Mõrvakuriteod või mõrvade seadused ja karistused AÜE-s

Araabia Ühendemiraadid peavad inimelude ebaseaduslikku võtmist üheks kõige julmemaks ühiskonnavastaseks kuriteoks. Mõrva või tahtlikult teise inimese surma põhjustamist peetakse kuriteoks, mis on AÜE seaduste järgi karmimad karistused. Riigi õigussüsteem käsitleb tapmisi nulltolerantsiga, mis tuleneb islami põhimõtetest säilitada inimväärikus ning säilitada seadus ja kord, mis on AÜE ühiskonna ja valitsemise põhisambad.

Kaitsmaks oma kodanikke ja elanikke tapmisvastase vägivalla ohu eest, on AÜE kehtestanud selged seadused, mis pakuvad ulatuslikku õigusraamistikku, mis määratleb mõrvade ja süüdlike mõrvade erinevad kategooriad. Karistused tõendatud mõrvas süüdimõistvate otsuste eest ulatuvad pikast 25-aastasest vangistusest kuni eluaegse vanglakaristuse, kopsaka vereraha hüvitise ja surmanuhtluse vallandamisega juhtudel, mida Araabia Ühendemiraatide kohtud peavad kõige kohutavamaks. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse konkreetseid seadusi, õiguslikke protsesse ja karistuse määramise juhiseid, mis on seotud mõrvade ja mõrvakuritegudega AÜE-s.

Millised seadused kehtivad mõrvakuritegude kohta Dubais ja AÜE-s?

 1. 3. aasta föderaalseadus nr 1987 (karistusseadustik)
 2. 35. aasta föderaalseadus nr 1992 (narkootikumide vastane seadus)
 3. 7. aasta föderaalseadus nr 2016 (diskrimineerimise/viha vastu võitlemise seaduse muutmine)
 4. Šariaadi seaduse põhimõtted

3. aasta föderaalseadus nr 1987 (karistusseadustik) on põhiõigusakt, mis määratleb süüdimõistvad mõrvad, nagu ettekavatsetud mõrvad, aumõrvad, lapsetapud ja tahtlikud tapmised, koos nende karistustega. Artikkel 332 näeb ette surmanuhtluse ettekavatsetud mõrva eest. Artiklid 333–338 hõlmavad muid kategooriaid, nagu halastusmõrvad. AÜE karistusseadustikku ajakohastati 2021. aastal, asendades 3. aasta föderaalseaduse nr 1987 31. aasta föderaaldekreetseadusega nr 2021. Uues karistusseadustikus säilitatakse samad põhimõtted ja karistused mõrvakuritegude eest nagu vana, kuid spetsiifiline artiklid ja numbrid võivad olla muutunud.

35. aasta föderaalseadus nr 1992 (narkootikumide vastane seadus) sisaldab ka mõrvaga seotud sätteid. Artikkel 4 lubab surmanuhtlust narkokuritegude eest, mis toovad kaasa elukaotuse, isegi kui need on tahtmatud. Selle karmi hoiaku eesmärk on tõkestada ebaseaduslikku narkokaubandust. 6. aasta föderaalseaduse nr 7 artikliga 2016 muudeti olemasolevaid õigusakte, et kehtestada eraldi klauslid vihakuritegude ja mõrvade kohta, mille põhjuseks on religiooni, rassi, kasti või etnilise kuuluvuse vastane diskrimineerimine.

Lisaks järgivad AÜE kohtud mõrvajuhtumite lahendamisel teatud šariaadi põhimõtteid. Need hõlmavad selliste tegurite arvessevõtmist nagu kuritegelik kavatsus, süü ja ettekavatsemine vastavalt šariaadi kohtupraktikale.

Millised on mõrvakuritegude karistused Dubais ja AÜE-s?

Vastavalt hiljuti jõustunud 31. aasta föderaaldekreetseadusele nr 2021 (AÜE karistusseadustik) on ettekavatsetud mõrva eest, mis hõlmab teise inimese tahtlikku ja ebaseaduslikku surma põhjustamist eelneva planeerimise ja pahatahtlikkusega, karistuseks surmanuhtlus. Vastav artikkel ütleb selgelt, et selle kõige julmema tapmise eest süüdi mõistetud kurjategijad mõistetakse hukkamisele mahalaskmise teel. Aumõrvade puhul, mille puhul pereliikmed mõrvavad naisi teatud konservatiivsete traditsioonide väidetava rikkumise tõttu, annab artikkel 384/2 kohtunikele õiguse määrata juhtumi spetsiifika alusel maksimaalseks karistuseks kas surmanuhtlus või eluaegne vanglakaristus.

Seadus teeb vahet teatud muude kategooriate puhul, nagu lapsetapp, mis on vastsündinud lapse ebaseaduslik tapmine. Selle kuriteo artikkel 344 näeb ette leebemad vanglakaristused vahemikus 1 kuni 3 aastat pärast seda, kui on arvesse võetud kergendavaid asjaolusid ja tegureid, mis võisid toimepanijat ajendada. Kuritegelikust hooletusest, nõuetekohase hoolduse puudumisest või suutmatusest täita juriidilisi kohustusi põhjustatud surmajuhtumite puhul näeb artikkel 339 ette 3–7-aastase vangistuse.

35. aasta föderaalseaduse nr 1992 (narkootikumide vastu võitlemise seadus) kohaselt sätestab artikkel 4 sõnaselgelt, et kui mis tahes narkootikumidega seotud kuritegu, nagu narkootikumide valmistamine, omamine või nendega kaubitsemine, põhjustab otseselt inimese surma, isegi kui see on tahtmatu, siis maksimaalne karistus Asjaomastele süüdlastele võib määrata surmanuhtluse hukkamisega.

Veelgi enam, 7. aasta föderaalseadus nr 2016, millega muudeti teatud sätteid pärast selle jõustumist, kehtestas artikli 6 kaudu võimaluse määrata surmaotsus või eluaegne vanglakaristus juhtudel, kui mõrvad või mõrvad on ajendatud vihkamisest ohvri usutunnistuse, rassi, kasti, etnilise või rahvusliku päritoluga.

Oluline on märkida, et AÜE kohtud järgivad ettekavatsetud mõrvadega seotud juhtumeid lahendades ka teatud šariaadi põhimõtteid. See säte annab ohvrite seadusjärgsetele pärijatele või perekondadele õiguse nõuda kurjategija hukkamist, aktsepteerida rahalist vereraha hüvitist, mida nimetatakse "diyaks" või anda armu – ja kohtu otsus peab järgima ohvri tehtud valikut. perekond.

Kuidas AÜE mõrvajuhtumeid menetleb?

Siin on peamised sammud, kuidas AÜE mõrvajuhtumeid menetleb:

 • Uuringud – Politsei ja prokuratuur uurivad kuritegu põhjalikult, koguvad tõendeid, küsitlevad tunnistajaid ja peavad kahtlustatavaid kinni.
 • Kulud – Tuginedes uurimistulemustele, esitab prokuratuur süüdistatavale ametlikult süüdistuse vastavas mõrvakuriteos vastavalt AÜE seadustele, näiteks AÜE karistusseadustiku artiklile 384/2 ettekavatsetud mõrva eest.
 • Kohtumenetlus – Juhtumit arutatakse AÜE kriminaalkohtutes, kus prokurörid esitavad tõendeid ja argumente, et tuvastada süü väljaspool mõistlikku kahtlust.
 • Kostja õigused – Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku artikli 18 kohaselt on süüdistataval õigus seaduslikule esindamisele, tunnistajate ristküsitlusele ja süüdistuse vastu kaitsmisele.
 • Kohtunike hinnang – Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku artikli 19 kohaselt hindavad kohtukohtunikud erapooletult kõiki mõlema poole tõendeid ja ütlusi, et teha kindlaks süü ja ettekavatsemine.
 • otsus – Süüdimõistmise korral langetavad kohtunikud otsuse, milles kirjeldatakse mõrvas süüdimõistmist ja karistust vastavalt AÜE karistusseadustiku sätetele ja šariaadi põhimõtetele.
 • Apellatsiooniprotsess – Vastavalt AÜE karistusseadustiku artiklile 26 on nii prokuratuuril kui ka kaitsjal võimalus kaevata kohtuotsus edasi kõrgematesse apellatsioonikohtutesse, kui see on õigustatud.
 • Lause täitmine – Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku artikli 384/2 kohaselt järgitakse enne hukkamist surmanuhtluste puhul rangeid protokolle, mis hõlmavad edasikaebamist ja ratifitseerimist AÜE presidendi poolt.
 • Ohvri perekonnaõigused – AÜE karistusseadustiku artikli 384/2 kohaselt annab šariaat ettekavatsetud juhtudel ohvrite peredele võimaluse anda kurjategijale armu või aktsepteerida selle asemel vereraha hüvitist.

Kuidas Araabia Ühendemiraatide õigussüsteem mõrva astmeid määratleb ja eristab?

Araabia Ühendemiraatide karistusseadustik vastavalt 31. aasta föderaaldekreetseadusele nr 2021 annab üksikasjaliku raamistiku ebaseaduslike tapmiste või süüdlike mõrvade erineva astme liigitamiseks. Ehkki laias laastus nimetatakse seda "mõrvaks", eristavad seadused selgelt selliseid tegureid nagu kavatsus, ettekavatsetus, asjaolud ja kuriteo motiivid. Araabia Ühendemiraatide seadustes on sõnaselgelt määratletud mõrvakuritegude erineva raskusastmega tegu:

KraadMääratlusVõtmetegurid
Ettekavatsetud mõrvInimese surma tahtlik põhjustamine ettekavatsetud planeerimise ja pahatahtliku kavatsusega.Eelnev kaalutlus, tõendid ettekavatsemise ja pahatahtlikkuse kohta.
AumõrvadNaispereliikme ebaseaduslik tapmine teatud traditsioonide tajutava rikkumise tõttu.Motiiv on seotud konservatiivsete peretraditsioonide/väärtustega.
InfantiideVastsündinud lapse surma ebaseaduslik põhjustamine.Väikelaste tapmine, arvesse võetud kergendavaid asjaolusid.
Hooletu tapmineSurm kuritegelikust hooletusest, suutmatusest täita juriidilisi kohustusi või nõuetekohase hoolduse puudumise tõttu.Põhjusena ei tuvastatud tahtlust, vaid hooletus.

Lisaks näeb seadus 2016. aasta muudetud sätete alusel ette karmimad karistused vihakuritegude eest, mis hõlmavad ohvri usutunnistuse, rassi, etnilise kuuluvuse või rahvuse diskrimineerimisest tingitud mõrva.

Araabia Ühendemiraatide kohtud hindavad hoolikalt tõendeid, nagu kuriteopaiga faktid, tunnistajate ütlused, süüdistatavate psühholoogilised hinnangud ja muud kriteeriumid, et teha kindlaks, milline mõrv on toime pandud. See mõjutab otseselt karistuse määramist, mis ulatub leebetest vanglakaristustest kuni maksimaalsete surmanuhtlusteni, olenevalt kuriteo astmest.

Kas AÜE kehtestab mõrvas süüdimõistvate kohtuotsuste eest surmanuhtluse?

Araabia Ühendemiraadid kehtestavad oma seaduste alusel teatud mõrvas süüdimõistvate kohtuotsuste eest surmanuhtluse või surmanuhtluse. Ettekavatsetud mõrv, mis hõlmab inimese surma tahtlikku ja ebaseaduslikku põhjustamist eelneva planeerimise ja pahatahtliku kavatsusega, on AÜE karistusseadustiku kohaselt karmim hukkamisotsus mahalaskmisega. Surmanuhtlust võidakse määrata ka muudel juhtudel, nagu naiste aumõrvad pereliikmete poolt, vihakuritegudest ajendatud mõrvad, mille põhjuseks on usuline või rassiline diskrimineerimine, samuti narkokaubanduse kuritegude eest, mille tagajärjeks on inimelude kaotus.

Siiski järgib AÜE enne mõrvas süüdimõistvate kohtuotsuste eest surmaotsuse rakendamist oma kriminaalõigussüsteemis sätestatud rangeid õigusprotseduure ja šariaadi põhimõtteid. See hõlmab põhjalikku edasikaebamisprotsessi kõrgemates kohtutes, ohvrite perede võimalust anda hukkamise asemel armu või võtta vastu vereraha hüvitist ning AÜE presidendi lõplik ratifitseerimine on kohustuslik enne surmanuhtluse rakendamist.

Kuidas käsitleb AÜE mõrvas süüdistatud välisriikide kodanikke puudutavaid juhtumeid?

AÜE kohaldab oma mõrvaseadusi võrdselt nii riigis elavate või külastavate kodanike kui ka välisriikide kodanike suhtes. Ebaseaduslikes tapmistes süüdistatud kodumaalt lahkunuid süüdistatakse sama õigusmenetluse ja kohtusüsteemi kaudu nagu Emiraatide kodanikke. Kui välismaalasi mõistetakse süüdi ettekavatsetud mõrvas või muudes kuritegudes, võib neid oodata sarnaselt kodanikega surmanuhtlus. Neil ei ole aga võimalust saada armu või maksta ohvri perekonnale vereraha hüvitist, mis on šariaadi põhimõtetel põhinev kaalutlus.

Välismaiste mõrvas süüdimõistetute puhul, kellele mõisteti hukkamise asemel vanglakaristus, on täiendav kohtuprotsess AÜE-st väljasaatmine pärast täieliku vanglakaristuse kandmist. AÜE ei tee erandeid leebema kohtlemise või välismaalaste mõrvaseadustest kõrvalehoidmise lubamisel. Saatkondi hoitakse informeeritud, et võimaldada konsulaaresindusi, kuid nad ei saa sekkuda kohtuprotsessi, mis põhineb üksnes AÜE suveräänsetel seadustel.

Milline on mõrvade kuritegevuse tase Dubais ja AÜE-s?

Dubais ja Araabia Ühendemiraatides (AÜE) on erakordselt madal mõrvade määr, eriti kui võrrelda tööstusriikidega. Statistilised andmed näitavad, et tahtlike mõrvade määr Dubais on aastate jooksul langenud, langedes Statista andmetel 0.3-lt 100,000 2013 elaniku kohta 0.1. aastal 100,000-le 2018 2012 elaniku kohta 2.6. aastal. Laiemas plaanis oli AÜE tapmiste määr 100,000. aastal 6.3 tapmist 100,000 2014 kohta, mis on oluliselt madalam kui selle perioodi globaalne keskmine 0.3 tapmist 100,000 2021 kohta. Lisaks registreeris Dubai politsei suuremate kuritegevuse statistika 0.5. aasta esimese poole aruanne tahtlike mõrvade määr 100,000 XNUMX XNUMX elaniku kohta. Hiljuti, XNUMX. aastal, teatati Araabia Ühendemiraatide mõrvadest XNUMX juhtumit XNUMX XNUMX elaniku kohta.

Kohustustest loobumine: kuritegevuse statistika võib aja jooksul kõikuda ja lugejad peaksid uurima uusimaid ametlikke andmeid usaldusväärsetest allikatest, et saada uusimat teavet mõrvade määra kohta Dubais ja AÜE-s.

Millised õigused on AÜE-s mõrvas süüdistatavatel isikutel?

 1. Õigus õiglasele kohtupidamisele: Tagab erapooletu ja õiglase õigusliku menetluse ilma diskrimineerimiseta.
 2. Õigus seaduslikule esindusele: Võimaldab süüdistataval lasta advokaadil oma juhtumit kaitsta.
 3. Õigus esitada tõendeid ja tunnistajaid: Annab süüdistatavale võimaluse esitada toetavat teavet ja ütlusi.
 4. Kohtuotsuse edasikaebamise õigus: Võimaldab süüdistataval vaidlustada kohtu otsust kõrgemate õiguskanalite kaudu.
 5. Vajadusel õigus tõlketeenustele: Osutab araabia keelt mitterääkivatele isikutele kohtumenetluste ajal keeleabi.
 6. Süütuse presumptsioon kuni süü tõendamiseni: Süüdistatavat peetakse süütuks, välja arvatud juhul, kui tema süü on väljaspool mõistlikku kahtlust tuvastatud.

Mis on ettekavatsetud mõrv?

Ettekavatsetud mõrv, tuntud ka kui esimese astme mõrv või tahtlik mõrv, viitab teise inimese tahtlikule ja kavandatud tapmisele. See hõlmab teadlikku otsust ja eelnevat planeerimist kelleltki elu võtta. Seda tüüpi mõrva peetakse sageli kõige tõsisemaks mõrvavormiks, kuna see hõlmab ettekavatsetud pahatahtlikkust ja tahtlikku kavatsust kuritegu toime panna.

Ettekavatsetud mõrvajuhtumite puhul on toimepanija reeglina tegu eelnevalt läbi mõelnud, ettevalmistusi teinud ja tapmise läbimõeldult läbi viinud. See võib hõlmata relva hankimist, kuriteo aja ja asukoha planeerimist või meetmete võtmist tõendite varjamiseks. Ettekavatsetud mõrva eristatakse muudest tapmise vormidest, nagu tapmine või kirekuriteod, mille puhul tapmine võib toimuda hetketuumuses või ilma eelneva läbimõtlemiseta.

Kuidas AÜE käsitleb ettekavatsetud mõrvu ja juhuslikke tapmisi?

AÜE õigussüsteem teeb selget vahet ettekavatsetud mõrvadel ja juhuslikel tapmistel. Ettekavatsetud mõrva eest karistatakse surma või eluaegse vangistusega, kui kavatsus on tõendatud, samas kui juhusliku tapmise korral võidakse karistust, trahve või vereraha sõltuvalt kergendavatest asjaoludest vähendada. Araabia Ühendemiraatide lähenemine mõrvajuhtumitele on suunatud õigluse tagamisele, tagades karistuse vastavuse kuriteo raskusastmele, võttes samas arvesse ka konkreetseid asjaolusid ja võimaldades õiglast menetlust nii ettekavatsetud kui ka tahtmatute tapmiste puhul.

Leidke Top