή ποινές που διακυβεύονται απαιτούν μερικές φορές δικαστική παρέμβαση όταν οι διαπραγματεύσεις αποτυγχάνουν.

5. Προδικαστικές προτάσεις και προετοιμασίες

Καθώς η δικαστική διαδικασία εξελίσσεται, οι δικηγόροι ενδέχεται να υποβάλουν σημαντικές υποθέσεις προδικαστικές προτάσεις σε θέματα όπως:

 • Ζητώντας από το δικαστήριο να αποφανθεί για το παραδεκτό ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων ή μαρτυριών
 • Αναζητώντας συνοπτική κρίση ή απόρριψη θεμάτων που έχουν ήδη διευθετηθεί
 • Εξαιρούνται οι επιβλαβείς πληροφορίες ή μάρτυρες από επιρροή στο δικαστήριο

Επιπλέον, προετοιμάζουν έντονα επιχειρήματα, κάνουν πρόβες πελάτη και εμπειρογνώμονα κατάθεση μάρτυρα, συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία και εκθέματα, σχεδιάστε ερωτηματολόγιο για την επιλογή των ενόρκων, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι προθεσμίες του δικαστηρίου και αντιμετωπίζετε τυχόν προσφυγές ή αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Η ενδελεχής προκαταρκτική προετοιμασία παρέχει μια επισήμανση πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της δικαστικής αντιδικίας, επομένως είναι μια ζωτική φάση.

6. Η Δίκη

Παρά τις καλύτερες προσπάθειες διευθέτησης, περίπλοκες αστικές διαφορές καταλήγουν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το επίπεδο του δικηγόρου της αγωγής εμπειρία με τις δοκιμές γίνεται πλέον πρωταρχικής σημασίας. Εδώ είναι που ειδικεύονται συνηγορία δίκης Οι δεξιότητες μπαίνουν στο παιχνίδι καθώς διαφωνούν με πάθος τις προτάσεις, παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία, εξετάζουν μάρτυρες, δίνουν εναρκτήριες και τελικές δηλώσεις και πολλά άλλα.

Οι έμπειροι δικηγόροι αστικών διαφορών είναι μάστορες στην απλοποίηση περίπλοκων ζητημάτων σε πειστικές αφηγήσεις για δικαστές και ενόρκους κατά τη διάρκεια των δίκων. Αντιπροσωπεύουν σθεναρά τους πελάτες κατά την πλοήγηση περίπλοκων διαδικαστικών κανόνων.

7. Μεταδικαστική Δίκη

Οι διαφωνίες δεν τελειώνουν απαραίτητα μόλις ανακοινωθεί η ετυμηγορία. Οι δικηγόροι μετά τη δίκη αναλύουν την απόφαση, κοινοποιούν τα αποτελέσματα στους πελάτες, συμβουλεύουν για επιλογές όπως προσφυγές εάν χρειάζεται και διασφαλίζουν ότι η νομική θέση του πελάτη τους διασφαλίζεται μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Λήψη ήχου νομικές συμβουλές αμέσως μετά τη δίκη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στις επόμενες στρατηγικές όταν αντιμετωπίζουμε μια δυσμενή ετυμηγορία.

Καλέστε μας τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Πώς οι κορυφαίοι αστικοί δικηγόροι διευκολύνουν την επίλυση διαφορών των ΗΑΕ

Οι αστικές διαφορές και η εξωδικαστική επίλυση διαφορών παραμένουν εγγενώς περίπλοκες. Ποιότητα Οι δικηγόροι παραμένουν απαραίτητοι στη διατύπωση θέσεων διαπραγμάτευσης, τη σύναψη διακανονισμών, τη δημιουργία επιχειρημάτων στην αίθουσα του δικαστηρίου, την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών ανακάλυψης και την παροχή συμβουλών για τοπικές περιπλοκές συμμόρφωσης. Η νομική τους σοφία αποστάζει περίπλοκες διαδικασίες αστικού δικαίου.

Επαγγελματίες δικηγόροι των ΗΑΕ Επίσης, λάβετε υποστήριξη μέσω εξατομικευμένων συμβουλών, σταθερής επικοινωνίας και ειλικρινούς ενσυναίσθησης κατά τη φορολόγηση των νομικών προβλημάτων. Η κυριαρχία τους στις συνταγματικές αρχές, τους ηθικούς κώδικες και τις αποχρώσεις του αστικού δικαίου παραμένει απαράμιλλη. Ο εντοπισμός και η συνεργασία με αξιόπιστους πολιτικούς δικηγόρους των Εμιράτων που έχουν εξαιρετική φήμη στον κλάδο, ως εκ τούτου απλοποιεί τη νόμιμη επίλυση της αστικής σας υπόθεσης. Καλέστε μας ή Whatsapp τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669