Due Diligence og bakgrunnsundersøkelser

Gjennomføring grundig due diligence og bakgrunnsundersøkelser er en avgjørende komponent i informert beslutningstaking på tvers av ulike forretningsmessige, juridiske og mellommenneskelige kontekster. Denne omfattende veiledningen dekker nøkkeldefinisjoner, mål, teknikker, kilder, analysemetoder, applikasjoner, fordeler, beste praksis, verktøy og ressurser knyttet til due diligence-prosessen.

Hva er Due Diligence?

 • Due diligence refererer til nøye etterforskning og verifisering av informasjon før signering av juridiske kontrakter, lukking av forretningsavtaler, forfølge investeringer eller partnerskap, ansettelse av kandidater og andre kritiske beslutninger.
 • Den omfatter en utvalg av bakgrunnssjekker, forskning, revisjoner og risikovurderinger rettet mot å avdekke potensielle problemer, forpliktelser eller risikoeksponeringer, inkludert vurdering beste praksis for inkasso når du vurderer potensielle forretningspartnere eller oppkjøpsmål.
 • Due diligence går utover grunnleggende visninger å inkludere mer strenge gjennomganger av økonomiske, juridiske, operasjonelle, omdømmemessige, regulatoriske og andre domener, for eksempel potensielle hvitvaskingsaktiviteter som krever en advokat for hvitvasking.
 • Prosessen gjør det mulig for interessenter å bekrefte fakta, validere informasjon gitt og få dypere innsikt i en virksomhet eller enkeltperson før de etablerer relasjoner eller fullfører transaksjoner.
 • Riktig due diligence er avgjørende for redusere risiko, forhindre tap, sikre overholdelse, og ta strategiske beslutninger basert på nøyaktig, omfattende etterretning.

Mål for Due Diligence-undersøkelser

 • Bekreft informasjon levert av selskaper og kandidater
 • Avdekke ukjente problemer som rettssaker, brudd på regelverket, økonomiske problemer
 • Identifiser risikofaktorer og røde flagg tidlig, inkludert potensielle arbeidsplassfarer som kan føre til eksempler på arbeidskompensasjon som ryggskader fra feil løft.
 • Vurdere evner, stabilitet og levedyktighet av partnere
 • Bekreft legitimasjon, kvalifikasjoner og merittliste av individer
 • Beskytt omdømme og forhindre juridiske forpliktelser
 • Oppfyll regulatoriske krav for AML, KYC, etc.
 • Støtte investeringer, ansettelse og strategiske beslutninger
1 due diligence-undersøkelser
2 due diligence
3 rettssaker økonomisk problem

Typer due diligence-undersøkelser

 • Økonomisk og operasjonell due diligence
 • Bakgrunnssjekker og referansesjekker
 • Omdømmedue diligence og medieovervåking
 • Samsvarsgjennomganger og forskriftsscreening
 • Tredjeparts risikovurderinger av partnere og leverandører
 • Kriminaltekniske undersøkelser for bedrageri og uredelighet

Bransjefagfolk tilpasser omfanget basert på spesifikke transaksjonstyper og beslutningsbehov. Eksempler på fokusområder inkluderer:

 • Fusjoner og oppkjøp på kjøps-/salgssiden
 • Private equity- og risikokapitalavtaler
 • Investeringer i næringseiendom
 • Onboarding av høyrisikoklienter eller leverandører
 • Partnerscreening i joint ventures
 • C-suite og lederansettelser
 • Betrodde rådgiverroller

Due Diligence-teknikker og kilder

Omfattende due diligence utnytter både online etterforskningsverktøy og offline informasjonskilder, kombinert med menneskelig analyse og ekspertise.

Søk i offentlige registre

 • Rettssaker, dommer og rettssaker
 • UCC-arkivering for å identifisere gjeld og lån
 • Eiendomsrett og eiendomspant
 • Bedriftsregister – formasjoner, pantelån, varemerker
 • Konkursbehandling og skattepant
 • Ekteskaps-/skilsmisseprotokoller

Databasetilgang

 • Kredittrapporter fra Experian, Equifax, Transunion
 • Straffedommer og status som seksualforbryter
 • Sivile søksmålshistorier
 • Profesjonelle lisenser status og disiplinærjournaler
 • Registreringer av motorkjøretøyer
 • Utility records – adressehistorikk
 • Dødsjournal/skiftearkiv

Analyse av finansiell informasjon

 • Historiske regnskaper
 • Uavhengige revisjonsrapporter
 • Analyse av nøkkeløkonomi forholdstall og trender
 • Gjennomgang av driftsbudsjetter
 • Prognoseforutsetninger og modeller
 • Tabeller med store bokstaver
 • Kredittrapporter og risikovurderinger
 • Betalingshistorikkdata

Online undersøkelser

 • Overvåking av sosiale medier – sentiment, oppførsel, relasjoner
 • Domeneregistreringer knytte sammen enkeltpersoner og bedrifter
 • Mørk nettovervåking for datalekkasjer
 • Analyse av søkemotorresultatsider (SERP).
 • Gjennomgang av e-handelssider og mobilapper

Identifikasjon av rødt flagg

Å oppdage røde flagg tidlig gjør det mulig for interessenter å redusere risiko gjennom skreddersydde due diligence-prosesser.

Finansielle røde flagg

 • Dårlig likviditet, overskudd, inkonsekvenser
 • Sen eller ikke-eksisterende finansiell rapportering
 • Høye fordringer, lave marginer, manglende eiendeler
 • Svekket revisoruttalelser eller råd

Lederskap og eierskapsproblemer

 • Diskvalifiserte styremedlemmer eller "rødt flaggede" aksjonærer
 • Historie om mislykkede virksomheter eller konkurser
 • Ugjennomsiktige, komplekse juridiske strukturer
 • Mangel på arveplanlegging

Regulatoriske og samsvarsfaktorer

 • Tidligere sanksjoner, søksmål eller samtykkeordre
 • Manglende overholdelse av lisensiering og datasikkerhetsprotokoller
 • GDPR-mangler, miljøbrudd
 • Eksponering i sterkt regulerte sektorer

Indikatorer for omdømmerisiko

 • Økt kundeavgang
 • Sosiale medier negativitet og PR-kriser
 • Dårlig medarbeidertilfredshet
 • Plutselige endringer i ratingbyråets score

Søknader om due diligence-undersøkelser

Due diligence spiller en avgjørende rolle på tvers av flere funksjoner og prosesser:

Fusjoner og anskaffelser

 • Risikoeksponeringer, prising av avtaler, verdiskapningshåndtak
 • Kulturtilpasning, retensjonsrisiko, integreringsplanlegging
 • Reduserende rettssaker etter fusjon

Leverandør- og leverandørvurderinger

 • Økonomisk bærekraft, produksjonskvalitet og skalerbarhet
 • Nettsikkerhet, overholdelse og reguleringspraksis
 • Business kontinuitetsplanlegging, forsikringsdekning

Klient- og partnerscreening

 • Krav mot hvitvasking av penger (AML) for Know Your Customer-regler (KYC).
 • Sanksjonslistegjennomgang – SDN, PEP-tilkoblinger
 • Uønskede rettssaker og håndhevingshandlinger

Talentinnleie

 • Ansattes bakgrunnssjekk, ansettelseshistorikk
 • Referansesjekker fra tidligere veiledere
 • Validering av utdanningslegitimasjon

Andre applikasjoner

 • Nye beslutninger om markedsinntreden og landrisikoanalyse
 • Produktsikkerhet og ansvarsforebygging
 • Kriseforberedelse og kommunikasjon
 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter

Due Diligence beste praksis

Overholdelse av kjernestandarder bidrar til å sikre jevn og vellykket due diligence:

Sikre åpenhet og samtykke

 • Skisser prosess, omfang av forespørsel og metoder på forhånd
 • Oppretthold konfidensialitet og datavern gjennom sikre kanaler
 • Innhent nødvendige skriftlige godkjenninger på forhånd

Ansette tverrfaglige team

 • Finansielle og juridiske eksperter, rettsmedisinske regnskapsførere
 • IT-infrastruktur og compliance personell
 • Eksterne due diligence-konsulenter
 • Lokale forretningspartnere og rådgivere

Vedta risikobaserte analyserammer

 • Vei kvantitative beregninger og kvalitative indikatorer
 • Inkluder sannsynlighet, forretningspåvirkning, oppdagelsessannsynlighet
 • Oppdater vurderinger fortløpende

Tilpass nivå og fokus for gjennomgang

 • Bruk risikopoengmetoder knyttet til relasjons- eller transaksjonsverdi
 • Målrett høyere gransking for høyere dollarinvesteringer eller nye geografier

Bruk iterativ tilnærming

 • Begynn med kjernescreening, utvid til omfattende etter behov
 • Se nærmere på spesifikke områder som krever avklaring

Fordeler med due diligence-undersøkelser

Mens due diligence innebærer betydelige investeringer av tid og ressurser, de langsiktige gevinstene oppveier kostnadene. Viktige fordeler inkluderer:

Risikoreduserende tiltak

 • Lavere sannsynlighet for uønskede hendelser
 • Raskere responstider for å løse problemer
 • Minimert juridiske, økonomiske og omdømmemessige forpliktelser

Informerte strategiske beslutninger

 • Innsikt for å avgrense målvalg, verdivurderinger og avtalevilkår
 • Identifiserte verdiskapningshåndtak, inntektssynergier
 • Samstemte visjoner mellom fusjonspartnere

**Tillit og relasjonsbygging**

 • Tillit til økonomisk stilling og evner
 • Delte forventninger til åpenhet
 • Grunnlaget for vellykkede integrasjoner

Overholdelse av regelverk

 • Overholdelse av juridiske og bransjebestemmelser
 • Unngå bøter, søksmål og tilbakekall av lisenser

Kriseforebygging

 • Proaktivt takle trusler
 • Utvikle beredskapsplaner
 • Opprettholde forretningskontinuitet

Due Diligence ressurser og løsninger

Ulike tjenesteleverandører tilbyr programvareplattformer, undersøkelsesverktøy, databaser og rådgivende støtte for due diligence-prosesser:

Software

 • Skybaserte virtuelle datarom fra firmaer som Datasite og SecureDocs
 • Due diligence-prosjektkoordineringssystemer – DealCloud DD, Cognevo
 • Dashboard for risikoovervåking fra MetricStream, RSA Archer

Nettverk for profesjonelle tjenester

 • «Big Four» revisjons- og rådgivningsfirmaer – Deloitte, PwC, KPMG, EY
 • Boutique due diligence-butikker – CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
 • Private etterforskningspartnere hentet globalt

Informasjons- og etterretningsdatabaser

 • Uønskede medievarsler, regulatoriske registreringer, håndhevingshandlinger
 • Politisk eksponerte persondata, lister over sanksjonerte enheter
 • Lokale og internasjonale selskapsregistre

Bransjeforeninger

 • Global Investigations Network
 • Den internasjonale due diligence organisasjonen
 • Overseas Security Advisory Council (OSAC)

4 økonomisk og operasjonell due diligence
5 rødt flagg identifikasjon
6 oppdager røde flagg tidlig

Nøkkelfunksjoner

 • Due diligence omfatter bakgrunnssjekker rettet mot risikodeteksjon før større beslutninger
 • Mål inkluderer informasjonsvalidering, problemidentifikasjon, benchmarking-evner
 • Vanlige teknikker involverer søk i offentlige registre, tilpassede verifikasjoner, økonomiske analyser
 • Å gjenkjenne røde flagg tidlig muliggjør risikoreduksjon gjennom aktsomhetsprosesser
 • Due diligence spiller en kritisk rolle i strategiske funksjoner som M&A, leverandørvalg, ansettelse
 • Fordelene inkluderer informerte beslutninger, risikoreduksjon, relasjonsbygging og overholdelse av regelverk
 • Å følge beste praksis sikrer effektiv utførelse av due diligence av høy kvalitet

Med potensial til å gi transformative fordeler på tvers av operasjonelle, juridiske og økonomiske domener, avkastningen på due diligence-investeringer gjør kostnadene vel verdt. Ved å bruke de nyeste verktøyene og teknikkene samtidig som kjernestandarder overholdes, kan organisasjoner maksimere verdien.

Ofte stilte Due Diligence-spørsmål

Hva er noen viktige fokusområder for økonomisk og operasjonell due diligence?

Nøkkelområder omfatter historisk finansregnskapsanalyse, kvalitetsvurderinger av inntjeningen, optimalisering av arbeidskapital, gjennomgang av prognosemodeller, benchmarking, besøk på stedet, lageranalyse, evaluering av IT-infrastruktur og bekreftelse på tilstrekkelig forsikring.

Hvordan skaper due diligence verdi ved fusjoner og oppkjøp?

Due diligence gjør det mulig for kjøpere å validere påstander fra selgere, identifisere verdiskapende mekanismer som inntektsekspansjon og kostnadssynergier, styrke forhandlingsposisjoner, avgrense priser, øke hastigheten på integrasjon etter avslutning og minimere negative overraskelser eller problemer.

Hvilke teknikker hjelper med å undersøke svindelrisiko gjennom due diligence?

Verktøy som rettsmedisinsk regnskap, oppdagelse av avvik, overraskelsesrevisjoner, statistiske prøvetakingsmetoder, analyser, konfidensielle telefonlinjer og atferdsanalyse hjelper til med å vurdere sannsynligheten for svindel. Bakgrunnssjekker av ledelse, insentiverevaluering og varslerintervjuer gir ytterligere signaler.

Hvorfor er due diligence viktig når du tar med tredjepartspartnere?

Gjennomgang av økonomisk bærekraft, overholdelsesrammeverk, sikkerhetsprotokoller, forretningskontinuitetsplaner og forsikringsdekning gjør det mulig for organisasjoner å måle iboende risikoer i leverandør- og leverandørnettverk basert på robuste kriterier.

Hvilke ressurser er tilgjengelige for internasjonale bakgrunnssjekker?

Spesialiserte etterforskningsfirmaer vedlikeholder globale databaser, registreringstilgang i landet, flerspråklige forskningsmuligheter og lokale partnere for å finne internasjonale bakgrunnssjekker som omfatter rettslig gjennomgang, legitimasjonsverifisering, medieovervåking og regulatorisk screening.

For hasteanrop og WhatsApp + 971506531334 + 971558018669

Rull til toppen