Kòd Penal UAE: Yon Gid pou Lwa Kriminèl nan UAE

Emira Arab Ini yo te etabli yon kòd penal konplè ki sèvi kòm fondasyon pou lwa kriminèl li yo. Fondasyon legal sa a jwe yon wòl enpòtan nan kenbe lalwa ak lòd nan peyi a pandan y ap reflete valè kiltirèl ak tradisyon sosyete UAE la. Yon konpreyansyon sou kòd penal UAE a esansyèl pou rezidan yo, vizitè yo, ak biznis ki opere nan nasyon an asire konfòmite ak evite konsekans legal yo. Atik sa a gen pou objaktif pou bay yon gid konplè sou lwa kriminèl UAE yo, eksplore aspè kle yo ak dispozisyon ki endike nan kòd penal la.

Ki sa ki prensipal lwa kriminèl ki gouvène UAE yo?

Kòd Penal UAE, ke yo rekonèt ofisyèlman kòm Lwa Federal No. 3 nan 1987 sou emisyon Kòd Penal la, ki fèk mete ajou an 2022 ak Lwa Federal No. 31 nan 2021, ki baze sou yon konbinezon de Charia (lwa Islamik) prensip ak kontanporen. pratik legal yo. Anplis de prensip Islamik, pwosesis kriminèl nan Emira Arab Ini a trase règleman ki soti nan Lwa Pwosedi Kriminèl No 35 nan 1991. Lwa sa a dirije depoze plent kriminèl, envestigasyon kriminèl, pwosesis jijman, jijman, ak apèl.

Gwo jwè ki enplike nan pwosesis kriminèl UAE yo se viktim/plenyen an, moun ki akize/akize, lapolis, Pwokirè Piblik la, ak tribinal yo. Jijman kriminèl anjeneral kòmanse lè viktim nan pote yon plent kont yon moun akize nan yon estasyon lapolis lokal. Lapolis gen devwa pou mennen ankèt sou swadizan ofans yo, pandan ke Pwokirè Piblik la chaje akize a nan tribinal.

Sistèm tribinal UAE gen ladan twa tribinal prensipal:

 • Tribinal Premye Enstans lan: Lè yo fèk depoze, tout ka kriminèl yo vin devan tribinal sa a. Tribinal la konsiste de yon sèl jij ki tande ka a epi ki bay jijman. Sepandan, twa jij tande epi detèmine ka a nan yon jijman krim (ki pote penalite sevè). Pa gen okenn alokasyon pou yon jijman jiri nan etap sa a.
 • Tribinal Apèl la: Apre Tribinal Premye Enstans la bay jijman li a, nenpòt pati ka depoze yon kontestasyon nan Tribinal Apèl la. Tanpri sonje ke tribinal sa a pa tande koze a ankò. Li sèlman gen pou detèmine si te gen yon erè nan jijman tribinal pi ba a.
 • Tribinal Kasasyon an: Nenpòt moun ki pa satisfè ak jijman Tribinal Dapèl la ka fè apèl plis devan Tribinal Kasasyon an. Desizyon tribinal sa a se final.

Si yo te kondane pou yon krim, konprann la Pwosesis Apèl Kriminèl nan UAE se esansyèl. Yon avoka ki gen eksperyans nan apèl kriminèl ka ede idantifye rezon pou fè apèl kont vèdik oswa santans lan.

Ki prensip kle ak dispozisyon Kòd Penal UAE la?

Kòd Penal UAE (Lwa Federal No 3 nan 1987) baze sou yon konbinezon de prensip Sharia (lwa Islamik) ak konsèp legal kontanporen. Li gen pou objaktif pou kenbe lalwa ak lòd pandan y ap prezève valè kiltirèl ak relijye sosyete UAE a, dapre prensip jeneral ki endike nan Atik 1.

 1. Prensip ki sòti nan Lwa Charia
 • Entèdiksyon sou aktivite tankou jwèt aza, konsomasyon alkòl, relasyon seksyèl ilegal
 • Krim Hudud tankou vòl ak adiltè gen pinisyon Charia preskri tankou anpitasyon, kout wòch.
 • Jistis "je pou yon je" retributif pou krim tankou touye moun ak blesi kòporèl
 1. Prensip Legal kontanporen
 • Kodifikasyon ak normalisation nan lwa atravè Emirates
 • Krim defini klèman, penalite, limit legal yo
 • Pwosesis kòmsadwa, sipozisyon inosan, dwa a yon avoka
 1. Dispozisyon kle yo
 • Krim kont sekirite leta - trayizon, teworis, elatriye.
 • Krim kont moun - touye moun, atak, difamasyon, krim onè
 • Krim finansye - fwod, vyolasyon konfyans, kontrefè, blanchi lajan
 • Cybercrimes - Hacking, fwod sou entènèt, kontni ilegal
 • Sekirite piblik, krim moral, aktivite entèdi

Kòd Penal la melanje Sharia ak prensip kontanporen, menmsi gen kèk dispozisyon ki fè fas ak kritik dwa moun. Konsilte ekspè legal lokal yo rekòmande.

Lwa Kriminèl vs Lwa Pwosedi Kriminèl nan UAE yo

Lwa Kriminèl defini règ solid ki etabli sa ki konstitye yon krim ak preskri pinisyon oswa penalite yo dwe enpoze pou ofans pwouve. Li kouvri anba Kòd Penal UAE (Lwa Federal No 3 nan 1987).

Aspè kle:

 • Kategori ak klasifikasyon krim yo
 • Eleman ki dwe pwouve pou yon zak kalifye kòm yon krim
 • Pinisyon oswa santans ki koresponn ak chak krim

Pa egzanp, Kòd Penal la defini touye moun kòm yon ofans kriminèl epi presize pinisyon pou yon moun ki kondane pou touye moun.

Lwa sou Pwosedi Kriminèl, yon lòt bò, etabli règ pwosedi ak pwosesis pou fè respekte lwa kriminèl sibstansyèl yo. Li dekri nan Lwa Pwosedi Kriminèl UAE (Lwa Federal No 35 nan 1992).

Aspè kle:

 • Pouvwa ak limit ki fè respekte lalwa nan envestigasyon yo
 • Pwosedi pou arestasyon, detansyon, ak chaje yon akize
 • Dwa ak pwoteksyon yo bay akize a
 • Fè jijman ak pwosedi tribinal
 • Pwosesis apèl la apre yon jijman

Pa egzanp, li tabli règ pou kolekte prèv, pwosesis pou chaje yon moun, fè yon pwosè jis, ak mekanis apèl la.

Pandan ke lwa kriminèl defini kisa yon krim ye, lwa pwosedi kriminèl asire ke lwa solid sa yo aplike kòrèkteman atravè yon pwosesis jidisyè etabli, soti nan ankèt rive nan pouswit ak jijman.

Ansyen an esplike konsekans legal yo, dènye a pèmèt ranfòsman lwa sa yo.

  Klasifikasyon Ofans ak Krim nan lwa kriminèl UAE

  Anvan w depoze yon plent kriminèl, li esansyèl pou w aprann kalite ofans ak krim anba lwa UAE. Gen twa kalite ofans prensipal ak penalite yo:

  • Kontravansyon (Vyolasyon): Sa a se kategori ki pi difisil oswa ofans minè nan ofans UAE. Yo enkli nenpòt zak oswa omisyon ki atire yon pinisyon oswa penalite ki pa plis pase 10 jou nan prizon oswa yon amann maksimòm 1,000 dirham.
  • Deli: Yon deli pini ak prizon, yon amann 1,000 a 10,000 dirham pi plis, oswa depòtasyon. Ofans lan oswa penalite ka atire tou Diyyat, yon peman Islamik nan "lajan san".
  • Krim: Sa yo se krim ki pi sevè yo anba lwa UAE, epi yo pini pa yon maksimòm nan prizon lavi, lanmò, oswa Diyyat.

  Ki jan lwa kriminèl yo aplike nan UAE yo?

  Lwa kriminèl nan UAE yo aplike atravè efò konbine ajans ki fè respekte lalwa yo, lajistis piblik la, ak sistèm jidisyè a, jan sa endike nan Lwa sou Pwosedi Kriminèl UAE la. Pwosesis la anjeneral kòmanse ak yon ankèt otorite lapolis fèt lè yo resevwa enfòmasyon sou yon krim potansyèl. Yo gen pouvwa pou konvoke moun, kolekte prèv, fè arestasyon, epi refere ka yo bay lajistis piblik la.

  Lè sa a, lajistis piblik la revize prèv la epi li deside si l ap peze akizasyon fòmèl oswa si yo rejte ka a. Si yo depoze akizasyon, ka a ale nan jijman nan tribinal ki konsène a - Tribinal Premye Enstans pou krim ak deli, ak Tribinal deli pou pi piti ofans. Jij yo sipèvize jijman yo ki evalye prèv ak temwayaj lajistis ak defans yo prezante.

  Apre tribinal la bay yon jijman, tou de moun ki kondane a ak pouswit jidisyè a rezève dwa pou fè apèl nan tribinal siperyè tankou Tribinal Apèl la ak Lè sa a, Tribinal Kasasyon an. Ranfòsman vèdik final ak santans yo fèt atravè lapolis, lajistis piblik, ak sistèm prizon an nan UAE yo.

  viktim yon krim uae
  dosye polis Dubai
  sistèm tribinal Uae

  Ki Pwosesis Pou Rapòte Yon Krim nan UAE yo?

  Lè yon krim rive nan UAE, premye etap la se depoze yon plent ak lapolis nan estasyon ki pi pre a, de preferans tou pre kote ensidan an te fèt. Sa a ka fèt swa aloral oswa alekri, men plent lan dwe detaye klèman evènman ki konstitye swadizan ofans kriminèl la.

  Lapolis pral fè moun ki pote plent lan bay deklarasyon li a, ki ekri an arab epi li dwe siyen. Anplis de sa, lwa UAE pèmèt moun ki pote plent yo rele temwen ki ka korwore kont yo epi prete kredibilite akizasyon yo. Lè temwen yo bay yon kontèks siplemantè ka ede anpil ankèt kriminèl ki vin apre a.

  Yon fwa yo depoze yon plent, otorite konsène yo kòmanse yon ankèt pou verifye reklamasyon yo epi eseye idantifye ak lokalize potansyèl sispèk yo. Tou depan de nati krim lan, sa ka enplike ofisye legal nan polis la, ofisyèl imigrasyon, gad kòt, enspektè minisipalite, patwouy fwontyè, ak lòt ajans ki fè respekte lalwa.

  Yon pati kle nan ankèt la se entèwogasyon nenpòt sispèk idantifye ak pran deklarasyon yo. Sispèk yo gen dwa tou pou prezante pwòp temwen yo pou sipòte vèsyon yo sou evènman yo. Otorite yo kolekte epi analize tout prèv ki disponib tankou dokiman, foto/videyo, medsen legal, ak temwayaj temwen.

  Si envestigasyon an jwenn ase prèv ki montre yon zak kriminèl, pwosekitè piblik la deside si wi ou non l ap fè akizasyon fòmèl. Si yo depoze akizasyon, ka a ale nan tribinal UAE yo dapre Lwa Pwosedi Kriminèl la.

  Nan etap sa a, moun k ap chèche pouswiv yon dosye kriminèl kont yon lòt pati ta dwe pran sèten etap anplis plent lapolis la:

  • Jwenn yon rapò medikal ki dokimante nenpòt blesi
  • Rasanble lòt prèv tankou dosye asirans ak deklarasyon temwen
  • Konsilte yon avoka defans kriminèl ki gen eksperyans

  Si pwosekitè a avanse ak akizasyon, moun ki pote plent la ka bezwen depoze yon pwosè sivil pou ka tande dosye kriminèl la nan tribinal la.

  Ki Kalite Krim Yo Ka Rapòte?

  Yo ka rapòte krim sa yo bay lapolis nan UAE:

  • Touye moun
  • Omisid
  • Vyòl
  • Atak seksyèl
  • Kanbriyolè
  • Vòl
  • Detounman fon
  • Ka ki gen rapò ak trafik
  • Falsizatè
  • Fo
  • Ofans Dwòg
  • Nenpòt lòt krim oswa aktivite ki vyole lalwa

  Pou ensidan ki gen rapò ak sekirite oswa arasman, yo ka kontakte lapolis dirèkteman nan Sèvis Aman yo nan 8002626 oswa atravè yon SMS nan 8002828. Anplis de sa, moun yo ka rapòte krim sou Entènèt nan Sit entènèt lapolis Abu Dhabi oswa nan nenpòt branch nan Depatman Envestigasyon Kriminèl (CID) nan Doubay.

  Ki pwosedi yo pou envestigasyon kriminèl ak esè nan UAE yo?

  Ankèt kriminèl nan UAE yo gouvène pa Lwa Pwosedi Kriminèl ak sipèvize pa lajistis piblik la. Lè yo rapòte yon krim, lapolis ak lòt ajans ki fè respekte lalwa fè yon premye ankèt pou rasanble prèv. Sa a ka enplike:

  • Kesyone sispèk, viktim, ak temwen
  • Kolekte prèv fizik, dokiman, anrejistreman elatriye.
  • Fè fouy, sezi, ak analiz legal
  • Travay ak ekspè ak konsiltan jan sa nesesè

  Yo prezante konklizyon yo bay lajistis piblik la, ki egzamine prèv yo epi ki deside si yo fè akizasyon oswa si yo rejte ka a. Pwokirè Piblik la ap envite e separeman fè entèvyou ak moun ki pote plent lan ak sispèk la pou rann kont istwa yo. Nan faz sa a, nenpòt pati ka bay temwen pou verifye kont yo epi ede Pwokirè Piblik la detèmine si yon chaj nesesè. Deklarasyon yo nan etap sa a tou fè oswa tradui an arab epi yo siyen pa tou de pati yo. Si yo depoze akizasyon, lajistis prepare ka a pou jijman.

  Jijman kriminèl nan UAE yo pran plas nan tribinal yo anba pouvwa jij yo. Pwosesis la anjeneral enplike:

  • Akizasyon yo ke yo te li soti nan lajistis la
  • Akize a ap antre nan yon plede koupab oswa pa koupab
  • Lajistis ak defans prezante prèv yo ak agiman yo
  • Egzamen temwen tou de bò yo
  • Deklarasyon fèmen nan lajistis ak defans

  Jij la (yo) answit fè deliberasyon an prive epi bay yon jijman rezone - libere akize a si yo pa konvenki ke li koupab pi lwen pase dout rezonab oswa bay yon kondanasyon ak santans si yo jwenn akize a koupab dapre prèv la.

  Tou de moun ki kondane a ak pouswit jidisyè gen dwa pou fè apèl devan tribinal siperyè kont jijman oswa santans lan. Tribinal apèl yo revize dosye ka yo epi yo ka kenbe oswa anile desizyon tribinal pi ba a.

  Pandan tout pwosesis la, sèten dwa tankou sipozisyon inosan, aksè a konsèy legal, ak estanda prèv ak prèv dwe respekte dapre lwa UAE. Tribinal kriminèl okipe ka ki soti nan ofans minè ak krim grav tankou fwod finansye, sibèkrim ak vyolans.

  Èske li posib pou pouswiv yon dosye kriminèl si yo pa ka jwenn otè krim lan?

  Wi, li posib pou pouswiv yon dosye kriminèl nan kèk ka, menm si moun ki komèt krim yo pa ka jwenn. Sipoze viktim nan rasanble prèv ki montre kijan yo te blese epi li ka bay dokimantasyon klè ki lè ak ki kote ensidan an te rive. Nan ka sa a, li pral posib pou pouswiv yon dosye kriminèl.

  Ki Dwa Legal Viktim yo Dapre Lwa Kriminèl UAE a?

  UAE yo pran mezi pou pwoteje ak defann dwa viktim krim yo pandan pwosesis legal la. Dwa kle yo bay viktim anba Lwa Pwosedi Kriminèl UAE ak lòt règleman yo enkli:

  1. Dwa pou Depoze yon Plent Kriminèl Viktim yo gen dwa pou rapòte krim yo epi kòmanse pwosedi legal kont otè krim yo.
  2. Dwa Pandan Envestigasyon
  • Dwa pou gen plent san pèdi tan ak byen envestige
  • Dwa pou bay prèv ak temwayaj
  • Dwa pou patisipe nan sèten mezi envestigasyon
  1. Dwa pandan jijman
  • Dwa pou jwenn aksè nan konsèy legal ak reprezantasyon
  • Dwa pou patisipe nan odyans tribinal sof si yo ekskli pou rezon
  • Dwa pou revize/komante sou prèv yo soumèt
  1. Dwa pou Chèche Domaj/Konpansasyon
  • Dwa pou reklame konpansasyon nan men otè krim yo pou domaj, blesi, depans medikal ak lòt pèt ki ka mezire
  • Viktim yo ka chèche ranbousman tou pou vwayaj ak lòt depans men pa pou salè/revni ki pèdi akòz tan yo pase nan pwosedi tribinal.
  1. Dwa ki gen rapò ak konfidansyalite, sekirite ak sipò
  • Dwa pou gen idantite pwoteje epi kenbe konfidansyèl si sa nesesè
  • Dwa a mezi pwoteksyon pou viktim krim tankou trafik moun, vyolans elatriye.
  • Aksè nan sèvis sipò pou viktim, abri, konsèy ak lajan èd finansye

  UAE yo te etabli mekanis pou viktim yo reklame domaj ak konpansasyon atravè pwosè sivil kont otè krim. Anplis de sa, viktim yo gen dwa pou jwenn asistans legal epi yo ka nonmen avoka oswa yo ka bay èd legal. Enstitisyon sipò yo bay konsèy ak konsèy gratis tou.

  An jeneral, lwa UAE vize pwoteje dwa viktim yo nan vi prive, anpeche re-viktimizasyon, asire sekirite, pèmèt reklamasyon konpansasyon, epi bay sèvis reyabilitasyon pandan pwosesis jistis kriminèl la.

  Ki Wòl Avoka Defans lan nan Ka Kriminèl?

  Avoka defans la responsab pou defann delenkan an nan tribinal la. Yo ka defye prèv pwosekitè a prezante epi diskite ke delenkan an ta dwe lage oswa yo ba yo yon santans redwi.

  Men kèk nan devwa yon avoka kriminèl jwe nan ka kriminèl:

  • Avoka defans la ka pale nan non delenkan an nan odyans tribinal la.
  • Si ka a fini nan yon kondanasyon, avoka a pral travay ak akize a pou detèmine yon santans apwopriye epi prezante sikonstans atizan pou diminye santans lan.
  • Lè y ap negosye yon plede negosyasyon ak lajistis la, avoka defans la ka soumèt yon rekòmandasyon pou yon santans redwi.
  • Avoka defans la responsab pou reprezante akize a nan odyans pou santans lan.

  Ki wòl prèv legal yo nan ka kriminèl yo?

  Prèv legal yo souvan itilize nan ka kriminèl pou etabli reyalite yon ensidan. Sa a ka gen ladan prèv ADN, anprent dwèt, prèv balistik, ak lòt kalite prèv syantifik.

  Ki wòl lapolis nan dosye kriminèl yo?

  Lè yo rapòte yon plent, lapolis pral refere li bay depatman ki konsène yo (depatman medsin legal, depatman krim elektwonik, elatriye) pou revize.

  Lè sa a, polis la pral refere plent lan bay lajistis piblik la, kote yo pral plase yon pwosekitè pou revize li dapre Kòd Penal UAE la.

  Lapolis pral mennen ankèt sou plent la tou epi kolekte prèv pou sipòte ka a. Yo ka arete epi kenbe delenkan an tou.

  Ki wòl Pwokirè a nan dosye kriminèl yo?

  Lè yo refere yon plent bay lajistis piblik la, yo pral plase yon pwosekitè pou revize li. Lè sa a, pwosekitè a pral deside si yo pouswiv ka a oswa non. Yo ka chwazi tou abandone ka a si pa gen ase prèv pou sipòte li.

  Pwokirè a pral travay tou ak lapolis pou mennen ankèt sou plent la epi kolekte prèv. Yo ka arete epi kenbe delenkan an tou.

  Ki Wòl Avoka Viktim nan Nan Ka Kriminèl?

  Yo ka kondane yon delenkan epi yo ka bay lòd pou peye viktim nan konpansasyon nan kèk ka. Avoka viktim nan pral travay ak tribinal la pandan santans lan oswa pita pou kolekte prèv pou detèmine si delenkan an gen kapasite finansye pou konpanse viktim nan.

  Avoka viktim nan ka reprezante yo tou nan pwosè sivil kont delenkan yo.

  Si yo te akize w pou komèt yon krim, li esansyèl pou chèche sèvis yon avoka kriminèl. Yo pral kapab ba w konsèy sou dwa w epi reprezante w nan tribinal.

  pwosedi tribinal kriminèl
  lwa kriminèl uae
  lajistis piblik

  Ki jan lwa kriminèl UAE a jere ka ki enplike etranje oswa vizitè yo?

  Emira Arab Ini yo aplike sistèm legal konplè li a egalman sou sitwayen ak moun ki pa sitwayen yo pou nenpòt ki ofans kriminèl ki fèt nan fwontyè li yo. Sitwayen etranje yo, rezidan ekspatriye, ak vizitè yo tout sijè a lwa kriminèl UAE yo ak pwosesis jidisyè san okenn eksepsyon.

  Si yo akize de yon krim nan UAE, etranje yo pral pase nan arestasyon, akizasyon, ak pouswit nan tribinal lokal yo kote ofans swadizan an te fèt. Pwosedi yo se an arab, ak tradiksyon yo bay si sa nesesè. Menm estanda prèv yo, dispozisyon pou reprezantasyon legal yo, ak direktiv santans yo aplike kèlkeswa nasyonalite yon moun oswa estati rezidans yo.

  Li enpòtan pou etranje yo konprann ke aksyon akseptab yon lòt kote ka konstitye krim nan UAE akòz diferans ki genyen nan lwa ak nòm kiltirèl. Inyorans lalwa pa eskize konpòtman kriminèl.

  Anbasad yo ka ofri asistans konsila, men UAE kenbe tout otorite sou pouswit akize etranje yo. Respekte lwa lokal yo se yon obligasyon pou vizitè yo ak rezidan yo sanble.

  Anplis, etranje yo ta dwe sonje ke yo ka fè fas a detansyon pandan envestigasyon, ak pwosedi anvan jijman ak dwa yo konprann. Ka Tribinal yo kapab tou fè eksperyans reta long ki afekte rete yon moun. Inikman, prensip doub danje ki soti nan lòt nasyon yo pa ka aplike - UAE yo te kapab rejije yon moun pou yon ofans yo te fè fas a pouswit pou yon lòt kote anvan.

  E si viktim nan nan yon lòt peyi?

  Si viktim nan pa sitiye nan UAE, yo ka toujou bay prèv pou sipòte yon dosye kriminèl. Sa a ka fè lè l sèvi avèk videyo konferans, depozisyon sou entènèt, ak lòt metòd pou rasanble prèv.

  Kijan yon moun ka tcheke sitiyasyon yon dosye kriminèl oswa plent lapolis nan UAE yo?

  Metòd pou swiv pwogrè yon zafè kriminèl oswa plent lapolis depoze nan Emira Arab Ini yo varye selon emira kote ka a soti. De emira ki pi abitan yo, Emira Arab Ini ak Abu Dhabi, gen apwòch diferan.

  Emira Arab Ini

  Nan Emira Arab Ini, rezidan yo ka itilize yon pòtal sou entènèt ki te kreye pa fòs lapolis Emira Arab Ini a ki pèmèt tcheke estati ka yo lè yo tou senpleman antre nimewo referans la. Sepandan, si sèvis dijital sa a pa aksesib, opsyon kontak altènatif tankou:

  • Sant apèl la polis la
  • Imèl
  • Sit entènèt/aplikasyon an live chat

  Abu Dhabi

  Nan lòt men an, Abu Dhabi pran yon wout diferan lè li ofri yon sèvis devwe pou swiv ka atravè sit entènèt Depatman Jidisyè Abu Dhabi. Pou itilize sa a, ou dwe premye anrejistre pou yon kont lè l sèvi avèk nimewo ID Emirates yo ak dat nesans yo anvan ou jwenn aksè pou wè detay ka yo sou entènèt.

  Konsèy Jeneral yo

  Kèlkeswa emira ki enplike, kenbe nimewo referans ka espesifik la enpòtan anpil pou nenpòt ankèt sou entènèt sou sitiyasyon ak pwogrè li.

  Si opsyon dijital yo pa disponib oswa si gen difikilte teknik, kontakte dirèkteman swa komisarya orijinal kote plent lan te depoze oswa otorite jidisyè ki sipèvize ka a ka bay mizajou ki nesesè yo.

  Li enpòtan pou sonje ke pandan ke sèvis swiv sou entènèt sa yo vize ogmante transparans, yo toujou evolye sistèm ki ka rankontre limit detanzantan. Chanèl tradisyonèl kominikasyon ak lapolis ak tribinal yo rete altènatif serye.

  Ki jan Lwa Kriminèl UAE la okipe Abitraj oswa Rezolisyon altènatif dispit?

  Sistèm lwa kriminèl UAE la prensipalman fè fas ak pouswit ofans kriminèl atravè sistèm tribinal la. Sepandan, li pèmèt pou abitraj ak metòd altènatif pou rezoud dispit nan sèten ka anvan yo pote akizasyon fòmèl.

  Pou plent kriminèl minè, otorite lapolis yo ka eseye rezoud pwoblèm nan dabò atravè medyasyon ant pati ki konsène yo. Si yo rive jwenn yon antant, ka a ka fèmen san yo pa kontinye nan jijman. Sa a se souvan itilize pou pwoblèm tankou rebondi chèk, atak minè, oswa lòt deli.

  Abitraj obligatwa yo rekonèt tou pou sèten zafè sivil ki gen enplikasyon kriminèl, tankou konfli travay oswa konfli komèsyal yo. Yon panèl abitraj nonmen kapab rann yon desizyon ki legalman aplike. Men, pou akizasyon kriminèl ki pi grav, ka a pral pase nan chanèl lajistis estanda nan tribinal UAE yo.

  Poukisa Ou Bezwen Yon Avoka Kriminèl Lokal Espesyalize Ak Eksperyans

  Fè fas ak akizasyon kriminèl nan Emira Arab Ini yo mande ekspètiz legal espesyalis ke sèlman yon lokal, avoka kriminèl expérimentés kapab bay. Sistèm legal inik UAE a, melanje lwa sivil ak lwa Sharia, mande pou konesans apwofondi ki soti nan ane eksperyans nan travay nan pwosesis jidisyè li yo. Yon avoka ki baze nan Emirats yo konprann nuans ke pratik entènasyonal yo ka neglije.

  Plis pase jis konprann lwa yo, yon avoka kriminèl lokal sèvi kòm yon gid anpil valè pou navige nan tribinal UAE yo. Yo byen konn pwotokòl, pwosedi ak dinamik sistèm jistis la. Konpetans lengwistik yo nan arab asire tradiksyon egzat nan dokiman yo ak kominikasyon klè pandan odyans yo. Aspè tankou sa yo ka avantaj kritik.

  Anplis de sa, avoka UAE ki gen karyè etabli souvan posede koneksyon, repitasyon ak yon konpreyansyon kiltirèl pwofon - byen ki ka benefisye estrateji ka yon kliyan an. Yo konprann ki jan koutim ak valè sosyete a jwe ak lwa yo. Kontèks sa a enfòme fason yo konstwi defans legal ak negosye pou rezolisyon favorab ak otorite yo.

  Soti nan jere diferan akizasyon kriminèl rive nan manyen prèv byen, yon avoka kriminèl espesyalize lokal te amelyore taktik espesifik nan Tribinal UAE yo. Reprezantan estratejik yo soti nan eksperyans dirèk inikman ki gen rapò ak sitiyasyon ou. Pandan ke tout konsèy legal enpòtan lè yo akize, gen yon defansè pwofondman nan lwa kriminèl UAE ka fè yon diferans esansyèl.

  Si yo te envestige w, arete w, oswa akize w pou yon ofans kriminèl nan Emira Arab Ini yo, li esansyèl pou w gen yon avoka ki konprann lwa peyi a. Legal ou konsiltasyon avèk nou pral ede nou konprann sitiyasyon ou ak enkyetid ou yo. Kontakte nou pou w planifye yon reyinyon. Rele nou kounye a pou yon Randevou ak Reyinyon Ijan nan +971506531334 +971558018669

  Ki gen tèt