Ťažké zločiny v Spojených arabských emirátoch: Závažné zločiny a ich dôsledky

Spojené arabské emiráty majú silný právny systém, ktorý zastáva prísny postoj voči závažným trestným činom klasifikovaným ako zločiny. Tieto zločiny sú považované za najzávažnejšie porušenia zákonov SAE, ktoré ohrozujú bezpečnosť a ochranu občanov aj obyvateľov. Dôsledky odsúdenia za zločin sú vážne, od zdĺhavých trestov odňatia slobody až po vysoké pokuty, deportáciu pre expatriotov a potenciálne aj trest smrti za najstrašnejšie činy. V nasledujúcom texte sú načrtnuté hlavné kategórie trestných činov v Spojených arabských emirátoch a súvisiace tresty, pričom sa zdôrazňuje neochvejný záväzok národa udržiavať zákon a poriadok.

Čo predstavuje trestný čin v SAE?

Podľa práva Spojených arabských emirátov sú zločiny považované za najzávažnejšiu kategóriu trestných činov, ktoré možno stíhať. Trestné činy, ktoré sú zvyčajne klasifikované ako ťažké zločiny, zahŕňajú úkladnú vraždu, znásilnenie, velezradu, ťažké ublíženie na zdraví spôsobujúce trvalú invaliditu alebo znetvorenie, obchodovanie s drogami a spreneveru alebo spreneveru verejných prostriedkov nad určitú peňažnú sumu. Za trestné činy sa vo všeobecnosti ukladajú prísne tresty, ako sú dlhé tresty odňatia slobody presahujúce 3 roky, vysoké pokuty, ktoré môžu dosiahnuť státisíce dirhamov, a v mnohých prípadoch deportácia pre expatriotov s legálnym pobytom v SAE. Systém trestného súdnictva Spojených arabských emirátov považuje zločiny za mimoriadne závažné porušenia zákona, ktoré podkopávajú verejnú bezpečnosť a spoločenský poriadok.

Iné závažné trestné činy, ako je únos, ozbrojená lúpež, úplatkárstvo alebo korupcia verejných činiteľov, finančné podvody prekračujúce určité prahové hodnoty a určité typy počítačovej kriminality, ako je hackovanie vládnych systémov, môžu byť tiež stíhané ako zločiny v závislosti od konkrétnych okolností a závažnosti trestného činu. Spojené arabské emiráty zaviedli prísne zákony týkajúce sa trestných činov a uplatňujú prísne tresty vrátane trestu smrti za najzávažnejšie zločiny, ktoré zahŕňajú činy ako vopred premyslená vražda, vzbura proti vládnucemu vedeniu, vstup do teroristických organizácií alebo páchanie teroristických činov na pôde SAE. Celkovo možno povedať, že akýkoľvek trestný čin zahŕňajúci ťažké ublíženie na zdraví, porušenie národnej bezpečnosti alebo konanie, ktoré očividne nerešpektuje zákony SAE a sociálnu etiku, môže byť potenciálne povýšené na trestný čin.

Aké sú typy zločinov v SAE?

Právny systém Spojených arabských emirátov uznáva rôzne kategórie trestných činov, pričom každá kategória má svoj vlastný súbor trestov, ktoré sú prísne definované a vymáhané na základe závažnosti a okolností trestného činu. V nasledujúcom texte sú načrtnuté hlavné typy zločinov, ktoré sú rázne stíhané v rámci právneho rámca SAE, pričom sa zdôrazňuje postoj krajiny nulovej tolerancie voči takýmto závažným zločinom a jej záväzok udržiavať zákon a poriadok prostredníctvom prísnych trestov a prísnej judikatúry.

Vražda

Usmrtenie ďalšieho ľudského života prostredníctvom premysleného a úmyselného konania sa v SAE považuje za najzávažnejší zločin. Akýkoľvek čin, ktorý má za následok nezákonné zabitie osoby, je stíhaný ako vražda, pričom súd berie do úvahy faktory, ako je miera použitého násilia, motivácia činu a či bol vedený extrémistickými ideológiami alebo nenávistným presvedčením. Úmyselné odsúdenia za vraždu vedú k mimoriadne prísnym trestom vrátane doživotného väzenia, ktoré môže trvať až niekoľko desaťročí za mrežami. V najzávažnejších prípadoch, keď je vražda považovaná za obzvlášť ohavnú alebo hrozbu pre národnú bezpečnosť, môže súd odsúdenému udeliť aj trest smrti. Silný postoj Spojených arabských emirátov k vraždám pramení zo základného presvedčenia národa o ochrane ľudského života a udržiavaní sociálneho poriadku.

lúpež

Vlámanie a nelegálny vstup do obytných domov, obchodných zariadení alebo iných súkromných/verejných nehnuteľností s úmyslom spáchať krádež, poškodenie majetku alebo akýkoľvek iný trestný čin predstavuje podľa zákonov SAE trestný čin vlámania. Poplatky za vlámanie sa môžu ešte zhoršiť na základe faktorov, ako je ozbrojený smrtiacimi zbraňami počas spáchania trestného činu, spôsobenie fyzických zranení pasažierom, zameranie sa na miesta národného významu, ako sú vládne budovy alebo diplomatické misie, a to, že ste opakovaným páchateľom s predchádzajúcim odsúdením za vlámanie. Tresty za zločiny vlámania sú prísne, pričom minimálne tresty odňatia slobody začínajú na 5 rokoch, ale v závažnejších prípadoch často presahujú 10 rokov. Okrem toho emigranti odsúdení za vlámanie čelia zaručenej deportácii zo SAE po splnení podmienok väzenia. Spojené arabské emiráty považujú vlámanie za zločin, ktorý nielen okráda občanov o ich majetok a súkromie, ale môže tiež prerásť do násilných konfrontácií, ktoré ohrozujú životy.

úplatkárstva

Zapojenie sa do akejkoľvek formy úplatku, či už ponúkaním nezákonných platieb, darov alebo iných výhod verejným činiteľom a štátnym zamestnancom, alebo prijímaním takýchto úplatkov, sa podľa prísnych protikorupčných zákonov SAE považuje za závažný zločin. Týka sa to peňažných úplatkov zameraných na ovplyvňovanie úradných rozhodnutí, ako aj nepeňažné výhody, neoprávnené obchodné styky alebo udeľovanie osobitných privilégií výmenou za neoprávnené výhody. Spojené arabské emiráty majú nulovú toleranciu voči takýmto úplatkom, ktoré podkopávajú integritu vládnych a korporátnych rokovaní. Tresty za úplatkárstvo zahŕňajú tresty odňatia slobody, ktoré môžu presiahnuť 10 rokov na základe faktorov, ako sú príslušné peňažné sumy, úroveň podplatených úradníkov a či úplatkárstvo umožnilo iné vedľajšie trestné činy. Mastné pokuty dosahujúce milióny dirhamov sa ukladajú aj tým, ktorí boli usvedčení z trestného činu úplatkárstva.

únos

Nezákonný akt únosu, násilného premiestňovania, zadržiavania alebo obmedzovania jednotlivca proti jeho vôli použitím hrozieb, sily alebo podvodu predstavuje podľa zákonov SAE trestný čin únosu. Takéto trestné činy sa považujú za hrubé porušenie osobných slobôd a bezpečnosti. Prípady únosov sa považujú za ešte závažnejšie, ak zahŕňajú detské obete, zahŕňajú požiadavky na platby výkupného, ​​sú motivované teroristickými ideológiami alebo majú za následok vážne fyzické/sexuálne ublíženie obeti počas zajatia. Systém trestného súdnictva Spojených arabských emirátov udeľuje prísne tresty za odsúdenia za únos, od minimálne 7 rokov väzenia až po doživotie a trest smrti v najextrémnejších prípadoch. Nie je preukázaná žiadna zhovievavosť, dokonca ani v prípade relatívne krátkodobých únosov alebo únosov, kde boli obete nakoniec bezpečne prepustené.

Sexuálne zločiny

Akýkoľvek nezákonný sexuálny akt, od znásilnenia a sexuálneho napadnutia až po sexuálne vykorisťovanie neplnoletých, obchodovanie so sexom, detskú pornografiu a iné zvrátené zločiny sexuálnej povahy, sa považujú za zločiny, za ktoré sú podľa zákonov SAE inšpirovaných šaríou mimoriadne prísne tresty. Národ prijal politiku nulovej tolerancie voči takým morálnym zločinom, ktoré sú považované za urážku islamských hodnôt a spoločenskej etiky. Tresty za odsúdenia za ťažký sexuálny zločin môžu zahŕňať dlhé tresty odňatia slobody v rozsahu od 10 rokov až po doživotie, chemickú kastráciu odsúdených za znásilnenie, v určitých prípadoch verejné bičovanie, prepadnutie všetkého majetku a deportáciu odsúdených expatriotov po odpykaní si trestu odňatia slobody. Silný právny postoj SAE má za cieľ pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, chrániť morálnu štruktúru národa a zabezpečiť ochranu žien a detí, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie voči takýmto ohavným činom.

Útok a batéria

Zatiaľ čo prípady jednoduchého napadnutia bez priťažujúcich faktorov možno považovať za priestupky, SAE klasifikujú násilné činy, ktoré zahŕňajú použitie smrtiacich zbraní, zameranie sa na zraniteľné skupiny, ako sú ženy, deti a starší ľudia, spôsobenie trvalého ublíženia na zdraví alebo znetvorenie a napadnutie skupiny ako ťažké zločiny. Takéto prípady ťažkého napadnutia a ublíženia na zdraví s následkom ťažkého zranenia môžu viesť k odsúdeniam s trestom odňatia slobody v rozmedzí od 5 do 15 rokov na základe faktorov, ako je úmysel, stupeň násilia a trvalý vplyv na obeť. Spojené arabské emiráty považujú takéto nevyprovokované násilné činy voči iným za vážne narušenie verejnej bezpečnosti a hrozbu pre zákon a poriadok, ak sa s nimi nebude prísne zaobchádzať. Útok spáchaný na činných v trestnom konaní alebo na vládnych úradníkov si vyžaduje zvýšené tresty.

Domáce násilie

Spojené arabské emiráty majú prísne zákony na ochranu obetí domáceho násilia a násilia v domácnostiach. Akty fyzického napadnutia, emocionálneho/psychologického mučenia alebo akejkoľvek inej formy krutosti spáchanej na manželoch, deťoch alebo iných rodinných príslušníkoch predstavujú trestný čin domáceho násilia. To, čo ho odlišuje od jednoduchého napadnutia, je narušenie rodinnej dôvery a posvätnosti domáceho prostredia. Odsúdeným páchateľom hrozí okrem pokút aj väzenie na 5 až 10 rokov, strata opatrovníckeho práva/práva navštevovať deti a deportácia pre cudzincov. Právny systém sa zameriava na ochranu rodinných jednotiek, ktoré sú základom spoločnosti SAE.

Falšovanie

Trestný čin podvodného vytvárania, pozmeňovania alebo kopírovania dokumentov, meny, úradných pečiatok/pečiatok, podpisov alebo iných nástrojov s úmyslom zavádzať alebo podvádzať jednotlivcov a subjekty je podľa zákonov SAE klasifikovaný ako falšovanie zločinu. Bežné príklady zahŕňajú používanie sfalšovaných dokumentov na získanie pôžičiek, príprava falošných dokladov o vzdelaní, falšovanie hotovosti/šekov atď. Odsúdenia za falšovanie si vyžadujú prísne tresty od 2 do 10 rokov odňatia slobody na základe peňažnej hodnoty podvodu a toho, či boli verejné orgány oklamané. Podniky musia tiež starostlivo viesť záznamy, aby sa vyhli poplatkom za falšovanie.

krádež

Zatiaľ čo drobné krádeže možno považovať za priestupok, prokuratúra Spojených arabských emirátov eskaluje obvinenia z krádeže na úroveň zločinu na základe odcudzenej peňažnej hodnoty, použitia sily/zbraní, zamerania sa na verejný/náboženský majetok a opakovaných trestných činov. Za zločin krádeže sa ukladajú minimálne 3-ročné tresty, ktoré môžu dosiahnuť až 15 rokov za rozsiahle vlámania alebo lúpeže s účasťou organizovaných zločineckých gangov. Pre expatriotov je deportácia povinná po usvedčení alebo ukončení väzenia. Prísny postoj chráni súkromné ​​a verejné vlastnícke práva.

sprenevera

Nezákonná sprenevera alebo prevod finančných prostriedkov, majetku alebo majetku niekým, komu boli zákonne zverené, sa kvalifikuje ako trestný čin sprenevery. Tento trestný čin bielych golierov zahŕňa konanie zamestnancov, úradníkov, správcov, exekútorov alebo iných osôb so zvereneckými povinnosťami. Za ešte závažnejší delikt sa považuje sprenevera verejných prostriedkov alebo majetku. Tresty zahŕňajú zdĺhavé tresty odňatia slobody na 3 až 20 rokov na základe sumy sprenevery a toho, či to umožnilo ďalšie finančné trestné činy. Platia aj peňažné pokuty, zhabanie majetku a doživotný zákaz zamestnania.

počítačovej kriminalite

Keď SAE presadzujú digitalizáciu, súčasne prijali prísne zákony o počítačovej kriminalite na ochranu systémov a údajov. Medzi hlavné zločiny patrí hackovanie sietí/serverov s cieľom spôsobiť narušenie, krádež citlivých elektronických údajov, distribúcia škodlivého softvéru, elektronické finančné podvody, online sexuálne vykorisťovanie a kyberterorizmus. Tresty pre odsúdených kyberzločincov sa pohybujú od 7 rokov odňatia slobody až po doživotie za činy, ako je porušenie bankových systémov alebo národných nastavení kybernetickej bezpečnosti. Spojené arabské emiráty považujú ochranu svojho digitálneho prostredia za kritickú pre hospodársky rast.

Prania špinavých peňazí

Spojené arabské emiráty uzákonili komplexné zákony na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré umožňujú zločincom legitimizovať svoje nezákonné zisky z trestných činov, ako je podvod, obchodovanie s drogami, sprenevera atď. zločinu prania špinavých peňazí. To zahŕňa zložité metódy, ako je nadmerná/nedostatočná fakturácia obchodu, používanie fiktívnych spoločností, transakcie s nehnuteľnosťami/bankové transakcie a pašovanie hotovosti. Rozsudky z prania špinavých peňazí vyžadujú okrem pokút až do výšky prepraných špinavých peňazí a prípadného vydania pre cudzích štátnych príslušníkov tvrdé tresty odňatia slobody na 7 až 10 rokov. Spojené arabské emiráty sú členom svetových orgánov proti praniu špinavých peňazí.

Daňové úniky

Zatiaľ čo SAE historicky nevyberali dane z príjmu fyzických osôb, zdaňujú podniky a ukladajú prísne predpisy na daňové priznania právnických osôb. Úmyselné vyhýbanie sa daňovým povinnostiam prostredníctvom podvodného vykazovania nižších príjmov/ziskov, skresľovania finančných záznamov, neprihlásenia sa na daň alebo neoprávneného odpočtu je podľa daňových zákonov Spojených arabských emirátov klasifikované ako trestný čin. Daňový únik presahujúci určitú hranicu vedie k potenciálnemu trestu odňatia slobody na 3 až 5 rokov spolu so sankciami až do výšky trojnásobku sumy neuhradenej dane. Vláda tiež uvádza na čierne listiny odsúdené spoločnosti, ktoré im bránia v budúcej činnosti.

Hazardné hry

Všetky formy hazardných hier vrátane kasín, dostihových stávok a online stávkovania sú v SAE prísne zakázané podľa princípov šaría. Prevádzkovanie akejkoľvek formy nelegálnych hazardných hier alebo hazardných hier sa považuje za zločin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody na 2 až 3 roky. Prísnejšie tresty od 5 do 10 rokov platia pre tých, ktorí sú prichytení pri vedení väčších organizovaných krúžkov a sietí pre hazardné hry. Deportácia je povinná pre zločincov v zahraničí po uväznení. Zo zákazu sú vyňaté len niektoré spoločensky akceptované aktivity, ako sú tomboly na charitatívne účely.

Obchodovanie s drogami

Spojené arabské emiráty presadzujú prísnu politiku nulovej tolerancie voči pašovaniu, výrobe alebo distribúcii akéhokoľvek druhu nelegálnych omamných látok a psychotropných látok. Za tento trestný čin sa ukladajú prísne tresty vrátane minimálne 10-ročného väzenia a pokút v miliónoch dirhamov na základe množstva, s ktorým sa obchoduje. Za značné komerčné množstvá môžu odsúdeným dokonca hroziť doživotné väzenie alebo poprava, okrem zhabania majetku. Trest smrti je povinný pre drogových kráľov prichytených pri prevádzke veľkých medzinárodných sietí pašovania drog cez letiská a prístavy SAE. Deportácia sa vzťahuje na expatriotov po ich odsúdení.

Navádzanie

Podľa zákonov Spojených arabských emirátov je za úmyselné napomáhanie, napomáhanie, povzbudzovanie alebo napomáhanie pri páchaní trestného činu zodpovedného za navádzanie. Tento trestný čin platí bez ohľadu na to, či sa páchateľ priamo podieľal na trestnom čine alebo nie. Usvedčenie o navádzaní môže viesť k trestom, ktoré sú rovnaké alebo takmer také prísne ako v prípade hlavných páchateľov trestného činu, a to na základe faktorov, ako je miera zapojenia a zohraná úloha. Za závažné trestné činy, ako je vražda, môžu útočníci potenciálne čeliť v extrémnych prípadoch doživotnému väzeniu alebo trestu smrti. Spojené arabské emiráty považujú navádzanie za umožnenie trestnej činnosti, ktorá narúša verejný poriadok a bezpečnosť.

Poburovanie

Akýkoľvek čin, ktorý podnecuje nenávisť, pohŕdanie alebo nenávisť voči vláde SAE, jej vládcom, súdnym inštitúciám alebo pokusy podnecovať násilie a verejné nepokoje, predstavuje trestný čin poburovania. To zahŕňa provokáciu prostredníctvom prejavov, publikácií, online obsahu alebo fyzických akcií. Národ netoleruje takéto aktivity, ktoré sa považujú za hrozby pre národnú bezpečnosť a stabilitu. Po odsúdení sú tresty prísne – od 5 rokov odňatia slobody až po doživotie a trest smrti za najzávažnejšie prípady poburovania zahŕňajúce terorizmus/ozbrojené povstanie.

Protikartelovú

SAE má protimonopolné predpisy na podporu hospodárskej súťaže na voľnom trhu a ochranu záujmov spotrebiteľov. Porušovanie trestných činov zahŕňa trestné obchodné praktiky, ako sú cenové kartely, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, uzatváranie protisúťažných dohôd na obmedzenie obchodu a činy podnikových podvodov, ktoré narúšajú trhové mechanizmy. Spoločnosti a jednotlivci odsúdení za protimonopolné trestné činy čelia prísnym finančným sankciám až do výšky 500 miliónov dirhamov spolu s väzením pre hlavných páchateľov. Regulátor hospodárskej súťaže má tiež právomoc nariadiť rozpad monopolných subjektov. Dodatočným opatrením je vylúčenie podnikov zo štátnych zákaziek.

zákony v SAE pre ťažké zločiny

Spojené arabské emiráty uzákonili komplexný súbor zákonov podľa federálneho trestného zákonníka a iných zákonov na prísne vymedzenie a potrestanie trestných činov. Patrí sem federálny zákon č. 3 z roku 1987 o trestnom procesnom práve, federálny zákon č. 35 z roku 1992 o boji proti omamným a psychotropným látkam, federálny zákon č. , krádeže, napadnutia, únosy a nedávno aktualizovaný federálny zákon č. 39 z roku 2006 o boji proti počítačovej kriminalite.

Viaceré zákony tiež čerpajú princípy zo šaríe na kriminalizáciu morálnych trestných činov považovaných za zločiny, ako napríklad federálny zákon č. 3 z roku 1987 o vydaní trestného zákonníka, ktorý zakazuje zločiny súvisiace s verejnou slušnosťou a cti, ako je znásilnenie a sexuálne násilie. Právny rámec Spojených arabských emirátov neponecháva žiadnu nejednoznačnosť pri definovaní závažnej povahy trestných činov a nariaďuje rozhodnutia súdov na základe podrobných dôkazov, aby sa zabezpečilo spravodlivé stíhanie.

Môže osoba so záznamom o trestnom čine cestovať do Dubaja alebo ho navštíviť?

Jednotlivci so záznamom v trestnom registri môžu čeliť výzvam a obmedzeniam pri pokuse o cestovanie alebo návštevu Dubaja a iných emirátov v SAE. Národ má prísne požiadavky na vstup a vykonáva dôkladné kontroly návštevníkov. Osoby usvedčené zo závažných trestných činov, najmä zo zločinov ako vražda, terorizmus, obchodovanie s drogami alebo akékoľvek trestné činy súvisiace so štátnou bezpečnosťou, môžu mať trvalý zákaz vstupu do SAE. V prípade iných trestných činov sa vstup hodnotí od prípadu k prípadu s prihliadnutím na faktory, ako je druh trestného činu, čas, ktorý uplynul od odsúdenia, a či bola udelená prezidentská milosť alebo podobný odklad. Návštevníci musia byť vopred informovaní o akejkoľvek trestnej minulosti počas procesu udeľovania víz, pretože zatajovanie skutočností môže viesť k odmietnutiu vstupu, trestnému stíhaniu, pokutám a deportácii po príchode do SAE. Celkovo možno konštatovať, že záznam o závažných trestných činoch výrazne znižuje šance človeka na návštevu Dubaja alebo Spojených arabských emirátov.

Prejdite na začiatok