AÜE karistusseadustik: AÜE kriminaalõiguse juhend

Araabia Ühendemiraadid on kehtestanud põhjaliku karistusseadustiku, mis on tema kriminaalõiguse aluseks. See õiguslik raamistik mängib üliolulist rolli õiguskorra tagamisel riigis, peegeldades samal ajal AÜE ühiskonna kultuuriväärtusi ja traditsioone. Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku mõistmine on elanike, külastajate ja riigis tegutsevate ettevõtete jaoks hädavajalik, et tagada vastavus ja vältida õiguslikke tagajärgi. Selle artikli eesmärk on anda põhjalik juhend AÜE kriminaalõiguse kohta, uurides karistusseadustiku põhiaspekte ja sätteid.

Mis on AÜE peamine kriminaalõigus?

Araabia Ühendemiraatide karistusseadustik, ametlikult tuntud kui 3. aasta föderaalseadus nr 1987 karistusseadustiku väljaandmise kohta, mida värskendati hiljuti 2022. aastal 31. aasta föderaalseadusega nr 2021, põhineb šariaadi (islamiõiguse) põhimõtete ja tänapäevaste põhimõtete kombinatsioonil. õigustavad. Lisaks islami põhimõtetele tugineb Dubai kriminaalmenetlus 35. aasta kriminaalmenetluse seadusele nr 1991. See seadus juhib kriminaalkaebuste esitamist, kriminaaluurimist, kohtuprotsesse, kohtuotsuseid ja apellatsioone.

Araabia Ühendemiraatide kriminaalprotsessis on peamised osalejad ohver/kaebuse esitaja, süüdistatav/kostja, politsei, prokuratuur ja kohtud. Kriminaalprotsessid algavad tavaliselt siis, kui ohver esitab kohalikus politseijaoskonnas süüdistatava vastu kaebuse. Politsei on kohustatud uurima väidetavaid õigusrikkumisi, prokurör aga esitab süüdistatava kohtusse.

AÜE kohtusüsteem sisaldab kolme peamist kohut:

 • Esimese Astme Kohus: Värskelt esitatuna jõuavad kõik kriminaalasjad sellesse kohtusse. Kohus koosneb ühest kohtunikust, kes arutab asja läbi ja teeb otsuse. Kolm kohtunikku aga arutavad ja otsustavad juhtumit kuriteoprotsessis (millega kaasnevad karmid karistused). Praeguses staadiumis vandekohtunike kohtuprotsess ei ole lubatud.
 • Apellatsioonikohus: Pärast esimese astme kohtu otsuse tegemist võib kumbki pool esitada apellatsioonikohtule apellatsiooni. Pange tähele, et see kohus ei aruta asja uuesti. Ta peab ainult kindlaks tegema, kas madalama astme kohtu otsuses oli viga.
 • Kassatsioonikohus: Iga isik, kes ei ole apellatsioonikohtu otsusega rahul, võib edasi kaevata kassatsioonikohtusse. See kohtu otsus on lõplik.

Kui kuriteos süüdi mõistetakse, mõistab Kriminaalkaebuste protsess AÜE-s on hädavajalik. Kogenud kriminaalmenetluse advokaat aitab tuvastada kohtuotsuse või karistuse edasikaebamise alused.

Millised on AÜE karistusseadustiku peamised põhimõtted ja sätted?

AÜE karistusseadustik (3. aasta föderaalseadus nr 1987) põhineb šariaadi (islamiõiguse) põhimõtete ja kaasaegsete õiguskontseptsioonide kombinatsioonil. Selle eesmärk on säilitada seadus ja kord, säilitades samal ajal AÜE ühiskonna kultuurilised ja usulised väärtused vastavalt artiklis 1 kirjeldatud üldpõhimõtetele.

 1. Šariaadiseadusest tulenevad põhimõtted
 • Keelud sellistele tegevustele nagu hasartmängud, alkoholi tarbimine, ebaseaduslikud seksuaalsuhted
 • Hudud-kuritegudel, nagu vargus ja abielurikkumine, on šariaadiga ette nähtud karistused, nt amputatsioon, kividega surnuks loopimine
 • Kohustav „silm silma vastu” õiglus selliste kuritegude eest nagu mõrv ja kehavigastused
 1. Kaasaegsed õiguspõhimõtted
 • Seaduste kodifitseerimine ja standardimine emiraatides
 • Selgelt määratletud kuriteod, karistused, seadusjärgsed aegumised
 • Nõuetekohane menetlus, süütuse presumptsioon, õigus kaitsjale
 1. Peamised sätted
 • Riigi julgeolekuvastased kuriteod – riigireetmine, terrorism jne.
 • Üksikisikuvastased kuriteod – mõrvad, kallaletungid, laimamine, aukuriteod
 • Finantskuriteod – pettus, usalduse kuritarvitamine, võltsimine, rahapesu
 • Küberkuriteod – häkkimine, võrgupettused, ebaseaduslik sisu
 • Avalik turvalisus, moraalikuriteod, keelatud tegevused

Karistusseadustik ühendab šariaadi ja kaasaegsed põhimõtted, kuigi mõned sätted puutuvad kokku inimõiguste kriitikaga. Soovitatav on konsulteerida kohalike õigusekspertidega.

AÜE kriminaalõigus vs kriminaalmenetluse seadus

Kriminaalõigus määratleb materiaalõiguse normid, mis määravad kindlaks, mis on kuritegu ja näevad ette karistuse või karistuse, mis määratakse tõendatud süütegude eest. See on hõlmatud AÜE karistusseadustikuga (3. aasta föderaalseadus nr 1987).

Peamised aspektid:

 • Kuritegude kategooriad ja klassifikatsioonid
 • Elemendid, mis peavad olema tõendatud, et tegu kvalifitseeruks kuriteona
 • Igale kuriteole vastav karistus või karistus

Näiteks määratleb karistusseadustik mõrva kuriteona ja täpsustab tapmises süüdimõistetu karistuse.

Kriminaalmenetluse seadus aga kehtestab materiaalseaduste jõustamise menetlusreeglid ja protsessid. See on sätestatud AÜE kriminaalmenetluse seaduses (35. aasta föderaalseadus nr 1992).

Peamised aspektid:

 • Õiguskaitseorganite volitused ja piirangud uurimisel
 • Süüdistatava vahistamise, kinnipidamise ja süüdistuse esitamise kord
 • Süüdistatavale tagatud õigused ja kaitse
 • Kohtuprotsesside ja kohtumenetluste läbiviimine
 • Apellatsiooniprotsess pärast kohtuotsust

Näiteks sätestab see tõendite kogumise, kellelegi süüdistuse esitamise, õiglase kohtupidamise ja edasikaebamise mehhanismi reeglid.

Kui kriminaalõigus määratleb, mis on kuritegu, siis kriminaalmenetlusõigus tagab, et neid materiaalõigusi rakendatakse nõuetekohaselt kehtestatud kohtumenetluse kaudu alates uurimisest kuni süüdistuse esitamiseni ja kohtuprotsessideni.

Esimene kirjeldab õiguslikke tagajärgi, teine ​​võimaldab nende seaduste jõustamist.

  Süütegude ja kuritegude klassifikatsioon AÜE kriminaalõiguses

  Enne kriminaalkaebuse esitamist on oluline tutvuda AÜE seaduste kohaste kuritegude ja kuritegudega. On kolm peamist süüteo tüüpi ja nende eest määratavad karistused:

  • Rikkumised (rikkumised): See on Araabia Ühendemiraatide õigusrikkumiste kõige karmim kategooria või väiksem rikkumine. Need hõlmavad mis tahes tegu või tegevusetust, mille eest karistatakse kuni 10 päeva vangistust või maksimaalselt 1,000 dirhami suurust trahvi.
  • Väärteod: Väärteo eest karistatakse aresti, maksimaalselt 1,000–10,000 XNUMX dirhami suuruse rahatrahvi või riigist väljasaatmisega. Ka rikkumine või karistus võib meelitada Diyyat, islami makse "vereraha".
  • Kuriteod: need on AÜE seaduste järgi kõige karmimad kuriteod ja nende eest karistatakse maksimaalselt eluaegse vangistusega, surmaga või Diyyat.

  Kuidas Araabia Ühendemiraatides kriminaalseadusi jõustatakse?

  Araabia Ühendemiraatide kriminaalseaduste jõustamine toimub õiguskaitseasutuste, prokuratuuri ja kohtusüsteemi ühiste jõupingutuste kaudu, nagu on kirjeldatud AÜE kriminaalmenetluse seaduses. Protsess algab tavaliselt uurimisega, mille viivad läbi politseiasutused pärast teabe saamist võimaliku kuriteo kohta. Neil on õigus välja kutsuda isikuid, koguda tõendeid, vahistada ja saata juhtumid riiklikule süüdistusele.

  Seejärel vaatab prokuratuur tõendid läbi ja otsustab, kas esitada ametlik süüdistus või jätta asi rahuldamata. Süüdistuse esitamise korral läheb asi arutusele vastavas kohtus – kuritegude ja väärtegude puhul esimese astme kohtusse ning kergemate süütegude puhul väärteokohtusse. Kohtuprotsesse jälgivad kohtunikud, kes hindavad prokuratuuri ja kaitse esitatud tõendeid ja ütlusi.

  Pärast kohtuotsuse tegemist jätavad nii süüdimõistetu kui ka prokurör endale õiguse kaevata edasi kõrgematesse kohtutesse, nagu apellatsioonikohus ja seejärel kassatsioonikohus. Lõplike kohtuotsuste ja karistuste jõustamine toimub AÜE politsei, riikliku prokuratuuri ja vanglasüsteemi kaudu.

  AÜE kuriteo ohver
  politseijuhtum dubai
  AÜE kohtusüsteemid

  Milline on AÜE-s kuriteost teatamise protsess?

  Kui AÜE-s toimub kuritegu, tuleb esimese sammuna esitada kaebus lähimasse jaoskonda, eelistatavalt juhtumi toimumiskoha lähedale. Seda võib teha kas suuliselt või kirjalikult, kuid kaebuses tuleb selgelt kirjeldada sündmusi, mis kujutavad endast väidetavat kuritegu.

  Politsei laseb kaebuse esitajal esitada oma avalduse, mis on salvestatud araabia keeles ja peab olema allkirjastatud. Lisaks lubavad AÜE seadused kaebuse esitajatel kutsuda tunnistajaid, kes saavad oma arvamust kinnitada ja väiteid usaldada. Täiendava konteksti pakkumine tunnistajatest võib edaspidist kriminaaluurimist oluliselt kaasa aidata.

  Pärast kaebuse esitamist alustavad asjaomased asutused uurimist, et kontrollida väiteid ning püüda tuvastada ja leida võimalikke kahtlusaluseid. Olenevalt kuriteo iseloomust võivad sellesse kuuluda politsei, immigratsiooniametnikud, rannavalvurid, vallainspektorid, piiripatrullid ja muud õiguskaitseorganid.

  Uurimise põhiosa on tuvastatud kahtlusaluste ülekuulamine ja nende ütluste võtmine. Kahtlustatavatel on ka õigus esitada oma tunnistajaid, et toetada oma versiooni sündmustest. Ametiasutused koguvad ja analüüsivad kõiki olemasolevaid tõendeid, nagu dokumendid, fotod/videod, kohtuekspertiisi ja tunnistajate ütlused.

  Kui uurimine leiab piisavalt tõendeid kuriteo kohta, otsustab prokurör seejärel ametliku süüdistuse esitamise. Süüdistuse esitamise korral läheb asi kriminaalmenetluse seaduse kohaselt AÜE kohtutesse.

  Praeguses etapis peaksid isikud, kes soovivad algatada kriminaalasja teise osapoole vastu, lisaks politsei kaebusele astuma teatud samme:

  • Hankige meditsiiniline aruanne, mis dokumenteerib kõik vigastused
  • Koguge muid tõendeid, nagu kindlustusandmed ja tunnistajate ütlused
  • Konsulteerige kogenud kriminaalkaitseadvokaadiga

  Kui prokurör jätkab süüdistuse esitamist, võib kaebuse esitajal olla vaja esitada kriminaalasja kohtus arutamiseks tsiviilhagi.

  Millistest kuritegudest saab teatada?

  AÜE politseile saab teatada järgmistest kuritegudest:

  • Mõrv
  • Tapmine
  • Raps
  • Seksuaalne rünnak
  • Sissemurdmine
  • vargus
  • Omastamine
  • Liiklusega seotud juhtumid
  • Võltsimine
  • võltsimine
  • Narkootikumide kuriteod
  • Mis tahes muu kuritegu või tegevus, mis rikub seadust

  Ohutuse või ahistusega seotud vahejuhtumite korral saab politseiga ühendust võtta otse nende Aman Service'i telefonil 8002626 või SMS-i teel numbrile 8002828. Lisaks saavad üksikisikud kuritegudest teada anda veebis Abu Dhabi politsei veebisait või mis tahes Dubai kriminaaluurimise osakonna (CID) filiaalis.

  Millised on kriminaaluurimise ja kohtuprotsesside menetlused AÜE-s?

  Araabia Ühendemiraatide kriminaaluurimist reguleerib kriminaalmenetluse seadus ja selle üle teostab järelevalvet riiklik prokuratuur. Kui kuriteost teatatakse, viivad politsei ja teised õiguskaitseorganid läbi esialgse uurimise tõendite kogumiseks. See võib hõlmata:

  • Kahtlustatavate, ohvrite ja tunnistajate küsitlemine
  • Asitõendite, dokumentide, salvestiste jms kogumine.
  • Läbiotsimiste, arestimiste ja kohtuekspertiisi analüüside läbiviimine
  • Vajadusel töötame koos ekspertide ja konsultantidega

  Tulemused esitatakse riigiprokuratuurile, kes vaatab tõendid üle ja otsustab, kas esitada süüdistus või jätta kohtuasi rahuldamata. Riigiprokurör kutsub kaebuse esitajat ja kahtlustatavat ning küsitleb neid eraldi, et nende lugusid välja selgitada. Selles etapis võib kumbki pool tuua tunnistajaid oma konto kontrollimiseks ja aidata prokuröril otsustada, kas süüdistus on vajalik. Selles etapis esitatakse või tõlgitakse ka araabia keelde avaldused ja allkirjastavad mõlemad pooled. Süüdistuse esitamise korral valmistab prokuratuur süüasja ette kohtulikuks arutamiseks.

  AÜE-s toimuvad kriminaalmenetlused kohtutes kohtunike alluvuses. Protsess hõlmab tavaliselt järgmist:

  • Prokuratuur loeb süüdistused ette
  • Kostja tunnistab end süüdi või ei ole süüdi
  • Süüdistaja ja kaitse esitavad oma tõendid ja argumendid
  • Tunnistajate ülekuulamine mõlemalt poolelt
  • Prokuratuuri ja kaitse lõppsõna

  Seejärel arutavad kohtunikud eraviisiliselt ja teevad põhjendatud otsuse – mõistab kostja õigeks, kui ta ei ole väljaspool mõistlikku kahtlust süüs veendunud, või teeb süüdimõistva kohtuotsuse ja teeb karistuse, kui nad leiavad, et kostja on tõendite põhjal süüdi.

  Nii süüdimõistetul kui ka prokuröril on õigus kohtuotsuse või karistuse peale edasi kaevata kõrgemasse kohtusse. Apellatsioonikohtud vaatavad läbi juhtumi protokollid ja võivad madalama astme kohtu otsuse jõusse jätta või tühistada.

  Araabia Ühendemiraatide seaduste kohaselt tuleb kogu protsessi vältel järgida teatud õigusi, nagu süütuse presumptsioon, õigusnõustaja kasutamine ning tõendite ja tõendamise standardid. Kriminaalkohtud käsitlevad juhtumeid alates väiksematest rikkumistest kuni raskete kuritegudeni, nagu finantspettused, küberkuriteod ja vägivald.

  Kas on võimalik algatada kriminaalasja, kui kurjategijat ei leita?

  Jah, mõnel juhul on võimalik kriminaalasja menetleda, isegi kui süüdlast ei ole võimalik tuvastada. Oletame, et ohver on kogunud tõendeid selle kohta, kuidas ta vigastada sai, ja suudab esitada selged dokumendid selle kohta, millal ja kus juhtum aset leidis. Sel juhul on võimalik algatada kriminaalasi.

  Millised on ohvrite seaduslikud õigused AÜE kriminaalseaduse alusel?

  AÜE võtab meetmeid kuriteoohvrite õiguste kaitsmiseks ja kaitsmiseks kohtuprotsessi ajal. Araabia Ühendemiraatide kriminaalmenetluse seaduse ja muude määruste alusel ohvritele tagatud peamised õigused on järgmised:

  1. Õigus esitada kriminaalkaebus Ohvril on õigus teatada kuritegudest ja algatada kurjategijate suhtes kohtumenetlusi
  2. Õigused uurimise ajal
  • Õigus nõuda kaebuste kiiret ja põhjalikku uurimist
  • Õigus esitada tõendeid ja tunnistaja ütlusi
  • Õigus osaleda teatud uurimistoimingutes
  1. Õigused kohtuprotsessi ajal
  • Õigus kasutada õigusnõustajat ja -esindust
  • Õigus osaleda kohtuistungil, kui see ei ole põhjustel välistatud
  • Õigus esitatud tõendeid läbi vaadata/kommenteerida
  1. Õigus nõuda kahju/hüvitist
  • Õigus nõuda süüdlastelt hüvitist kahjude, vigastuste, ravikulude ja muude mõõdetavate kahjude eest
  • Ohvrid võivad taotleda ka reisi- ja muude kulude hüvitamist, kuid mitte kohtumenetluses osalemise tõttu saamata jäänud töötasu/sissetulekute hüvitamist.
  1. Privaatsuse, ohutuse ja toega seotud õigused
  • Õigus identiteedi kaitsmisele ja vajadusel konfidentsiaalsele hoidmisele
  • Õigus kaitsemeetmetele selliste kuritegude ohvritele nagu inimkaubandus, vägivald jne.
  • Juurdepääs ohvriabiteenustele, varjupaikadele, nõustamis- ja finantsabi fondidele

  Araabia Ühendemiraadid on loonud mehhanismid, mille abil ohvrid saavad kurjategijate vastu tsiviilhagide kaudu kahjutasu ja hüvitist nõuda. Lisaks on ohvritel õigus õigusabile ning ta võib määrata advokaadi või lasta määrata õigusabi. Tugiasutused annavad ka tasuta nõu ja nõu.

  Üldiselt on AÜE seaduste eesmärk kaitsta ohvrite õigusi eraelu puutumatusele, vältida uuesti ohvriks langemist, tagada turvalisus, võimaldada hüvitise nõudeid ja osutada rehabilitatsiooniteenuseid kriminaalõigusprotsessi ajal.

  Milline on kaitsja roll kriminaalasjades?

  Kaitsja vastutab kurjategija kaitsmise eest kohtus. Nad võivad vaidlustada prokuröri esitatud tõendid ja väita, et kurjategija tuleks vabastada või talle tuleks määrata karistuse vähendamine.

  Siin on mõned ülesanded, mida kriminaaladvokaat kriminaalasjades täidab:

  • Kohtuistungil võib kurjategija nimel sõna võtta kaitsja.
  • Kui juhtum lõpeb süüdimõistva otsusega, määrab advokaat koos süüdistatavaga sobiva karistuse ja esitab karistuse vähendamiseks kergendavaid asjaolusid.
  • Prokuröriga kokkuleppe läbirääkimistel võib kaitsja esitada soovituse karistuse vähendamiseks.
  • Kaitsja vastutab kohtualuse esindamise eest kohtuistungil.

  Milline on kohtuekspertiisi tõendite roll kriminaalasjades?

  Kriminaalasjades kasutatakse juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks sageli kohtuekspertiisi tõendeid. See võib hõlmata DNA tõendeid, sõrmejälgi, ballistilisi tõendeid ja muud tüüpi teaduslikke tõendeid.

  Milline on politsei roll kriminaalasjades?

  Kaebusest teatamisel suunab politsei selle läbivaatamiseks vastavatesse osakondadesse (kohtumeditsiini osakond, elektroonilise kuritegevuse osakond jne).

  Seejärel edastab politsei kaebuse riigiprokuratuurile, kus prokurör määratakse selle läbi vaatama AÜE karistusseadustiku kohaselt.

  Ka politsei uurib kaebust ja kogub juhtumi toetuseks tõendeid. Samuti võivad nad kurjategija vahistada ja kinni pidada.

  Milline on prokuröri roll kriminaalasjades?

  Kui kaebus edastatakse prokuratuurile, määratakse selle läbi vaatama prokurör. Seejärel otsustab prokurör, kas algatada asja menetlemine või mitte. Samuti võivad nad otsustada juhtumist loobuda, kui selle toetuseks ei ole piisavalt tõendeid.

  Prokurör teeb kaebuse uurimisel ja tõendite kogumisel koostööd ka politseiga. Samuti võivad nad kurjategija vahistada ja kinni pidada.

  Milline on ohvri advokaadi roll kriminaalasjades?

  Kurjategija võidakse mõnel juhul süüdi mõista ja temalt võidakse kohustada maksma ohvrile hüvitist. Ohvri advokaat teeb kohtuga koostööd karistuse määramise ajal või hiljem, et koguda tõendeid, et teha kindlaks, kas kurjategijal on rahalised võimalused ohvrile kahju hüvitamiseks.

  Ohvri advokaat võib teda esindada ka õigusrikkujate vastu algatatud tsiviilhagides.

  Kui teid on süüdistatud kuriteo toimepanemises, on hädavajalik pöörduda kriminaaladvokaadi poole. Nad saavad teid teie õiguste osas nõustada ja teid kohtus esindada.

  kriminaalmenetluses
  AÜE kriminaalõigus
  riiklik süüdistus

  Kuidas käsitleb AÜE kriminaalõigus välismaalaste või külalistega seotud juhtumeid?

  Araabia Ühendemiraadid jõustab oma tervikliku õigussüsteemi võrdselt nii kodanike kui ka mittekodanike suhtes kõigi tema piirides toime pandud kuritegude puhul. Välisriikide kodanike, kodumaalt lahkunud elanike ja külastajate suhtes kehtivad eranditult AÜE kriminaalseadused ja kohtumenetlused.

  Kui AÜE-s süüdistatakse neid kuriteos, vahistatakse välismaalased, esitatakse süüdistus ja esitatakse süüdistus kohalikes kohtutes, kus väidetav kuritegu aset leidis. Toimetised on araabia keeles, vajadusel tõlge. Olenemata isiku kodakondsusest või elukoha staatusest kehtivad samad tõendusstandardid, seadusliku esindamise sätted ja karistuse määramise juhised.

  Välismaalaste jaoks on ülioluline mõista, et mujal vastuvõetavad tegevused võivad AÜE-s seaduste ja kultuurinormide erinevuste tõttu kujutada endast kuritegu. Seaduse mittetundmine ei vabanda kuritegelikku käitumist.

  Saatkonnad võivad pakkuda konsulaarabi, kuid AÜE säilitab täieliku volituse välismaiste süüdistatavate kohtu alla andmisel. Kohalike seaduste järgimine on kohustuslik nii külastajatele kui ka elanikele.

  Veelgi enam, välismaalased peaksid arvestama, et neid võidakse uurimise ajal kinni pidada koos kohtueelse menetlusega ja õigusega mõista. Kohtuasjade lahendamisel võib viibida ka pikki viivitusi. Ainulaadselt ei pruugi kehtida teiste riikide topelt ohustamise põhimõtted – AÜE võib kedagi uuesti proovida kuriteo eest, mille eest ta varem mujal kohtu alla anti.

  Mis siis, kui ohver on teises riigis?

  Kui ohver ei asu AÜE-s, võib ta siiski esitada kriminaalasja toetamiseks tõendeid. Seda saab teha videokonverentside, veebipõhiste dokumentide ja muude tõendite kogumise meetodite abil.

  Kuidas saab AÜE-s kontrollida kriminaalasja või politseikaebuse olekut?

  Araabia Ühendemiraatides esitatud kriminaalasja või politseikaebuse edenemise jälgimise meetod erineb olenevalt emiraadist, kust juhtum pärineb. Kahel kõige suurema rahvaarvuga emiraadil, Dubail ja Abu Dhabil, on erinevad lähenemisviisid.

  Dubai

  Dubais saavad elanikud kasutada Dubai politseijõudude loodud veebiportaali, mis võimaldab juhtumi olekut kontrollida, sisestades lihtsalt viitenumbri. Kui aga sellele digiteenusele ei pääse juurde, kasutage alternatiivseid kontaktivõimalusi, näiteks:

  • Politsei kõnekeskus
  • E-POST
  • Veebisaidi/rakenduse reaalajas vestlus

  Abu Dhabi

  Teisest küljest valib Abu Dhabi teistsuguse marsruudi, pakkudes Abu Dhabi kohtuosakonna veebisaidi kaudu spetsiaalset juhtumite jälgimise teenust. Selle kasutamiseks tuleb esmalt registreerida konto, kasutades oma Emiraatide ID-numbrit ja sünnikuupäeva, enne kui pääsete juurde juhtumi üksikasjade vaatamiseks veebis.

  Üldised näpunäited

  Olenemata sellest, milline emiraat on asjassepuutuv, on konkreetse juhtumi viitenumbri säilitamine ülioluline iga veebipõhise päringu jaoks selle oleku ja edenemise kohta.

  Kui digitaalsed valikud pole saadaval või esineb tehnilisi probleeme, saab vajalikke värskendusi anda otse ühendust kas esialgse politseijaoskonnaga, kus kaebus esitati, või juhtumit kontrollivate õigusasutustega.

  Oluline on märkida, et kuigi nende veebijälgimise teenuste eesmärk on suurendada läbipaistvust, on need endiselt arenevad süsteemid, mis võivad perioodiliselt kokku puutuda piirangutega. Traditsioonilised suhtluskanalid õiguskaitseorganite ja kohtutega on endiselt usaldusväärsed alternatiivid.

  Kuidas käsitleb AÜE kriminaalõigus vahekohtumenetlust või vaidluste alternatiivset lahendamist?

  AÜE kriminaalõigussüsteem tegeleb peamiselt kuritegude eest vastutusele võtmisega kohtusüsteemi kaudu. Siiski võimaldab see teatud juhtudel enne ametliku süüdistuse esitamist kasutada vahekohtumenetlust ja alternatiivseid vaidluste lahendamise meetodeid.

  Väiksemate kuriteokaebuste puhul võivad politseiasutused esmalt proovida asja lahendada asjaosaliste vahendusel. Kui kokkuleppele jõutakse, saab juhtumi lõpetada ilma kohtuprotsessi jätkamata. Seda kasutatakse tavaliselt selliste probleemide puhul nagu tagasilükatud tšekid, väikesed kallaletungid või muud väärteod.

  Siduvat vahekohtumenetlust tunnustatakse ka teatud tsiviilasjades, millel on kriminaalne tähendus, nagu töövaidlused või ärikonfliktid. Määratud vahekohus võib teha otsuse, mis on õiguslikult täitmisele pööratav. Kuid tõsisemate kuriteosüüdistuste korral läbib juhtum AÜE kohtutes standardseid süüdistuskanaleid.

  Miks vajate kohalikku spetsialiseerunud ja kogenud kriminaaljuristi?

  Araabia Ühendemiraatides kriminaalsüüdistuse esitamiseks on vaja spetsiaalseid õigusalaseid teadmisi, mida saab pakkuda ainult kohalik kogenud kriminaaladvokaat. Araabia Ühendemiraatide ainulaadne õigussüsteem, mis ühendab tsiviil- ja šariaadiseadusi, nõuab põhjalikke teadmisi, mis pärinevad kohtuprotsesside raames töötamise aastatepikkusest kogemusest. Emiraatides asuv advokaat mõistab nüansse, mida rahvusvahelised praktikud võivad kahe silma vahele jätta.

  Kohalik kriminaaladvokaat on rohkem kui lihtsalt seaduste mõistmine, vaid hindamatu juhend AÜE kohtutes navigeerimiseks. Nad tunnevad hästi kohtusüsteemi protokolle, menetlusi ja dünaamikat. Nende araabia keele oskus tagab dokumentide täpse tõlke ja selge suhtluse ärakuulamisel. Sellised aspektid võivad olla kriitilised eelised.

  Lisaks on väljakujunenud karjääriga AÜE advokaatidel sageli sidemed, maine ja sügav kultuuriline arusaam – vara, mis võib kliendi kohtuasjade strateegiale kasu tuua. Nad mõistavad, kuidas ühiskonna tavad ja väärtused seadustega kokku puutuvad. See kontekst annab teavet selle kohta, kuidas nad loovad õiguskaitsevahendeid ja peavad ametiasutustega läbirääkimisi soodsate lahenduste leidmiseks.

  Erinevate kriminaalsüüdistuste haldamisest kuni tõendite nõuetekohase käitlemiseni on spetsialiseerunud kohalik kriminaaladvokaat lihvinud AÜE kohtutele omaseid taktikaid. Nende strateegiline esitus põhineb otsesel kogemusel, mis on teie olukorra jaoks ainulaadselt asjakohane. Kuigi kõik õigusnõustajad on süüdistamisel olulised, võib AÜE kriminaalõiguses sügavalt järgitud advokaadi kaasamine pöördelise tähtsusega.

  Olenemata sellest, kas teid on Araabia Ühendemiraatides uuritud, vahistatud või süüdistatud kuriteos, on oluline, et teil oleks advokaat, kes mõistab riigi seadusi. Teie seaduslik konsultatsioon meiega aitab meil mõista teie olukorda ja muresid. Kohtumise kokkuleppimiseks võtke meiega ühendust. Helistage meile kohe Kiireloomuline kohtumine ja kohtumine numbril +971506531334 +971558018669

  Leidke Top