Zákony proti daňovým podvodom a únikom v SAE

Spojené arabské emiráty zaujímajú dôrazný postoj proti daňovým podvodom a únikom prostredníctvom súboru federálnych zákonov, podľa ktorých je úmyselné nesprávne uvádzanie finančných informácií alebo vyhýbanie sa plateniu dlžných daní a poplatkov trestným činom. Cieľom týchto zákonov je zachovať integritu daňového systému Spojených arabských emirátov a zabrániť nezákonnému úsiliu zatajiť príjem, majetok alebo zdaniteľné transakcie pred úradmi. Porušovatelia môžu čeliť značným sankciám vrátane vysokých peňažných pokút, trestov odňatia slobody, potenciálnej deportácie pre cudzincov a ďalších trestov, ako sú zákaz cestovania alebo zabavenie akýchkoľvek finančných prostriedkov a majetku spojeného s daňovými trestnými činmi. Presadzovaním prísnych právnych dôsledkov sa Spojené arabské emiráty snažia zabrániť daňovým únikom a podvodom a zároveň podporovať transparentnosť a súlad s daňovými predpismi u všetkých jednotlivcov a podnikov pôsobiacich v Emirátoch. Tento nekompromisný prístup podčiarkuje dôležitosť, ktorá sa kladie na správnu daňovú správu a príjmy na financovanie verejných služieb.

Aké sú zákony týkajúce sa daňových únikov v SAE?

Daňové úniky sú v Spojených arabských emirátoch (SAE) závažným trestným činom, ktorý sa riadi komplexným právnym rámcom, ktorý stanovuje rôzne trestné činy a zodpovedajúce sankcie. Primárnym zákonom, ktorý rieši daňové úniky, je trestný zákonník Spojených arabských emirátov, ktorý konkrétne zakazuje úmyselné vyhýbanie sa daniam alebo poplatkom splatným federálnym alebo miestnym vládnym orgánom. Článok 336 Trestného zákona kriminalizuje takéto konanie, pričom zdôrazňuje záväzok krajiny zachovať spravodlivý a transparentný daňový systém.

Okrem toho federálny zákon č. 7 SAE z roku 2017 o daňových postupoch poskytuje podrobný právny rámec na riešenie trestných činov daňových únikov. Tento zákon sa vzťahuje na širokú škálu daňových trestných činov vrátane neregistrovania sa na príslušné dane, ako je napríklad daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebná daň, nepodanie presných daňových priznaní, zatajenie alebo zničenie záznamov, poskytnutie nepravdivých informácií a pomoc alebo uľahčenie daňových únikov iných.

Na účinný boj proti daňovým únikom SAE zaviedli rôzne opatrenia, ako je výmena informácií s inými krajinami, prísne požiadavky na podávanie správ a rozšírené postupy auditu a vyšetrovania. Tieto opatrenia umožňujú orgánom identifikovať a stíhať jednotlivcov alebo podniky zapojené do praktík daňových únikov. Spoločnosti a jednotlivci pôsobiaci v Spojených arabských emirátoch sú zo zákona povinní viesť presné záznamy, dodržiavať daňové zákony a predpisy a v prípade potreby vyhľadať odbornú radu na zabezpečenie dodržiavania predpisov. Nedodržanie týchto zákonných požiadaviek môže mať za následok prísne sankcie vrátane pokút a odňatia slobody, ako je uvedené v príslušných zákonoch.

Komplexný právny rámec SAE týkajúci sa daňových únikov podčiarkuje záväzok krajiny podporovať transparentný a spravodlivý daňový systém, podporovať hospodársky rast a chrániť verejné záujmy.

Aké sú sankcie za daňové úniky v SAE?

Spojené arabské emiráty zaviedli prísne tresty pre jednotlivcov alebo podniky uznané vinnými z trestných činov daňových únikov. Tieto sankcie sú uvedené v rôznych zákonoch vrátane trestného zákonníka Spojených arabských emirátov a federálneho zákona č. 7 z roku 2017 o daňových postupoch. Cieľom sankcií je zabrániť daňovým únikom a zabezpečiť dodržiavanie daňových zákonov a nariadení.

 1. väzenie: V závislosti od závažnosti trestného činu hrozí jednotlivcom odsúdeným za daňové úniky trest odňatia slobody v rozmedzí od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov. Podľa článku 336 trestného zákonníka Spojených arabských emirátov môže za úmyselné vyhýbanie sa daniam alebo poplatkom uložiť trest odňatia slobody na tri mesiace až tri roky.
 2. Pokuty: Za trestné činy krátenia dane sa udeľujú značné pokuty. Podľa trestného zákona sa môžu pokuty pohybovať od 5,000 100,000 do 1,360 27,200 AED (približne XNUMX XNUMX až XNUMX XNUMX USD) za úmyselné daňové úniky.
 3. Pokuty za konkrétne trestné činy podľa federálneho zákona č. 7 z roku 2017:
  • Ak sa v prípade potreby nezaregistrujete na daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebnú daň, môže vám byť uložená pokuta až 20,000 5,440 AED (XNUMX XNUMX USD).
  • Nepredloženie daňových priznaní alebo podanie nepresných priznaní môže viesť k pokute až 20,000 5,440 AED (XNUMX XNUMX USD) a/alebo odňatiu slobody až na jeden rok.
  • Úmyselné daňové úniky, ako napríklad zatajenie alebo zničenie záznamov alebo poskytnutie nepravdivých informácií, môžu mať za následok sankciu až do výšky trojnásobku sumy daňových únikov a/alebo trest odňatia slobody až na päť rokov.
  • Napomáhanie alebo uľahčovanie daňových únikov iných môže tiež viesť k trestom a uväzneniu.
 4. Ďalšie tresty: Okrem pokút a väzenia môžu jednotlivci alebo podniky uznaní vinnými z daňových únikov čeliť aj ďalším dôsledkom, ako je pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia, zaradenie na čiernu listinu štátnych zákaziek a zákaz cestovania.

Je dôležité poznamenať, že orgány Spojených arabských emirátov majú právomoc ukladať sankcie na základe konkrétnych okolností každého prípadu, pričom zohľadňujú faktory, ako je výška daňových únikov, trvanie trestného činu a úroveň spolupráce zo strany páchateľa. .

Prísne sankcie Spojených arabských emirátov za trestné činy spojené s daňovými únikmi odrážajú záväzok krajiny udržiavať spravodlivý a transparentný daňový systém a podporovať dodržiavanie daňových zákonov a nariadení.

Ako SAE riešia prípady cezhraničných daňových únikov?

Spojené arabské emiráty využívajú mnohostranný prístup k riešeniu prípadov cezhraničných daňových únikov, ktorý zahŕňa medzinárodnú spoluprácu, právne rámce a spoluprácu s globálnymi organizáciami. Po prvé, SAE podpísali rôzne medzinárodné dohody a dohovory, ktoré uľahčujú výmenu daňových informácií s inými krajinami. Patria sem bilaterálne daňové zmluvy a Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. Výmenou relevantných daňových údajov môžu Spojené arabské emiráty pomôcť pri vyšetrovaní a stíhaní prípadov daňových únikov, ktoré sa týkajú viacerých jurisdikcií.

Po druhé, Spojené arabské emiráty zaviedli silné domáce zákony na boj proti cezhraničným daňovým únikom. Federálny zákon č. 7 z roku 2017 o daňových postupoch obsahuje ustanovenia o zdieľaní informácií so zahraničnými daňovými úradmi a ukladaní sankcií za trestné činy spojené s daňovými únikmi, ktoré sa týkajú zahraničných jurisdikcií. Tento právny rámec umožňuje orgánom Spojených arabských emirátov konať proti jednotlivcom alebo subjektom používajúcim offshore účty, fiktívne spoločnosti alebo iné prostriedky na zatajenie zdaniteľného príjmu alebo majetku v zahraničí.

Okrem toho Spojené arabské emiráty prijali spoločný štandard vykazovania (CRS), medzinárodný rámec pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch medzi zúčastnenými krajinami. Toto opatrenie zvyšuje transparentnosť a sťažuje daňovým poplatníkom skrývanie zahraničných aktív a vyhýbanie sa daniam za hranicami.

Okrem toho SAE aktívne spolupracujú s medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely. Tieto partnerstvá umožňujú Spojeným arabským emirátom zosúladiť sa s celosvetovými osvedčenými postupmi, rozvíjať medzinárodné štandardy a efektívne koordinovať úsilie v boji proti cezhraničným daňovým únikom a nezákonným finančným tokom.

Hrozí v Dubaji väzenie za daňové úniky?

Áno, jednotlivci uznaní vinnými z daňových únikov v Dubaji môžu čeliť väzeniu ako trest podľa práva SAE. Trestný zákonník Spojených arabských emirátov a ďalšie príslušné daňové zákony, ako napríklad federálny zákon č. 7 z roku 2017 o daňových postupoch, uvádzajú potenciálne tresty odňatia slobody za trestné činy spojené s daňovými únikmi.

Podľa článku 336 trestného zákonníka SAE môže byť každý, kto sa úmyselne vyhýba plateniu daní alebo poplatkov splatných federálnej alebo miestnej vláde, uväznený na tri mesiace až tri roky. Okrem toho federálny zákon č. 7 z roku 2017 o daňových postupoch špecifikuje uväznenie ako potenciálny trest za určité trestné činy spojené s daňovými únikmi vrátane:

 1. Za nepodanie daňového priznania alebo podanie nepresného daňového priznania hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
 2. Úmyselné daňové úniky, ako je zatajovanie alebo ničenie záznamov alebo poskytovanie nepravdivých informácií, môžu viesť k trestu odňatia slobody až na päť rokov.
 3. Napomáhanie alebo uľahčovanie daňových únikov iných môže viesť aj k uväzneniu.

Je dôležité poznamenať, že dĺžka trestu odňatia slobody sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych okolností prípadu, ako je napríklad výška ušetrenej dane, dĺžka trvania trestného činu a úroveň spolupráce zo strany páchateľa.

Prejdite na začiatok