Seadused ja karistused omastamise vastu AÜE-s

Omastamine on tõsine valgekraede kuritegu, mis hõlmab teise osapoole, näiteks tööandja või kliendi poolt kellelegi usaldatud vara või vahendite väärkasutamist. Araabia Ühendemiraatides on omastamine rangelt keelatud ja riigi kõikehõlmava õigusraamistiku kohaselt võib see kaasa tuua tõsiseid õiguslikke tagajärgi. Araabia Ühendemiraatide föderaalses karistusseadustikus on välja toodud selged seadused ja karistused, mis on seotud omastamisega, peegeldades riigi pühendumust aususe, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtete järgimisele finants- ja äritehingutes. Araabia Ühendemiraatide kui ülemaailmse ärikeskuse staatuse kasvades on omastamise õiguslike tagajärgede mõistmine selle piirides tegutsevate üksikisikute ja organisatsioonide jaoks ülioluline.

Mis on AÜE seaduste kohaselt omastamise õiguslik määratlus?

Araabia Ühendemiraatides on omastamine föderaalse karistusseadustiku artikli 399 kohaselt määratletud kui varade, rahaliste vahendite või vara omastamine, väärkasutamine või ebaseaduslik konverteerimine, mille teine ​​osapool, näiteks tööandja, on usaldanud üksikisikule. klient või asutus. See määratlus hõlmab laia valikut stsenaariume, kus keegi, kes on usaldus- või võimupositsioonil, võtab tahtlikult ja ebaseaduslikult omandisse või kontrolli varade üle, mis ei kuulu talle.

Araabia Ühendemiraatide seaduste kohaselt omastamise põhielemendid hõlmavad usaldussuhte olemasolu, kus süüdistatavale isikule on usaldatud teisele osapoolele kuuluvate varade või rahaliste vahendite hoidmine või haldamine. Lisaks peavad olema tõendid nende varade tahtliku omastamise või kuritarvitamise kohta isikliku kasu või kasu saamise eesmärgil, mitte rahaliste vahendite juhusliku või hooletu väärkäitlemise kohta.

Omastamine võib toimuda mitmel kujul, näiteks töötaja suunab ettevõtte raha isiklikuks tarbeks, finantsnõustaja kasutab klientide investeeringuid vääralt või riigiametnik omastab avalikke vahendeid. Seda peetakse varguse ja usalduse rikkumise vormiks, kuna süüdistatav isik on rikkunud talle pandud usalduskohustust, kasutades väärkasutades vara või raha, mis ei kuulunud neile õiguspäraselt.

Kas araabia ja islami õiguskontekstis on omastamine defineeritud erinevalt?

Araabia keeles on omastamise mõiste "ikhtilas", mis tähendab "omastamise" või "ebaseadusliku võtmise". Kuigi araabiakeelsel terminil on sarnane tähendus ingliskeelse sõnaga "omastamine", võib selle kuriteo õiguslik määratlus ja käsitlus islami õiguslikus kontekstis veidi erineda. Islami šariaadiseaduste kohaselt peetakse omastamist varguse või "sariqah" vormiks. Koraan ja Sunna (prohvet Muhamedi õpetused ja tavad) mõistavad vargused hukka ja näevad selles kuriteos süüdi mõistetud isikutele ette konkreetsed karistused. Islami õigusteadlased ja juristid on aga esitanud täiendavaid tõlgendusi ja juhiseid omastamise eristamiseks muudest varguse vormidest.

Paljude islami õigusteadlaste sõnul peetakse omastamist tavalisest vargusest raskemaks kuriteoks, kuna sellega kaasneb usalduse rikkumine. Kui isikule usaldatakse vara või raha, eeldatakse, et ta täidab usalduskohustusi ja kaitseb neid varasid. Seetõttu peetakse omastamist selle usalduse reetmiseks ja mõned teadlased väidavad, et selle eest tuleks karmimalt karistada kui muude varguste eest.

Oluline on märkida, et kuigi islami seadus annab omastamisega seotud suuniseid ja põhimõtteid, võivad konkreetsed juriidilised määratlused ja karistused eri moslemi enamusega riikides ja jurisdiktsioonides erineda. Araabia Ühendemiraatides on omastamise määratlemise ja kohtu alla andmise esmaseks seadusandluseks föderaalne karistusseadustik, mis põhineb islami põhimõtete ja kaasaegsete õigustavade kombinatsioonil.

Millised on karistused AÜE-s omastamise eest?

Omastamist peetakse Araabia Ühendemiraatides tõsiseks kuriteoks ja karistused võivad juhtumi konkreetsetest asjaoludest olenevalt erineda. Siin on põhipunktid omastamise eest määratavate karistuste kohta:

Üldine omastamise juhtum: AÜE karistusseadustiku kohaselt liigitatakse omastamine tavaliselt väärteoks. Karistuseks võib olla kuni kolmeaastane vangistus või rahaline karistus. See kehtib juhul, kui üksikisik saab tagatisraha, liisingu, hüpoteegi, laenu või esinduse alusel vallasvara, nagu raha või dokumendid, ning omastab need ebaseaduslikult, põhjustades kahju õigusjärgsetele omanikele.

Kaotatud või ekslikult tehtud vara ebaseaduslik valdamine: Araabia Ühendemiraatide karistusseadustik käsitleb ka olukordi, kus üksikisik võtab oma valdusse kellelegi teisele kuuluva kaotatud vara, kavatsusega seda endale jätta, või võtab teadlikult enda valdusesse ekslikult või vältimatutel asjaoludel hoitava vara. Sellistel juhtudel võib isikut oodata kuni kaheaastane vangistus või minimaalne trahv 20,000 XNUMX Araabia Ühendemiraatide dirhemit.

Hüpoteegiga koormatud vara omastamine: Kui isik omastab või püüab omastada vallasvara, mille ta on võla tagatiseks pannud, karistatakse teda kadunud või ekslikult vara ebaseadusliku valdamise eest.

Avaliku sektori töötajad: Araabia Ühendemiraatides on avaliku sektori töötajate poolt omastamise eest karmimad karistused. Vastavalt föderaalsele dekreetseadusele nr. 31. aasta 2021. aasta kohaselt määratakse igale avaliku sektori töötajale, kes on tabatud raha omastamiselt oma töö või ülesande täitmise ajal, minimaalselt viieaastane vanglakaristus.

Mis vahe on AÜE-s omastamisel ja muudel finantskuritegudel, nagu pettus või vargus?

AÜE-s on omastamine, pettus ja vargus erinevad finantskuriteod, millel on erinevad juriidilised määratlused ja tagajärjed. Siin on erinevuste esiletõstmiseks tabelivõrdlus:

KuritegevusMääratlusPeamised erinevused
OmastamineSeaduslikult kellegi hoolde usaldatud vara või rahaliste vahendite, kuid mitte enda vara ebaseaduslik omastamine või üleandmine.– Hõlmab usalduse rikkumist või võimu kuritarvitamist kellegi teise vara või raha üle. – Vara või raha saadi algselt seaduslikult. – Sageli panevad toime töötajad, agendid või usalduspositsioonil olevad isikud.
PettusTahtlik pettus või valeandmete esitamine ebaõiglase või ebaseadusliku kasu saamiseks või teiselt isikult rahast, omandist või seaduslikest õigustest ilma jätmiseks.– hõlmab pettuse või valeandmete esitamise elementi. – Kurjategijal võib või ei pruugi olla algselt seaduslik juurdepääs varale või rahalistele vahenditele. – Võib esineda erineval kujul, näiteks finantspettus, identiteedipettus või investeerimispettus.
vargusTeisele isikule või üksusele kuuluva vara või rahaliste vahendite ebaseaduslik võtmine või omastamine ilma nende nõusolekuta ja eesmärgiga jätta nad oma omandist jäädavalt ilma.– hõlmab vara või raha füüsilist võtmist või omastamist. – Kurjategijal puudub seaduslik juurdepääs varale või rahalistele vahenditele ega volitusi. – Võib olla toime pandud erinevate vahenditega, nagu sissemurdmine, röövimine või poevargus.

Kuigi kõik kolm kuritegu hõlmavad vara või rahaliste vahendite ebaseaduslikku omandamist või kuritarvitamist, seisneb peamine erinevus varade esialgses juurdepääsus ja autoriteedis ning kasutatud vahendites.

Omastamine hõlmab usalduse rikkumist või võimu kuritarvitamist kellegi teise vara või raha üle, mis seaduslikult kurjategijale usaldati. Pettus hõlmab pettust või valeandmete esitamist, et saada ebaõiglast kasu või jätta teistelt ilma nende õigustest või varast. Vargus seevastu hõlmab vara või raha füüsilist võtmist või omastamist ilma omaniku nõusolekuta ja ilma seadusliku juurdepääsu või volituseta.

Kuidas käsitletakse AÜE-s välismaalastega seotud omastamisjuhtumeid?

Araabia Ühendemiraatidel on tugev õigussüsteem, mis kehtib nii riigis elavate kodanike kui ka välismaalaste suhtes. Mis puudutab välisrännakutega seotud omastamisjuhtumeid, siis Araabia Ühendemiraatide ametivõimud käsitlevad neid sama tõsiselt ja järgivad seadusi nagu Emiraatide kodanike puhul.

Sellistel juhtudel hõlmab kohtumenetlus tavaliselt asjakohaste asutuste, näiteks politsei või prokuratuuri, poolt algatatud uurimist. Kui leitakse piisavalt tõendeid, võidakse Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku alusel väljasaatjale esitada süüdistus omastamises. Seejärel menetletaks kohtuasi kohtusüsteemi kaudu, kusjuures kodumaalt lahkunu üle antakse kohut kohtus.

AÜE õigussüsteem ei diskrimineeri kodakondsuse või elukoha staatuse alusel. Omastamises süüdi mõistetud välismaalasi võidakse karistada samade karistustega nagu Emiraatide kodanikke, sealhulgas vanglat, rahatrahvi või mõlemat, olenevalt juhtumi eripärast ja kohaldatavatest seadustest.

Lisaks võivad mõnel juhul omastamise juhtumiga kaasneda täiendavad õiguslikud tagajärjed välismaalasele, näiteks elamisloa tühistamine või AÜE-st väljasaatmine, eriti kui kuritegu peetakse eriti tõsiseks või kui isikut peetakse ohuks avalikku julgeolekut või riigi huve.

Millised on AÜE-s omastamise ohvrite õigused ja juriidilised võimalused?

Araabia Ühendemiraatides omastamise ohvritel on teatud õigused ja juriidilised võimalused. AÜE õigussüsteem tunnistab finantskuritegude raskust ja selle eesmärk on kaitsta sellistest kuritegudest mõjutatud isikute ja üksuste huve. Esiteks on omastamise ohvritel õigus esitada ametlik kaebus vastavatele asutustele, näiteks politseile või prokuratuurile. Kui kaebus on esitatud, on ametivõimud kohustatud asja põhjalikult uurima ja tõendeid koguma. Kui leitakse piisavad tõendid, võib asja edasi arutada ja ohvrilt võidakse kutsuda ütlusi andma või asjakohaseid dokumente esitama.

Lisaks kriminaalmenetlusele saavad AÜE-s omastamise ohvrid esitada ka tsiviilhagi, et nõuda hüvitist omastamise tagajärjel tekkinud rahalise kahju või kahju eest. Seda saab teha tsiviilkohtu kaudu, kus ohver saab kurjategija vastu hagi esitada, nõudes omastatud raha või vara hüvitamist või kahju hüvitamist. Araabia Ühendemiraatide õigussüsteem paneb suurt rõhku ohvrite õiguste kaitsmisele ning nende õiglase ja õiglase kohtlemise tagamisele kogu õigusprotsessi vältel. Ohvritel võib olla ka võimalus taotleda juristidelt või ohvriabiteenistustelt seaduslikku esindatust ja abi, et tagada oma õiguste kaitsmine ja nende huvide kaitse.

Leidke Top