Süüteod AÜE-s: tõsised kuriteod ja nende tagajärjed

Araabia Ühendemiraatidel on tugev õigussüsteem, mis võtab karmi hoiaku kuritegudeks liigitatavate tõsiste kuritegude suhtes. Neid kuritegusid peetakse AÜE seaduste kõige rängemateks rikkumisteks, mis ohustavad nii kodanike kui ka elanike turvalisust ja turvalisust. Tagajärjed kuritegudes süüdimõistvatele kohtuotsustele on rasked, ulatudes pikkadest vanglakaristustest kuni kopsakate rahatrahvideni, kodumaalt lahkunute väljasaatmiseni ja potentsiaalselt isegi surmanuhtluseni kõige kohutavamate tegude eest. Järgnevalt kirjeldatakse peamisi kuritegude kategooriaid AÜE-s ja nendega seotud karistusi, rõhutades riigi vankumatut pühendumust seaduste ja korra säilitamisele.

Mis on AÜE-s kuritegu?

Araabia Ühendemiraatide seaduste kohaselt peetakse kuritegusid kõige raskemaks kuritegude kategooriaks, mille suhtes saab vastutusele võtta. Kuriteod, mida tavaliselt liigitatakse kuritegudeks, hõlmavad ettekavatsetud mõrvu, vägistamist, riigireetmist, püsiva puude või kehamoonutusi põhjustavat raskendavatel asjaoludel kallaletungi, uimastikaubandust ja teatud rahalise summa ulatuses avalike vahendite omastamist või omastamist. Kuritegude eest määratakse üldiselt karmid karistused, nagu pikad üle 3-aastased vanglakaristused, suured trahvid, mis võivad ulatuda sadadesse tuhandetesse dirhamitesse, ja paljudel juhtudel AÜE-s seaduslikult elavate välismaalaste väljasaatmine. AÜE kriminaalõigussüsteem peab kuritegusid äärmiselt tõsisteks seaduserikkumisteks, mis kahjustavad avalikku turvalisust ja sotsiaalset korda.

Sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest ja kuriteo raskusastmest võidakse karistada ka muid raskeid kuritegusid, nagu inimrööv, relvastatud röövimine, altkäemaksu võtmine või riigiametnike korruptsioon, teatud piirmäärasid ületavad finantspettused ja teatud tüüpi küberkuriteod, näiteks valitsussüsteemide häkkimine. AÜE on rakendanud kuritegudega seotud rangeid seadusi ja kohaldab rangeid karistusi, sealhulgas surmanuhtlust kõige jõhkramate kuritegude eest, mis hõlmavad selliseid tegusid nagu ettekavatsetud mõrv, mäss valitseva juhtkonna vastu, liitumine terroriorganisatsioonidega või terroriaktide toimepanemine AÜE pinnal. Üldiselt võib iga kuriteo, mis hõlmab raskeid kehavigastusi, riikliku julgeoleku rikkumisi või tegusid, mis eirab ilmselgelt AÜE seadusi ja sotsiaalset eetikat, tõsta kuriteosüüdistuseni.

Millised on AÜE-s kuriteod?

Araabia Ühendemiraatide õigussüsteem tunnustab erinevaid kuritegude kategooriaid, kusjuures igal kategoorial on oma karistused, mis on rangelt määratletud ja täidetavad vastavalt kuriteo raskusele ja asjaoludele. Järgnevalt kirjeldatakse peamisi kuritegusid, mille suhtes Araabia Ühendemiraatide õigusraamistikus jõuliselt vastutusele võetakse, rõhutades riigi nulltolerantsi selliste raskete kuritegude suhtes ning riigi pühendumust karmide karistuste ja rangete kohtupraktika kaudu seaduste ja korra tagamisele.

Mõrv

Inimelu võtmist ettekavatsetud ja tahtliku tegevusega peetakse AÜE-s kõige raskemaks kuriteoks. Iga tegu, mille tulemuseks on inimese ebaseaduslik tapmine, menetletakse mõrvana, kusjuures kohus võtab arvesse selliseid tegureid nagu kasutatud vägivalla määr, teo põhjused ja see, kas tegu oli äärmuslike ideoloogiate või vaenu õhutavate tõekspidamistega. Ettekavatsetud mõrvas süüdimõistmise tagajärjeks on äärmiselt karmid karistused, sealhulgas eluaegne vanglakaristus, mis võib ulatuda mitme aastakümneni trellide taga. Kõige räigematel juhtudel, kui mõrva peetakse eriti jõledaks või ohuks riigi julgeolekule, võib kohus süüdimõistetule määrata ka surmanuhtluse. AÜE tugev seisukoht mõrvade suhtes tuleneb rahva põhiuskumustest inimelu säilitamise ja sotsiaalse korra säilitamise kohta.

Sissemurdmine

Elamute, äriasutuste või muude era-/avalike varade sissemurdmine ja ebaseaduslik sisenemine varguse, vara kahjustamise või muu kuriteo toimepanemise eesmärgil on AÜE seaduste kohaselt sissemurdmise kuritegu. Sissemurdmissüüdistusi saab veelgi süvendada selliste tegurite alusel nagu surmavate relvadega relvastamine kuriteo toimepanemise ajal, seal viibijatele füüsiliste vigastuste tekitamine, riikliku tähtsusega objektide (nt valitsushooned või diplomaatilised esindused) sihikule seadmine ja korduvkurjategija, kes on varem sissemurdmises süüdi mõistetud. Karistused kuritegude sissemurdmise eest on karmid, minimaalsed vanglakaristused algavad 5 aastast, kuid ulatuvad raskemate juhtumite puhul sageli üle 10 aasta. Lisaks tagatakse sissemurdmises süüdi mõistetud välismaalastest elanikele pärast vanglaaja lõppemist AÜE-st väljasaatmine. Araabia Ühendemiraadid peavad sissemurdmist kuriteoks, mis mitte ainult ei röövi kodanikelt nende vara ja privaatsust, vaid võib kasvada ka vägivaldseks, elusid ohustavaks vastasseisuks.

Altkäemaksu

AÜE rangete korruptsioonivastaste seaduste kohaselt peetakse altkäemaksu mis tahes vormis osalemist, olgu selleks siis riigiametnikele ja riigiteenistujatele ebaseaduslike maksete, kingituste või muude hüvede pakkumine või altkäemaksu võtmine. See hõlmab rahalisi altkäemaksusid, mille eesmärk on mõjutada ametlikke otsuseid, aga ka mitterahalisi teeneid, volitamata äritehinguid või lubamatute hüvede eest erisoodustuste andmist. AÜE-l on nulltolerants sellise siirde suhtes, mis õõnestab valitsuse ja ettevõtete suhete ausust. Karistused altkäemaksu võtmise eest hõlmavad vangistust, mis võib ületada 10 aastat, sõltuvalt sellistest teguritest nagu kaasatud rahasumma, altkäemaksu antud ametnike tase ja see, kas altkäemaksu andmine võimaldas muid kaaskuritegusid. Kopsakad trahvid, mis ulatuvad miljonite dirhamideni, määratakse ka neile, kes on süüdi mõistetud altkäemaksu kuriteos.

Inimrööv

Inimese ebaseaduslik röövimine, sunniviisiline teisaldamine, kinnipidamine või kinnipidamine tema tahte vastaselt ähvarduste, jõu või petmise teel on AÜE seaduste kohaselt inimröövi kuritegu. Selliseid õigusrikkumisi peetakse isikuvabaduste ja turvalisuse raskeks rikkumiseks. Röövijuhtumeid käsitletakse veelgi raskematena, kui need hõlmavad lapsohvreid, sisaldavad lunaraha nõudeid, on ajendatud terroristlikest ideoloogiatest või toovad ohvrile vangistuse ajal kaasa raske füüsilise/seksuaalse kahju. Araabia Ühendemiraatide kriminaalõigussüsteem määrab inimröövide eest süüdimõistvate kohtuotsuste eest karmid karistused, mis ulatuvad vähemalt 7-aastasest vangistusest kuni eluaegse vanglakaristuse ja surmanuhtluseni äärmuslikumatel juhtudel. Leebust ei näidata isegi suhteliselt lühema aja jooksul toimunud röövimiste või inimröövide puhul, mille puhul ohvrid lõpuks ohutult vabastati.

Seksuaalkuriteod

Mis tahes ebaseaduslikku seksuaalakti, alates vägistamisest ja seksuaalsest kallaletungist kuni alaealiste seksuaalse ärakasutamiseni, seksiga kaubitsemiseni, lapspornograafiani ja muude seksuaalse iseloomuga perverssete kuritegudeni, peetakse AÜE šariaadist inspireeritud seaduste kohaselt karmideks karistusteks. Rahvas on võtnud kasutusele nulltolerantsi poliitika selliste moraalikuritegude suhtes, mida peetakse islami väärtuste ja ühiskondliku eetika solvamiseks. Karistused seksuaalkuritegude kuritegude eest võivad hõlmata pikki vanglakaristusi, mis ulatuvad 10 aastast kuni eluaegse vangistuseni, vägistamise eest süüdimõistetute keemilise kastreerimise, teatud juhtudel avaliku piitsutamise, kogu vara konfiskeerimise ja kodumaalt lahkunud süüdimõistetute väljasaatmise pärast vanglakaristuse kandmist. AÜE tugeva õigusliku hoiaku eesmärk on toimida heidutusvahendina, kaitsta rahva moraalset struktuuri ning tagada naiste ja laste kaitse, kes on selliste kohutavate tegude suhtes kõige haavatavamad.

Rünnak ja aku

Kuigi lihtsat ründejuhtu ilma raskendavate teguriteta võib käsitleda väärteona, klassifitseerib AÜE vägivallateod, mis hõlmavad surmavate relvade kasutamist, haavatavate rühmade, nagu naised, lapsed ja vanurid, sihikule seadmist, püsivate kehavigastuste tekitamist või keha moonutamist ning vägivallategusid. kuritegudeks. Sellised raskekujulise vigastusega kallaletungi ja vägivallatsemise juhtumid võivad kaasa tuua süüdimõistvad kohtuotsused, mille vanglakaristus ulatub 5 aastast kuni 15 aastani, sõltuvalt sellistest teguritest nagu kavatsus, vägivalla aste ja kestev mõju ohvrile. Araabia Ühendemiraadid peavad selliseid provotseerimata vägivaldseid tegusid teiste vastu avaliku julgeoleku tõsiseks rikkumiseks ning ohuks seadustele ja korrale, kui nendega karmilt ei tegeleta. Valvekorras olevate õiguskaitseorganite või valitsusametnike vastu toime pandud kallaletung nõuab karmimaid karistusi.

Koduvägivald

AÜE-s kehtivad ranged seadused, mis kaitsevad perevägivalla ja koduvägivalla ohvreid. Abikaasade, laste või teiste pereliikmete vastu toime pandud füüsiline rünnak, emotsionaalne/psühholoogiline piinamine või muu julmus on raske koduvägivalla kuritegu. Lihtsast kallaletungist eristab seda perekonna usalduse ja kodukeskkonna pühaduse rikkumine. Süüdimõistetud kurjategijaid võib oodata 5–10-aastane vanglakaristus, lisaks rahatrahvid, laste eestkoste-/külastusõiguse kaotamine ja kodumaalt lahkunute väljasaatmine. Õigussüsteemi eesmärk on kaitsta perekondlikke üksusi, mis on AÜE ühiskonna alustala.

Võltsimine

Dokumentide, valuuta, ametlike pitserite/templite, allkirjade või muude vahendite pettusega valmistamine, muutmine või paljundamine, eesmärgiga eksitada või välja petta üksikisikuid ja üksusi, klassifitseeritakse AÜE seaduste kohaselt kuriteona võltsimiseks. Levinud näited hõlmavad võltsitud dokumentide kasutamist laenu saamiseks, võltsitud haridustõendite koostamist, sularaha/tšekkide võltsimist jne. Võltsimises süüdimõistvate kohtuotsuste puhul on ette nähtud karmid karistused alates 2–10 aastast vangistust, mis põhinevad väljapettud rahalisel väärtusel ja sellel, kas riigiasutusi peteti. Samuti peavad ettevõtted pidama täpset arvestust, et vältida ettevõtte võltsimise süüdistusi.

vargus

Kuigi pisivargust võib käsitleda väärteona, tõstab AÜE prokuratuur vargussüüdistused kuriteo tasemele, võttes aluseks varastatud rahalise väärtuse, jõu/relvade kasutamise, avaliku/religioosse vara sihtimise ja korduvate rikkumiste. Varguse eest karistatakse vähemalt 3-aastase karistusega, mis võib ulatuda kuni 15 aastani organiseeritud kuritegelike rühmitustega seotud ulatuslike sissemurdmiste või röövimiste eest. Väljarändajate puhul on väljasaatmine kohustuslik pärast süüdimõistmist või vanglakaristuse lõppemist. Range hoiak kaitseb era- ja avaliku omandi õigusi.

Omastamine

Raha, vara või vara ebaseaduslik omastamine või üleandmine isiku poolt, kellele need seaduslikult usaldati, kvalifitseeritakse omastamise kuriteona. See valgekraede kuritegu hõlmab töötajate, ametnike, usaldusisikute, testamenditäitjate või teiste usalduskohustustega isikute tegevust. Avalike vahendite või varade omastamist peetakse veelgi raskemaks kuriteoks. Karistused hõlmavad pikaajalist vanglakaristust 3–20 aastat, olenevalt omastatud summast ja sellest, kas see võimaldas edasisi finantskuritegusid. Kehtivad ka rahatrahvid, varade arestimine ja eluaegne töökeeld.

Küberkuriteod

Kuna Araabia Ühendemiraadid suruvad peale digitaliseerimist, on ta samaaegselt kehtestanud süsteemide ja andmete kaitsmiseks ranged küberkuritegevuse seadused. Suuremate kuritegude hulka kuuluvad võrkude/serverite häkkimine häirete tekitamiseks, tundlike elektrooniliste andmete varastamine, pahavara levitamine, elektrooniline finantspettus, seksuaalne ärakasutamine võrgus ja küberterrorism. Süüdimõistetud küberkurjategijate karistused ulatuvad seitsmeaastasest vangistusest kuni eluaegse vangistuseni selliste tegude eest nagu pangandussüsteemide või riiklike küberjulgeoleku seadistuste rikkumine. AÜE peab oma digitaalse keskkonna kaitsmist majanduskasvu jaoks kriitilise tähtsusega.

Rahapesu

Araabia Ühendemiraadid on rahapesuga võitlemiseks kehtestanud laiaulatuslikud seadused, mis võimaldavad kurjategijatel seadustada oma ebaseaduslikult saadud kasu sellistest kuritegudest nagu pettus, narkokaubandus, omastamine jne. Igasugune ebaseaduslikest allikatest saadud raha tegeliku päritolu ülekandmine, varjamine või varjamine on rahapesu kuritegu. See hõlmab keerulisi meetodeid, nagu üle-/alaarveldamine, kattefirmade kasutamine, kinnisvara-/pangatehingud ja sularaha salakaubavedu. Rahapesus süüdimõistvad kohtuotsused näevad ette karmid karistused 7-10 aastat vangistust, lisaks rahatrahvid kuni pestud summani ja võimalik väljaandmine välisriikide kodanikele. AÜE on ülemaailmsete rahapesuvastaste organisatsioonide liige.

Maksudest kõrvalehoidumise

Kuigi AÜE ei ole ajalooliselt üksikisiku tulumaksu kehtestanud, maksustab see ettevõtteid ja kehtestab ettevõtte tulumaksu deklareerimisele ranged eeskirjad. Tahtlik kõrvalehoidmine tulude/kasumite petturliku alaraportimise, finantsdokumentide valeandmete esitamise, maksukohustuslasena registreerimata jätmise või volitamata mahaarvamise teel on AÜE maksuseaduste kohaselt klassifitseeritud kuriteona. Maksudest kõrvalehoidumine, mis ületab teatud piirmäära, toob kaasa võimaliku 3-5-aastase vangistuse koos karistusega, mis ulatub kuni kolmekordse maksudest kõrvalehoidumiseni. Valitsus lisab ka süüdimõistetud ettevõtted musta nimekirja, mis keelab neil edaspidi tegutseda.

Hasartmängude

Kõik hasartmänguvormid, sealhulgas kasiinod, võidusõiduennustused ja võrguennustused, on šariaadi põhimõtete kohaselt kogu AÜE-s rangelt keelatud. Mis tahes vormis ebaseadusliku hasartmängureketi või mängukoha haldamist peetakse kuriteoks, mille eest karistatakse kuni 2-3-aastase vangistusega. Suuremate organiseeritud hasartmänguringide ja -võrkude haldamiselt tabatud isikutele kohaldatakse karmimat 5–10-aastast karistust. Väljasaatmine on pärast vanglakaristust kodumaalt lahkunud kurjategijatele kohustuslik. Ainult teatud ühiskondlikult aktsepteeritud tegevused, nagu heategevuslikel eesmärkidel korraldatavad loosimised, on keelust vabastatud.

Narkoäri

AÜE rakendab ranget nulltolerantsi poliitikat igasuguste ebaseaduslike narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kaubitsemise, tootmise või levitamise suhtes. Selle kuriteo eest määratakse karmid karistused, sealhulgas vähemalt 10-aastane vanglakaristus ja miljonitesse dirhamidesse ulatuvad trahvid, mis põhinevad kaubitsetud kogusel. Suurte kaubanduslike koguste puhul võib süüdimõistetuid peale varade arestimise oodata isegi eluaegne vangistus või hukkamine. Surmanuhtlus on kohustuslik uimastikuningatele, kes on tabatud AÜE lennujaamade ja sadamate kaudu suurte rahvusvaheliste uimastismugeldajate võrgustike juhtimisel. Väljasaatmine kehtib väljarändajate kohta pärast nende karistust.

Kihutamine

Araabia Ühendemiraatide seaduste kohaselt vastutab kuriteole tahtlik kaasaaitamine, soodustamine, julgustamine või kaasaaitamine kihutussüüdistuse esitamise eest. See kuritegu kehtib olenemata sellest, kas kihutaja osales otseselt kuriteos või mitte. Süüdimõistvatele kohtuotsustele kaasaaitamine võib kaasa tuua karistused, mis on samad või peaaegu sama karmid kui peamiste kuriteo toimepanijate puhul, võttes aluseks sellised tegurid nagu osalemise määr ja mängitud roll. Tõsiste kuritegude, nagu mõrvad, eest võivad abetterid äärmuslikel juhtudel oodata eluaegne vanglakaristus või surmanuhtlus. Araabia Ühendemiraadid näevad õhutamist kui kuritegeliku tegevuse võimaldamist, mis häirib avalikku korda ja turvalisust.

Sete

Mis tahes tegu, mis õhutab vihkamist, põlgust või rahulolematust AÜE valitsuse, selle valitsejate, kohtuasutuste vastu või katse õhutada vägivalda ja avalikku korrarikkumist, on mässukuritegu. See hõlmab provokatsiooni kõnede, väljaannete, veebisisu või füüsiliste tegevuste kaudu. Riigil on nulltolerants selliste tegevuste suhtes, mida peetakse ohuks riigi julgeolekule ja stabiilsusele. Süüdimõistmisel on karistused karmid – alates 5-aastasest vangistusest kuni eluaegse vanglakaristuse ja surmanuhtluseni raskemate mässujuhtumite puhul, mis hõlmavad terrorismi/relvastatud ülestõusu.

Monopolivastane

AÜE-s kehtivad monopolivastased eeskirjad, et edendada vaba turu konkurentsi ja kaitsta tarbijate huve. Kuritegude rikkumiste hulka kuuluvad kuritegelikud äritavad, nagu hindade kokkuleppimise kartellid, turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, konkurentsivastaste kokkulepete sõlmimine kaubanduse piiramiseks ja ettevõtete pettused, mis moonutavad turumehhanisme. Ettevõtetele ja üksikisikutele, kes on süüdi mõistetud karmides monopolivastastes rikkumistes, karistatakse kuni 500 miljoni dirhami suurust rahalist karistust ning peamiste kurjategijate vanglakaristust. Konkurentsiregulaatoril on ka volitused anda korraldus monopoolsete üksuste lagunemiseks. Täiendavaks meetmeks on ettevõtete välistamine valitsuslepingutest.

Araabia Ühendemiraatide seadused kuritegude kohta

Araabia Ühendemiraadid on föderaalse kriminaalkoodeksi ja muude põhikirjade alusel kehtestanud laiaulatusliku seaduste kogumi, et rangelt määratleda ja karistada kuritegusid. See hõlmab 3. aasta föderaalseadust nr 1987 kriminaalmenetlusõiguse kohta, 35. aasta föderaalseadust nr 1992 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastu võitlemise kohta, 39. aasta föderaalseadust nr 2006 rahapesu tõkestamise kohta, föderaalset karistusseadustikku, mis hõlmab selliseid kuritegusid nagu mõrvad , vargused, kallaletungid, inimröövid ja hiljuti uuendatud 34. aasta föderaaldekreetseadus nr 2021 küberkuritegude vastu võitlemise kohta.

Mitmed seadused lähtuvad ka šariaadist kuritegudeks peetavate moraalikuritegude kriminaliseerimiseks, näiteks 3. aasta föderaalseadus nr 1987 karistusseadustiku väljaandmise kohta, mis keelab avaliku sündsuse ja auga seotud kuriteod, nagu vägistamine ja seksuaalne rünnak. Araabia Ühendemiraatide õiguslik raamistik ei jäta kuritegude raske olemuse määratlemisel ebaselgust ja annab õiglase süüdistuse tagamiseks kohtuotsused, mis põhinevad üksikasjalikel tõenditel.

Kas kuriteorekordiga isik võib Dubaisse reisida või seda külastada?

Isikud, kellel on kriminaalkuritegu, võivad Dubaisse ja teistesse AÜE emiraatidesse reisimisel või nende külastamisel silmitsi seista väljakutsete ja piirangutega. Riigil on ranged sisenemisnõuded ja külastajatele tehakse põhjalik taustakontroll. Nendel, kes on süüdi mõistetud rasketes kuritegudes, eriti sellistes kuritegudes nagu mõrvad, terrorism, narkokaubandus või mis tahes riigi julgeolekuga seotud kuriteod, võidakse AÜE-sse sisenemine jäädavalt keelata. Muude kuritegude puhul hinnatakse sisenemist igal üksikjuhul eraldi, võttes arvesse selliseid tegureid nagu kuriteo liik, süüdimõistmisest möödunud aeg ja see, kas presidendile anti armu või samalaadne karistus. Külastajad peavad viisamenetluse ajal olema teadlikud igasugusest kriminaalsest ajaloost, kuna faktide varjamine võib AÜE-sse saabumisel kaasa tuua sisenemise keelamise, vastutusele võtmise, trahvid ja väljasaatmise. Üldiselt vähendab olulise kuriteoregistri omamine oluliselt võimalust saada luba Dubaisse või AÜE-sse.

Leidke Top