Zákony a publikácie o únosoch a únosoch v Spojených arabských emirátoch

Únos a únos sú podľa zákonov Spojených arabských emirátov závažné trestné činy, pretože porušujú základné právo jednotlivca na slobodu a osobnú bezpečnosť. Federálny zákon Spojených arabských emirátov č. 3 z roku 1987 o trestnom zákonníku uvádza špecifické definície, klasifikácie a tresty súvisiace s týmito zločinmi. Krajina zaujíma prísny postoj voči takýmto trestným činom s cieľom chrániť svojich občanov a obyvateľov pred traumou a potenciálnou ujmou spojenou s nezákonným uväznením alebo prepravou proti vlastnej vôli. Pochopenie právnych dôsledkov únosu a únosu je kľúčové pre udržanie bezpečného prostredia a dodržiavanie zásad právneho štátu v rámci rôznych komunít SAE.

Aká je právna definícia únosu v SAE?

Podľa článku 347 federálneho zákona SAE č. 3 z roku 1987 o trestnom zákonníku je únos definovaný ako akt zatknutia, zadržania alebo zbavenia osobnej slobody bez právneho opodstatnenia. Zákon špecifikuje, že k tomuto nezákonnému pozbaveniu slobody môže dôjsť použitím sily, podvodu alebo hrozby bez ohľadu na dĺžku trvania alebo prostriedky použité na vykonanie činu.

Právna definícia únosu v SAE zahŕňa širokú škálu scenárov a okolností. Zahŕňa násilné únosy alebo obmedzovanie jednotlivca proti jeho vôli, ako aj jeho nalákanie alebo oklamanie do situácie, keď je zbavený slobody. Použitie fyzickej sily, nátlaku alebo psychologickej manipulácie na obmedzenie pohybu alebo slobody osoby sa podľa zákonov SAE kvalifikuje ako únos. Trestný čin únosu je úplný bez ohľadu na to, či je obeť premiestnená na iné miesto alebo držaná na rovnakom mieste, pokiaľ je jej osobná sloboda nezákonne obmedzená.

Aké sú rôzne druhy trestných činov únosov, ktoré uznáva právo SAE?

Trestný zákonník Spojených arabských emirátov uznáva a kategorizuje trestné činy únosov do rôznych typov na základe konkrétnych faktorov a okolností. Tu sú rôzne typy trestných činov únosov podľa práva SAE:

 • Jednoduchý únos: Ide o základný akt, ktorým je nezákonné zbavenie slobody osoby násilím, podvodom alebo hrozbou bez akýchkoľvek ďalších priťažujúcich okolností.
 • Závažný únos: Tento typ zahŕňa únos sprevádzaný priťažujúcimi faktormi, ako je použitie násilia, mučenia alebo fyzického ublíženia obeti alebo zapojenie viacerých páchateľov.
 • Únos pre Ransoma: K tomuto zločinu dochádza, keď je únos vykonaný s úmyslom získať výkupné alebo inú formu finančného alebo materiálneho zisku výmenou za prepustenie obete.
 • Rodičovský únos: Ide o to, že jeden rodič nezákonne odoberie alebo podrží svoje dieťa z opatery alebo starostlivosti druhého rodiča, čím sa druhý rodič pozbaví jeho zákonných práv na dieťa.
 • Únos maloletých: Týka sa to únosov detí alebo maloletých, ktoré sa vzhľadom na zraniteľnosť obetí považujú za obzvlášť závažný trestný čin.
 • Únosy verejných činiteľov alebo diplomatov: Únos vládnych úradníkov, diplomatov alebo iných osôb s oficiálnym štatútom sa podľa práva SAE považuje za samostatný a závažný trestný čin.

Každý typ trestného činu únosu môže mať rôzne tresty a tresty, pričom najzávažnejšie dôsledky sú vyhradené pre prípady zahŕňajúce priťažujúce faktory, násilie alebo zameranie sa na zraniteľné osoby, ako sú deti alebo úradníci.

Aký je rozdiel medzi trestnými činmi únosu a únosu v SAE?

Aj keď sú únosy a únosy súvisiace trestné činy, podľa práva SAE medzi nimi existujú určité kľúčové rozdiely. Tu je tabuľka, ktorá zdôrazňuje rozdiely:

Aspektúnosúnos
DefiníciaNezákonné pozbavenie osobnej slobody násilím, podvodom alebo hrozbouNezákonné prevzatie alebo premiestnenie osoby z jedného miesta na druhé proti jej vôli
PohybNevyžaduje saZahŕňa pohyb alebo prepravu obete
TrvanieMôže trvať ľubovoľne, aj dočasneČasto to znamená dlhšie obdobie zadržania alebo zadržania
ÚmyselMôže to byť na rôzne účely vrátane výkupného, ​​ublíženia alebo nátlakuČasto sa spája s konkrétnymi zámermi, ako je branie rukojemníkov, sexuálne vykorisťovanie alebo nezákonné zadržiavanie
Vek obetePlatí pre obete akéhokoľvek vekuNiektoré ustanovenia sa osobitne zaoberajú únosmi maloletých alebo detí
sankcieTresty sa môžu líšiť v závislosti od priťažujúcich faktorov, postavenia obete a okolnostíZvyčajne sa ukladajú tvrdšie tresty ako jednoduchý únos, najmä v prípadoch týkajúcich sa neplnoletých osôb alebo sexuálneho vykorisťovania

Je dôležité poznamenať, že hoci trestný zákonník Spojených arabských emirátov rozlišuje medzi únosom a únosom, tieto trestné činy sa často prekrývajú alebo sa vyskytujú súbežne. Napríklad únos môže zahŕňať počiatočný akt únosu pred premiestnením alebo transportom obete. Konkrétne obvinenia a tresty sa určujú na základe okolností každého prípadu a príslušných ustanovení zákona.

Aké opatrenia zabraňujú trestným činom únosov a únosov v SAE?

Spojené arabské emiráty zaviedli rôzne opatrenia na prevenciu a boj proti trestným činom únosov a únosov v rámci svojich hraníc. Tu sú niektoré z kľúčových opatrení:

 • Prísne zákony a tresty: Spojené arabské emiráty majú zavedené prísne zákony, ktoré ukladajú prísne tresty za únosy a únosy vrátane zdĺhavých trestov odňatia slobody a pokút. Tieto prísne tresty slúžia ako odstrašujúci prostriedok proti takýmto zločinom.
 • Komplexné presadzovanie práva: Orgány SAE na presadzovanie práva, ako sú polícia a bezpečnostné sily, sú dobre vyškolené a vybavené na to, aby dokázali rýchlo a efektívne reagovať na prípady únosov a únosov.
 • Pokročilý dohľad a monitorovanie: Krajina investovala do pokročilých sledovacích systémov vrátane CCTV kamier a monitorovacej technológie na sledovanie a zadržanie páchateľov únosov a únosov.
 • Kampane na zvýšenie povedomia verejnosti: Vláda Spojených arabských emirátov a príslušné orgány pravidelne vedú kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti s cieľom vzdelávať občanov a obyvateľov o rizikách a preventívnych opatreniach súvisiacich s únosmi a únosmi.
 • Medzinárodná spolupráca: Spojené arabské emiráty aktívne spolupracujú s medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní a organizáciami v boji proti cezhraničným prípadom únosov a únosov, ako aj na uľahčení bezpečného návratu obetí.
 • Služby podpory obetí: Spojené arabské emiráty poskytujú podporné služby a zdroje obetiam únosov a únosov vrátane poradenstva, právnej pomoci a rehabilitačných programov.
 • Cestovné poradenstvo a bezpečnostné opatrenia: Vláda vydáva cestovné odporúčania a bezpečnostné usmernenia pre občanov a obyvateľov, najmä pri návšteve vysoko rizikových oblastí alebo krajín, aby zvýšila informovanosť a podporila preventívne opatrenia.
 • Zapojenie do komunity: Orgány činné v trestnom konaní úzko spolupracujú s miestnymi komunitami, aby podporili ostražitosť, nahlasovanie podozrivých aktivít a spoluprácu pri predchádzaní a riešení prípadov únosov a únosov.

Implementáciou týchto komplexných opatrení sa Spojené arabské emiráty snažia vytvoriť bezpečné prostredie a odradiť jednotlivcov od zapojenia sa do takýchto ohavných zločinov, čím v konečnom dôsledku ochránia bezpečnosť a blaho svojich občanov a obyvateľov.

Aké sú tresty za únos v SAE?

Únos sa v Spojených arabských emirátoch považuje za závažný trestný čin a tresty za takéto trestné činy sú uvedené vo federálnom zákone č. 31 z roku 2021 o vydávaní zákonov o trestných činoch a trestoch. Trest za únos sa líši v závislosti od okolností a konkrétnych faktorov zahrnutých v prípade.

Podľa článku 347 trestného zákonníka Spojených arabských emirátov je základným trestom za únos trest odňatia slobody na dobu nepresahujúcu päť rokov. Ak však únos zahŕňa priťažujúce okolnosti, ako je použitie násilia, hrozby alebo podvodu, trest môže byť výrazne prísnejší. V takýchto prípadoch môže páchateľovi hroziť trest odňatia slobody až na desať rokov, a ak únos skončí smrťou obete, trestom môže byť doživotie alebo dokonca trest smrti.

Navyše, ak sa únos týka neplnoletej osoby (do 18 rokov) alebo osoby so zdravotným postihnutím, trest je ešte prísnejší. V článku 348 Trestného zákona SAE sa uvádza, že únos maloletého alebo osoby so zdravotným postihnutím sa trestá odňatím slobody na najmenej sedem rokov. Ak únos vedie k smrti obete, páchateľovi hrozí doživotie alebo trest smrti.

Orgány sa zaviazali zaistiť bezpečnosť a ochranu všetkých jednotlivcov v krajine a akákoľvek forma únosu alebo únosu sa považuje za závažný trestný čin. Okrem zákonných trestov môžu osoby usvedčené z únosu čeliť aj ďalším následkom, ako je deportácia pre občanov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi SAE, a konfiškácia akéhokoľvek majetku alebo majetku súvisiaceho s trestným činom.

Aké sú právne dôsledky rodičovského únosu v SAE?

Spojené arabské emiráty majú špecifické zákony týkajúce sa rodičovského únosu, ktorý sa považuje za trestný čin odlišný od všeobecných prípadov únosov detí. Rodičovský únos sa riadi ustanoveniami federálneho zákona č. 28 z roku 2005 o osobnom stave. Podľa tohto zákona je rodičovský únos definovaný ako situácia, keď jeden rodič vezme alebo zadrží dieťa v rozpore s opatrovníckymi právami druhého rodiča. Dôsledky takéhoto konania môžu byť vážne.

Po prvé, rodič, ktorý sa previnil, môže čeliť trestnému stíhaniu za rodičovský únos. V článku 349 trestného zákonníka SAE sa uvádza, že rodič, ktorý unesie alebo ukryje svoje dieťa zákonnému opatrovníkovi, môže byť potrestaný odňatím slobody až na dva roky a peňažným trestom. Okrem toho môžu súdy SAE vydať príkazy na okamžité vrátenie dieťaťa zákonnému opatrovníkovi. Nedodržanie takýchto príkazov môže mať za následok ďalšie právne následky vrátane potenciálneho uväznenia alebo pokút za pohŕdanie súdom.

V prípadoch rodičovských únosov zahŕňajúcich medzinárodné prvky SAE dodržiavajú zásady Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. Súdy môžu nariadiť návrat dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu, ak sa zistí, že únos je v rozpore s ustanoveniami dohovoru.

Aké sú tresty za trestné činy únosov detí v SAE?

Únos detí je v Spojených arabských emirátoch závažným trestným činom, ktorý sa podľa zákona trestá prísnymi trestami. Podľa článku 348 trestného zákonníka Spojených arabských emirátov sa únos maloletého (mladšieho ako 18 rokov) trestá odňatím slobody na minimálne sedem rokov. Ak bude následkom únosu smrť dieťaťa, páchateľovi hrozí doživotné väzenie alebo trest smrti.

Okrem toho môžu byť odsúdení za únosy detí vystavení vysokým pokutám, konfiškácii majetku a deportácii pre občanov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi SAE. Spojené arabské emiráty prijímajú prístup nulovej tolerancie voči zločinom na deťoch, čo odráža ich záväzok chrániť bezpečnosť a blaho neplnoletých.

Aká podpora je dostupná pre obete únosu a ich rodiny v SAE?

Spojené arabské emiráty si uvedomujú traumatický dopad únosu na obete a ich rodiny. Ako také sú k dispozícii rôzne podporné služby a zdroje, ktoré im pomôžu počas a po takýchto skúškach.

Po prvé, orgány SAE uprednostňujú bezpečnosť a blaho obetí únosov. Orgány činné v trestnom konaní pracujú rýchlo a usilovne na nájdení a záchrane obetí, pričom využívajú všetky dostupné zdroje a odborné znalosti. Jednotky na podporu obetí v rámci policajného zboru poskytujú okamžitú pomoc, poradenstvo a usmernenie obetiam a ich rodinám počas vyšetrovania a procesu obnovy.

Okrem toho má SAE niekoľko vládnych a mimovládnych organizácií, ktoré ponúkajú komplexné podporné služby obetiam trestných činov vrátane únosov. Tieto služby môžu zahŕňať psychologické poradenstvo, právnu pomoc, finančnú pomoc a dlhodobé rehabilitačné programy. Organizácie ako Dubajská nadácia pre ženy a deti a útulky Ewa'a pre obete obchodovania s ľuďmi poskytujú špecializovanú starostlivosť a podporu prispôsobenú jedinečným potrebám obetí únosov a ich rodín.

Aké práva majú jednotlivci obvinení z únosu v SAE?

Jednotlivci obvinení z únosu v Spojených arabských emirátoch majú podľa zákonov a ústavy SAE nárok na určité zákonné práva a ochranu. Tieto práva zahŕňajú:

 1. Prezumpcia neviny: Jednotlivci obvinení z únosu sa považujú za nevinných, kým ich vina nepreukáže súd.
 2. Právo na právne zastúpenie: Obvinení jednotlivci majú právo na zastupovanie advokátom podľa vlastného výberu alebo na ustanovenie štátom, ak si nemôžu dovoliť právne zastupovanie.
 3. Právo na riadny proces: Právny systém SAE zaručuje právo na riadny proces, ktorý zahŕňa právo na spravodlivý a verejný proces v primeranom časovom rámci.
 4. Právo na tlmočenie: Obvinení, ktorí nehovoria alebo nerozumejú arabsky, majú právo na tlmočníka počas súdneho konania.
 5. Právo na predloženie dôkazov: Obvinení jednotlivci majú právo predložiť dôkazy a svedkov na svoju obranu počas súdneho konania.
 6. Právo na odvolanie: Jednotlivci odsúdení za únos majú právo odvolať sa proti verdiktu a trestu na vyšší súd.
 7. Právo na humánne zaobchádzanie: Obvinení jednotlivci majú právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo humánne a dôstojne, bez mučenia alebo krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.
 8. Právo na súkromie a návštevy rodiny: Obvinení jednotlivci majú právo na súkromie a právo prijímať návštevy svojich rodinných príslušníkov.

Obvinení jednotlivci by si mali byť vedomí svojich práv a mali by vyhľadať právneho poradcu, aby zabezpečili ochranu ich práv počas celého súdneho konania.

Ako SAE riešia prípady medzinárodných únosov občanov SAE?

Federálny zákon SAE č. 38 z roku 2006 o vydávaní obvinených a odsúdených osôb poskytuje právny základ pre postupy vydávania v prípadoch medzinárodného únosu. Tento zákon umožňuje SAE požiadať o vydanie osôb obvinených alebo usvedčených z únosu občana SAE do zahraničia. Okrem toho, článok 16 trestného zákonníka SAE udeľuje SAE jurisdikciu nad zločinmi spáchanými na ich občanoch mimo krajiny, čo umožňuje trestné stíhanie v rámci právneho systému SAE. SAE sú tiež signatárom niekoľkých medzinárodných dohovorov vrátane Medzinárodného dohovoru proti braniu rukojemníkov, ktorý uľahčuje spoluprácu a právnu pomoc v prípadoch cezhraničných únosov. Tieto zákony a medzinárodné dohody oprávňujú orgány SAE podniknúť rýchle kroky a zabezpečiť, aby páchatelia medzinárodného únosu čelili spravodlivosti.

Prejdite na začiatok