Forbrytelser i UAE: alvorlige forbrytelser og deres konsekvenser

De forente arabiske emirater har et robust rettssystem som tar et strengt standpunkt mot alvorlige straffbare handlinger klassifisert som forbrytelser. Disse forbrytelsene regnes som de mest alvorlige bruddene på UAE-lovene, og truer sikkerheten til både innbyggere og innbyggere. Konsekvensene for forbrytelsesdommer er alvorlige, alt fra lange fengselsstraffer til høye bøter, utvisning for utlendinger og potensielt til og med dødsstraff for de mest grufulle handlingene. Det følgende skisserer hovedkategoriene for forbrytelser i UAE og deres tilhørende straff, og fremhever nasjonens urokkelige forpliktelse til å opprettholde lov og orden.

Hva utgjør en forbrytelse i UAE?

I henhold til UAE-loven regnes forbrytelser som den alvorligste kategorien forbrytelser som kan straffeforfølges. Forbrytelser som vanligvis klassifiseres som forbrytelser inkluderer overlagt drap, voldtekt, forræderi, grovt overfall som forårsaker permanent funksjonshemming eller vansiring, narkotikasmugling og underslag eller underslag av offentlige midler over et visst pengebeløp. Forbrytelser har generelt strenge straffer som lange fengselsstraffer på over 3 år, betydelige bøter som kan nå opp i hundretusenvis av dirham, og i mange tilfeller utvisning for utlendinger som er lovlig bosatt i UAE. UAEs strafferettssystem ser på forbrytelser som ekstremt alvorlige lovbrudd som undergraver offentlig sikkerhet og sosial orden.

Andre alvorlige lovbrudd som kidnapping, væpnet ran, bestikkelser eller korrupsjon av offentlige tjenestemenn, økonomisk svindel over visse terskler og visse typer nettkriminalitet som hacking av offentlige systemer kan også bli tiltalt som forbrytelser avhengig av de spesifikke omstendighetene og alvorlighetsgraden av den kriminelle handlingen. De forente arabiske emirater har implementert strenge lover knyttet til forbrytelser og bruker strenge straffer, inkludert dødsstraff for de mest alvorlige forbrytelsene som involverer handlinger som overlagt drap, oppvigleri mot den regjerende ledelsen, bli med i terrororganisasjoner eller begå terrorhandlinger på UAE-jord. Samlet sett kan enhver kriminalitet som involverer grov kroppsskade, brudd på nasjonal sikkerhet eller handlinger som åpenbart ignorerer UAE-lover og sosial etikk, potensielt opphøyes til en forbrytelsessiktelse.

Hva er typene forbrytelser i UAE?

UAEs juridiske system anerkjenner ulike kategorier av forbrytelser, der hver kategori har sitt eget sett med straff som er strengt definert og håndhevet basert på alvorlighetsgraden og omstendighetene ved lovbruddet. Det følgende skisserer hovedtypene for forbrytelser som er kraftig tiltalt innenfor UAEs juridiske rammeverk, og understreker landets nulltoleranse holdning overfor slike alvorlige forbrytelser og dets forpliktelse til å opprettholde lov og orden gjennom strenge straffer og streng rettsvitenskap.

Murder

Å ta et annet menneskeliv gjennom overlagt og forsettlig handling regnes som den alvorligste forbrytelsesforbrytelsen i UAE. Enhver handling som resulterer i ulovlig drap av en person, blir tiltalt som drap, der retten tar hensyn til faktorer som graden av vold brukt, motivene bak handlingen, og om den var drevet av ekstremistiske ideologier eller hatefulle oppfatninger. Overlagte drapsdommer resulterer i ekstremt strenge straffer, inkludert livstidsdommer som kan strekke seg til flere tiår bak murene. I de mest alvorlige tilfellene der drapet blir sett på som spesielt avskyelig eller en trussel mot nasjonal sikkerhet, kan retten også idømme den domfelte dødsstraff. UAEs sterke holdning til drap stammer fra nasjonens kjernetro på å bevare menneskeliv og opprettholde sosial orden.

Innbrudd

Innbrudd og ulovlig inntrengning av boliger, kommersielle virksomheter eller andre private/offentlige eiendommer med den hensikt å begå tyveri, skade på eiendom eller annen kriminell handling utgjør en forbrytelse av innbrudd i henhold til UAE-lover. Anklager om innbrudd kan forverres ytterligere basert på faktorer som å være bevæpnet med dødelige våpen under utførelsen av forbrytelsen, å påføre beboere fysiske skader, sikte mot steder av nasjonal betydning som regjeringsbygninger eller diplomatiske oppdrag, og å være en gjenganger med tidligere domfellelser om innbrudd. Straffene for domfellelser for grovt innbrudd er strenge, med minimumsfengselsstraffer som starter på 5 år, men strekker seg ofte utover 10 år for mer alvorlige saker. I tillegg vil utenlandske innbyggere som er dømt for innbrudd, garantert bli deportert fra UAE etter fullført fengselsstraff. De forente arabiske emirater ser på innbrudd som en forbrytelse som ikke bare frarøver borgerne deres eiendom og privatliv, men som også kan eskalere til voldelige konfrontasjoner som truer liv.

bestikkelser

Å delta i enhver form for bestikkelse, enten ved å tilby ulovlige betalinger, gaver eller andre fordeler til offentlige tjenestemenn og embetsmenn eller ved å akseptere slike bestikkelser, anses som en alvorlig forbrytelse i henhold til UAEs strenge antikorrupsjonslover. Dette dekker monetære bestikkelser rettet mot å påvirke offisielle avgjørelser, samt ikke-monetære tjenester, uautoriserte forretninger eller tildeling av spesielle privilegier i bytte mot utilbørlige fordeler. De forente arabiske emirater har nulltoleranse for slike transplantasjoner som undergraver integriteten i offentlige og bedriftsmessige forhold. Straffer for bestikkelser inkluderer fengselsstraff som kan overstige 10 år basert på faktorer som pengebeløpene som er involvert, nivået på tjenestemennene som ble bestukket, og om bestikkelsen muliggjorde andre tilleggsforbrytelser. Kraftige bøter som løper inn i millioner av dirhams blir også ilagt de som er dømt for grove bestikkelser.

Kidnapping

Den ulovlige handlingen med bortføring, tvangsflytting, internering eller innesperring av en person mot deres vilje ved bruk av trusler, makt eller bedrag, utgjør den grove forbrytelsen kidnapping i henhold til UAE-lovene. Slike lovbrudd blir sett på som et alvorlig brudd på personlige friheter og sikkerhet. Kidnappingssaker blir behandlet som enda mer alvorlige hvis de involverer barneofre, inkluderer krav om løsepenger, er motivert av terroristideologier eller resulterer i alvorlig fysisk/seksuell skade på offeret under fangenskap. UAEs strafferettssystem deler ut strenge straffer for kidnappingsdommer som strekker seg fra minimum 7 års fengsel helt opp til livstidsdommer og dødsstraff i de mest ekstreme tilfellene. Det er ingen mildhet vist, selv for relativt kortere bortføringer eller kidnappinger der ofre til slutt ble løslatt trygt.

Seksuelle forbrytelser

Enhver ulovlig seksuell handling, alt fra voldtekt og seksuelle overgrep til seksuell utnyttelse av mindreårige, sexhandel, barnepornografi og andre perverse forbrytelser av seksuell karakter, regnes som forbrytelser som har ekstremt strenge straffer under UAEs sharia-inspirerte lover. Nasjonen har vedtatt en nulltoleransepolitikk overfor slike moralske forbrytelser som blir sett på som en krenkelse av islamske verdier og samfunnsetikk. Straffene for overbevisninger om forbrytelse av seksuell kriminalitet kan omfatte lange fengselsstraffer som strekker seg fra 10 år til livstidsdommer, kjemisk kastrering av voldtektsdømte, offentlig pisking i visse tilfeller, inndragning av alle eiendeler og deportasjon for ekspatrierte domfelte etter å ha sonet fengselsstraffene. UAEs sterke juridiske holdning tar sikte på å virke avskrekkende, ivareta nasjonens moralske struktur og sikre beskyttelse av kvinner og barn som er blant de mest sårbare for slike grufulle handlinger.

Overgrep og batteri

Mens tilfeller av enkle overgrep uten skjerpende faktorer kan behandles som forseelser, klassifiserer De forente arabiske emirater voldshandlinger som involverer bruk av dødelige våpen, målretting mot sårbare grupper som kvinner, barn og eldre, påføring av permanent kroppsskade eller vansiring, og overgrep av grupper som grove forbrytelser. Slike tilfeller av grov vold og vold som resulterer i alvorlig skade kan føre til domfellelser med fengselsstraffer fra 5 år til 15 år basert på faktorer som forsett, grad av vold og varig innvirkning på offeret. De forente arabiske emirater ser på slike uprovoserte voldelige handlinger mot andre som et alvorlig brudd på offentlig sikkerhet og en trussel mot lov og orden hvis de ikke blir håndtert alvorlig. Overgrep begått mot politi eller myndighetspersoner på vakt inviterer til strengere straff.

Vold i hjemmet

UAE har strenge lover som beskytter ofre for overgrep i hjemmet og vold i husholdninger. Handlinger med fysiske overgrep, følelsesmessig/psykologisk tortur eller annen form for grusomhet begått mot ektefeller, barn eller andre familiemedlemmer utgjør en forbrytelse av vold i hjemmet. Det som skiller det fra enkle overgrep er brudd på familiens tillit og helligheten til hjemmemiljøet. Domfelte gjerningsmenn kan risikere fengselsstraff på 5-10 år i tillegg til bøter, tap av varetekt/samværsrett for barn og utvisning for utlendinger. Rettssystemet tar sikte på å sikre familieenheter som er grunnfjellet i UAE-samfunnet.

Falskneri

Den kriminelle handlingen med uredelig fremstilling, endring eller replikering av dokumenter, valuta, offisielle segl/stempler, signaturer eller andre instrumenter med den hensikt å villede eller bedragere enkeltpersoner og enheter er klassifisert som forbrytelsesforfalskning i henhold til UAE-lover. Vanlige eksempler inkluderer bruk av forfalskede dokumenter for å få lån, utarbeidelse av falske utdanningsbevis, forfalskning av kontanter/sjekker osv. Forfalskningsdommer inviterer til strenge straffer fra 2-10 års fengsel basert på pengeverdien som ble svindlet og om offentlige myndigheter ble lurt. Bedrifter må også opprettholde en grundig journalføring for å unngå bedriftsforfalskning.

Tyveri

Mens småtyveri kan behandles som en forseelse, eskalerer påtalemyndigheten i De forente arabiske emirater tyverianklagene til forbrytelsesnivå basert på pengeverdien som er stjålet, bruk av makt/våpen, målretting mot offentlig/religiøs eiendom og gjentatte lovbrudd. Tyveri har minimumsstraff på 3 år som kan gå opp til 15 år for store innbrudd eller ran som involverer organiserte kriminelle gjenger. For utlendinger er utvisning obligatorisk ved domfellelse eller fullført fengselsstraff. Den strenge holdningen ivaretar private og offentlige eiendomsrettigheter.

underslag

Ulovlig tilegnelse eller overføring av midler, eiendeler eller eiendom fra noen som de ble lovlig betrodd, kvalifiserer som forbrytelse av underslag. Denne hvitsnippforbrytelsen dekker handlinger utført av ansatte, tjenestemenn, bobestyrere, eksekutorer eller andre med tillitsforpliktelser. Underslag av offentlige midler eller eiendeler anses som en enda alvorligere lovbrudd. Straffen inkluderer lange fengselsstraff på 3-20 år basert på beløpet som ble underslått og om det muliggjorde ytterligere økonomisk kriminalitet. Pengebøter, formuesbeslag og livstidsarbeidsforbud gjelder også.

cybercrimes

Mens De forente arabiske emirater presser på digitalisering, har de samtidig vedtatt strenge lover om nettkriminalitet for å beskytte systemer og data. Større forbrytelser inkluderer hacking av nettverk/servere for å forårsake forstyrrelser, tyveri av sensitiv elektronisk data, distribusjon av skadelig programvare, elektronisk økonomisk svindel, seksuell utnyttelse på nettet og nettterrorisme. Straffen for domfelte nettkriminelle varierer fra 7 års fengsel til livstidsdommer for handlinger som brudd på banksystemer eller nasjonale nettsikkerhetsoppsett. UAE ser på å ivareta det digitale miljøet som kritisk for økonomisk vekst.

Hvitvasking av penger

De forente arabiske emirater har vedtatt omfattende lover for å bekjempe hvitvaskingsaktiviteter som tillater kriminelle å legitimere sine dårlige gevinster fra lovbrudd som svindel, narkotikasmugling, underslag osv. Enhver handling med å overføre, skjule eller skjule den sanne opprinnelsen til midler fra ulovlige kilder utgjør forbrytelsen hvitvasking. Dette inkluderer komplekse metoder som handel med over-/underfakturering, bruk av skallselskaper, eiendoms-/banktransaksjoner og kontantsmugling. Hvitvaskingsdommer inviterer til strenge straffer på 7-10 års fengsel, i tillegg til bøter inntil det hvitvaskede beløpet og mulig utlevering for utenlandske statsborgere. UAE er medlem av globale anti-hvitvaskingsorganer.

Skatteunndragelse

Mens De forente arabiske emirater historisk sett ikke har innkrevd personlig inntektsskatt, beskatter det virksomheter og pålegger strenge regler for selskapsskatt. Bevisst unndragelse gjennom uredelig underrapportering av inntekt/fortjeneste, feilrepresentasjon av økonomiske poster, unnlatelse av å registrere seg for skatt eller foreta uautoriserte fradrag er klassifisert som en forbrytelse i henhold til UAEs skattelover. Skatteunndragelse utover et visst terskelbeløp fører til potensiell fengselstid på 3-5 år sammen med straffer på opptil tre ganger det unndragne skattebeløpet. Regjeringen svartelister også domfelte selskaper som hindrer dem fra fremtidig drift.

Gambling

Alle former for gambling, inkludert kasinoer, racingspill og online-spill, er strengt forbudte aktiviteter over hele UAE i henhold til Sharia-prinsippene. Å drive enhver form for ulovlig gambling racket eller spillested anses som en forbrytelse som kan straffes med inntil 2-3 års fengsel. Hardere straffer på 5-10 år gjelder for de som blir tatt for å drive større organiserte gamblingringer og nettverk. Utvisning er obligatorisk for utlendingsforbrytere etter fengselsstraff. Bare visse sosialt aksepterte aktiviteter som utlodninger for veldedige formål er unntatt fra forbudet.

Narkotikahandel

De forente arabiske emirater håndhever en streng nulltoleransepolitikk overfor handel, produksjon eller distribusjon av alle slags ulovlige narkotiske stoffer og psykotrope stoffer. Denne forbrytelsen medfører strenge straffer, inkludert minimum 10 års fengsel og bøter som går opp i millioner av dirham basert på mengden som handles. For betydelige kommersielle mengder kan domfelte til og med risikere livsvarig fengsel eller henrettelse, bortsett fra beslag av eiendeler. Dødsstraff er obligatorisk for narkotikakonger som blir tatt i drift av store internasjonale narkotikasmuglingsnettverk gjennom UAEs flyplasser og havner. Utvisning gjelder utlendinger etter dommen.

Slipp

I henhold til UAE-lover, gjør handlingen med forsettlig å hjelpe, tilrettelegge, oppmuntre eller bistå i utføringen av en forbrytelse en ansvarlig for anklager om støtte. Denne forbrytelsen gjelder enten medvirkeren deltok direkte i den straffbare handlingen eller ikke. Domfellelser kan føre til straff som er like eller nesten like strenge som for de viktigste gjerningsmennene til forbrytelsen, basert på faktorer som grad av involvering og rollespilt. For alvorlige forbrytelser som drap, kan abetere potensielt risikere livsvarig fengsel eller dødsstraff i ekstreme tilfeller. UAE ser på abetment som muliggjør kriminelle aktiviteter som forstyrrer offentlig orden og sikkerhet.

oppvigleri

Enhver handling som anstifter hat, forakt eller misnøye mot UAE-regjeringen, dens herskere, rettsinstitusjoner eller forsøk på å oppfordre til vold og offentlig uorden, utgjør en forbrytelse av oppvigleri. Dette inkluderer provokasjon gjennom taler, publikasjoner, nettinnhold eller fysiske handlinger. Nasjonen har nulltoleranse for slike aktiviteter sett på som trusler mot nasjonal sikkerhet og stabilitet. Ved domfellelse er straffene strenge – alt fra 5 års fengsel til livstidsdommer og dødsstraff for alvorlige oppviglersaker som involverer terrorisme/væpnet opprør.

Antitrust

UAE har antitrustforskrifter for å fremme fri markedskonkurranse og beskytte forbrukernes interesser. Brudd på forbrytelser inkluderer kriminell forretningspraksis som prisfastsettelseskarteller, misbruk av markedsdominans, inngåelse av konkurransebegrensende avtaler for å begrense handel, og bedriftssvindel som forvrider markedsmekanismene. Selskaper og enkeltpersoner som er dømt for grove antitrust-forbrytelser, risikerer strenge økonomiske straffer på opptil 500 millioner dirham sammen med fengselsstraff for de viktigste gjerningsmennene. Konkurranseregulatoren har også fullmakter til å beordre oppløsning av monopolistiske enheter. Bedriftsavvisning fra offentlige kontrakter er et tilleggstiltak.

lover i UAE for forbrytelser

De forente arabiske emirater har vedtatt et omfattende sett med lover under den føderale straffeloven og andre lover for å strengt definere og straffe forbrytelser. Dette inkluderer føderal lov nr. 3 av 1987 om straffeprosesslov, føderal lov nr. 35 av 1992 om bekjempelse av narkotika og psykotrope stoffer, føderal lov nr. 39 av 2006 om bekjempelse av hvitvasking av penger, den føderale straffeloven som dekker forbrytelser som drap , tyveri, overfall, kidnapping og den nylig oppdaterte føderale dekretloven nr. 34 av 2021 om bekjempelse av nettkriminalitet.

Flere lover henter også prinsipper fra sharia for å kriminalisere moralske lovbrudd som anses som forbrytelser, slik som føderal lov nr. 3 av 1987 om utstedelse av straffeloven som forbyr forbrytelser knyttet til offentlig anstendighet og ære som voldtekt og seksuelle overgrep. Det juridiske rammeverket i De forente arabiske emirater etterlater ingen tvetydighet når det gjelder å definere den alvorlige karakteren av forbrytelser og gir mandat til kjennelser fra domstoler basert på detaljerte bevis for å sikre rettferdig rettsforfølgelse.

Kan en person med en forbrytelse reise til eller besøke Dubai?

Personer med et forbrytelsesregister kan møte utfordringer og begrensninger når de forsøker å reise til eller besøke Dubai og andre emirater i UAE. Nasjonen har strenge opptakskrav og gjennomfører grundige bakgrunnssjekker av besøkende. De som er dømt for alvorlige forbrytelser, spesielt forbrytelser som drap, terrorisme, narkotikasmugling eller andre lovbrudd knyttet til statens sikkerhet, kan bli permanent utestengt fra å komme inn i De forente arabiske emirater. For andre forbrytelser vurderes innreise fra sak til sak med hensyn til faktorer som type forbrytelse, tid som har gått siden domfellelse, og om en presidentens benådning eller lignende utsettelse ble gitt. Besøkende må være på forhånd om eventuelle kriminelle historier under visumprosessen, ettersom å skjule fakta kan føre til nektet innreise, straffeforfølgelse, bøter og deportasjon ved ankomst til UAE. Totalt sett reduserer det å ha en betydelig forbrytelsesrekord ens sjanser for å få besøke Dubai eller De forente arabiske emirater.

Rull til toppen