Lover mot skattesvindel og unndragelseslovbrudd i UAE

De forente arabiske emirater tar en sterk holdning mot skattesvindel og unndragelse gjennom et sett med føderale lover som gjør det straffbart å med vilje feilrapportere finansiell informasjon eller unngå å betale skyldig skatt og avgifter. Disse lovene tar sikte på å opprettholde integriteten til UAEs skattesystem og forhindre ulovlige forsøk på å skjule inntekter, eiendeler eller skattepliktige transaksjoner fra myndighetene. Overtredere kan møte betydelige straffer, inkludert store pengebøter, fengselsstraff, potensiell deportasjon for utlendinger og tilleggsstraff som reiseforbud eller beslagleggelse av midler og eiendom knyttet til skattelovbruddene. Ved å håndheve strenge juridiske konsekvenser, søker UAE å avskrekke skatteunndragelse og svindel, samtidig som de fremmer åpenhet og overholdelse av skatteforskriftene på tvers av alle enkeltpersoner og virksomheter som opererer i Emiratene. Denne kompromissløse tilnærmingen understreker viktigheten av riktig skatteadministrasjon og inntekter for å finansiere offentlige tjenester.

Hva er lovene angående skatteunndragelse i UAE?

Skatteunndragelse er en alvorlig straffbar handling i De forente arabiske emirater (UAE), styrt av et omfattende juridisk rammeverk som skisserer ulike lovbrudd og tilsvarende straffer. Den primære loven som tar for seg skatteunndragelse er UAEs straffelov, som spesifikt forbyr forsettlig unndragelse av skatter eller avgifter på grunn av føderale eller lokale myndigheter. Straffelovens artikkel 336 kriminaliserer slike handlinger, og understreker landets forpliktelse til å opprettholde et rettferdig og transparent skattesystem.

Videre gir UAEs føderale dekret-lov nr. 7 av 2017 om skatteprosedyrer et detaljert juridisk rammeverk for å håndtere skatteunndragelseslovbrudd. Denne loven dekker et bredt spekter av skatterelaterte lovbrudd, inkludert unnlatelse av å registrere seg for gjeldende skatter, for eksempel merverdiavgift (moms) eller særavgifter, unnlatelse av å sende inn nøyaktige selvangivelser, skjule eller ødelegge registre, oppgi falsk informasjon og bistå eller legge til rette for skatteunndragelse for andre.

For å bekjempe skatteunndragelse effektivt, har UAE implementert ulike tiltak, som utveksling av informasjon med andre land, strenge rapporteringskrav og forbedrede revisjons- og etterforskningsprosedyrer. Disse tiltakene gjør det mulig for myndighetene å identifisere og straffeforfølge enkeltpersoner eller virksomheter som driver med skatteunndragelse. Selskaper og enkeltpersoner som opererer i De forente arabiske emirater er juridisk forpliktet til å opprettholde nøyaktige registre, overholde skattelover og forskrifter, og søke profesjonell råd om nødvendig for å sikre overholdelse. Unnlatelse av å overholde disse juridiske kravene kan resultere i strenge straffer, inkludert bøter og fengsel, som beskrevet i de relevante lovene.

UAEs omfattende juridiske rammeverk angående skatteunndragelse understreker landets forpliktelse til å fremme et transparent og rettferdig skattesystem, fremme økonomisk vekst og ivareta offentlige interesser.

Hva er straffene for skatteunndragelse i UAE?

De forente arabiske emirater har etablert strenge straffer for enkeltpersoner eller bedrifter som er funnet skyldige i skatteunndragelser. Disse straffene er skissert i ulike lover, inkludert UAEs straffelov og føderalt dekret-lov nr. 7 av 2017 om skatteprosedyrer. Straffene tar sikte på å avskrekke skatteunndragelser og sikre overholdelse av skattelover og forskrifter.

 1. Fengsling: Avhengig av alvorlighetsgraden av lovbruddet, kan personer som er dømt for skatteunndragelse risikere fengsel fra noen få måneder til flere år. I henhold til artikkel 336 i UAEs straffelov kan forsettlig unndragelse av skatter eller avgifter resultere i fengsel i en periode fra tre måneder til tre år.
 2. Bøter: Det ilegges betydelige bøter for skatteunndragelseslovbrudd. I henhold til straffeloven kan bøter variere fra 5,000 100,000 AED til 1,360 27,200 AED (omtrent XNUMX XNUMX til XNUMX XNUMX dollar) for forsettlig skatteunndragelse.
 3. Straffer for spesifikke lovbrudd i henhold til føderalt dekret-lov nr. 7 av 2017:
  • Unnlatelse av å registrere seg for merverdiavgift (MVA) eller særavgifter når det er nødvendig, kan resultere i en straff på opptil 20,000 5,440 AED ($XNUMX XNUMX).
  • Unnlatelse av å sende inn selvangivelse eller innsending av unøyaktige selvangivelser kan føre til en straff på opptil 20,000 5,440 AED ($XNUMX XNUMX) og/eller fengsel på opptil ett år.
  • Bevisst skatteunndragelse, som å skjule eller ødelegge registre eller gi falsk informasjon, kan medføre en straff på opptil tre ganger skatteunndragelsen og/eller fengsel på inntil fem år.
  • Å bistå eller legge til rette for skatteunndragelse for andre kan også føre til straff og fengsel.
 4. Ytterligere straffer: I tillegg til bøter og fengsel, kan enkeltpersoner eller bedrifter som blir funnet skyldige i skatteunndragelse, få andre konsekvenser, for eksempel suspensjon eller tilbakekall av handelslisenser, svartelisting fra offentlige kontrakter og reiseforbud.

Det er viktig å merke seg at myndighetene i De forente arabiske emirater har frihet til å ilegge straff basert på de spesifikke omstendighetene i hver sak, og tar hensyn til faktorer som skatteunndragelsesbeløpet, varigheten av lovbruddet og graden av samarbeid fra lovbryteren. .

De forente arabiske emiraters strenge straffer for skatteunndragelser gjenspeiler landets forpliktelse til å opprettholde et rettferdig og gjennomsiktig skattesystem og fremme overholdelse av skattelover og forskrifter.

Hvordan håndterer De forente arabiske emirater grenseoverskridende skatteunndragelsessaker?

De forente arabiske emirater har en flersidig tilnærming for å håndtere grenseoverskridende skatteunndragelsessaker, som involverer internasjonalt samarbeid, juridiske rammer og samarbeid med globale organisasjoner. For det første har UAE signert ulike internasjonale avtaler og konvensjoner som letter utveksling av skatteinformasjon med andre land. Disse inkluderer bilaterale skatteavtaler og konvensjonen om gjensidig administrativ bistand i skattesaker. Ved å utveksle relevante skattedata kan De forente arabiske emirater bistå med å etterforske og straffeforfølge saker om skatteunndragelse som spenner over flere jurisdiksjoner.

For det andre har UAE implementert robuste nasjonale lover for å bekjempe grenseoverskridende skatteunndragelse. Den føderale dekret-loven nr. 7 av 2017 om skatteprosedyrer skisserer bestemmelser for deling av informasjon med utenlandske skattemyndigheter og ileggelse av straff for skatteunndragelseslovbrudd som involverer utenlandske jurisdiksjoner. Dette juridiske rammeverket gjør det mulig for UAE-myndighetene å iverksette tiltak mot enkeltpersoner eller enheter som bruker offshore-kontoer, skallselskaper eller andre midler for å skjule skattepliktig inntekt eller eiendeler i utlandet.

Videre har UAE tatt i bruk Common Reporting Standard (CRS), et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av finanskontoinformasjon mellom deltakerland. Dette tiltaket øker åpenheten og gjør det vanskeligere for skattebetalere å skjule offshore-eiendeler og unndra skatt på tvers av landegrensene.

I tillegg samarbeider UAE aktivt med internasjonale organisasjoner som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Disse partnerskapene lar De forente arabiske emirater innrette seg etter globale beste praksis, utvikle internasjonale standarder og koordinere innsatsen for å bekjempe grenseoverskridende skatteunndragelse og ulovlige finansstrømmer effektivt.

Er det fengselsstraff for skatteunndragelse i Dubai?

Ja, personer som er funnet skyldige i skatteunndragelse i Dubai kan risikere fengsel som en straff i henhold til UAE-loven. De forente arabiske emiraters straffelov og andre relevante skattelover, for eksempel den føderale dekret-loven nr. 7 av 2017 om skatteprosedyrer, skisserer potensielle fengselsstraff for skatteunndragelseslovbrudd.

I henhold til artikkel 336 i UAEs straffelov kan alle som med vilje unndrar seg betaling av skatter eller avgifter på grunn av den føderale eller lokale regjeringen bli fengslet i en periode fra tre måneder til tre år. Videre spesifiserer den føderale dekret-loven nr. 7 av 2017 om skatteprosedyrer fengsel som en potensiell straff for visse skatteunndragelseslovbrudd, inkludert:

 1. Unnlatelse av å levere selvangivelse eller innlevering av unøyaktig oppgave kan føre til fengsel inntil ett år.
 2. Bevisst skatteunndragelse, som å skjule eller ødelegge registre eller gi falsk informasjon, kan gi inntil fem års fengsel.
 3. Å bistå eller legge til rette for skatteunndragelse for andre kan også føre til fengselsstraff.

Det er viktig å merke seg at lengden på fengselsstraffen kan variere avhengig av de spesifikke omstendighetene i saken, for eksempel hvor mye skatt som er unndratt, varigheten av lovbruddet og graden av samarbeid fra lovbryteren.

Rull til toppen