Akòde kabinè avoka

Avètisman

Terms of Service

TANPRI LI AKÒ SA A AK ATANSYON. KONDISYON SÈVIS SA A DEKRI KONDISYON POU AL OBAIDLI & AL ZAROONI BAY SÈVIS LEGAL ATRAVER SITE WEB LI A. WWW.LAWYERSUAE.COM (dekonsa yo rele nan dokiman sa a kòm "AL OBAIDLI & AL ZAROONI" "LAWYERS UAE" "Nou," "Nou,")

LÈ OU AKSÈ OSWA ITILIZE SÈVIS LA, OU DAKÒ POU W OBLIJE AK KONDISYON SÈVIS YO KI TA TABLE ANBA A. SI OU PA VLE YON KONDISYON SÈVIS SA YO, OU PA KAPAB AKSÈ OSWA ITILIZE SÈVIS LA. SITE WEB SA A SE PWOPRIYETE E JERE PA AL OBAIDLI & AL ZAROONI AVOCATES & LEGAL CONSULTANT.

OU KONPRANN KE AVOKA AL OBAIDLI & AL ZAROONI AK KONSILTAN LEGAL YO KAPAB MODIFIE AKÒ SA A NENPÒT KI LÈ, E MODIFIKASYON SA YO PRAL EFFIKAS IMEDYATMAN SOU AFICHE AKÒ MODIFIE A SOU SIT LA. OU DAKÒ POU REVIZE AKÒ A TANKÒD POU YO Okouran DE MODIFIKASYON SA YO EPI KONTINYE AKSÈ OU OSWA ITILIZE SÈVIS LA YO YO JIMI OU AKSEPTATMAN FINAL OU AKÒ MODIFIE A.

ENTWODIKSYON

LawyersUAE.com se yon platfòm sou entènèt pou enfòmasyon legal ak oto-èd. Enfòmasyon nou bay ansanm ak kontni sou sitwèb nou an ki gen rapò ak zafè legal ("Enfòmasyon Legal") yo bay pou pèsonèl ou epi yo pa konstitye konsèy legal. Nou pa egzamine okenn enfòmasyon ou ban nou pou jistès legal oswa sifizans, tire konklizyon legal, bay opinyon sou seleksyon ou nan fòm, oswa aplike lalwa a reyalite sitiyasyon ou.

Nou pa yon kabinè avoka epi itilizasyon sèvis sa a pa reprezante yon relasyon avoka-kliyan. Ou konprann se sèlman yon Avoka ki gen lisans ki ka bay konsèy legal. Ni Al Obaidli & Al Zarooni ni okenn Enfòmasyon Legal ki bay LawyersUAE.com se yon ranplasan pou konsèy legal yon avoka kalifye ki gen lisans pou pratike nan yon jiridiksyon apwopriye.

Sof si ou otreman reprezante pa yon avoka, ki gen ladan yon Avoka ki nan lis, ou reprezante tèt ou nan nenpòt koze legal ou antreprann nan Sèvis nou yo.

LawyersUAE.com oswa Lawyers UAE se pa yon "Sèvis Referans Avoka". Anyè avoka ki pibliye sou sitwèb nou an bay piblik la gratis epi li se pou rezon enfòmasyon sèlman. LawyersUAE.com pa andose oswa rekòmande okenn avoka, ni li pa bay okenn garanti sou kalifikasyon oswa konpetans nenpòt avoka.

Entèaksyon ak avoka

Lè w sèvi ak Platfòm nou an, w ap gen opòtinite pou w kòmanse kontakte yon avoka (yon "Avoka ki nan Lis"). Avoka ki nan lis yo pa ni anplwaye ni ajan LawyersUAE.com oswa Lawyers UAE. Avoka ki nan lis yo se kontraktè endepandan ki gen pwòp pratik legal yo epi ki te dakò pou bay repons sou entènèt, konsiltasyon limite, oswa lòt sèvis legal debaz bay itilizatè LawyersUAE.com oswa Lawyers UAE. Kominike ak yon Avoka ki nan Lis atravè Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants PA obligatwa. Sepandan, si w chwazi kominike ak yon Avoka ki nan Lis atravè Avoka UAE, tanpri sonje sa ki annapre yo (a) Lè w kontakte yon Avoka ki nan Lis atravè Avoka UAE, li ka ba w yon premye konsiltasyon, yon revizyon legal sou fòm oswa dokiman w yo. , oswa repons pou kesyon legal ou yo. Tanpri sonje ke nenpòt entèraksyon sa a gen entansyon kòm yon pwen depa pou fè fas ak yon pwoblèm legal oswa adrese kesyon legal debaz yo epi nenpòt relasyon avoka-kliyan ki fòme pandan entèraksyon sa a se entèdi ant ou menm ak Avoka ki nan Lis la (b) Lè ou kontakte yon Avoka ki nan Lis atravè Avoka UAE, li ka mande w kèk enfòmasyon konsènan ou menm ak zafè legal ou yo nan lòd yo byen adrese kesyon ou yo. Lè w sèvi ak Sèvis nou yo, ou dakò pou pataje enfòmasyon ki idantifye pèsonèlman sa yo nan bi pou jwenn konsèy legal ak avoka ki fè demann lan ak Avoka UAE. Avoka UAE ap gen aksè a nenpòt kominikasyon ki soumèt atravè platfòm nou an pou objektif akonplisman ak asirans kalite (c) Lè ou kontakte yon Avoka ki nan Lis atravè Avoka UAE, ou kontwole tou de dire ak pwofondè nan entèraksyon an. Nenpòt relasyon avoka-kliyan ki te fòme pandan entèraksyon sa a ka, nan opsyon ou, swa (i) fini lè entèraksyon an ak Avoka ki nan Lis la fini, oswa (ii) kontinye si ou vle angaje Avoka ki nan Lis la pou plis sèvis legal. (d) Si ou vle kreye yon relasyon avoka-kliyan ak yon Avoka ki nan Lis ki depase itilizasyon Sèvis nou yo, relasyon sa a pral sou kèlkeswa kondisyon ou tabli ak avoka an kesyon an. Kondisyon sa yo PA enplike Avoka UAE epi, eksepte pou pre-negosyasyon rabè espesyal pou manm nou yo, nou pa mete, kontwole oswa enfliyanse yo. Pa egzanp, Avoka ki nan Lis la ka mande w siyen yon akò reprezantasyon fòmèl konsènan dimansyon travay yo pral fè, pri sèvis legal yo, ak jere nenpòt depans ki soti nan pòch yo. (e) Avoka ki nan Lis la kapab jwenn konpansasyon pa Avoka UAE pou Sèvis ki fè pou ou, sepandan, Avoka UAE pa resevwa okenn pati nan frè legal okenn avoka nan rezo nou an kolekte. Nan tout ka, Avoka UAE p ap enfliyanse oswa entèfere nan okenn fason ak jijman pwofesyonèl endepandan nenpòt avoka.

Pwofesyonèl ak konsèvasyon nan dokiman ou yo

Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE pa reklame okenn dokiman ou kreye oswa telechaje ak estoke lè l sèvi avèk Sèvis nou yo ("Dokiman"). Ou bay pèmisyon pou Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE yo sèvi ak Dokiman ou yo an koneksyon avèk bay Sèvis ba ou.

Ou rekonèt epi dakò ke Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE ka prezève Dokiman sa yo epi divilge yo si lalwa mande pou fè sa oswa nan kwayans bòn fwa ke prezèvasyon oswa divilgasyon sa a se rezonab ki nesesè pou akonpli nenpòt. nan bagay sa yo: (1) konfòme yo ak pwosesis legal, lwa aplikab oswa demann gouvènman an; (2) pou aplike Kondisyon sa yo; (3) pou reponn a reklamasyon ke nenpòt kontni vyole dwa twazyèm pati yo; oswa (4) pou pwoteje dwa, pwopriyete, oswa sekirite pèsonèl Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE, itilizatè li yo ak piblik la. Ou konprann ke pwosesis teknik ak transmisyon Sèvis la, ki gen ladan kontni ou a, ka enplike transmisyon sou plizyè rezo ak chanjman pou konfòme ak adapte yo ak kondisyon teknik yo nan konekte rezo oswa aparèy. Ou dakò ke Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE pa gen okenn responsablite oswa responsablite pou efase oswa pa sere nenpòt kontni konsève oswa Uploaded pa Sèvis yo.

KONSANTMAN

Lè w kreye yon kont, ou dakò ke ou ka resevwa kominikasyon imel nan men Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE, tankou bilten, òf espesyal, rapèl ak mizajou. Ou konprann tou ke ou ka retire tèt ou nan kominikasyon sa yo lè w klike sou lyen "Dezabònman" ki nan pye imel aktyèl la.

ITILIZE AKSEPTAB.

Sèvis nou yo gen ladan yo yon gwo kantite sa yo kolektivman rele "Sèvis Kominikasyon." Men sa yo enkli sèvis tankou fil kòmantè, posts blog, pwodwi kesyon ak repons, fowòm kominikasyon sèvis kliyan, ak lòt sèvis mesaj. Ou dakò pou itilize Sèvis Kominikasyon yo sèlman pou afiche, voye, epi resevwa mesaj oswa materyèl ki apwopriye ak ki gen rapò ak Sèvis kominikasyon an patikilye. Lè w ap itilize yon Sèvis Kominikasyon, ou dakò ke ou pa pral fè nenpòt nan bagay sa yo:

 • Defamasyon, abi, anmède, tij, menase oswa otreman vyole dwa legal lòt moun.
 • Pibliye, afiche, Upload, distribye oswa distribye nenpòt non, materyèl, oswa enfòmasyon ki konsidere kòm apwopriye, derespekte, difamatwa, vyolasyon, obsèn, endesan, oswa ilegal.
 • Kreye yon fo idantite, reprezante tèt ou kòm yon lòt moun, oswa siyen yon akò kòm yon lòt moun oswa sou non yon lòt moun oswa otreman fo oswa efase nan yon dosye Uploaded nenpòt ki responsablite enpòtan oswa avi.
 • Voye dosye ki gen lojisyèl oswa lòt materyèl ki pwoteje swa pa lwa sou pwopriyete entelektyèl oswa pa dwa nan vi prive oswa piblisite eksepte lè
 • ou posede oswa kontwole dwa ki nesesè yo, oswa
 • ou te resevwa tout dakò nesesè pou fè sa.
 • Voye dosye pèvèti, dosye ki gen viris, oswa nenpòt lòt dosye ki ka domaje operasyon an nan òdinatè yon lòt la.
 • Fè Piblisite, ofri pou vann, oswa ofri yo achte anyen pou rezon biznis eksepte nan limit la limite nenpòt Sèvis Kominikasyon an patikilye espesyalman pèmèt aktivite sa yo.
 • Mete restriksyon sou oswa anpeche nenpòt ki lòt itilizatè soti nan lè l sèvi avèk ak jwi Sèvis yo Kominikasyon.
 • Rekòlte oswa otreman kolekte enfòmasyon ki idantifye moun pèsonèlman sou lòt moun, san konsantman yo.
 • Vyole nenpòt kòd kondwit oswa lòt direktiv, ki ka aplikab pou nenpòt ki Sèvis Kominikasyon an patikilye.
 • Vyole nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab yo.

Malgre ke Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE pa gen okenn obligasyon pou kontwole Sèvis Kominikasyon yo, nou rezève dwa, nan pwòp diskresyon pa nou, pou revize epi retire materyèl ki afiche nan yon Sèvis Kominikasyon, an antye oswa an pati. Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE rezève dwa pou divilge nenpòt materyèl ki afiche, enfòmasyon oswa aktivite jan sa nesesè pou satisfè nenpòt lwa aplikab, règleman, pwosesis legal, oswa demann gouvènman an.

NON Itilize ILE OU VLE

Ou ka sèvi ak Sèvis nou yo sèlman si yo pa gen konfli oswa vyole lwa jiridiksyon w la (yo). Disponibilite Sèvis nou yo nan jiridiksyon ou a (yo) se pa yon envitasyon oswa yon òf pa Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE pou jwenn aksè oswa itilize sit entènèt nou an oswa Sèvis. Lè w sèvi ak Sèvis nou yo, ou aksepte sèl responsablite ke oumenm oswa nenpòt manm fanmi itilize oswa aksè nan Sèvis nou yo pa vyole okenn lwa ki aplikab nan jiridiksyon ou (yo). Pou aplike dispozisyon sa a, Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE rezève dwa pou refize manm, oswa sispann oswa mete fen nan kont ou imedyatman epi san avètisman alavans nan diskresyon sèl nou an.

Sa ki annapre yo espesyalman eskli oswa entèdi:

 • Sèvi ak an koneksyon avèk nenpòt pwoblèm legal ki se frivòl, san materyèl oswa ilegal nan nati, jan yo detèmine pa Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE oswa Avoka ki nan Lis la nan sèl diskresyon yo;
 • Sèvi ak koneksyon ak nenpòt pwoblèm legal ki enplike nan yon swadizan krim vyolan;
 • Sèvi ak koneksyon ak nenpòt pwoblèm legal ki enplike lwa yo nan jiridiksyon deyò nan Emira Arab Ini yo oswa divizyon li yo;
 • Sèvi ak koneksyon avèk nenpòt pwoblèm legal pou ki ou se kounye a oswa prospètivman reprezante pa konsèy legal.
 • Sèvi ak koneksyon ak nenpòt pwoblèm legal ki, jan yo detèmine pa Avoka ki nan lis nan diskresyon sèl li, li manke ase merit merite pouswit, oswa ki te leve soti vivan yon kantite twòp oswa san rezon nan san yo pa yon chanjman nan sikonstans;
 • Sèvi ak koneksyon avèk nenpòt pwoblèm legal ki dirèkteman oswa endirèkteman enplike nan nenpòt ki Avoka ki nan lis lòt pase kòm konsèy ou;
 • Itilize an koneksyon avèk nenpòt pwoblèm legal ki dirèkteman oswa endirèkteman enplike Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE oswa nenpòt nan afilye li yo, direktè, ajan, anplwaye, oswa lòt Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE. founisè sèvis yo; oswa
 • Itilize an koneksyon avèk nenpòt pwoblèm legal kote Sponsor Pwogram ou a gen yon enterè negatif, oswa nenpòt ki direktè, ofisye, ajan oswa anplwaye li gen yon enterè negatif. Pou rezon dispozisyon sa a, "Sponsò Pwogram" vle di nenpòt konpayi, òganizasyon oswa afilyasyon ki achte oswa ofri sou non manm li yo oswa anplwaye yo, yon plan legal Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE atravè chanèl an gwo, an detay. chanèl oswa otreman. Tanpri gade patwone pwogram ou a pou plis restriksyon.

Ou pa gen dwa pirate, "rape" oswa "rale" Rocketlawyer.com kit dirèkteman oswa atravè entèmedyè tankou areye, robo, krole, grate, ankadre, iframes oswa RSS, oswa otreman aksè oswa eseye jwenn aksè nan nenpòt enfòmasyon Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE pa fè entansyonèlman mete disponib pou ou sou sit entènèt li a atravè abònman achte. Itilizasyon w nan sitwèb Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Lawyers UAE pa gen dwa pou w revann nenpòt kontni Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE san konsantman ekri alavans Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Al Zarooni. Konsiltan Legal oswa Avoka UAE.

LISANS

Si w respekte Kondisyon sa yo, yo ba w yon lisans ki pa eksklizif, ki limite, ki pa ka transfere, ki pa ka revoke pou w itilize Sèvis yo jan nou gen entansyon itilize yo. Kòm yon itilizatè Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE ki anrejistre, ou gen lisans pou kenbe, pou pwòp dosye pèsonèl ou, kopi elektwonik oswa fizik dokiman ou te kreye sou Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka. UAE. Ou pa gen dwa kopye kontni Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE yo oswa akò pou itilize oswa vann andeyò Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE. Nenpòt dwa ki pa ekspreseman akòde nan Kondisyon sa yo rezève pa Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE.

Lè ou transmèt kontni itilizatè sou Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE, ou bay Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE ak afilye li yo yon bagay ki pa eksklizif, san redevances, tout tan, irevokabl ak konplètman sou-lisans. dwa pou itilize, repwodui, modifye, adapte, pibliye, tradwi, kreye travay derive apati, distribye, fè ak montre nenpòt kontni sa yo, ki gen ladan atravè mond lan nan nenpòt medya. Si ou soumèt fidbak oswa sijesyon sou Sèvis nou yo, nou ka itilize fidbak oswa sijesyon ou san obligasyon anvè ou.

DWA IMPÈTIFIKAL DWA

Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE konsève tout dwa, tit ak enterè nan ak nan sèvis li yo, ki gen ladan, san limitasyon, tèks, grafik, ilistrasyon, logo, mak sèvis, copyright, foto, videyo, mizik, ak tout dwa pwopriyete entelektyèl ki gen rapò. Eksepte sa ki di nan akò sa a, ou pa kapab, epi ou pa ka pèmèt lòt moun: repwodui, modifye, tradui, amelyore, dekonpile, demonte, enjenyè ranvèse vann, lisans, sou-lisans, lwe, lwe, distribye, kopye, montre piblikman, pibliye, adapte, modifye oswa kreye travay derive nenpòt nan pwodwi ak sèvis nou yo;

Lyen pou sit twazyèm pati yo

Al Obaidli & Al Zarooni Defansè ak Konsiltan Legal oswa Avoka Sitwèb UAE yo ka genyen lyen ki mennen nan resous ak biznis twazyèm pati sou Entènèt la, yo rele isit la "lyen" oswa "Lyen Sit." Yo bay lyen sa yo pou konvenyans ou pou ede w idantifye ak lokalize lòt resous Entènèt ki ka enterese w. Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE pa patwone epi li pa legalman asosye ak okenn twazyèm pati "sit ki lye". Al Obaidli & Al Zarooni Defansè ak Konsiltan Legal oswa Avoka UAE pa legalman otorize pou yo sèvi ak okenn non komèsyal, mak anrejistre, logo, sele ofisyèl oswa materyèl ki gen dwadotè ki ka parèt nan lyen an.

Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE pa kontwole, andose oswa kontwole sa ki nan nenpòt sit ki lye. Sa gen ladann, san limitasyon, nenpòt lòt lyen ki genyen nan yon sit ki lye, ak nenpòt chanjman oswa mizajou nan yon sit ki lye. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE pa responsab pou difizyon sou Entènèt oswa pou nenpòt lòt fòm transmisyon resevwa nan nenpòt sit ki lye. Kondisyon sa yo pa kouvri entèraksyon w ak sit ki lye yo. Ou ta dwe ak anpil atansyon revize tèm ak kondisyon yo ak règleman sou enfòmasyon prive nan nenpòt sit twazyèm pati.

Si w sèvi ak nenpòt sèvis yo bay sou yon sit ki lye, (a) Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE p ap responsab okenn zak oswa omisyon twazyèm pati a, ki gen ladan aksè twazyèm pati a oswa itilizasyon ou. done kliyan ak (b) Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE pa garanti oswa sipòte okenn sèvis ki bay pa twazyèm pati a.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS AND RESPONSABLITE

Enfòmasyon yo resevwa atravè Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE pa ta dwe konte sou desizyon pèsonèl oswa legal. Ou ta dwe konsilte yon pwofesyonèl apwopriye pou konsèy espesifik pwepare a sitiyasyon ou. An brèf, itilizasyon Sèvis nou yo se sou pwòp risk ou.

JAN LA LWA OPTIMÈ, AL OBAIDLI & AL ZAROONI DEFÒK AK KONSILTAN LEGAL AK AVOKA UAE AK AFILIYE LI YO, SOUFÒNISÈ AK DISTRIBUTè OKENN GARANTI, NI EXPRESSO OSWA IMPLICITE, SOU SÈVIS YO. SÈVIS YO BAY "KÒM YO." AK BAZ "KON DISPONIB". NOU EXPRESMAN REJTE NENPÒT GARANTI KOMPLASITE, APTITE POU YON OBJEKTIF PARTICULIER, AK KI PA VOLANS. ENFÒMASYON AK OPINYON YO RESEVWA VIA SITE WEB LA PA DWE KONPLE POU DESIZYON PÈSONÈL, MEDIKAL, LEGAL, OSWA FINANSYÈ, EPI OU DWE KONSILTE YON PWOFESYONÈ APROPIET POU KONSÈY ESPESIFIK PWOPRIYE POU SITIAYON OU.

NAN ONPÒMAN LWA OPTIMÈ, AVOKA AL OBAIDLI & AL ZAROONI PRAL AK KONSILTAN LEGAL AK AVOKA UAE, AFILIYE LI YO, SOU DISTRIBUTÈ OSWA YO RESPONSYON POU NENPÒT DWA ENDIRÈK, ESPESYAL, ENSIDENTÈL, PWOBLÈ PWOBLÈ. SOU ITILIZASYON, DONE, BIZNIS, OSWA PROFIT, KELÈLÈ DE TEORI LEGAL, KIT AL OBAIDLI & AL ZAROONI DEFÒK AK KONSILTAN LEGAL AK AVOKA UAE te avèti sou POSSIBILITE POU DOmaj sa yo, MENM SI YON REMOUDYS ECHÈY. .

DEFÒSÈ AL OBAIDLI & AL ZAROONI, KONSILTAN LEGAL AK AVOKA UAE PRAL GEN OKENN RESPONSABLITE OUBYEN RESPONSABILITE POU NENPÒT SÈVIS PWOFESYONÈL NENPÒT NENPÒT AVOKA OU RENCONTRE SOU OSWA ATRAVER SOU SÈVIS WEBSITE AK SÈVIS OU PWOFESYON SOU SÈVIS OU PWOFESYON. PWÒP RISK

AL OBAIDLI & AL ZAROONI DEFÒK & KONSILTAN JURIDIK AK AVOKA RESPONSABILITE GREGLÈ EAU POU TOUT REKLAMASYON AK SÈVIS YO PRAL ANAN OKENN YO PRAL DEPASSE PI 500 $ OSWA KÒMAN OU PEYE POU AL OBAIDLI & AVOKA AVOKASYÈ YO AK AVOKAZI ZAROONI. 12 MWA PRESE SÈVIS YO KESYON YO.

PIBLIKASYON AK INDEMNITE

Nan non tèt ou ak eritye, ekzekitè, ajan, reprezantan, ak moun k ap travay, konplètman lage, egzeyate pou tout tan, epi kenbe Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE, Sponsor Pwogram ou a ak afilye li yo ak ofisye respektif yo, anplwaye yo. , direktè yo ak ajan yo san danje nan nenpòt ak tout pèt, domaj, depans, ki gen ladan frè rezonab avoka, dwa, reklamasyon, ak aksyon nenpòt kalite ak blesi (ki gen ladan lanmò) ki soti nan oswa ki gen rapò ak itilizasyon ou nan Sèvis la. Ou dakò ke yo te libere ak volontèman konsanti liberasyon sa a epi ou konfime ke ou konplètman konprann sa w ap dakò ak.

Ou dakò pou dedomaje epi kenbe Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE, Sponsor Pwogram ou a ak afilye li yo ak ofisye respektif yo, anplwaye yo, direktè yo ak ajan yo san danje kont nenpòt ak tout pèt, domaj, depans, ki gen ladan avoka rezonab. frè, dwa, reklamasyon, aksyon nenpòt kalite ak blesi (ki gen ladan lanmò) ki soti nan nenpòt reklamasyon twazyèm pati ki gen rapò ak itilizasyon ou nan Sèvis la, vyolasyon ou nan Kondisyon sa yo oswa vyolasyon ou nan nenpòt dwa yon lòt moun.

LWA KONDWIT

Tèm sa yo pral gouvène pa lwa yo nan Emira Arab Ini yo.

TOUT AKÒ

Kondisyon sa yo konstitye tout akò ant ou menm ak Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE anrapò ak sijè a nan Kondisyon sa yo, epi ranplase ak ranplase nenpòt lòt akò anvan oswa kontemporan, oswa tèm ak kondisyon ki aplikab pou sijè a. pwoblèm nan kondisyon sa yo. Kondisyon sa yo pa kreye okenn dwa benefisyè twazyèm pati.

RANVASYON, SEVERABILITE AK ASENMAN

Echèk nou fè respekte yon dispozisyon se pa yon renonse nan dwa li pou fè sa pita. Si yo jwenn yon dispozisyon ki pa ka aplike, rès dispozisyon ki nan Kondisyon yo ap rete an vigè nèt epi yo pral ranplase yon tèm ki ka aplike ki reflete entansyon nou pi byen ke posib. Ou pa gendwa bay okenn nan dwa w yo dapre Kondisyon sa yo, epi nenpòt tantativ sa yo pral anile. Al Obaidli & Al Zarooni Defansè & Konsiltan Legal oswa Avoka UAE ka bay dwa li yo nan nenpòt nan afilye li yo oswa filiales, oswa nan nenpòt siksesè nan enterè nenpòt biznis ki asosye ak Sèvis yo.

MODIFIKASYON

Nou ka revize Regleman sa yo de tan zan tan, epi yo pral toujou afiche vèsyon ki pi aktyèl la sou sit entènèt nou an. Si yon revizyon siyifikativman diminye dwa ou, nou pral fè w konnen (pa, pou egzanp, afiche sou blog nou an oswa sou paj sa a). Pa kontinye itilize oswa jwenn aksè nan Sèvis yo apre revizyon yo antre an aplikasyon, ou dakò yo dwe mare nan tèm yo revize.

Si w ta gen nenpòt kesyon oswa kesyon konsènan itilizasyon platfòm sa a, tanpri, ezite kontakte nou nan: case@Advisoruae.com oswa rele + 971 50.

Ki gen tèt