Due Diligence a vyšetrovanie pozadia

vykonávajúci dôkladnú povinnú starostlivosť a vyšetrovanie pozadia je kľúčovou súčasťou informovaného rozhodovania v rôznych obchodných, právnych a medziľudských kontextoch. Táto komplexná príručka obsahuje kľúčové definície, ciele, techniky, zdroje, metódy analýzy, aplikácie, výhody, najlepšie postupy, nástroje a zdroje súvisiace s procesom náležitej starostlivosti.

Čo je to due diligence?

 • Vďaka pracovitosti sa týka starostlivého skúmania a overovania informácií pred podpisom právnych zmlúv, uzatváraním obchodných dohôd, uskutočňovaním investícií alebo partnerstiev, prijímaním kandidátov a inými zásadnými rozhodnutiami.
 • Zahŕňa a rozsah previerok, výskumu, auditov a hodnotení rizík zamerané na odhaľovanie potenciálnych problémov, záväzkov alebo vystavení riziku, vrátane hodnotenia osvedčených postupov pri vymáhaní pohľadávok pri hodnotení potenciálnych obchodných partnerov alebo akvizičných cieľov.
 • Due diligence presahuje rámec základných previerok zahrnúť prísnejšie kontroly finančných, právnych, prevádzkových, reputačných, regulačných a iných oblastí, ako sú potenciálne činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí, ktoré si vyžadujú právnik pre pranie špinavých peňazí.
 • Tento proces umožňuje zainteresovaným stranám potvrdiť fakty, overiť poskytnuté informácie a získať hlbší prehľad o podniku alebo jednotlivcovi pred nadviazaním vzťahov alebo dokončením transakcií.
 • Primeraná náležitá starostlivosť je rozhodujúca pre zmierňovanie rizík, predchádzanie stratám, zabezpečenie dodržiavania predpisova prijímanie strategických rozhodnutí na základe presných a komplexných informácií.

Ciele vyšetrovania due diligence

 • Overiť informácie ktoré poskytujú spoločnosti a kandidáti
 • Odhaľte neodhalené problémy ako sú súdne spory, porušenia predpisov, finančné problémy
 • Identifikujte rizikové faktory a varovné signály na začiatku, vrátane potenciálnych rizík na pracovisku, ktoré by mohli viesť k Príklady odmeňovania pracovníkov ako zranenia chrbta z nesprávneho zdvíhania.
 • Vyhodnoťte schopnosti, stabilitu a životaschopnosť partnerov
 • Overte si poverenia, kvalifikáciu a záznamy jednotlivcov
 • Chráňte povesť a predchádzajte právnej zodpovednosti
 • Spĺňať regulačné požiadavky pre AML, KYC atď.
 • Podpora investícií, náboru a strategických rozhodnutí
1 due diligence vyšetrovania
2 due diligence
3 súdny spor finančný problém

Typy náležitej starostlivosti

 • Finančná a prevádzková due diligence
 • Previerky pozadia a referenčné kontroly
 • Reputačné due diligence a monitoring médií
 • Kontroly súladu a regulačný skríning
 • Hodnotenie rizík partnerov a predajcov tretími stranami
 • Forenzné vyšetrovanie podvodov a pochybení

Odborníci v tomto odvetví prispôsobujú rozsah na základe konkrétnych typov transakcií a potrieb rozhodnutí. Príklady oblastí zamerania zahŕňajú:

 • Fúzie a akvizície na strane nákupu/predaja
 • Obchody so súkromným kapitálom a rizikovým kapitálom
 • Investície do komerčných nehnuteľností
 • Prijímanie vysoko rizikových klientov alebo predajcov
 • Skríning partnera v spoločných podnikoch
 • C-suite a vedenie najme
 • Úlohy dôveryhodných poradcov

Techniky a zdroje due diligence

Komplexná due diligence využíva online vyšetrovacie nástroje aj offline zdroje informácií v kombinácii s ľudskou analýzou a odbornými znalosťami.

Vyhľadávanie verejných záznamov

 • Súdne podania, rozsudky a súdne spory
 • Podania UCC na identifikáciu dlhov a pôžičiek
 • Vlastníctvo nehnuteľností a záložné práva k nehnuteľnostiam
 • Firemné záznamy – založenia, hypotéky, ochranné známky
 • Konkurzné konanie a daňové záložné práva
 • Záznamy o manželstve/rozvode

Prístup k databáze

 • Kreditné správy od Experian, Equifax, Transunion
 • Trestné odsúdenia a status sexuálnych delikventov
 • História občianskych súdnych sporov
 • Profesijné licencie stav a disciplinárne záznamy
 • Záznamy o motorových vozidlách
 • Utility záznamy – história adries
 • Záznamy o úmrtí / podania o dedičstve

Analýza finančných informácií

 • Historická účtovná závierka
 • Nezávislé audítorské správy
 • Analýza kľúčových financií pomery a trendy
 • Preskúmanie prevádzkových rozpočtov
 • Predpoklady predpovedania a modely
 • Tabuľky veľkých písmen
 • Úverové správy a rizikové ratingy
 • Údaje o histórii platieb

Online vyšetrovania

 • Monitorovanie na sociálnych sieťach – sentiment, správanie, vzťahy
 • Registrácia domén prepojenie jednotlivcov a firiem
 • Tmavý webový dohľad na únik údajov
 • Analýza stránok s výsledkami vyhľadávacieho nástroja (SERP).
 • Recenzia stránok elektronického obchodu a mobilných aplikácií

Identifikácia červenej vlajky

Včasné odhalenie varovných signálov umožňuje zainteresovaným stranám zmierniť riziká prostredníctvom prispôsobených procesov povinnej starostlivosti.

Finančné červené vlajky

 • Slabá likvidita, nadmerné zadlženie, nekonzistentnosť
 • Neskoré alebo neexistujúce finančné výkazníctvo
 • Vysoké pohľadávky, nízke marže, chýbajúce aktíva
 • Zhoršené názory alebo rady audítora

Problémy s vedením a vlastníctvom

 • Diskvalifikovaní riaditelia alebo „červení“ akcionári
 • História neúspešných podnikov alebo bankrotov
 • Nepriehľadné, zložité právne štruktúry
 • Nedostatok plánovania nástupníctva

Regulačné faktory a faktory zhody

 • Predchádzajúce sankcie, súdne spory alebo príkazy na získanie súhlasu
 • Nesúlad s licenčnými protokolmi a protokolmi zabezpečenia údajov
 • Nedostatky GDPR, porušovanie životného prostredia
 • Expozícia v prísne regulovaných sektoroch

Indikátory reputačného rizika

 • Zvýšená miera odchodu zákazníkov
 • Negativita sociálnych médií a PR krízy
 • Slabá spokojnosť zamestnancov
 • Náhle zmeny v skóre ratingových agentúr

Aplikácie náležitej starostlivosti

Due diligence hrá kľúčovú úlohu vo viacerých funkciách a procesoch:

Fúzie a akvizície

 • Vystavenie sa riziku, oceňovanie obchodov, páky na vytváranie hodnoty
 • Zosúladenie kultúry, riziká zachovania, plánovanie integrácie
 • Zmiernenie súdnych sporov po zlúčení

Hodnotenie dodávateľov a dodávateľov

 • Finančná udržateľnosť, kvalita výroby a škálovateľnosť
 • Kybernetická bezpečnosť, dodržiavanie predpisov a regulačné postupy
 • Plánovanie kontinuity podnikania, poistné krytie

Skríning klientov a partnerov

 • Požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí (AML) pre pravidlá Poznaj svojho zákazníka (KYC).
 • Kontrola zoznamu sankcií – pripojenia SDN, PEP
 • Nepriaznivé súdne spory a opatrenia na presadzovanie práva

Prenájom talentov

 • Previerky zamestnancov, história zamestnania
 • Referenčné kontroly od bývalých nadriadených
 • Overovanie dokladov o vzdelaní

Ďalšie aplikácie

 • Nové rozhodnutia o vstupe na trh a analýza rizika krajiny
 • Bezpečnosť výrobkov a prevencia zodpovednosti
 • Príprava na krízu a komunikácia
 • Ochrana duševného vlastníctva

Osvedčené postupy due diligence

Dodržiavanie základných štandardov pomáha zabezpečiť hladké a úspešné due diligence:

Zabezpečte transparentnosť a súhlas

 • Vopred načrtnite proces, rozsah dopytu a metódy
 • Zachovajte dôvernosť a súkromie údajov prostredníctvom zabezpečených kanálov
 • Vopred získajte potrebné písomné súhlasy

Zamestnávajte multidisciplinárne tímy

 • Finanční a právni experti, súdni účtovníci
 • IT infraštruktúra a personál dodržiavania predpisov
 • Externí konzultanti due diligence
 • Miestni obchodní partneri a poradcovia

Prijmite rámce analýzy založené na riziku

 • Zvážte kvantitatívne metriky a kvalitatívne ukazovatele
 • Zahrňte pravdepodobnosť, obchodný dopad, pravdepodobnosť odhalenia
 • Priebežne aktualizujte hodnotenia

Prispôsobte úroveň a zameranie recenzie

 • Použite metódy bodovania rizika viazané na hodnotu vzťahu alebo transakcie
 • Zamerajte sa na vyššiu kontrolu investícií v dolároch alebo nových geografických oblastiach

Využite iteračný prístup

 • Začnite s skríningom jadra, rozšírte na komplexné, ako je zaručené
 • Ponorte sa do konkrétnych oblastí, ktoré si vyžadujú objasnenie

Výhody náležitej starostlivosti

Kým due diligence zahŕňa značné investície času a zdrojov, dlhodobé výnosy prevažujú nad nákladmi. Medzi hlavné výhody patrí:

Zmierňovanie rizika

 • Nižšia pravdepodobnosť výskytu nežiaducich udalostí
 • Rýchlejšie časy odozvy na riešenie problémov
 • Minimalizované právne, finančné a reputačné záväzky

Informované strategické rozhodnutia

 • Štatistiky na spresnenie výberu cieľa, ocenenia a zmluvných podmienok
 • Identifikované páky na vytváranie hodnôt, synergie výnosov
 • Zosúladené vízie medzi partnermi pri fúzii

** Budovanie dôvery a vzťahov**

 • Dôvera vo finančnú situáciu a schopnosti
 • Zdieľané očakávania transparentnosti
 • Základ pre úspešné integrácie

Súlad s predpismi

 • Dodržiavanie právnych a priemyselných predpisov
 • Vyhýbanie sa pokutám, súdnym sporom a zrušeniu licencie

Prevencia kríz

 • Proaktívne riešenie hrozieb
 • Vypracovanie plánov reakcie na nepredvídané udalosti
 • Zachovanie kontinuity podnikania

Zdroje a riešenia due diligence

Rôzni poskytovatelia služieb ponúkajú softvérové ​​platformy, vyšetrovacie nástroje, databázy a poradenskú podporu pre procesy due diligence:

Softvér

 • Cloudové virtuálne dátové miestnosti od firiem ako Datasite a SecureDocs
 • Systémy koordinácie projektov due diligence – DealCloud DD, Cognevo
 • Riadiace panely monitorovania rizík od spoločnosti MetricStream, RSA Archer

Siete profesionálnych služieb

 • „Veľká štvorka“ audítorských a poradenských firiem – Deloitte, PwC, KPMG, EY
 • Boutique due diligence obchody – CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
 • Súkromní vyšetrovací partneri z celého sveta

Informačné a spravodajské databázy

 • Nepriaznivé mediálne upozornenia, regulačné podania, vynucovacie opatrenia
 • Údaje o politicky exponovaných osobách, zoznamy sankcionovaných subjektov
 • Miestne a medzinárodné obchodné registre

Priemyselné združenia

 • Globálna vyšetrovacia sieť
 • Medzinárodná organizácia due Diligence
 • Zámorská bezpečnostná poradná rada (OSAC)

4 finančnej a prevádzkovej due diligence
5 označení červenej vlajky
6 včasné odhalenie červených zástav

Kľúčové jedlá

 • Due diligence zahŕňa previerky zamerané na odhalenie rizík pred dôležitými rozhodnutiami
 • Medzi ciele patrí overenie informácií, identifikácia problémov, možnosti benchmarkingu
 • Bežné techniky zahŕňajú vyhľadávanie verejných záznamov, vlastné overovanie, finančné analýzy
 • Včasné rozpoznanie varovných signálov umožňuje zníženie rizika prostredníctvom procesov starostlivosti
 • Due diligence hrá rozhodujúcu úlohu v strategických funkciách, ako sú fúzie a akvizície, výber dodávateľov, nábor
 • Medzi výhody patria informované rozhodnutia, znižovanie rizika, budovanie vzťahov a dodržiavanie predpisov
 • Dodržiavanie osvedčených postupov zabezpečuje efektívne a vysokokvalitné vykonávanie due diligence

S potenciálom priniesť transformačné vzostupy v prevádzkových, právnych a finančných oblastiach, vďaka návratnosti investícií do due diligence sa náklady oplatí. Využitie najnovších nástrojov a techník pri súčasnom dodržiavaní základných štandardov umožňuje organizáciám maximalizovať hodnotu.

Často kladené otázky týkajúce sa náležitej starostlivosti

Na aké kľúčové oblasti sa zameriava finančné a prevádzkové due diligence?

Kľúčové oblasti zahŕňajú analýzu historických finančných výkazov, hodnotenie kvality výnosov, optimalizáciu pracovného kapitálu, kontrolu prognostického modelu, benchmarking, návštevy na mieste, analýzu zásob, hodnotenie IT infraštruktúry a potvrdenie primeranosti poistenia.

Ako due diligence vytvára hodnotu pri fúziách a akvizíciách?

Due diligence umožňuje kupujúcim overiť nároky predajcu, identifikovať páky na vytváranie hodnôt, ako je rozšírenie výnosov a nákladové synergie, posilniť vyjednávacie pozície, spresniť ceny, urýchliť integráciu po uzavretí a minimalizovať nepriaznivé prekvapenia alebo problémy.

Aké techniky pomáhajú vyšetrovať riziká podvodu prostredníctvom náležitej starostlivosti?

Nástroje ako forenzné účtovníctvo, detekcia anomálií, prekvapivé audity, štatistické metódy vzorkovania, analytika, dôverné horúce linky a analýza správania pomáhajú posúdiť pravdepodobnosť podvodu. Previerky vedenia, hodnotenie stimulov a pohovory s informátormi poskytujú ďalšie signály.

Prečo je pri prijímaní partnerov tretích strán dôležitá náležitá starostlivosť?

Preskúmanie finančnej udržateľnosti, rámcov zhody, bezpečnostných protokolov, plánov kontinuity podnikania a poistného krytia umožňuje organizáciám merať vlastné riziká v sieťach predajcov a dodávateľov na základe robustných kritérií.

Aké zdroje sú dostupné pre medzinárodné previerky?

Špecializované vyšetrovacie firmy udržiavajú globálne databázy, prístup k záznamom v rámci krajiny, možnosti viacjazyčného výskumu a priamo na mieste spolupracujú s lokálnymi partnermi, aby získali medzinárodné previerky zahŕňajúce preskúmanie súdnych sporov, overovanie poverení, monitorovanie médií a regulačné previerky.

Pre naliehavé hovory a WhatsApp + 971506531334 + 971558018669

Prejdite na začiatok