Rahutuste ja mässuliste kuritegude õhutamine AÜE-s

Riikliku julgeoleku, avaliku korra ja sotsiaalse stabiilsuse säilitamine on Araabia Ühendemiraatides (AÜE) ülimalt tähtis. Sellisena on riik loonud kõikehõlmava õigusraamistiku, et käsitleda meetmeid, mis ohustavad neid ühiskonna olulisi aspekte, sealhulgas rahutuste õhutamine ja mässulised õigusrikkumised. AÜE seaduste eesmärk on kaitsta rahva huve ning kaitsta oma kodanike ja elanike õigusi ja turvalisust, kriminaliseerides sellised tegevused nagu valeteabe levitamine, vaenu õhutamine, volitamata meeleavaldustel või meeleavaldustel osalemine ning muudes avalikku korda häirivates tegudes. või õõnestada riigi autoriteeti. Need seadused toovad süüdimõistetutele ette karmid karistused, mis peegeldavad AÜE vankumatut pühendumust seaduste ja korra tagamisele, säilitades samal ajal riigi väärtused, põhimõtted ja sotsiaalse ühtekuuluvuse.

Mis on AÜE seaduste kohaselt mässu õiguslik määratlus?

Mässu mõiste on selgelt määratletud ja seda käsitletakse AÜE õigussüsteemis, peegeldades riigi pühendumust riikliku julgeoleku ja sotsiaalse stabiilsuse säilitamisele. Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku kohaselt hõlmab mässu tekitamine mitmeid süütegusid, mis hõlmavad vastuseisu õhutamist või allumatust riigivõimu vastu või katset õõnestada valitsuse legitiimsust.

Araabia Ühendemiraatide seaduste kohased mässulised teod hõlmavad valitseva süsteemi kukutamiseks mõeldud ideoloogiate propageerimist, vaenu õhutamist riigi või selle institutsioonide vastu, presidendi, asepresidendi või emiraatide valitsejate avalikku solvamist ning valeteabe või kuulujuttude levitamist, mis võivad ohustada avalikku korda. . Lisaks loetakse mässurikkumisteks osalemist või korraldamist volitamata meeleavaldustel, meeleavaldustel või kogunemistel, mis võivad häirida avalikku julgeolekut või ohustada ühiskondlikke huve.

Araabia Ühendemiraatide mässu õiguslik määratlus on kõikehõlmav ja hõlmab erinevaid tegevusi, mis võivad destabiliseerida riigi sotsiaalset struktuuri või õõnestada selle valitsemispõhimõtteid. See peegeldab riigi vankumatut hoiakut mis tahes tegevuse suhtes, mis ohustab riigi julgeolekut, avalikku korda ning kodanike ja elanike heaolu.

Milliseid tegusid või kõnesid võib Araabia Ühendemiraatides pidada mässule õhutamiseks või mässu tekitavatele süütegudele?

AÜE seadused määratlevad laia valikut tegevusi ja kõnesid, mida võib pidada mässu tekitavateks kuritegudeks või mässu õhutamiseks. Need sisaldavad:

 1. Ideoloogiate või uskumuste propageerimine, mille eesmärk on kukutada valitsev süsteem, õõnestada riigi institutsioone või vaidlustada valitsuse legitiimsust.
 2. Presidendi, asepresidendi, emiraatide valitsejate või Ülemnõukogu liikmete avalik solvamine või laimamine kõne, kirja või muul viisil.
 3. Valeinformatsiooni, kuulujuttude või propaganda levitamine, mis võib ohustada avalikku korda, sotsiaalset stabiilsust või riigi huve.
 4. Vihkamise, vägivalla või sektantliku ebakõla õhutamine riigi, selle institutsioonide või ühiskonnasegmentide vastu selliste tegurite alusel nagu religioon, rass või etniline kuuluvus.
 5. Loata meeleavaldustes, meeleavaldustes või avalikes kogunemistes osalemine või nende korraldamine, mis võivad häirida avalikku julgeolekut või ohustada ühiskondlikke huve.
 6. Materjalide avaldamine või levitamine kas trükis või veebis, mis propageerivad mässulisi ideoloogiaid, õhutavad vastuseisu riigi vastu või sisaldavad valeandmeid, mis võivad kahjustada riigi julgeolekut.

Oluline on märkida, et AÜE mässu käsitlevad seadused on kõikehõlmavad ja võivad hõlmata laia valikut tegevusi ja kõnesid nii võrgus kui ka väljaspool seda, mis ohustavad riigi stabiilsust, julgeolekut või sotsiaalset ühtekuuluvust.

Millised on karistused AÜE-s mässuga seotud kuritegude eest?

AÜE võtab mässudega seotud kuritegude vastu range seisukoha, määrates sellistes kuritegudes süüdi mõistetutele karmid karistused. Karistused on sätestatud AÜE karistusseadustikus ja muudes asjakohastes seadustes, näiteks 5. aasta föderaalses dekreetseaduses nr 2012 küberkuritegude vastu võitlemise kohta.

 1. Vangistus: Sõltuvalt süüteo olemusest ja raskusastmest võidakse mässuga seotud kuritegudes süüdi mõistetud isikuid oodata pikaajaline vanglakaristus. Araabia Ühendemiraatide karistusseadustiku artikli 183 kohaselt võib igaüht, kes asutab, juhib või liitub organisatsiooniga, mille eesmärk on kukutada valitsus või õõnestada riigi valitsemissüsteemi, määrata eluaegne vangistus või ajutine vanglakaristus vähemalt 10 aastaks.
 2. Surmanuhtlus: Mõnedel äärmiselt tõsistel juhtudel, näiteks vägivallaaktide või terrorismi korral mässu nimel, võidakse määrata surmanuhtlus. Karistusseadustiku artikkel 180 sätestab, et iga isikut, kes on süüdi mõistetud mässu toimepanemises, mis lõppes teise inimese surmaga, võib karistada surmanuhtlusega.
 3. Trahvid: Vangistuse kõrval või selle asemel võib määrata olulisi rahatrahve. Näiteks näeb karistusseadustiku artikkel 183 ette rahatrahvi kindlas ulatuses kõigile, kes solvavad avalikult emiraatide presidenti, asepresidenti või valitsejaid.
 4. Küüditamine: Mitte-AÜE kodanikke, kes on süüdi mõistetud mässuga seotud kuritegudes, võidakse lisaks muudele karistustele, nagu vangistus ja rahatrahv, riigist välja saata.
 5. Küberkuritegevuse karistused: Küberkuritegevuse vastase võitluse 5. aasta föderaalne dekreetseadus nr 2012 sätestab konkreetsed karistused elektrooniliste vahenditega toime pandud mässuga seotud kuritegude eest, sealhulgas ajutine vangistus ja rahatrahvid.

Oluline on märkida, et Araabia Ühendemiraatide ametivõimudel on kaalutlusõigus määrata asjakohased karistused, mis põhinevad iga juhtumi konkreetsetel asjaoludel, võttes arvesse selliseid tegureid nagu süüteo raskusaste, võimalik mõju riigi julgeolekule ja avalikule korrale ning üksikisiku olukorrale. kaasatuse või kavatsuse tase.

Kuidas teevad Araabia Ühendemiraatide seadused vahet kriitikal/dissidentlusel ja märatseval tegevusel?

Kriitika / eriarvamusRahulikud tegevused
Väljendatakse rahumeelsete, seaduslike ja vägivallatute vahenditegaValitsuse legitiimsuse vaidlustamine
Arvamuste avaldamine, murede väljendamine või austavates aruteludes osalemine avalikku huvi pakkuvates küsimustesIdeoloogiate propageerimine, mille eesmärk on kukutada valitsev süsteem
Üldiselt kaitstud sõnavabadusena, kui see ei õhuta vaenu ega vägivaldaVägivalla, sektantliku ebakõla või vihkamise õhutamine
Ühiskonna kasvule ja arengule kaasaaitamineRiigi julgeolekut või avalikku korda kahjustada võiva valeteabe levitamine
Seaduse piires lubatudAraabia Ühendemiraatide seaduste järgi peetakse seda ebaseaduslikuks ja karistatavaks
Võimude poolt hinnatud kavatsust, konteksti ja võimalikku mõjuOht riigi stabiilsusele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele

Araabia Ühendemiraatide ametivõimud eristavad seaduslikke kriitika või teisitimõtlemise vorme, mida üldiselt lubatakse, ja mässulisi tegevusi, mida peetakse ebaseaduslikuks ja mille suhtes kohaldatakse kohtumenetlust ja asjakohaseid karistusi. Peamised tegurid on kõnealuste tegude või kõne kavatsus, kontekst ja potentsiaalne mõju, samuti see, kas need ületavad piiri vägivalla õhutamiseks, riigi institutsioonide kahjustamiseks või riigi julgeoleku ja avaliku korra ohustamiseks.

Millist rolli mängib tahtlus selle kindlaksmääramisel, kas kellegi tegevus kujutab endast mässu?

Kavatsus mängib otsustavat rolli selle kindlaksmääramisel, kas üksikisiku tegevus või kõne kujutab endast AÜE seaduste kohaselt mässu. Ametivõimud hindavad tegude või avalduste taga olevat kavatsust, et eristada õigustatud kriitikat või eriarvamust riigi julgeolekut ja avalikku korda ohustavatest mässulistest tegevustest.

Kui kavatsust peetakse rahumeelseks arvamuste väljendamiseks, murede tekitamiseks või austavatesse aruteludesse avalikku huvi pakkuvates küsimustes, ei peeta seda üldiselt mässu tekitamiseks. Kui aga eesmärk on õhutada vägivalda, propageerida valitsuse kukutamisele suunatud ideoloogiaid või õõnestada riiklikke institutsioone ja sotsiaalset stabiilsust, võib selle liigitada mässuliseks kuriteoks.

Lisaks võetakse arvesse ka tegude või kõne konteksti ja võimalikku mõju. Isegi kui kavatsus ei ole selgelt mässuline, kui tegevused või avaldused võivad põhjustada avalikke rahutusi, sektantlikke lahkhelisid või riigi julgeoleku kahjustamist, võib neid Araabia Ühendemiraatide seaduste kohaselt siiski pidada mässuliseks tegevuseks.

Kas AÜE seadustes on konkreetsed sätted meedia, veebiplatvormide või väljaannete kaudu toime pandud mässu kohta?

Jah, AÜE seadustes on erisätted meedia, veebiplatvormide või väljaannete kaudu toime pandud mässuga seotud rikkumiste kohta. Ametivõimud mõistavad, et neid kanaleid võidakse kuritarvitada mässulise sisu levitamiseks või rahutuste õhutamiseks. Araabia Ühendemiraatide 5. aasta föderaalne dekreetseadus nr 2012 küberkuritegude vastu võitlemise kohta näeb ette karistused elektrooniliste vahenditega toime pandud mässuga seotud kuritegude eest, näiteks ajutine vangistus ja trahvid vahemikus 250,000 68,000 Araabia Ühendemiraatide dirhemit (1,000,000 272,000 dollarit) kuni XNUMX AED (XNUMX XNUMX dollarit).

Lisaks hõlmavad AÜE karistusseadustik ja muud asjakohased seadused ka mässulisi tegevusi, mis hõlmavad traditsioonilist meediat, väljaandeid või avalikke kogunemisi. Karistused võivad hõlmata vangistust, suuri trahve ja isegi väljasaatmist sellistes kuritegudes süüdi mõistetud mitte-AÜE kodanikele.

Leidke Top