Podnecovanie nepokojov a poburujúcich trestných činov v SAE

Udržiavanie národnej bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnej stability má v Spojených arabských emirátoch (SAE) prvoradý význam. Krajina ako taká vytvorila komplexný právny rámec na riešenie krokov, ktoré ohrozujú tieto životne dôležité aspekty spoločnosti, vrátane podnecovania nepokojov a poburujúcich trestných činov. Zákony Spojených arabských emirátov sú navrhnuté tak, aby chránili záujmy národa a chránili práva a bezpečnosť jeho občanov a obyvateľov kriminalizáciou aktivít, ako je šírenie nepravdivých informácií, podnecovanie nenávisti, účasť na nepovolených protestoch alebo demonštráciách a zapájanie sa do iných činov, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok. alebo podkopať štátnu moc. Tieto zákony obsahujú prísne tresty pre tých, ktorí sú uznaní vinnými, čo odzrkadľuje neochvejný záväzok Spojených arabských emirátov presadzovať zákon a poriadok a zároveň zachovávať hodnoty, princípy a sociálnu súdržnosť krajiny.

Aká je právna definícia poburovania podľa zákonov SAE?

Koncept poburovania je jasne definovaný a riešený v rámci právneho systému SAE, čo odráža záväzok krajiny udržiavať národnú bezpečnosť a sociálnu stabilitu. Podľa trestného zákonníka Spojených arabských emirátov poburovanie zahŕňa celý rad trestných činov, ktoré zahŕňajú podnecovanie opozície alebo neposlušnosti voči štátnej autorite alebo pokus o podkopanie legitimity vlády.

Medzi poburujúce činy podľa práva SAE patrí propagácia ideológií, ktorých cieľom je zvrhnúť vládnuci systém, podnecovanie nenávisti voči štátu alebo jeho inštitúciám, verejné urážanie prezidenta, viceprezidenta alebo vládcov emirátov a šírenie nepravdivých informácií alebo fám, ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok. . Za poburujúce trestné činy sa navyše považuje účasť alebo organizovanie nepovolených protestov, demonštrácií alebo zhromaždení, ktoré by mohli narušiť verejnú bezpečnosť alebo ohroziť záujmy spoločnosti.

Právna definícia poburovania v SAE je komplexná a zahŕňa rôzne akcie, ktoré by mohli potenciálne destabilizovať sociálnu štruktúru krajiny alebo podkopať jej riadiace princípy. To odráža neochvejný postoj národa voči akýmkoľvek aktivitám, ktoré predstavujú hrozbu pre jeho národnú bezpečnosť, verejný poriadok a blahobyt jeho občanov a obyvateľov.

Aké činy alebo prejavy možno považovať za podnecovanie vzbury alebo poburujúcich trestných činov v SAE?

Zákony Spojených arabských emirátov definujú širokú škálu akcií a prejavov, ktoré možno považovať za poburujúce trestné činy alebo podnecovanie k poburovaniu. Tie obsahujú:

 1. Presadzovanie ideológií alebo presvedčení, ktorých cieľom je zvrhnúť vládnuci systém, podkopať štátne inštitúcie alebo spochybniť legitimitu vlády.
 2. Verejné urážanie alebo očierňovanie prezidenta, viceprezidenta, vládcov emirátov alebo členov Najvyššej rady rečou, písmom alebo inými prostriedkami.
 3. Šírenie nepravdivých informácií, fám alebo propagandy, ktorá by mohla ohroziť verejný poriadok, sociálnu stabilitu alebo záujmy štátu.
 4. Podnecovanie nenávisti, násilia alebo sektárskych nezhôd proti štátu, jeho inštitúciám alebo segmentom spoločnosti na základe faktorov, ako je náboženstvo, rasa alebo etnická príslušnosť.
 5. Účasť alebo organizovanie nepovolených protestov, demonštrácií alebo verejných zhromaždení, ktoré by mohli narušiť verejnú bezpečnosť alebo ohroziť záujmy spoločnosti.
 6. Publikovanie alebo šírenie materiálov, či už tlačených alebo online, ktoré propagujú poburujúce ideológie, podnecujú odpor proti štátu alebo obsahujú nepravdivé informácie, ktoré by mohli ohroziť národnú bezpečnosť.

Je dôležité poznamenať, že zákony SAE o poburovaní sú komplexné a môžu zahŕňať širokú škálu akcií a prejavov, online aj offline, o ktorých sa predpokladá, že ohrozujú stabilitu, bezpečnosť alebo sociálnu súdržnosť krajiny.

Aké sú tresty za zločiny súvisiace s poburovaním v SAE?

Spojené arabské emiráty zaujímajú prísny postoj proti zločinom súvisiacim s poburovaním a ukladajú prísne tresty tým, ktorí sú uznaní vinnými z takýchto trestných činov. Pokuty sú uvedené v trestnom zákonníku Spojených arabských emirátov a ďalších príslušných zákonoch, ako je federálny zákon č. 5 z roku 2012 o boji proti počítačovej kriminalite.

 1. väzenie: V závislosti od povahy a závažnosti trestného činu môžu osoby odsúdené za trestné činy súvisiace s poburovaním čeliť dlhým trestom odňatia slobody. Podľa článku 183 Trestného zákonníka Spojených arabských emirátov každý, kto založí, riadi alebo sa pripojí k organizácii zameranej na zvrhnutie vlády alebo podkopanie systému riadenia štátu, môže byť odsúdený na doživotie alebo dočasný trest odňatia slobody v trvaní najmenej 10 rokov.
 2. Trest smrti: V niektorých mimoriadne závažných prípadoch, ako sú tie, ktoré zahŕňajú násilné činy alebo terorizmus v mene poburovania, môže byť uložený trest smrti. V článku 180 Trestného zákona sa uvádza, že každý, kto bude uznaný vinným zo spáchania činu poburovania, ktorý má za následok smrť inej osoby, môže čeliť trestu smrti.
 3. Pokuty: Okrem trestu odňatia slobody alebo namiesto neho možno uložiť značné pokuty. Napríklad článok 183 Trestného zákona stanovuje pokutu v určitom rozsahu pre každého, kto verejne urazí prezidenta, viceprezidenta alebo vládcov emirátov.
 4. Deportácia: Občania, ktorí nie sú občanmi SAE, odsúdení za zločiny súvisiace s poburovaním môžu čeliť deportácii z krajiny, okrem iných trestov, ako je väzenie a pokuty.
 5. Tresty za počítačovú kriminalitu: Federálny zákon č. 5 z roku 2012 o boji proti počítačovej kriminalite uvádza konkrétne tresty za trestné činy súvisiace s poburovaním spáchané elektronickými prostriedkami, vrátane dočasného väzenia a pokút.

Je dôležité poznamenať, že orgány SAE majú právomoc ukladať primerané tresty na základe konkrétnych okolností každého prípadu, pričom zohľadňujú také faktory, ako je závažnosť trestného činu, potenciálny vplyv na národnú bezpečnosť a verejný poriadok a individuálne úroveň zapojenia alebo zámeru.

Ako zákony Spojených arabských emirátov rozlišujú medzi kritikou/disentom a poburskými aktivitami?

Kritika/NesúhlasPoburujúce aktivity
Vyjadrené mierovými, zákonnými a nenásilnými prostriedkamiSpochybňovanie legitimity vlády
Vyjadrovanie názorov, upozorňovanie na obavy alebo zapájanie sa do zdvorilých debát o veciach verejného záujmuPresadzovanie ideológií zameraných na zvrhnutie vládnuceho systému
Všeobecne chránené ako sloboda prejavu, pokiaľ nepodnecuje nenávisť alebo násiliePodnecovanie násilia, sektárskych nezhôd alebo nenávisti
Prispievať k rastu a rozvoju spoločnostiŠírenie nepravdivých informácií, ktoré by mohli ohroziť národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok
Povolené v medziach zákonaPovažované za nezákonné a trestné podľa zákonov SAE
Úrady vyhodnotili zámer, kontext a potenciálny vplyvPredstavuje hrozbu pre stabilitu a sociálnu súdržnosť krajiny

Orgány Spojených arabských emirátov rozlišujú medzi legitímnymi formami kritiky alebo nesúhlasu, ktoré sú vo všeobecnosti tolerované, a poburskými aktivitami, ktoré sú považované za nezákonné a podliehajú právnym krokom a primeraným trestom. Kľúčovými faktormi sú zámer, kontext a potenciálny vplyv predmetných činov alebo prejavov, ako aj to, či prekračujú hranicu podnecovania násilia, podkopávania štátnych inštitúcií alebo ohrozovania národnej bezpečnosti a verejného poriadku.

Akú úlohu zohráva úmysel pri určovaní, či niečí čin predstavuje vzburu?

Zámer zohráva kľúčovú úlohu pri určovaní, či činy alebo prejav jednotlivca predstavujú vzburu podľa zákonov SAE. Orgány posudzujú základný zámer akcií alebo vyhlásení, aby rozlišovali medzi legitímnou kritikou alebo nesúhlasom a protiburskými aktivitami, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť a verejný poriadok.

Ak sa zámer považuje za pokojné vyjadrenie názorov, vyjadrenie obáv alebo zapojenie sa do zdvorilých diskusií o veciach verejného záujmu, vo všeobecnosti sa to nepovažuje za vzburu. Ak je však zámerom podnecovať násilie, propagovať ideológie zamerané na zvrhnutie vlády alebo podkopať štátne inštitúcie a sociálnu stabilitu, možno to klasifikovať ako poburujúci trestný čin.

Okrem toho sa berie do úvahy aj kontext a potenciálny vplyv akcií alebo reči. Aj keď zámer nie je vyslovene poburujúci, ak by činy alebo vyhlásenia mohli viesť k verejným nepokojom, sektárskym nezhodám alebo podkopávaniu národnej bezpečnosti, môžu byť podľa zákonov SAE stále považované za poburujúce aktivity.

Existujú v zákonoch Spojených arabských emirátov osobitné ustanovenia týkajúce sa poburovania spáchaného prostredníctvom médií, online platforiem alebo publikácií?

Áno, zákony SAE majú špecifické ustanovenia týkajúce sa trestných činov súvisiacich s poburovaním spáchaných prostredníctvom médií, online platforiem alebo publikácií. Orgány uznávajú, že tieto kanály môžu byť zneužité na šírenie poburujúceho obsahu alebo podnecovanie nepokojov. Federálny zákon č. 5 SAE z roku 2012 o boji proti počítačovej kriminalite uvádza tresty za trestné činy súvisiace s poburovaním spáchané elektronickými prostriedkami, ako je dočasné väzenie a pokuty v rozmedzí od 250,000 68,000 AED (1,000,000 272,000 USD) do XNUMX XNUMX XNUMX AED (XNUMX USD).

Trestný zákonník Spojených arabských emirátov a ďalšie príslušné zákony sa navyše vzťahujú aj na poburujúce aktivity zahŕňajúce tradičné médiá, publikácie alebo verejné zhromaždenia. Tresty môžu zahŕňať uväznenie, vysoké pokuty a dokonca aj deportáciu pre štátnych príslušníkov iných krajín ako SAE odsúdených za takéto trestné činy.

Prejdite na začiatok