lover og publiseringer av kidnapping og bortføring i UAE

Kidnapping og bortføring er alvorlige straffbare handlinger i henhold til lovene i De forente arabiske emirater, da de krenker et individs grunnleggende rett til frihet og personlig sikkerhet. UAE føderale lov nr. 3 av 1987 om straffeloven skisserer de spesifikke definisjonene, klassifiseringene og straffene knyttet til disse forbrytelsene. Landet tar en streng holdning mot slike lovbrudd, med sikte på å beskytte sine borgere og innbyggere mot traumer og potensiell skade forbundet med ulovlig innesperring eller transport mot ens vilje. Å forstå de juridiske konsekvensene av kidnapping og bortføring er avgjørende for å opprettholde et sikkert miljø og opprettholde rettsstaten innenfor UAEs mangfoldige samfunn.

Hva er den juridiske definisjonen av kidnapping i UAE?

I henhold til artikkel 347 i UAEs føderale lov nr. 3 av 1987 om straffeloven, er kidnapping definert som handlingen med å arrestere, arrestere eller frata en person sin personlige frihet uten juridisk begrunnelse. Loven spesifiserer at denne ulovlige frihetsberøvelsen kan skje ved bruk av makt, bedrag eller trussel, uavhengig av varigheten eller midlene som brukes for å utføre handlingen.

Den juridiske definisjonen av kidnapping i UAE omfatter et bredt spekter av scenarier og omstendigheter. Det inkluderer tvangsbortføring eller innesperring av en person mot deres vilje, samt å lokke eller lure dem inn i en situasjon der de er fratatt friheten. Bruk av fysisk makt, tvang eller psykologisk manipulasjon for å begrense en persons bevegelse eller frihet kvalifiserer som kidnapping i henhold til UAE-loven. Kidnappingslovbruddet er fullstendig uavhengig av om offeret flyttes til et annet sted eller holdes på samme sted, så lenge deres personlige frihet er ulovlig begrenset.

Hva er de forskjellige typene kidnappingsforbrytelser anerkjent under UAE-loven?

UAEs straffelov anerkjenner og kategoriserer kidnappingsforbrytelser i ulike typer basert på spesifikke faktorer og omstendigheter. Her er de forskjellige typene kidnappingsforbrytelser under UAE-loven:

 • Enkel kidnapping: Dette refererer til den grunnleggende handlingen å ulovlig frata en person friheten gjennom makt, bedrag eller trussel, uten ytterligere skjerpende omstendigheter.
 • Forverret kidnapping: Denne typen involverer kidnapping ledsaget av skjerpende faktorer som bruk av vold, tortur eller påføring av fysisk skade på offeret, eller involvering av flere gjerningsmenn.
 • Kidnapping for løsepenger: Denne forbrytelsen skjer når kidnappingen utføres med den hensikt å oppnå løsepenger eller annen form for økonomisk eller materiell vinning i bytte mot løslatelse av offeret.
 • Foreldrekidnapping: Dette innebærer at en forelder ulovlig tar eller beholder barnet sitt fra den andre forelderens varetekt eller omsorg, og fratar sistnevnte deres juridiske rettigheter over barnet.
 • Kidnapping av mindreårige: Dette refererer til kidnapping av barn eller mindreårige, som behandles som en spesielt alvorlig lovbrudd på grunn av ofrenes sårbarhet.
 • Kidnapping av offentlige tjenestemenn eller diplomater: Kidnapping av myndighetspersoner, diplomater eller andre personer med offisiell status anses som en separat og alvorlig lovbrudd under UAE-loven.

Hver type kidnappingsforbrytelse kan ha forskjellige straffer og straffer, med de strengeste konsekvensene forbeholdt saker som involverer skjerpende faktorer, vold eller målretting av sårbare individer som barn eller tjenestemenn.

Hva er forskjellen mellom kidnapping og bortføringslovbrudd i UAE?

Mens kidnapping og bortføring er relaterte lovbrudd, er det noen viktige forskjeller mellom de to under UAE-loven. Her er en tabell som fremhever distinksjonene:

AspectKidnappingBortføring
DefinisjonUlovlig fratakelse av en persons frihet gjennom makt, bedrag eller trusselUlovlig overføring eller overføring av en person fra et sted til et annet, mot deres vilje
BevegelseIkke nødvendigvis nødvendigInvolverer bevegelse eller transport av offeret
VarighetKan være for hvilken som helst varighet, også midlertidigInnebærer ofte en lengre periode med innesperring eller forvaring
IntentKan være til ulike formål, inkludert løsepenger, skade eller tvangOfte assosiert med spesifikke hensikter som gisseltaking, seksuell utnyttelse eller ulovlig innesperring
Offerets alderGjelder ofre i alle aldreNoen bestemmelser omhandler spesifikt bortføring av mindreårige eller barn
StraffStraffene kan variere basert på skjerpende faktorer, offerets status og omstendigheterMedfører vanligvis strengere straffer enn enkel kidnapping, spesielt i saker som involverer mindreårige eller seksuell utnyttelse

Det er viktig å merke seg at mens De forente arabiske emiraters straffelov skiller mellom kidnapping og bortføring, overlapper disse lovbruddene ofte eller skjer samtidig. For eksempel kan en bortføring innebære en første kidnappingshandling før offeret flyttes eller transporteres. De spesifikke anklagene og straffene fastsettes basert på omstendighetene i hvert enkelt tilfelle og gjeldende lovbestemmelser.

Hvilke tiltak forhindrer kidnapping og bortføringsforbrytelser i UAE?

UAE har iverksatt ulike tiltak for å forhindre og bekjempe kidnapping og bortføringsforbrytelser innenfor sine grenser. Her er noen av de viktigste tiltakene:

 • Strenge lover og straffer: UAE har strenge lover på plass som pålegger strenge straffer for kidnapping og bortføringslovbrudd, inkludert lange fengselsstraffer og bøter. Disse strenge straffene virker avskrekkende mot slike forbrytelser.
 • Omfattende rettshåndhevelse: De forente arabiske emiraters rettshåndhevelsesbyråer, som politi og sikkerhetsstyrker, er godt trent og utstyrt for å svare på kidnappings- og bortføringshendelser raskt og effektivt.
 • Avansert overvåking og overvåking: Landet har investert i avanserte overvåkingssystemer, inkludert CCTV-kameraer og overvåkingsteknologi, for å spore og pågripe gjerningsmennene for kidnapping og bortføringsforbrytelser.
 • Offentlige bevisstgjøringskampanjer: UAE-regjeringen og relevante myndigheter gjennomfører jevnlig offentlige bevissthetskampanjer for å utdanne innbyggere og innbyggere om risikoen og forebyggende tiltak knyttet til kidnapping og bortføring.
 • Internasjonalt samarbeid: UAE samarbeider aktivt med internasjonale rettshåndhevelsesbyråer og organisasjoner for å bekjempe grenseoverskridende kidnappings- og bortføringssaker, samt for å legge til rette for sikker retur av ofre.
 • Offerstøttetjenester: UAE gir støttetjenester og ressurser til ofre for kidnapping og bortføring, inkludert rådgivning, juridisk bistand og rehabiliteringsprogrammer.
 • Reiserådgivning og sikkerhetstiltak: Regjeringen utsteder reiseråd og sikkerhetsretningslinjer for innbyggere og innbyggere, spesielt når de besøker høyrisikoområder eller land, for å øke bevisstheten og fremme forholdsregler.
 • Fellesskapets engasjement: Rettshåndhevende byråer jobber tett med lokalsamfunn for å oppmuntre til årvåkenhet, rapportering av mistenkelige aktiviteter og samarbeid for å forebygge og håndtere saker om kidnapping og bortføring.

Ved å implementere disse omfattende tiltakene, har UAE som mål å skape et trygt miljø og avskrekke enkeltpersoner fra å delta i slike grufulle forbrytelser, og til slutt beskytte sikkerheten og velværet til innbyggerne og innbyggerne.

Hva er straffene for kidnapping i UAE?

Kidnapping anses som en alvorlig forbrytelse i De forente arabiske emirater, og straffene for slike lovbrudd er skissert i den føderale dekret-loven nr. 31 av 2021 om utstedelse av lov om forbrytelser og straffer. Straffen for kidnapping varierer avhengig av omstendighetene og de spesifikke faktorene som er involvert i saken.

I henhold til artikkel 347 i De forente arabiske emiraters straffelov er den grunnleggende straffen for kidnapping fengsel i en periode på ikke over fem år. Men hvis kidnappingen innebærer skjerpende omstendigheter, som bruk av vold, trusler eller bedrag, kan straffen bli betydelig strengere. I slike tilfeller kan gjerningsmannen risikere fengsel i en periode på inntil ti år, og dersom kidnappingen resulterer i offerets død, kan straffen være livsvarig fengsel eller til og med dødsstraff.

I tillegg, hvis kidnappingen involverer en mindreårig (under 18 år) eller en person med funksjonshemming, er straffen enda strengere. Artikkel 348 i De forente arabiske emiraters straffelov sier at kidnapping av en mindreårig eller en person med funksjonshemming kan straffes med fengsel i en periode på ikke mindre enn syv år. Hvis kidnappingen fører til døden til offeret, kan gjerningsmannen risikere livsvarig fengsel eller dødsstraff.

Myndighetene er forpliktet til å sikre sikkerheten og sikkerheten til alle individer i landet, og enhver form for kidnapping eller bortføring anses som en alvorlig forseelse. I tillegg til de juridiske straffene, kan de som er dømt for kidnapping også få flere konsekvenser, for eksempel utvisning for ikke-UAE-borgere og konfiskering av eiendeler eller eiendom knyttet til forbrytelsen.

Hva er de juridiske konsekvensene for kidnapping av foreldre i UAE?

De forente arabiske emirater har spesifikke lover som tar for seg kidnapping av foreldre, som behandles som en særskilt lovbrudd fra generelle barnebortføringssaker. Foreldrekidnapping er underlagt bestemmelsene i føderal lov nr. 28 av 2005 om personlig status. I henhold til denne loven defineres foreldrekidnapping som en situasjon der den ene forelderen tar eller beholder et barn i strid med den andre forelderens forvaringsrett. Konsekvensene for slike handlinger kan være alvorlige.

For det første kan den fornærmende forelderen bli tiltalt for foreldrenes kidnapping. Artikkel 349 i De forente arabiske emiraters straffelov sier at en forelder som bortfører eller skjuler barnet sitt for den lovlige forvaringsmannen kan straffes med fengsel i inntil to år og bøter. I tillegg kan domstolene i De forente arabiske emirater gi ordre om umiddelbar tilbakelevering av barnet til den lovlige forvaringsmannen. Unnlatelse av å etterkomme slike pålegg kan føre til ytterligere juridiske konsekvenser, inkludert potensiell fengsel eller bøter for forakt for retten.

I tilfeller av foreldrekidnapping som involverer internasjonale elementer, følger UAE prinsippene i Haagkonvensjonen om de sivile aspektene ved internasjonal barnebortføring. Domstolene kan beordre tilbakeføring av barnet til det landet de har vanlig opphold dersom bortføringen viser seg å være i strid med konvensjonens bestemmelser.

Hva er straffene for barnebortføringsforbrytelser i UAE?

Barnebortføring er en alvorlig forseelse i UAE, som kan straffes med strenge straffer i henhold til loven. I henhold til artikkel 348 i UAEs straffelov er kidnapping av en mindreårig (under 18 år) straffet med fengsel i en minimumsperiode på syv år. Hvis bortføringen resulterer i barnets død, kan gjerningsmannen risikere livsvarig fengsel eller dødsstraff.

I tillegg kan de som er dømt for barnebortføring bli gjenstand for store bøter, inndragning av eiendeler og utvisning for ikke-UAE-borgere. De forente arabiske emirater vedtar en nulltoleranse tilnærming til forbrytelser mot barn, noe som gjenspeiler deres forpliktelse til å beskytte mindreåriges sikkerhet og velvære.

Hvilken støtte er tilgjengelig for ofre for kidnapping og deres familier i UAE?

De forente arabiske emirater anerkjenner den traumatiske virkningen av kidnapping på ofre og deres familier. Som sådan er ulike støttetjenester og ressurser tilgjengelige for å hjelpe dem under og etter slike prøvelser.

For det første prioriterer myndighetene i De forente arabiske emirater sikkerheten og trivselen til kidnappingsofre. Rettshåndhevende byråer jobber raskt og flittig for å lokalisere og redde ofre, ved å bruke alle tilgjengelige ressurser og ekspertise. Ofrestøtteenheter i politiet gir øyeblikkelig hjelp, rådgivning og veiledning til ofre og deres familier under etterforsknings- og utvinningsprosessen.

Videre har UAE flere statlige og ikke-statlige organisasjoner som tilbyr omfattende støttetjenester til ofre for kriminalitet, inkludert kidnapping. Disse tjenestene kan omfatte psykologisk rådgivning, rettshjelp, økonomisk bistand og langsiktige rehabiliteringsprogrammer. Organisasjoner som Dubai Foundation for Women and Children og Ewa'a Shelters for Victims of Human Trafficking gir spesialisert omsorg og støtte skreddersydd til de unike behovene til kidnappingsofre og deres familier.

Hva er rettighetene for individer anklaget for kidnapping i UAE?

Personer anklaget for kidnapping i De forente arabiske emirater har rett til visse juridiske rettigheter og beskyttelse i henhold til UAEs lover og grunnlov. Disse rettighetene inkluderer:

 1. Formodning om uskyld: Personer anklaget for kidnapping antas å være uskyldige inntil de skyldige er bevist av en domstol.
 2. Rett til juridisk representasjon: Anklagede personer har rett til å bli representert av en advokat etter eget valg eller til å få en oppnevnt av staten hvis de ikke har råd til juridisk representasjon.
 3. Rett til rettferdig prosess: UAEs juridiske system garanterer retten til rettferdig prosess, som inkluderer retten til en rettferdig og offentlig rettssak innen en rimelig tidsramme.
 4. Rett til tolkning: Tiltalte personer som ikke snakker eller forstår arabisk har rett til tolk under rettslige prosesser.
 5. Rett til å presentere bevis: Siktede personer har rett til å fremlegge bevis og vitner til forsvar under rettssaken.
 6. Retten til å appellere: Personer som er dømt for kidnapping har rett til å anke dommen og dommen til en høyere domstol.
 7. Rett til human behandling: Anklagede individer har rett til å bli behandlet humant og med verdighet, uten å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.
 8. Rett til personvern og familiebesøk: Siktede personer har rett til privatliv og rett til å motta besøk av familiemedlemmer.

Anklagede personer bør være klar over rettighetene sine og søke juridisk bistand for å sikre at rettighetene deres er beskyttet gjennom hele den juridiske prosessen.

Hvordan håndterer UAE internasjonale kidnappingssaker som involverer UAE-borgere?

UAEs føderale lov nr. 38 av 2006 om utlevering av anklagede og domfelte gir det juridiske grunnlaget for utleveringsprosedyrer i tilfeller av internasjonal kidnapping. Denne loven tillater UAE å be om utlevering av personer som er anklaget eller dømt for å ha kidnappet en UAE-borger i utlandet. I tillegg gir artikkel 16 i UAEs straffelov UAE jurisdiksjon over forbrytelser begått mot sine borgere utenfor landet, noe som muliggjør rettsforfølgelse innenfor UAEs rettssystem. De forente arabiske emirater har også undertegnet flere internasjonale konvensjoner, inkludert den internasjonale konvensjonen mot gisseltaking, som legger til rette for samarbeid og juridisk bistand i grenseoverskridende kidnappingssaker. Disse lovene og internasjonale avtalene gir myndighetene i De forente arabiske emirater fullmakt til å ta raske grep og sikre at gjerningsmennene til internasjonal kidnapping møter rettferdighet.

Rull til toppen