Oppfordring til uro og opprørske lovbrudd i UAE

Å opprettholde nasjonal sikkerhet, offentlig orden og sosial stabilitet er av største betydning i De forente arabiske emirater (UAE). Som sådan har landet etablert et omfattende juridisk rammeverk for å håndtere handlinger som truer disse vitale aspektene av samfunnet, inkludert oppfordring til uro og opprørske lovbrudd. UAEs lover er utformet for å ivareta nasjonens interesser og beskytte rettighetene og sikkerheten til dens borgere og innbyggere ved å kriminalisere aktiviteter som å spre falsk informasjon, oppfordre til hat, delta i uautoriserte protester eller demonstrasjoner og delta i andre handlinger som kan forstyrre offentlig orden eller undergrave statens autoritet. Disse lovene har strenge straffer for de som er funnet skyldige, og reflekterer UAEs urokkelige forpliktelse til å opprettholde lov og orden samtidig som landets verdier, prinsipper og sosiale samhold bevares.

Hva er den juridiske definisjonen av oppvigleri under UAE-lover?

Konseptet med oppvigleri er klart definert og adressert innenfor UAEs rettssystem, noe som gjenspeiler landets forpliktelse til å opprettholde nasjonal sikkerhet og sosial stabilitet. I følge UAEs straffelov omfatter oppvigleri en rekke lovbrudd som involverer oppfordring til motstand eller ulydighet mot statens autoritet eller forsøk på å undergrave regjeringens legitimitet.

Opprørske handlinger under UAE-loven inkluderer å fremme ideologier som tar sikte på å styrte det regjerende systemet, oppfordre til hat mot staten eller dens institusjoner, offentlig fornærmelse av presidenten, visepresidenten eller emiratenes herskere, og spre falsk informasjon eller rykter som kan true den offentlige orden. . I tillegg anses det å delta i eller organisere uautoriserte protester, demonstrasjoner eller samlinger som kan forstyrre offentlig sikkerhet eller sette samfunnsinteresser i fare.

UAEs juridiske definisjon av oppvigleri er omfattende og omfatter ulike handlinger som potensielt kan destabilisere landets sosiale struktur eller undergrave dets styrende prinsipper. Dette gjenspeiler nasjonens urokkelige holdning mot enhver aktivitet som utgjør en trussel mot dens nasjonale sikkerhet, offentlige orden og velferden til innbyggerne og innbyggerne.

Hvilke handlinger eller tale kan betraktes som å oppfordre til oppvigleri eller opprørske lovbrudd i UAE?

UAEs lover definerer et bredt spekter av handlinger og tale som kan betraktes som opprørske lovbrudd eller oppfordring til oppvigleri. Disse inkluderer:

 1. Fremme ideologier eller tro som tar sikte på å styrte det styrende systemet, undergrave statlige institusjoner eller utfordre myndighetens legitimitet.
 2. Offentlig fornærmelse eller ærekrenkelse av presidenten, visepresidenten, emiratenes herskere eller medlemmer av Høyesterådet gjennom tale, skrift eller på andre måter.
 3. Formidling av falsk informasjon, rykter eller propaganda som kan true den offentlige orden, sosial stabilitet eller statens interesser.
 4. Oppfordre til hat, vold eller sekterisk splid mot staten, dens institusjoner eller deler av samfunnet basert på faktorer som religion, rase eller etnisitet.
 5. Delta i eller organisere uautoriserte protester, demonstrasjoner eller offentlige samlinger som kan forstyrre offentlig sikkerhet eller sette samfunnsinteresser i fare.
 6. Publisering eller sirkulering av materiale, enten på trykk eller på nett, som fremmer opprørske ideologier, oppfordrer til motstand mot staten eller inneholder falsk informasjon som kan undergrave nasjonal sikkerhet.

Det er viktig å merke seg at UAEs lover om oppvigleri er omfattende og kan omfatte et bredt spekter av handlinger og tale, både online og offline, som anses å true landets stabilitet, sikkerhet eller sosiale samhold.

Hva er straffene for oppviglerelaterte forbrytelser i UAE?

De forente arabiske emirater tar en streng holdning mot opprørsrelaterte forbrytelser, og pålegger strenge straffer for de som er funnet skyldige i slike lovbrudd. Straffene er skissert i De forente arabiske emiraters straffelov og andre relevante lover, for eksempel den føderale dekret-loven nr. 5 av 2012 om bekjempelse av nettkriminalitet.

 1. Fengsling: Avhengig av lovbruddets art og alvorlighetsgrad, kan personer som er dømt for oppvigleri-relaterte forbrytelser risikere lange fengselsstraff. I henhold til artikkel 183 i UAEs straffelov kan enhver som etablerer, driver eller slutter seg til en organisasjon som tar sikte på å styrte regjeringen eller undergrave statens styresystem bli dømt til livsvarig fengsel eller en midlertidig fengselsstraff på ikke mindre enn 10 år.
 2. Dødsstraff: I noen ekstremt alvorlige saker, som de som involverer voldshandlinger eller terrorisme i oppviglerens navn, kan dødsstraff bli idømt. Straffelovens artikkel 180 sier at alle som blir funnet skyldige i å ha begått en oppvigleri som resulterer i en annens død, kan risikere dødsstraff.
 3. Bøter: Betydelige bøter kan ilegges ved siden av eller i stedet for fengsel. For eksempel fastsetter straffelovens artikkel 183 bøter innenfor et bestemt område for alle som offentlig fornærmer presidenten, visepresidenten eller emiratenes herskere.
 4. Deportasjon: Ikke-UAE-borgere som er dømt for oppvigleri-relaterte forbrytelser kan bli utvist fra landet, i tillegg til andre straffer som fengsel og bøter.
 5. Straffer for nettkriminalitet: Den føderale dekret-loven nr. 5 av 2012 om bekjempelse av nettkriminalitet skisserer spesifikke straffer for oppvigleri-relaterte lovbrudd begått via elektroniske midler, inkludert midlertidig fengsel og bøter.

Det er avgjørende å merke seg at myndighetene i De forente arabiske emirater har skjønn til å ilegge passende straff basert på de spesifikke omstendighetene i hver sak, og tar hensyn til faktorer som alvorlighetsgraden av lovbruddet, den potensielle innvirkningen på nasjonal sikkerhet og offentlig orden, og individets nivå av involvering eller hensikt.

Hvordan skiller UAE-lovene mellom kritikk/dissens og opprørske aktiviteter?

Kritikk/dissensOpprørske aktiviteter
Uttrykt på fredelige, lovlige og ikke-voldelige måterUtfordre regjeringens legitimitet
Uttrykke meninger, ta opp bekymringer eller delta i respektfulle debatter om saker av offentlig interesseFremme ideologier som tar sikte på å styrte det styrende systemet
Generelt beskyttet som ytringsfrihet, så lenge den ikke oppfordrer til hat eller voldOppfordre til vold, sekterisk splid eller hat
Bidra til vekst og utvikling av samfunnetFormidling av falsk informasjon som kan undergrave nasjonal sikkerhet eller offentlig orden
Tillatt innenfor lovens grenserAnses som ulovlig og straffbart i henhold til UAE-lover
Hensikt, kontekst og potensiell påvirkning evaluert av myndigheteneUtgjør en trussel mot landets stabilitet og sosiale samhold

UAE-myndighetene skiller mellom legitime former for kritikk eller dissens, som generelt tolereres, og opprørske aktiviteter, som anses som ulovlige og gjenstand for rettslige skritt og passende straff. Nøkkelfaktorene som vurderes er intensjonen, konteksten og potensielle virkningen av de aktuelle handlingene eller talen, samt hvorvidt de går over grensen til å oppfordre til vold, undergrave statlige institusjoner eller true nasjonal sikkerhet og offentlig orden.

Hvilken rolle spiller intensjon for å avgjøre om noens handlinger utgjør oppvigleri?

Hensikt spiller en avgjørende rolle for å avgjøre om en persons handlinger eller tale utgjør oppvigleri under UAE-lover. Myndighetene vurderer den underliggende hensikten bak handlingene eller uttalelsene for å skille mellom legitim kritikk eller dissens og opprørske aktiviteter som truer nasjonal sikkerhet og offentlig orden.

Hvis hensikten anses å være fredelig uttrykk for meninger, reise bekymringer eller delta i respektfulle debatter om saker av offentlig interesse, anses det generelt ikke som oppvigleri. Men hvis hensikten er å oppfordre til vold, fremme ideologier som tar sikte på å styrte regjeringen, eller undergrave statlige institusjoner og sosial stabilitet, kan det klassifiseres som en opprørsk lovbrudd.

I tillegg tas konteksten og potensielle virkningen av handlingene eller talen også i betraktning. Selv om intensjonen ikke er eksplisitt opprørsk, hvis handlingene eller uttalelsene kan resultere i offentlig uro, sekterisk splid eller undergraving av nasjonal sikkerhet, kan de fortsatt anses som opprørske aktiviteter i henhold til UAE-lover.

Er det spesifikke bestemmelser i UAE-lover angående oppvigleri begått gjennom media, nettplattformer eller publikasjoner?

Ja, UAE-lover har spesifikke bestemmelser angående oppviglerelaterte lovbrudd begått gjennom media, nettplattformer eller publikasjoner. Myndighetene anerkjenner potensialet for at disse kanalene kan misbrukes til å spre opprørsk innhold eller oppfordre til uro. De forente arabiske emiraters føderale dekret-lov nr. 5 av 2012 om bekjempelse av nettkriminalitet skisserer straffer for oppviglerelaterte lovbrudd begått via elektroniske midler, for eksempel midlertidig fengsel og bøter som varierer fra AED 250,000 68,000 ($ 1,000,000 272,000) til AED XNUMX ($XNUMX).

I tillegg dekker UAEs straffelov og andre relevante lover også opprørske aktiviteter som involverer tradisjonelle medier, publikasjoner eller offentlige samlinger. Straffene kan omfatte fengsel, høye bøter og til og med utvisning for ikke-UAE-borgere som er dømt for slike lovbrudd.

Rull til toppen