Ansvar for en sivilsaksadvokat

En sivil sak i Dubai eller De forente arabiske emirater er en juridisk tvist mellom to eller flere parter der en part (saksøkeren) søker erstatning eller en annen form for rettslig lettelse fra en annen part (saksøkte). Sivile saker dreier seg om private tvister om juridiske plikter og ansvar disse partene skylder hverandre. Bevisbyrden i sivile saker er generelt «bevisets overvekt», noe som betyr at saksøkeren må bevise at deres påstander mer sannsynlig er sanne enn ikke.

De rettsmidler som søkes i sivile saker involverer typisk økonomisk kompensasjon (skadeerstatning), men kan også omfatte ikke-monetær lettelse som forføyninger (rettskjennelser om å gjøre eller slutte å gjøre noe), spesifikk ytelse (pålegge en part å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse), eller erklærende dommer (uttalelser fra retten om partenes rettslige status).

Sivilrett i UAE

De forente arabiske emirater (UAE) har et unikt rettssystem som kombinerer tradisjonell islamsk lov med aspekter ved moderne sivilrettslige systemer. Sivilrett i De forente arabiske emirater styrer ulike ikke-kriminelle saker, inkludert personlig status, eiendomsrettigheter og kontraktsmessige forpliktelser. Dette segmentet av loven er sentralt, siden det direkte påvirker dagliglivet til innbyggere og den operasjonelle dynamikken til virksomheter i UAE. 

Kilder til sivilrett

Sivilrett i UAE er påvirket av en rekke kilder, inkludert landets grunnlov, føderale lover og internasjonale traktater. Sharia-loven spiller også en avgjørende rolle, spesielt i spørsmål om personlig status. I tillegg har UAEs sivile lov blitt påvirket av juridiske tradisjoner fra hele verden, inkludert franske, romerske og egyptiske rettssystemer, noe som har ført til et kodifisert lovverk som er både omfattende og tilpasningsdyktig. Denne sammenslåingen av påvirkninger sikrer at UAEs rettssystem er robust, i stand til å håndtere komplekse juridiske utfordringer i en moderne kontekst.

Sentrale prinsipper for sivilrett

UAEs sivilrettssystem er bygget på flere nøkkelprinsipper som veileder juridiske tolkninger og dommer. Prinsippet om avtalefrihet gir partene fullmakt til å inngå avtaler på deres vilkår, forutsatt at de ikke strider mot offentlig orden eller moral. Eiendomsrettigheter er solid beskyttet, noe som sikrer at enkeltpersoner og enheter har sikre og klare rettigheter til sine eiendeler. Når det gjelder erstatningsrett, følger UAE prinsippene om ansvar og kompensasjon, og sikrer at skader forårsaket av urettmessige handlinger blir tilstrekkelig rettet. 

Sivil sak og prosess

Lov om sivile prosedyrer, etablert ved føderal lovresolusjon nr. 42 av 2022, setter rammene for håndtering av sivile og kommersielle tvister. Den introduserer to primære juridiske veier for partene til å starte saksbehandling i lokale domstoler: gjennom materielle krav eller via summariske prosedyrer. Domstolene legger stor vekt på bevis, der partene forventes å underbygge sine påstander med klar og troverdig dokumentasjon, noe som er avgjørende i saker som involverer arbeidsskadeerstatning.

 

Et realitetskrav er en tradisjonell rettslig handling initiert av en saksøker som sender en begjæring til en rettslig rettsinstans. Denne begjæringen skisserer detaljene i konflikten og lettelsen som søkes mot motparten, kjent som saksøkte. Ved innlevering av kravet er saksøkte forpliktet til å svare og forsvare sin holdning. Innlevering av realitetskrav reguleres av artikkel 16 i statsrådsvedtak nr. 57 av 2018. Denne forskriften fastsetter at en saksøker skal registrere kravet sitt til Saksbehandlingskontoret.

sivil rettsadvokat er en advokat som representerer klienter i sivile tvister som ikke involverer straffbare forhold. Deres primære ansvar er å forsvare klientens interesser gjennom hele rettsprosessen. Dette inkluderer alt fra gjennomgang av saken, arkivering søksmål, dirigering Funnet, forhandler bosetninger, hvordan forberede seg til rettsmøtes, og representere klienter i retten hvis saken går til prøve.

Ansvar for en sivilrettsadvokat

Civil prosessadvokater ha en mangefasettert rolle som involverer spesialisert juridisk kunnskap, sylskarpe analytiske evner, nitid nøyaktig, og gode kommunikasjonsevner. Deres kjerneoppgaver inkluderer:

Innledende saksgjennomgang og evaluering

 • Møt potensielle kunder for konsultasjoner å forstå deres side av tvist og samle relevante fakta og dokumentasjon
 • Analyser sakens meritter, bestemme gyldigheten av rettslige krav, identifisere relevante lover og presedenser
 • Utvikle juridisk strategi for å maksimere sjansene for et gunstig resultat for kunden
 • Gi råd til klient om man skal forfølge Prosedyre, rettstvist eller vurdere alternativer som voldgift eller forlik

Forberedelser før rettssaken

 • Utkast og fil innledende klage eller svar som beskriver klientens argumenter og lovlig basis av saken
 • Representere kunder i forliksforhandlinger for å unngå kostbare prøve rettergang
 • Utfør grundig saksundersøkelse gjennom intervjuer, bakgrunnsforskning og gjennomgang av bevis
 • Administrer Funnet prosedyrer som deponering vitner, utstede stevninger og undersøke dokumenter
 • Forskning juridiske spørsmål, utvikle overbevisende argumenter, og identifisere støtte bevis til rettssak
 • Forberede kunder og ekspertvitner å vitne effektivt

Rettstvister

 • Presenter åpnings- og avslutningsargumenter oppsummerer de viktigste tvistene
 • Undersøk og kryssavhør vitner for å få frem fakta som er gunstige for klienten
 • Ha innvendinger spørsmål og bevis presentert av den motstående advokaten når det er hensiktsmessig
 • Forklar komplekst tydelig juridiske problemer og argumenter til dommere og juryer
 • Svar på bevegelser inngitt av motparten
 • Forhandle oppgjør hvis tvist kan løses uten full prøve

Analyse etter forsøk

 • Gi kunden beskjed om å akseptere bosetninger og vilkår
 • Varsle klienten om dommen og forklare tilkjennelsen/straffen som er idømt
 • Diskuter alternativer som anker eller forhandlinger hvis resultatet er ugunstig

Totalt sett fungerer sivile søksmålsadvokater som pålitelige rådgivere, saksbehandlere, bevisinnhentere, juridiske forskere, forhandlere og rettssalsadvokater. Hver sak gir nye utfordringer, så de må bruke strategisk tenkning for å skreddersy deres tilnærming.

Sivilrettsadvokattjenester

Sivile advokater i UAE håndtere et bredt spekter av ikke-kriminelle juridiske saker som involverer enkeltpersoner, bedrifter og andre enheter. Noen av de vanligste områdene for sivilrettspraksis inkluderer:

 • kontrakter: Utforming, gjennomgang og saksbehandling kontraktsbrudd.
 • Eiendomsrett: løse eiendomsmegling, utleier-leietaker, titteltvister og flere typer byggekonflikter.
 • Selskapsrett: Rådgivning om inkorporering, fusjoner, oppkjøp og styringsspørsmål.
 • Kommersiell rettstvist: Håndheve forretningsrettigheter og løse kommersielle tvister.
 • Ansettelseslov: Veiledning om overholdelse av arbeidsrett, oppsigelser, diskriminering og trakassering.
 • Familie Jus: Håndtering av skilsmisse, barnevern og vergemål, testamenter og arv.
 • Forsikringssaker: Oppgjør avviste krav, påstander om ond tro og erstatningstvister.
 • Personlig skade: Rettssaker om ulykker, medisinsk feilbehandling og produktansvar.

Utover rettssaker, gir sivile advokater også juridisk rådgivning, dokumentutforming og gjennomgang, regeloverholdelse, veiledning om intellektuell eiendom, alternativ tvisteløsning og andre tjenester som spenner over ulike juridiske områder. Ring oss eller Whatsapp nå for en hastetime på + 971506531334 + 971558018669

Stadier av sivil søksmålsprosess

Sivil søksmålsprosedyre består av flere distinkte faser som bygger på hverandre:

1. Innledende kundemøte og saksgjennomgang

Først og fremst starter sivile rettssaker med en grundig forståelse av klientens side av tvisten under innledende saksgjennomgang og konsultasjoner. Erfarne advokater stiller strategiske spørsmål, gjennomgår bakgrunnsdokumenter og analyserer problemer for å gi solid juridisk rådgivning.

De bestemmer gyldigheten av påstander, sjansene for suksess, og begynner å formulere en overordnet case-teori og strategi basert på case meritter. Det er avgjørende for klienter å gi alle relevante detaljer på forhånd slik at advokater kan ta informerte avgjørelser når de forfølger rettssaker.

2. Bygge saken og innleveringer

Når en advokat bestemmer seg for å representere en klient i sivil lpåstand, begynner forberedelsesfasen før rettssaken. Dette innebærer aktiviteter som:

 • Inngående juridisk forskning på relevant vedtekterrettspraksisjuridiske doktriner og så videre
 • Utkastsinitial bønn og klager detaljering av den faktiske bakgrunnen, rettslige grunnlaget for krav, forsvar og rettsmidler som søkes
 • Samle fysisk bevis og dokumentert bevis
 • Identifisere passende ekspertvitner
 • Avhøre vitner for å forstå ulike perspektiver
 • Undersøkelse av motpartens forhold og argumenter

Riktig saksbygging og innlevering av forslag angir tonen for resten av rettssaken, så sivile advokater dedikerer betydelig innsats under forhåndsrettssaken.

3. Oppdagelsesfase

Oppdagelsesprosessen lar begge parter utveksle relevant informasjon og bevis om problemene i tvisten. Dyktige sivile advokater bruker oppdagelse for:

 • Avdekke belastende bevis
 • forståelse motstridende argumenter for bedre å motvirke dem
 • Analysere bevis for å bestemme bosetting potensiell

Vanlige oppdagelsesmetoder inkluderer skriftlige forespørsler om dokumentasjon forhør, sverget skrevet vitnesbyrd og avsetninger. Omfanget, tillatelsene og protokollene som er involvert avhenger i stor grad av jurisdiksjonens prosedyrelover.

Aggressiv representasjon under sofistikert oppdagelse kan gi strategisk fordeler. Det er en viktig prosessfase.

4. Oppgjør og forhandlinger

Ideelt sett løses sivile tvister gjennom gjensidig forhandling og godt laget bosetting avtaler mellom partene. Selv om alternativer som voldgift, mekling eller lov om samarbeid vinner gjennomslag, forblir utenrettslige forlik forhandlet av advokater populære alternativer.

Sivile advokater har spesialisert forhandlingskompetanse og erfaring med juridiske argumenter som gjør at de kan sikre seg maksimale fordeler for sine kunder. Rimelig bosetninger unngå også usikkerhet knyttet til langvarige rettssaker eller rettssaker ved jury.

Når det er sagt, krever kompliserte sivile saker med store summer eller straffer noen ganger domstolintervensjon når forhandlinger mislykkes.

5. Bevegelser og forberedelser før rettssaken

Etter hvert som rettssaker skrider frem, kan advokater sende inn viktige saker bevegelser før rettssaken på saker som:

 • Be om retten å avgjøre om visse bevis eller vitneforklaringer kan tas i bruk
 • Søker kortfattet dom eller avskjedigelse av problemer som allerede er avgjort
 • Ekskluderer skadelig informasjon eller vitner fra å påvirke retten

I tillegg forbereder de intenst argumenter, øver på klient og ekspert vitneforklaring, samle bevis og utstillinger, utarbeide et utkast til spørreskjema for valg av jury, sikre at domstolsfrister overholdes, og ta opp eventuelle anker eller endringer i siste liten.

Grundig pre-trial prep gir en markert fordel under rettssaker, så det er en viktig fase.

6. Rettssaken

Til tross for beste forliksinnsats, havner komplekse sivile tvister i rettssalen. Prosedyreadvokatens nivå på erfaring med prøvelser blir nå viktigst. Det er her de spesialiserte seg rettssaker ferdigheter kommer inn i bildet når de lidenskapelig argumenterer mot bevegelser, presenterer bevis, kryssforhører vitner, gir åpnings- og avsluttende uttalelser og mer.

Erfarne sivile advokater er mestere i å forenkle kronglete spørsmål til overbevisende fortellinger for dommere og juryer under rettssaker. De representerer energisk klienter mens de navigerer i komplekse prosedyreregler.

7. Rettssaker etter rettssak

Tvistene slutter ikke nødvendigvis når dommen er forkynt. Advokater etter rettssak analyserer dommen, kommuniserer utfall til klienter, gir råd om alternativer som anker hvis det er hensiktsmessig, og sikrer at klientens juridiske stilling er sikret etter domstolens avgjørelse.

Får lyd juridisk råd umiddelbart etter rettssaken kan utgjøre en stor forskjell for påfølgende strategier når man skal håndtere en ugunstig dom.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Hvordan topp siviladvokater legger til rette for UAE-tvisteløsning

Sivile rettssaker og utenrettslig tvisteløsning forblir i seg selv kompliserte. Kvalitet Advokater forblir uunnværlige i å formulere forhandlingsholdninger, knytte forlik, bygge rettssalargumenter, effektivt administrere oppdagelsesprosedyrer og gi råd om lokaliserte kompliser. Deres juridiske visdom destillerer komplekse sivilrettslige prosesser.

Profesjonelle UAE sivile advokater Du kan også gi støtte gjennom personlig veiledning, jevn kommunikasjon og oppriktig empati når du beskatter juridiske vanskeligheter. Deres mestring over konstitusjonelle prinsipper, etiske koder og sivilrettslige nyanser vedvarer uten sidestykke. Å finne og jobbe med pålitelige sivile advokater fra Emirati som har et fantastisk bransjerykte, effektiviserer derfor lovlig løsning av din sivile sak. Ring oss eller Whatsapp nå for en hastetime på + 971506531334 + 971558018669

Rull til toppen