inimröövi ja röövimise kuritegevuse seadused ja väljaanded AÜE-s

Inimrööv ja röövimine on Araabia Ühendemiraatide seaduste järgi rasked kriminaalkuriteod, kuna need rikuvad inimese põhiõigust vabadusele ja isiklikule turvalisusele. AÜE 3. aasta karistusseadustiku föderaalseadus nr 1987 kirjeldab nende kuritegudega seotud konkreetseid määratlusi, klassifikatsioone ja karistusi. Riik võtab selliste kuritegude vastu range hoiaku, eesmärgiga kaitsta oma kodanikke ja elanikke traumade ja võimaliku kahju eest, mis on seotud ebaseadusliku kinnipidamise või tahtevastase transpordiga. Röövimise ja röövimise õiguslike tagajärgede mõistmine on AÜE eriilmelistes kogukondades turvalise keskkonna säilitamiseks ja õigusriigi põhimõtete järgimiseks ülioluline.

Mis on inimröövi õiguslik määratlus AÜE-s?

Vastavalt AÜE 347. aasta karistusseadustiku föderaalseaduse nr 3 artiklile 1987 on inimrööv defineeritud kui isiku vahistamine, kinnipidamine või tema isikuvabaduse äravõtmine ilma seadusliku põhjenduseta. Seadus täpsustab, et see õigusvastane vabaduse võtmine võib toimuda jõu, pettuse või ähvarduse kasutamisega, olenemata teo toimepanemise kestusest või vahenditest.

Araabia Ühendemiraatide inimröövi õiguslik määratlus hõlmab mitmesuguseid stsenaariume ja asjaolusid. See hõlmab inimese vägivaldset röövimist või vangistamist tema tahte vastaselt, samuti tema meelitamist või petmist olukorda, kus neilt on võetud vabadus. Füüsilise jõu, sundi või psühholoogilise manipuleerimise kasutamine inimese liikumise või vabaduse piiramiseks kvalifitseerub Araabia Ühendemiraatide seaduste järgi inimrööviks. Röövikuritegu on täielik sõltumata sellest, kas ohver viiakse teise kohta või hoitakse samas kohas, kuni tema isikuvabadust ebaseaduslikult piiratakse.

Milliseid eri tüüpi inimröövikuritegusid tunnustatakse AÜE seadustes?

Araabia Ühendemiraatide karistusseadustik tunnustab ja liigitab inimröövikuriteod eri liikidesse, lähtudes konkreetsetest teguritest ja asjaoludest. Siin on erinevad AÜE seaduste kohased inimröövikuriteod:

 • Lihtne inimrööv: See viitab põhitoimingule, mille käigus võetakse isikult õigusvastane vabaduse võtmine jõu, pettuse või ähvardamise abil ilma täiendavate raskendavate asjaoludeta.
 • Raskendatud inimrööv: See tüüp hõlmab röövimist, millega kaasnevad raskendavad tegurid, nagu vägivalla kasutamine, piinamine või ohvrile füüsilise vigastuse tekitamine või mitme kurjategija kaasamine.
 • Röövimine lunaraha eest: See kuritegu leiab aset siis, kui inimrööv viiakse läbi eesmärgiga saada ohvri vabastamise eest lunaraha või muud rahalist või materiaalset kasu.
 • Vanemate röövimine: See seisneb selles, et üks vanem võtab või jätab oma lapse ebaseaduslikult teise vanema eestkoste või hoolduse alt, jättes viimase ilma oma seaduslikest õigustest lapse suhtes.
 • Alaealiste röövimine: See viitab laste või alaealiste röövimisele, mida käsitletakse ohvrite haavatavuse tõttu eriti raske kuriteona.
 • Ametnike või diplomaatide röövimine: Valitsusametnike, diplomaatide või muude ametlikku staatust omavate isikute röövimist peetakse AÜE seaduste kohaselt eraldiseisvaks ja raskeks kuriteoks.

Igat tüüpi inimröövikuritegudega võivad kaasneda erinevad karistused ja karistused, kusjuures kõige raskemad tagajärjed on reserveeritud juhtudel, mis hõlmavad raskendavaid tegureid, vägivalda või haavatavate isikute, näiteks laste või ametnike, sihtmärki.

Mis vahe on AÜE-s inimröövi ja röövimise kuritegudel?

Kuigi inimrööv ja röövimine on seotud kuriteod, on AÜE seaduste kohaselt nende kahe vahel mõned olulised erinevused. Siin on tabel, mis toob esile erinevused:

AspektInimröövAbduction
MääratlusEbaseaduslik vabaduse võtmine isikult jõu, pettuse või ähvardamise teelIsiku ebaseaduslik viimine või üleviimine ühest kohast teise tema tahte vastaselt
LiikuminePole tingimata nõutavSee hõlmab ohvri liikumist või transportimist
KestusVõib olla mis tahes kestusega, isegi ajutineSageli tähendab see pikemat vangistust või kinnipidamist
TahtlusVõib olla erinevatel eesmärkidel, sealhulgas lunaraha, kahju või sundimiseksSageli seostatakse konkreetsete kavatsustega, nagu pantvangi võtmine, seksuaalne ärakasutamine või ebaseaduslik vangistamine
Ohvri vanusKehtib igas vanuses ohvriteleMõned sätted käsitlevad konkreetselt alaealiste või laste röövimist
KaristusedKaristused võivad erineda sõltuvalt raskendavatest teguritest, ohvri staatusest ja asjaoludestTavaliselt on selle eest karmimad karistused kui lihtsa inimröövi eest, eriti alaealiste või seksuaalse ärakasutamise korral

Oluline on märkida, et kuigi AÜE karistusseadustik teeb vahet inimröövi ja inimröövi vahel, on need kuriteod sageli kattuvad või toimuvad samaaegselt. Näiteks võib röövimine hõlmata esialgset inimröövi enne ohvri teisaldamist või transportimist. Konkreetsed süüdistused ja karistused määratakse iga juhtumi asjaolude ja kehtivate seadusesätete alusel.

Millised meetmed takistavad inimröövi ja inimröövi kuritegusid AÜE-s?

AÜE on rakendanud erinevaid meetmeid inimröövide ja inimröövikuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks oma piirides. Siin on mõned põhimeetmed:

 • Ranged seadused ja karistused: Araabia Ühendemiraatides kehtivad ranged seadused, mis määravad inimröövide ja röövimise eest karmid karistused, sealhulgas pikad vanglakaristused ja trahvid. Need ranged karistused hoiavad selliste kuritegude eest ära.
 • Põhjalik õiguskaitse: Araabia Ühendemiraatide õiguskaitseorganid, nagu politsei ja julgeolekujõud, on hästi koolitatud ja varustatud, et reageerida inimröövide ja inimröövide juhtumitele kiiresti ja tõhusalt.
 • Täiustatud järelevalve ja seire: Riik on investeerinud täiustatud seiresüsteemidesse, sealhulgas CCTV-kaameratesse ja seiretehnoloogiasse, et jälgida ja kinni pidada inimröövide ja inimröövikuritegude toimepanijad.
 • Üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniad: Araabia Ühendemiraatide valitsus ja asjaomased ametivõimud viivad regulaarselt läbi üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et harida kodanikke ja elanikke inimröövide ja röövimisega seotud riskide ja ennetusmeetmete kohta.
 • Rahvusvaheline koostöö: AÜE teeb aktiivselt koostööd rahvusvaheliste õiguskaitseasutuste ja -organisatsioonidega, et võidelda piiriüleste inimröövide ja inimröövide juhtumitega ning hõlbustada ohvrite ohutut tagasipöördumist.
 • Ohvriabiteenused: AÜE pakub inimröövi ja röövi ohvritele tugiteenuseid ja ressursse, sealhulgas nõustamist, õigusabi ja rehabilitatsiooniprogramme.
 • Reisinõuanded ja ohutusmeetmed: Valitsus annab kodanikele ja elanikele reisinõuandeid ja ohutusjuhiseid, eriti kui nad külastavad kõrge riskiga piirkondi või riike, et tõsta teadlikkust ja edendada ettevaatusabinõusid.
 • Kogukonna kaasamine: Õiguskaitseorganid teevad tihedat koostööd kohalike kogukondadega, et julgustada valvsust, kahtlastest tegevustest teatamist ning koostööd inimröövide ja inimröövide ennetamisel ja lahendamisel.

Neid kõikehõlmavaid meetmeid rakendades püüab AÜE luua turvaline keskkond ja takistada üksikisikuid sellistes kohutavates kuritegudes osalemast, kaitstes lõpuks oma kodanike ja elanike turvalisust ja heaolu.

Millised on karistused AÜE-s röövimise eest?

Inimröövi peetakse Araabia Ühendemiraatides raskeks kuriteoks ja karistused selliste kuritegude eest on sätestatud 31. aasta föderaalses dekreetseaduses nr 2021, mis käsitleb kuritegude ja karistuste seaduse väljaandmist. Karistus inimröövi eest varieerub sõltuvalt asjaoludest ja juhtumiga seotud konkreetsetest teguritest.

AÜE karistusseadustiku artikli 347 kohaselt on inimröövi põhikaristuseks kuni viieaastane vangistus. Kui aga röövimisega kaasnevad raskendavad asjaolud, näiteks vägivalla kasutamine, ähvardus või petmine, võib karistus olla oluliselt karmim. Sellistel juhtudel võib kurjategijat oodata kuni kümneaastane vangistus ning kui inimröövi tagajärjeks on kannatanu surm, võib karistuseks olla eluaegne vangistus või isegi surmanuhtlus.

Lisaks, kui röövimises osaleb alaealine (alla 18-aastane) või puudega inimene, on karistus veelgi karmim. AÜE karistusseadustiku artikkel 348 sätestab, et alaealise või puudega inimese röövimise eest karistatakse vangistusega, mille pikkus on vähemalt seitse aastat. Kui inimrööv toob kaasa ohvri surma, võib kurjategijat oodata eluaegne vangistus või surmanuhtlus.

Ametivõimud on pühendunud kõigi riigis elavate isikute ohutuse ja turvalisuse tagamisele ning igasugust inimröövi või röövimist peetakse raskeks kuriteoks. Lisaks seaduslikele karistustele võivad inimröövis süüdimõistetuid oodata ka lisatagajärjed, näiteks mitte-AÜE kodanike väljasaatmine ning kuriteoga seotud vara või vara konfiskeerimine.

Millised on vanemate inimröövi õiguslikud tagajärjed AÜE-s?

Araabia Ühendemiraatides kehtivad konkreetsed seadused, mis käsitlevad vanemate röövimist, mida käsitletakse kui üldistest lapseröövijuhtumitest erinevat kuritegu. Vanemate röövimist reguleerivad 28. aasta föderaalseaduse nr 2005 isikustaatuse sätted. Selle seaduse kohaselt on vanemarööv defineeritud kui olukord, kus üks vanem võtab või jätab lapse, rikkudes teise vanema hooldusõigust. Selliste toimingute tagajärjed võivad olla rasked.

Esiteks võib õigusrikkujat vanema röövimise eest esitada kriminaalsüüdistus. AÜE karistusseadustiku artikkel 349 ütleb, et vanemat, kes röövib või varjab oma last seadusliku hooldaja eest, saab karistada kuni kaheaastase vangistusega ja rahatrahviga. Lisaks võivad AÜE kohtud anda korraldusi lapse viivitamatuks tagastamiseks seaduslikule hooldajale. Selliste korralduste täitmata jätmine võib kaasa tuua täiendavaid õiguslikke tagajärgi, sealhulgas võimaliku vanglakaristuse või trahvid kohtu eiramise eest.

Rahvusvahelisi elemente hõlmava vanemate röövimise puhul järgib AÜE rahvusvahelise lapseröövi tsiviilaspektide Haagi konventsiooni põhimõtteid. Kohtud võivad anda korralduse lapse tagasitoomiseks tema alalise elukoha riiki, kui tuvastatakse, et röövimine rikub konventsiooni sätteid.

Millised on karistused AÜE-s lapseröövi kuritegude eest?

Lapserööv on AÜE-s raske kuritegu, mille eest karistatakse seaduse järgi karmi karistusega. AÜE karistusseadustiku artikli 348 kohaselt karistatakse alaealise (alla 18-aastase) inimröövi eest minimaalselt seitsmeaastase vangistusega. Kui röövimise tulemusel laps surm, võib kurjategijat oodata eluaegne vangistus või surmanuhtlus.

Lisaks võidakse lapseröövis süüdimõistetute suhtes kohaldada suuri trahve, vara konfiskeerimist ja mitte-AÜE kodanike puhul deporteerimist. Araabia Ühendemiraadid rakendavad lastevastaste kuritegude suhtes nulltolerantsi, mis peegeldab tema pühendumust alaealiste turvalisuse ja heaolu kaitsmisele.

Millist abi on AÜE-s inimröövi ohvritele ja nende peredele saada?

Araabia Ühendemiraadid tunnistavad inimröövi traumeerivat mõju ohvritele ja nende perekondadele. Sellisena on nende katsumuste ajal ja pärast seda abistamiseks saadaval mitmesugused tugiteenused ja ressursid.

Esiteks seavad Araabia Ühendemiraatide võimud esikohale inimröövide ohvrite turvalisuse ja heaolu. Õiguskaitseorganid töötavad kiiresti ja usinalt ohvrite leidmiseks ja päästmiseks, kasutades kõiki olemasolevaid ressursse ja teadmisi. Politseijõudude ohvriabiüksused pakuvad ohvritele ja nende peredele viivitamatut abi, nõustamist ja juhendamist uurimise ja taastumisprotsessi ajal.

Lisaks on AÜE-s mitu valitsus- ja valitsusvälist organisatsiooni, mis pakuvad kuriteoohvritele, sealhulgas inimröövi, igakülgseid tugiteenuseid. Need teenused võivad hõlmata psühholoogilist nõustamist, õigusabi, rahalist abi ja pikaajalisi rehabilitatsiooniprogramme. Sellised organisatsioonid nagu Dubai naiste ja laste sihtasutus ning Ewa'a inimkaubanduse ohvrite varjupaigad pakuvad erihooldust ja tuge, mis on kohandatud inimröövide ohvrite ja nende perekondade ainulaadsetele vajadustele.

Millised õigused on AÜE-s inimröövis süüdistatavatel isikutel?

Araabia Ühendemiraatides inimröövis süüdistatavatel isikutel on Araabia Ühendemiraatide seaduste ja põhiseaduse kohaselt õigus teatud seaduslikele õigustele ja kaitsele. Need õigused hõlmavad järgmist:

 1. Süütuse presumptsioon: Inimesed, keda süüdistatakse inimröövis, peetakse süütuks, kuni kohus ei ole nende süüd tõestanud.
 2. Õigus seaduslikule esindamisele: Süüdistatavatel isikutel on õigus oma valitud advokaadile või riigi määratud advokaadile, kui nad ei saa endale lubada seaduslikku esindamist.
 3. Õigus nõuetekohasele menetlusele: AÜE õigussüsteem tagab õiguse nõuetekohasele menetlusele, mis hõlmab õigust õiglasele ja avalikule kohtupidamisele mõistliku aja jooksul.
 4. Õigus tõlkele: Süüdistatavatel isikutel, kes ei räägi ega mõista araabia keelt, on õigus tõlgile kohtumenetluse ajal.
 5. Tõendite esitamise õigus: Süüdistatavatel isikutel on õigus esitada kohtuprotsessi ajal oma kaitseks tõendeid ja tunnistajaid.
 6. Õigus apellatsioonile: Inimestel, kes on süüdi mõistetud inimröövis, on õigus kohtuotsus edasi kaevata ja määrata karistus kõrgemale kohtule.
 7. Õigus humaansele kohtlemisele: Süüdistatavatel isikutel on õigus olla koheldud inimlikult ja väärikalt, ilma et neid piinataks või koheldaks julmalt, ebainimlikult või alandavalt.
 8. Õigus privaatsusele ja perekülastustele: Süüdistatavatel isikutel on õigus privaatsusele ja õigus saada oma pereliikmeid külastusi.

Süüdistatavad isikud peaksid olema teadlikud oma õigustest ja otsima õigusnõustajat, et tagada nende õiguste kaitsmine kogu kohtuprotsessi vältel.

Kuidas käsitleb AÜE rahvusvahelisi inimröövijuhtumeid, mis hõlmavad AÜE kodanikke?

AÜE 38. aasta föderaalseadus nr 2006 süüdistatavate ja süüdimõistetud isikute väljaandmise kohta annab õigusliku aluse väljaandmise menetlustele rahvusvahelise inimröövi korral. See seadus lubab AÜE-l taotleda isikute väljaandmist, keda süüdistatakse või mõistetakse süüdi Araabia Ühendemiraatide kodaniku röövimises välismaal. Lisaks annab AÜE karistusseadustiku artikkel 16 Araabia Ühendemiraatide jurisdiktsiooni oma kodanike vastu väljaspool riiki toime pandud kuritegude üle, võimaldades süüdistuse esitamist AÜE õigussüsteemi raames. Araabia Ühendemiraadid on ka mitmete rahvusvaheliste konventsioonide, sealhulgas pantvangide võtmise vastase rahvusvahelise konventsiooni alla kirjutanud, mis hõlbustab koostööd ja õigusabi piiriüleste inimröövide juhtumite puhul. Need seadused ja rahvusvahelised lepingud annavad Araabia Ühendemiraatide ametivõimudele võimaluse võtta kiiresti meetmeid ja tagada, et rahvusvahelise inimröövi toimepanijad saaksid kohtu ette.

Leidke Top