Kijan Pou Depoze Divòs Nan UAE: Yon Gid konplè

Si w ap konsidere yon divòs nan UAE, li enpòtan pou w konsilte yon avoka ki gen eksperyans ki ka ede w navige nan pwosesis la. Avèk èd yo, ou kapab asire dwa w yo pwoteje epi divòs ou a kòrèkteman.

divòs lalwa islamik charia
lwa fanmi uae 1
batay konfli divòs

Kalite divòs nan UAE

Jounal Lwa Federal UAE No 28/2005 sou Estati Pèsonèl ("Lwa Fanmi") gouvène divòs nan Emira Arab Ini. Lartik 99(1) dan sa menm prevwar ki lakour i kapab donn en divors si maryaz i koz domaj pou mari oubyen madanm oubyen toulede.

Gen de kalite divòs:

 • Talaq (kote mari a inilateralman pwononse divòs)
 • Khula (kote madanm nan jwenn yon divòs nan tribinal la)

Talaq se fòm ki pi komen nan divòs nan UAE yo epi li ka pwononse pa mari a. Yon mari ka divòse ak madanm li jiska twa fwa epi retounen ansanm sof si li remarye yon lòt moun nan entre-temps la. Apre twazyèm Talaq la, koup la ka rekonsilye sèlman si yo ale nan yon pwosè tribinal.

Tribinal la ka akòde Khula si li satisfè ke maryaj la te kraze irevokabl e ke rekonsilyasyon pa posib. Madanm nan dwe bay rezon li pou mande divòs epi pwouve yo pou tribinal la satisfè.

Sa ki anba la a se yon gid konplè sou ranpli pou divòs nan UAE yo, kit atravè Talaq oswa Khula.

Gid sa a se tou de pou sitwayen UAE ak èkspatriye.

Siy ke ou ka bezwen yon divòs

Anvan ou ka menm kòmanse reflechi sou ranpli pou divòs, ou bezwen premye evalye si wi ou non maryaj ou se aktyèlman nan pwoblèm. Si ou pa fin sèten, men kèk siy ke maryaj ou ka dirije pou divòs:

 1. Kominikasyon ou te deteryore. Ou menm ak mari oswa madanm ou pa kominike efikasman ankò, oswa ou pale sèlman pou diskite.
 2. Relasyon ou domine pa konfli. Ou pa ka dakò sou anyen, epi chak diskisyon fini nan yon diskisyon.
 3. W ap viv yon vi separe. Ou te grandi apa epi yo pa enterese nan menm bagay yo ankò.
 4. Ou pa santi w konekte ak mari oswa madanm ou ankò. Ou pa santi okenn koneksyon emosyonèl ak mari oswa madanm ou epi ou pa sèten si ou te janm fè sa.
 5. Oumenm oswa mari oswa madanm ou te twonpe. Enfidelite kapab yon deal-breaker nan nenpòt maryaj.
 6. Ou ap konsidere separasyon. Si ou te anvizaje separe ak mari oswa madanm ou, maryaj ou gen anpil chans nan pwoblèm.

Li enpòtan sonje ke sa yo se jis siy ke maryaj ou ka nan pwoblèm. Si w pa sèten si maryaj ou kase, li toujou pi bon pou w konsilte yon terapis oswa yon konseye ki ka ede w evalye eta relasyon w genyen.

Lakou yo pou divòs nan UAE

Si ou te deside ke ou bezwen ranpli pou divòs, pwochen etap la se detèmine rezon ki fè pou divòs ou. Nan UAE yo, gen plizyè rezon pou divòs:

 • Youn nan mari oswa madanm yo te echwe pou akonpli devwa matrimonyal yo.
 • Gen prèv abi fizik oswa mantal.
 • Dezète pou yon peryòd de plis pase youn oubyen de ane.

Ou pral bezwen pwouve youn nan rezon sa yo pou jwenn yon divòs nan UAE yo.

Bagay Pou Fè Anvan Depoze Divòs

Yon fwa ou te deside ranpli pou divòs, ou ta dwe fè kèk bagay anvan aktyèlman ranpli papye yo.

1) Rasanble tout dokiman ki nesesè yo

Sa gen ladann sètifika maryaj ou, batistè pou pitit ou, dokiman finansye, ak lòt dokiman ki enpòtan.

2) Kreye yon bidjè

Yon fwa w divòse, w ap bezwen sipòte tèt ou ak pitit ou yo. Se poutèt sa, ou bezwen kreye yon bidjè epi asire ou gen ase lajan pou kouvri depans ou yo.

3) Jwenn yon avoka

Divòs ka konplike, kidonk li enpòtan pou w gen yon avoka ki gen eksperyans bò kote w. Avoka ou a ka ede w navige nan pwosesis divòs la epi pwoteje enterè ou.

4) Fè yon lis byen ou ak dèt ou

Byen yo enkli nenpòt bagay ki gen valè ou posede, tankou machin ou, kay ou oswa kont epay ou. Dèt yo enkli nenpòt lajan ou dwe, tankou dèt kat kredi oswa yon ipotèk.

5) Konsidere medyasyon

Si oumenm ak mari oswa madanm ou ka dakò sou kèk oswa tout kondisyon divòs ou, medyasyon an kapab yon altènatif pi bon mache epi pi vit pase ale nan tribinal. Apre yo tout, objektif divòs la se rive jwenn yon akò ke tou de pati yo ka viv avèk yo.

6) Etabli kredi nan pwòp non ou

Si ou te marye pou yon tan long, ou ka pa janm te gen bezwen pou etabli kredi nan pwòp non ou. Men, yon fwa w divòse, w ap bezwen gen bon kredi si w vle achte yon kay oswa yon machin.

7) Evalye tout kont konjwen ou yo

Sa gen ladann kont labank ou, kat kredi, prè, ak envestisman. Ou pral bezwen deside kisa pou w fè ak chak kont ak kijan pou divize byen yo ant ou menm ak mari oswa madanm ou.

8) Fèmen kont kredi jwenti ou yo

Si ou gen nenpòt kont kredi ansanm, li enpòtan pou fèmen yo anvan ou divòse. Sa ap ede pwoteje pwen kredi w epi anpeche ansyen mari oswa madanm ou anvayi dèt sou non w.

9) Trete mari oswa madanm ou ak respè

Sa a ka difisil, men li enpòtan sonje ke w ap pase nan yon pwosesis konplèks. Eseye evite di oswa fè nenpòt bagay ki ka fè sitiyasyon an vin pi mal.

10) Kominike ak Mari oswa madanm ou

Divòs kapab yon tan estrès ak emosyonèl pou tou de mari oswa madanm. Li esansyèl pou kominike ak mari oswa madanm ou epi fè yo konnen ki jan ou santi ou. Sa ka ede w tou de jwenn nan pwosesis divòs la.

seksyon oryantasyon familyal uae
lwa divòs
divòs fè pitit la mal

Lwa Islamik Charia pou divòs

Lwa Chearya Islamik la gouvène ka divòs yo. Prensip Chearya fè li pi difisil pou koup la alyene fann, sof si jij la konplètman konvenki sendika a pa pral travay. Premye etap la nan pwosedi divòs la ta dwe ranpli yon ka nan Seksyon konsèy fanmi ak moral la. Dokiman yo pral byento voye nan tribinal la nan evènman an koup la, oswa youn nan yo ensiste sou divòs. Moun ki pa Mizilman yo ka egzije lwa peyi yo pou yo ka anplwaye nan pwòp ka pa yo.

Ekspatriye yo ka aplike pou divòs

Ki pa Peye-Mizilman kòm byen ke lòt èkspatriye ka aplike pou divòs nan UAE yo oswa nan peyi lakay yo (domisil). Li ka rekonpanse pou konsilte yon avoka divòs ki gen eksperyans, ki moun ki pral eseye travay sou yon rezolisyon amikal pou de kote sa yo.

Koup la pral di motif yo pou eseye kraze sendika a. Divòs la ap gen chans pou yo bay nan evènman an jij la jwenn motif yo yo dwe satisfezan. Gen kèk ki kwè ke mari a jis bezwen mande twa fwa divòs (Talaq) nan divòs la kòm byen ke madanm lan fini. Sa a se pa ofisyèlman kanpe e se jis yon jès senbolik. Nan lòt men an, divòs la ka akòde pa jij la sou rezon sa yo, men divòs la se pa legal sof si li se akòde pa tribinal yo.

Apre Talaq, madanm lan, anba lwa Chearya, dwe gade Iddat. Iddat ap kontinye 3 mwa. Nan metòd sa a, mari a pèmèt li ensiste madanm li retounen nan sendika a. Si apre twa mwa ti fi a toujou bezwen divòs la, jij la pral fonn. Mari a ka mande pou pwosedi a nan Talaq sou twa okazyon diferan, men li ka tou senpleman ensiste li retounen de nan twa fwa yo.

Pwosesis Pou Depoze Divòs Nan UAE yo

Depi w fin rasanble tout dokiman ki nesesè yo epi w fè preparasyon yo, w ap pare pou w ranpli divòs. Pwosesis pou ranpli divòs nan UAE se jan sa a:

1) Anrejistre petisyon w lan nan seksyon Family Guidance nan tribinal lokal ou a

Chak nan Emira yo gen yon seksyon Family Guidance, ki responsab pou jere ka divòs.

W ap bezwen soumèt sètifika maryaj ou, batistè pou nenpòt timoun ou genyen, ak yon kopi paspò ou. Sa pral kòmanse yon pwosesis konsèy pou evalye posibilite rekonsilyasyon yo ak nesesite yon divòs.

2) Ale nan sesyon konsèy yo

Seksyon Konsey pou Fanmi an pral òganize sesyon konsèy pou ou menm ak konjwen ou. Sesyon sa yo fèt pou ede w rezoud nenpòt dezakò epi dakò sou kondisyon divòs ou.

3) Depoze divòs

Si oumenm ak mari oswa madanm ou pa ka jwenn yon akò, ou ka fè yon demann divòs ak tribinal la. W ap bezwen soumèt yon petisyon divòs, yon jij pral revize.

4) Sèvi mari oswa madanm ou ak papye divòs yo

Sa a ka fè atravè yon sèvè pwosesis oswa pa lapòs anrejistre.

5) Ale nan odyans divòs la

Apre yo fin fè mari oswa madanm ou papye divòs, w ap bezwen ale nan yon odyans. Se kote yon jij pral revize ka w la epi deside sou kondisyon divòs ou. Apèl yo ka fè nan lespas 28 jou, men pwosesis la ka long ak chè.

6) Finalize divòs la

Divòs la pral finalize lè yon jij pran yon desizyon. Sa vle di maryaj ou pral ofisyèlman fini, epi w ap lib pou w remarye.

Konbyen tan li pran pou jwenn yon divòs nan UAE yo?

Pwosesis divòs la nan UAE ka pran nenpòt kote nan kèk mwa a kèk ane. Longè tan li pran pou jwenn yon divòs depann de faktè sa yo:

 • Si ou menm ak mari oswa madanm ou kapab jwenn yon akò sou kondisyon divòs ou.
 • Kit ou ranpli divòs nan UAE oswa andeyò peyi a.
 • Kit ou gen nenpòt timoun.
 • Ki jan konplèks divòs ou ye.
 • Retard nan ka yo nan sistèm tribinal la.

Anjeneral, ou ka espere gen yon divòs finalize nan twa mwa si ou menm ak mari oswa madanm ou ka jwenn yon akò sou kondisyon divòs ou. Si w ranpli yon divòs andeyò UAE, sa ka pran plis tan.

Bagay ou dwe konsidere lè w ap ranpli yon divòs nan UAE

Divòs kapab yon pwosesis konplèks ak emosyonèl. Men kèk bagay ou dwe konsidere lè w ap ranpli yon divòs nan UAE:

Sipò pou timoun

Si w gen timoun, w ap bezwen fè aranjman pou sipò timoun. Sa enkli sipò finansye pou edikasyon ak swen sante pitit ou yo.

Pansyon alimantè

Alimony se yon peman ki fèt nan men yon mari oswa madanm nan yon lòt apre yon divòs. Peman sa a fèt pou ede mari oswa madanm k ap resevwa a kenbe nivo vi yo.

Divizyon Pwopriyete

Si ou menm ak mari oswa madanm ou posede byen, w ap bezwen detèmine kijan pou divize l ant ou. Sa a ka yon pwosesis difisil, men li esansyèl pou asire ke tou de mari oswa madanm yo jis.

Gad timoun

Si w gen timoun, w ap bezwen fè aranjman pou gad timoun yo. Sa enkli gad fizik pitit ou yo ak gad legal dosye medikal ak edikasyon yo.

Disolisyon patenarya sivil nan UAE

Pandan ke patenarya sivil yo rekonèt nan UAE yo, gen kèk, tankou maryaj menm sèks, yo pa rekonèt pa Lalwa Charia. Sa vle di pa gen okenn pwosesis an plas pou disolisyon patenarya sivil yo. Sepandan, tribinal yo ka bay lòd pou disolisyon yon patenarya sivil si li pa konfòme yo ak Lwa Charia.

Menmsi Lwa Sharia pa rekonèt, lòt patenarya sivil yo ka fonn nan UAE si tou de pati yo dakò.

Kijan Pou Depoze Divòs Nan UAE: Yon Gid konplè
Anboche yon Avoka divòs nan Emira Arab Ini
Lwa divòs UAE: Kesyon yo poze souvan (FAQs)
Avoka Fanmi
Avoka Eritaj
Anrejistre testaman ou yo

Si w ap konsidere yon divòs nan UAE, li enpòtan pou konsilte avèk yon avoka ki gen eksperyans ki ka ede w navige nan pwosesis la. Avèk èd yo, ou kapab asire dwa w yo pwoteje epi divòs ou a kòrèkteman.

Ou ka vizite nou pou yon konsiltasyon legal, Tanpri imèl nou nan legal@lawyersuae.com oswa rele nou +971506531334 +971558018669 (Yon frè konsiltasyon ka aplike)

Ki gen tèt