AÜE maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu suunatud seadused

Araabia Ühendemiraadid võtavad kindla seisukoha maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu, kasutades föderaalseadusi, mis muudavad finantsteabe tahtliku valeandmete esitamise või võlgnetavate maksude ja lõivude maksmise vältimise kriminaalkuriteoks. Nende seaduste eesmärk on säilitada AÜE maksusüsteemi terviklikkus ja vältida ebaseaduslikke jõupingutusi varjata ametivõimude eest tulu, vara või maksustatavaid tehinguid. Rikkujaid võivad oodata märkimisväärsed karistused, sealhulgas suured rahalised trahvid, vanglakaristused, võimalik väljasaatmist välismaalastest elanikest ja täiendavad karistused, nagu reisikeeld või maksukuritegudega seotud raha ja vara arestimine. Rangete õiguslike tagajärgede kehtestamisega püüab AÜE tõkestada maksudest kõrvalehoidumist ja maksupettusi, edendades samal ajal läbipaistvust ja maksueeskirjade järgimist kõigis Emiraatides tegutsevates üksikisikute ja ettevõtetes. Selline kompromissitu lähenemine rõhutab korraliku maksuhalduse ja avalike teenuste rahastamise tulude tähtsust.

Millised on AÜE-s maksudest kõrvalehoidumist käsitlevad seadused?

Maksudest kõrvalehoidumine on Araabia Ühendemiraatides (AÜE) tõsine kriminaalkuritegu, mida reguleerib laiaulatuslik õiguslik raamistik, mis kirjeldab erinevaid süütegusid ja vastavaid karistusi. Maksudest kõrvalehoidumist käsitlev esmane seadus on Araabia Ühendemiraatide karistusseadustik, mis keelab konkreetselt föderaal- või kohalike omavalitsuste poolt tasumisele kuuluvate maksude või lõivude tahtliku kõrvalehoidmise. Karistusseadustiku artikkel 336 kriminaliseerib sellise tegevuse, rõhutades riigi kohustust säilitada õiglane ja läbipaistev maksusüsteem.

Lisaks pakub AÜE 7. aasta föderaalne dekreetseadus nr 2017 maksumenetluste kohta üksikasjaliku õigusraamistiku maksudest kõrvalehoidumise kuritegude käsitlemiseks. See seadus hõlmab paljusid maksualaseid õigusrikkumisi, sealhulgas kehtivate maksude (nt käibemaks (KM) või aktsiis) kandja registreerimata jätmine, täpsete maksudeklaratsioonide esitamata jätmine, andmete varjamine või hävitamine, valeandmete esitamine ja abistamine. või teiste maksudest kõrvalehoidumise hõlbustamine.

Maksudest kõrvalehoidumise tõhusaks vastu võitlemiseks on AÜE rakendanud erinevaid meetmeid, nagu teabevahetus teiste riikidega, ranged aruandlusnõuded ning tõhustatud auditi- ja uurimisprotseduurid. Need meetmed võimaldavad ametiasutustel tuvastada maksudest kõrvalehoidumisega seotud üksikisikuid või ettevõtteid ja nende eest vastutusele võtta. AÜE-s tegutsevad ettevõtted ja üksikisikud on juriidiliselt kohustatud pidama täpset arvestust, järgima maksuseadusi ja -määrusi ning otsima nõuetele vastavuse tagamiseks vajadusel professionaalset nõu. Nende juriidiliste nõuete eiramine võib kaasa tuua karmid karistused, sealhulgas trahvid ja vangistuse, nagu on sätestatud asjakohastes seadustes.

AÜE kõikehõlmav maksudest kõrvalehoidumist käsitlev õiguslik raamistik rõhutab riigi pühendumust läbipaistva ja õiglase maksusüsteemi edendamisele, majanduskasvu edendamisele ja avalike huvide kaitsmisele.

Millised on karistused AÜE-s maksudest kõrvalehoidumise eest?

AÜE on kehtestanud ranged karistused üksikisikutele või ettevõtetele, kes on süüdi mõistetud maksudest kõrvalehoidumises. Need karistused on sätestatud erinevates seadustes, sealhulgas AÜE karistusseadustikus ja 7. aasta föderaalses dekreetseaduses nr 2017 maksuprotseduuride kohta. Karistuste eesmärk on takistada maksudest kõrvalehoidumist ning tagada maksuseaduste ja -määruste järgimine.

 1. Vangistus: Olenevalt süüteo raskusest võib maksudest kõrvalehoidumises süüdi mõistetud isikuid oodata mõnest kuust mitme aastani ulatuv vangistus. AÜE karistusseadustiku artikli 336 kohaselt võib tahtlik maksudest või lõivudest kõrvalehoidmine kaasa tuua vangistuse kolmest kuust kuni kolme aastani.
 2. Trahvid: Maksudest kõrvalehoidumise eest määratakse suured rahatrahvid. Karistusseadustiku alusel võivad trahvid ulatuda 5,000–100,000 1,360 Araabia Ühendemiraatide dirhemit (ligikaudu 27,200–XNUMX XNUMX dollarit) tahtliku maksudest kõrvalehoidumise eest.
 3. Karistused 7. aasta föderaaldekreetseaduse nr 2017 kohaste konkreetsete süütegude eest:
  • Vajadusel käibemaksu (käibemaksu) või aktsiisi maksukohustuslaseks registreerimata jätmine võib kaasa tuua kuni 20,000 5,440 AED (XNUMX $) trahvi.
  • Maksudeklaratsioonide esitamata jätmine või ebatäpsete deklaratsioonide esitamine võib kaasa tuua kuni 20,000 5,440 AED (XNUMX USA dollari) suuruse karistuse ja/või kuni üheaastase vangistuse.
  • Tahtlik maksudest kõrvalehoidmine, näiteks dokumentide varjamine või hävitamine või valeandmete esitamine, võib kaasa tuua kuni kolmekordse maksudest kõrvalehoidumise summa ja/või kuni viieaastase vangistuse.
  • Teiste poolt maksudest kõrvalehoidumisele kaasaaitamine või sellele kaasaaitamine võib samuti kaasa tuua karistusi ja vangistuse.
 4. Täiendavad karistused: Lisaks trahvidele ja vangistusele võivad maksudest kõrvalehoidumises süüdi tunnistatud üksikisikud või ettevõtted silmitsi seista muude tagajärgedega, nagu kauplemislubade peatamine või tühistamine, riiklike lepingute musta nimekirja kandmine ja reisikeelud.

Oluline on märkida, et Araabia Ühendemiraatide ametivõimudel on õigus määrata karistused iga juhtumi konkreetsete asjaolude põhjal, võttes arvesse selliseid tegureid nagu maksudest kõrvalehoidumise summa, õigusrikkumise kestus ja õigusrikkuja koostöö tase. .

AÜE ranged karistused maksudest kõrvalehoidumise kuritegude eest peegeldavad riigi pühendumust säilitada õiglane ja läbipaistev maksusüsteem ning edendada maksuseaduste ja -määruste järgimist.

Kuidas AÜE käsitleb piiriüleseid maksudest kõrvalehoidumise juhtumeid?

AÜE kasutab piiriüleste maksudest kõrvalehoidumise juhtumite käsitlemiseks mitmekülgset lähenemisviisi, mis hõlmab rahvusvahelist koostööd, õigusraamistikke ja koostööd ülemaailmsete organisatsioonidega. Esiteks on AÜE sõlminud erinevaid rahvusvahelisi lepinguid ja konventsioone, mis hõlbustavad maksuinfo vahetamist teiste riikidega. Nende hulka kuuluvad kahepoolsed maksulepingud ja maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon. Asjakohaste maksuandmete vahetamisega saab AÜE aidata uurida ja kohtu alla anda maksudest kõrvalehoidumise juhtumeid, mis hõlmavad mitut jurisdiktsiooni.

Teiseks on AÜE rakendanud tugevaid siseriiklikke seadusi, et võidelda piiriülese maksudest kõrvalehoidumise vastu. 7. aasta föderaalses dekreetseaduses nr 2017 maksuprotseduuride kohta on esitatud sätted teabe jagamiseks välisriigi maksuhalduritega ja karistuste määramiseks välisriigi jurisdiktsiooniga seotud maksudest kõrvalehoidumise kuritegude eest. See õiguslik raamistik võimaldab AÜE ametiasutustel võtta meetmeid üksikisikute või üksuste vastu, kes kasutavad offshore-kontosid, kattefirmasid või muid vahendeid maksustatava tulu või vara varjamiseks välismaal.

Lisaks on AÜE vastu võtnud ühise aruandlusstandardi (CRS), mis on rahvusvaheline raamistik finantskontoteabe automaatseks vahetamiseks osalevate riikide vahel. See meede suurendab läbipaistvust ja muudab maksumaksjate jaoks keerulisemaks offshore-varade peitmise ja piiriüleselt maksudest kõrvalehoidmise.

Lisaks teeb AÜE aktiivselt koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ning maksualaste läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmne foorum. Need partnerlussuhted võimaldavad AÜE-l järgida ülemaailmseid parimaid tavasid, töötada välja rahvusvahelisi standardeid ja koordineerida jõupingutusi piiriülese maksudest kõrvalehoidumise ja ebaseaduslike rahavoogude vastu võitlemiseks.

Kas Dubais on maksudest kõrvalehoidumise eest ette nähtud vanglakaristus?

Jah, Dubais maksudest kõrvalehoidumises süüdi mõistetud isikuid võidakse AÜE seaduste kohaselt karistada vangistusega. Araabia Ühendemiraatide karistusseadustik ja muud asjakohased maksuseadused, nagu 7. aasta föderaalne dekreetseadus nr 2017 maksuprotseduuride kohta, näevad ette võimalikud vanglakaristused maksudest kõrvalehoidumise eest.

Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku artikli 336 kohaselt võib igaüks, kes hoiab tahtlikult kõrvale föderaal- või kohalikule omavalitsusele tasumisele kuuluvate maksude või lõivude tasumisest, karistada kolme kuu kuni kolme aasta pikkuse vangistusega. Veelgi enam, 7. aasta föderaalmäärus nr 2017 maksumenetluste kohta määrab vanglakaristuse võimaliku karistusena teatud maksudest kõrvalehoidumise kuritegude eest, sealhulgas:

 1. Maksudeklaratsioonide esitamata jätmise või ebatäpsete deklaratsioonide esitamise eest võib karistada kuni üheaastase vangistusega.
 2. Tahtlik maksudest kõrvalehoidmine, näiteks dokumentide varjamine või hävitamine või valeandmete esitamine, võib kaasa tuua kuni viieaastase vangistuse.
 3. Teiste poolt maksudest kõrvalehoidumisele kaasaaitamine või sellele kaasaaitamine võib samuti kaasa tuua vangistuse.

Oluline on märkida, et vanglakaristuse pikkus võib varieeruda sõltuvalt juhtumi konkreetsetest asjaoludest, nagu maksudest kõrvalehoidumise summa, süüteo kestus ja kurjategija koostöö tase.

Leidke Top