Tsiviilasjajuristi vastutus

Tsiviilasi Dubais või AÜE-s on kahe või enama poole vaheline õiguslik vaidlus, kus üks pool (hageja) taotleb teiselt poolelt (kostja) hüvitist või muud õiguslikku abi. Tsiviilasjad keerlevad eravaidluste ümber, mis puudutavad juriidilisi kohustusi ja vastutust, mida need pooled üksteisele võlgnevad. Tõendamiskoormis tsiviilasjades on üldiselt "tõendite ülekaal", mis tähendab, et hageja peab tõendama, et tema väited on tõenäolisemalt tõesed kui mitte.

Tsiviilasjades taotletavad õiguskaitsevahendid hõlmavad tavaliselt rahalist hüvitist (kahju), kuid võivad hõlmata ka mitterahalisi hüvitisi, nagu ettekirjutused (kohtu korraldus midagi teha või lõpetada), konkreetne täitmine (lepingulise kohustuse täitmine poolel) või tuvastavad kohtuotsused (kohtu avaldused poolte õigusliku seisundi kohta).

AÜE tsiviilõigus

Araabia Ühendemiraatidel (AÜE) on ainulaadne õigussüsteem, mis ühendab traditsioonilise islamiõiguse tänapäevaste tsiviilõiguse süsteemide aspektidega. Araabia Ühendemiraatide tsiviilõigus reguleerib mitmesuguseid mittekriminaalküsimusi, sealhulgas isikustaatust, omandiõigusi ja lepingulisi kohustusi. See seaduse osa on ülioluline, kuna see mõjutab otseselt AÜE elanike igapäevaelu ja ettevõtete tegevusdünaamikat. 

Tsiviilõiguse allikad

AÜE tsiviilõigust mõjutavad mitmed allikad, sealhulgas riigi põhiseadus, föderaalseadused ja rahvusvahelised lepingud. Ka šariaadiseadus mängib üliolulist rolli, eriti isikustaatuse küsimustes. Lisaks on AÜE tsiviilõigust mõjutanud õigustraditsioonid kogu maailmast, sealhulgas Prantsuse, Rooma ja Egiptuse õigussüsteemid, mis on viinud kodifitseeritud seadusandluseni, mis on nii kõikehõlmav kui ka kohandatav. Selline mõjude ühendamine tagab, et AÜE õigussüsteem on tugev ja suudab tänapäevases kontekstis lahendada keerulisi õiguslikke väljakutseid.

Tsiviilõiguse põhiprintsiibid

AÜE tsiviilõiguse süsteem on üles ehitatud mitmele põhiprintsiibile, mis juhivad õiguslikke tõlgendusi ja kohtuotsuseid. Lepinguvabaduse põhimõte annab osapooltele õiguse sõlmida kokkuleppeid nende tingimustel, kui need ei ole vastuolus avaliku korra või moraaliga. Omandiõigused on kindlalt kaitstud, tagades, et üksikisikutel ja üksustel on kindlad ja selged õigused oma varadele. Deliktiõiguse valdkonnas järgib AÜE vastutuse ja hüvitamise põhimõtteid, tagades, et süütegudest põhjustatud kahjud hüvitatakse nõuetekohaselt. 

Tsiviilasi ja -menetlus

42. aasta föderaaldekreetseadusega nr 2022 kehtestatud tsiviilkohtumenetluse seadus seab raamistiku tsiviil- ja kaubandusvaidluste lahendamiseks. See tutvustab poolte jaoks kahte peamist õiguslikku võimalust menetluse algatamiseks kohalikes kohtutes: sisuliste nõuete või lihtmenetluse kaudu. Kohtud panevad suurt rõhku tõenditele ning osapooltelt eeldatakse, et nad põhjendavad oma väiteid selgete ja usaldusväärsete dokumentidega, mis on otsustava tähtsusega kohtuasjades, mis hõlmavad töövigastuste hüvitamine.

 

Sisuline nõue on traditsiooniline hagi, mille algatab hageja, kes esitab avalduse jurisdiktsiooni kohaselt vastavale kohtule. Selles petitsioonis kirjeldatakse konflikti üksikasju ja vastaspoole ehk kostjana nõutud abi. Hagiavalduse esitamisel on kostjal kohustus vastata, kaitstes oma seisukohta. Sisulise nõude esitamist reguleerib valitsuse 16. aasta otsuse nr 57 p 2018. See määrus sätestab, et hageja peab oma nõude registreerima kohtuasjade lahendamise büroos.

tsiviilvaidluste jurist on jurist, kes esindab kliente tsiviilvaidlused mis ei hõlma kriminaalsüüdistust. Nende peamine ülesanne on kaitsta oma kliendi huve kogu kohtuvaidluse käigus. See hõlmab kõike alates läbivaatamisest juhul, esitamine kohtuasjad, dirigeerimine avastus, läbirääkimistel arveldused, kuidas kohtuistungiks valmistudas ja klientide esindamine kohtus kui asi läheb kohtuprotsess.

Tsiviilvaidluste juristi kohustused

Tsiviil- kohtuvaidluste advokaadid on mitmetahuline roll, mis hõlmab spetsialiseerunud juriidilised teadmised, žiletiterav analüüsivõime, pedantne tähelepanu detailideleja suurepärased suhtlemisoskused. Nende põhiülesannete hulka kuuluvad:

Juhtumi esialgne ülevaade ja hindamine

 • Kohtuge potentsiaalsete klientidega konsultatsioonid et mõista nende poolt vaidlus ning koguda asjakohaseid fakte ja dokumente
 • Analüüsige juhtumi sisu, määrake kehtivus juriidilised nõuded, tuvastage asjakohane seadused ja pretsedendid
 • Töötage välja õigusstrateegia maksimeerida võimalusi kliendi jaoks soodsaks tulemuseks
 • Nõustada klienti selle kohta, kas jätkata kohtuvaidlus või kaaluge alternatiive, nagu vahekohus või kokkulepe

Kohtueelsed ettevalmistused

 • Mustand ja faili esialgne kaebus või vastus, milles kirjeldatakse üksikasjalikult kliendi argumente ja õigusliku aluse juhtumist
 • Esindage kliente kokkuleppe läbirääkimised kulukate vältimiseks kohtuprotsess menetlused
 • Viige läbi juhtumi põhjalik uurimine intervjuud, taustauuringud ja tõendite läbivaatamine
 • juhtima avastus sellised protseduurid nagu deponeerimine tunnistajad, väljastades kohtukutse ja tutvudes dokumentidega
 • Uurige õiguslikke küsimusi, arendage veenvat argumendidja tuvastage tugi tõend kohtupidamiseks
 • Valmistage ette kliente ja asjatundjad tunnistajad tõhusalt tunnistama

Kohtusisene kohtuvaidlus

 • Esitage ava- ja lõpuargumendid võttes kokku peamised vaidlusküsimused
 • Uurige ja küsitlege tunnistajaid, et tuua välja kliendile soodsaid fakte
 • Vaidlema küsimused ja tõend esitab vajadusel vastane kaitsja
 • Selgitage kompleksi selgelt õiguslikud küsimused ja argumendid kohtunikele ja žüriidele
 • Reageeri liigutustele esitas vastaspoolne kaitsja
 • Lepingute üle läbirääkimisi pidada kui vaidlust saab lahendada ilma täieliku kohtuprotsess

Katsejärgne analüüs

 • Nõustage klienti, kas nõustuda arveldused ja tingimused
 • Teavita klienti otsus ja selgitage määratud preemiat/trahvi
 • Kui tulemus on ebasoodne, arutage selliseid võimalusi nagu edasikaebamine või läbirääkimised

Üldiselt toimivad tsiviilvaidluste advokaadid usaldusväärsete nõustajate, juhtumikorraldajate, tõendite kogujate, õigusuurijate, läbirääkijate ja kohtusaalide menetlejatena. Iga juhtum toob uusi väljakutseid, seega peavad nad oma lähenemisviisi kohandamiseks rakendama strateegilist mõtlemist.

Tsiviilõiguse advokaaditeenused

Tsiviiljuristid Araabia Ühendemiraatides tegeleb paljude mittekriminaalsete juriidiliste küsimustega, mis hõlmavad üksikisikuid, ettevõtteid ja muid üksusi. Mõned kõige levinumad tsiviilõiguse praktikavaldkonnad on järgmised:

 • Lepingud: Koostamine, läbivaatamine ja kohtuvaidlus lepingu rikkumisi.
 • Omandiseadus: Lahendamine kinnisvara, üürileandja-üürnik, omandivaidlused ja mitmed ehitusvaidluste liigid.
 • Ettevõtteõigus: Nõustamine asutamise, ühinemise, omandamise ja juhtimise küsimustes.
 • Kaubanduslikud kohtuvaidlused: Äriõiguste jõustamine ja lahendamine kaubandusvaidlused.
 • Tööseadus: Juhend tööõiguse täitmise, töölepingu lõpetamise, diskrimineerimise ja ahistamise küsimustes.
 • Perekonnaseadus: Abielulahutuse, lapse hooldusõiguse ja eestkoste, testamendi ja pärimise käsitlemine.
 • Kindlustusvaidlused: Tagasilükatud nõuete, pahausksete väidete ja hüvitisvaidluste lahendamine.
 • Isikuvigastus: Õnnetusjuhtumite, meditsiiniliste rikkumiste ja tootevastutuse kohtuvaidlused.

Lisaks kohtuvaidlustele pakuvad tsiviiladvokaadid ka juriidilist konsultatsiooni, dokumentide koostamist ja läbivaatamist, eeskirjade järgimist, intellektuaalomandi juhiseid, alternatiive. vaidluste lahendamine ja muud teenused, mis hõlmavad erinevaid õigusvaldkondi. Kiireloomulise kohtumise leppimiseks helistage meile või Whatsappile kohe + 971506531334 + 971558018669

Tsiviilkohtumenetluse etapid

Tsiviilkohtumenetlus koosneb mitmest erinevast etapist, mis põhinevad üksteisel:

1. Esmane kliendikohtumine ja juhtumi läbivaatamine

Ennekõike algab tsiviilkohtumenetlus vaidluse kliendi poole põhjaliku mõistmisega esialgse vaidluse käigus juhtumi läbivaatamine ja konsultatsioonid. Kogenud juristid esitavad strateegilisi küsimusi, vaatavad läbi taustadokumendid ja analüüsivad probleeme, et anda usaldusväärset õigusnõu.

Nad määravad kindlaks väidete kehtivuse, eduvõimalused ja hakkavad koostama juhtumi põhjal üldist juhtumiteooriat ja strateegiat teenete. Klientide jaoks on ülioluline anda kõik asjakohased üksikasjad ette, et advokaadid saaksid kohtuvaidluse algatamisel teha teadlikke otsuseid.

2. Kohtuasja koostamine ja toimikud

Kui advokaat otsustab esindada klienti tsiviil- lkohtuvaidlus, algab kohtueelne ettevalmistusetapp. See hõlmab selliseid tegevusi nagu:

 • Põhjalikud õigusuuringud asjakohaste põhikirikohtupraktikaõigusdoktriinid ja nii edasi
 • Mustandi initsiaal palved ja kaebuste milles esitatakse üksikasjalikult faktiline taust, nõuete õiguslik alus, vastuväited ja taotletud abinõud
 • Füüsiliste tõendite kogumine ja dokumenteerimine tõend
 • Sobiva tuvastamine asjatundjad tunnistajad
 • Tunnistajate küsitlemine, et mõista erinevaid vaatenurki
 • Vastaspoole asjaolude ja argumentide uurimine

Korralik juhtumi ehitus ja taotluste esitamine määrab ülejäänud kohtuvaidluse tooni, nii et tsiviiladvokaadid pühendavad kohtueelsel ajal märkimisväärseid jõupingutusi.

3. Avastamise faas

Avastamisprotsess võimaldab mõlemal poolel vahetada vaidlusaluste küsimuste kohta asjakohast teavet ja tõendeid. Kvalifitseeritud tsiviilkohtujuristid kasutavad avastusi:

 • Süüstavate tõendite paljastamine
 • Mõistmise vastandlikud argumendid et neile paremini vastu seista
 • Tõendite analüüsimine, et teha kindlaks arveldamine potentsiaal

Levinud avastamismeetodid hõlmavad kirjaliku dokumentatsiooni päringuid ülekuulamised, vannutatud kirjutatud tunnistus ja sademed. Kaasatud ulatus, load ja protokollid sõltuvad suuresti jurisdiktsiooni menetlusseadustest.

Agressiivne esitus keeruka avastamise ajal võib pakkuda strateegilist rolli eelised. See on oluline kohtuvaidluse etapp.

4. Arveldamine ja läbirääkimised

Ideaalis lahenevad tsiviilvaidlused läbi omavahelised läbirääkimised ja hästi valmistatud arveldamine lepingud pidude vahel. Kuigi alternatiivid, nagu vahekohus, vahendus või koostööõigus, on üha populaarsemaks muutumas, on advokaatide läbirääkimistel saavutatavad kohtuvälised kokkulepped endiselt populaarsed.

Tsiviilvaidluste juristidel on läbirääkimiste pidamise erioskused ja kogemus juriidiliste argumentidega, mis võimaldab neil end kindlustada maksimaalset kasu oma klientide jaoks. Mõistlik arveldused vältige ka ebakindlust, mis on seotud venivate kohtumenetluste või vandekohtu protsessidega.

Sellegipoolest nõuavad keerulised tsiviilasjad, kus kaalul on suured summad või karistused, mõnikord kohtu sekkumist, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad.

5. Kohtueelsed ettepanekud ja ettevalmistused

Kohtuvaidluse edenedes võivad advokaadid esitada olulisi avaldusi kohtueelsed avaldused sellistes küsimustes nagu:

 • Kohtusse pöördumine otsustada teatud tõendite või ütluste vastuvõetavuse kohta
 • Otsib kokkuvõtvat otsust või juba lahendatud küsimuste tagasilükkamine
 • Välja arvatud eelarvamuslik teave või tunnistajad kohut mõjutada

Lisaks valmistavad nad intensiivselt ette argumente, harjutavad klienti ja eksperte tunnistaja ütlused, koguma tõendeid ja eksponaate, koostama ankeedi žürii valimiseks, tagama kohtutähtaegadest kinnipidamise ning käsitlema kõiki viimase hetke apellatsioone või muudatusi.

Põhjalik kohtueelne ettevalmistus annab märgistatud eelis kohtusaalis kohtuvaidluste ajal, seega on see oluline etapp.

6. Kohtuprotsess

Vaatamata parimatele lahenduspüüdlustele jõuavad keerulised tsiviilvaidlused siiski kohtusaali. Kohtuvaidluse advokaadi tase kogemus katsumustega muutub nüüd ülimaks. See on koht, kus nad on spetsialiseerunud kohtuprotsessi propageerimine oskused tulevad mängu, kui nad kirglikult vaidlevad vastu ettepanekuid, esitavad tõendeid, küsitlevad tunnistajaid, annavad ava- ja lõpuütlusi ja palju muud.

Kogenud tsiviilvaidluste advokaadid on meistrid, kes lihtsustavad keerulisi küsimusi kohtuprotsesside ajal kohtunike ja žüriide jaoks veenvateks narratiivideks. Nad esindavad jõuliselt kliente, navigeerides samal ajal keerulistes protseduurireeglites.

7. Kohtumenetluse järgne kohtuvaidlus

Vaidlused ei pruugi lõppeda pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. Kohtuprotsessijärgsed kohtuvaidlused advokaadid analüüsivad kohtuotsust, edastavad tulemusi klientidele, annavad vajadusel nõu selliste võimaluste kohta nagu edasikaebamine ja tagavad, et nende kliendi õiguslik seisund on pärast kohtu otsust tagatud.

Heli saamine juriidiline nõustamine kohe pärast kohtuprotsessi võib ebasoodsa kohtuotsuse korral edasiste strateegiate jaoks oluliselt mõjutada.

Kiireloomulise kohtumise kokkuleppimiseks helistage meile kohe aadressil + 971506531334 + 971558018669

Kuidas parimad tsiviiljuristid hõlbustavad AÜE vaidluste lahendamist

Tsiviilvaidlused ja vaidluste kohtuväline lahendamine on endiselt oma olemuselt keerulised. Kvaliteet Advokaadid on asendamatud läbirääkimispositsioonide kujundamisel, kokkulepete sõlmimisel, kohtusaalide argumentide loomisel, avastamisprotseduuride tõhusal haldamisel ja nõustamisel lokaalsete vastavuse keerukuse kohta. Nende õigustarkus destilleerib keerulisi tsiviilõigusprotsesse.

Professionaalsed AÜE tsiviiladvokaadid Samuti saate tuge isikliku nõustamise, pideva suhtluse ja siira empaatia kaudu juriidiliste raskuste maksustamise ajal. Nende valdamine põhiseaduslike põhimõtete, eetikakoodeksite ja tsiviilõiguse nüansside üle püsib võrratu. Seetõttu lihtsustab teie tsiviilasja seaduslikku lahendamist usaldusväärsete Emiraatide tsiviiljuristide leidmine ja nendega töötamine, kellel on suurepärane maine. Kiireloomulise kohtumise leppimiseks helistage meile või Whatsappile kohe + 971506531334 + 971558018669

Leidke Top