Responsablite yon avoka sivil

Yon ka sivil nan Emira Arab Ini oswa UAE se yon diskisyon legal ant de oswa plis pati kote yon pati (pleyan an) ap chèche konpansasyon oswa yon lòt fòm soulajman legal nan men yon lòt pati (akize a). Ka sivil yo vire toutotou diskisyon prive sou devwa legal ak responsablite pati sa yo youn dwe lòt. Fado prèv la nan ka sivil se jeneralman "preponderans prèv la," sa vle di ke pleyan an dwe pwouve ke reklamasyon yo gen plis chans vre pase non.

Remèd yo chache nan ka sivil yo anjeneral enplike konpansasyon monetè (domaj), men yo ka gen ladan tou soulajman ki pa monetè tankou enjonksyon (lòd tribinal pou fè oswa sispann fè yon bagay), pèfòmans espesifik (kòmande yon pati ranpli yon obligasyon kontra), oswa jijman deklarasyon (deklarasyon tribinal la sou estati legal pati yo).

Lwa Sivil nan UAE

Emira Arab Ini yo (UAE) gen yon sistèm legal inik ki melanje lwa tradisyonèl Islamik ak aspè nan sistèm lwa sivil modèn yo. Lwa sivil nan UAE gouvène plizyè zafè ki pa kriminèl, tankou estati pèsonèl, dwa pwopriyete, ak obligasyon kontra. Segman sa a nan lwa a enpòtan, paske li afekte dirèkteman lavi chak jou rezidan yo ak dinamik operasyonèl biznis nan UAE yo. 

Sous Dwa Sivil

Lwa sivil nan UAE enfliyanse pa yon varyete sous, tankou Konstitisyon nasyon an, lwa federal, ak trete entènasyonal yo. Lwa Charia jwe yon wòl enpòtan tou, espesyalman nan zafè sitiyasyon pèsonèl. Anplis de sa, lwa sivil UAE a te enfliyanse pa tradisyon legal atravè mond lan, ki gen ladan sistèm legal franse, women ak moun peyi Lejip, ki mennen nan yon kò kodifye nan lwa ki se tou de konplè ak adaptab. Amalgam sa a nan enfliyans asire ke sistèm legal UAE a solid, kapab adrese defi legal konplèks nan yon kontèks modèn.

Prensip kle Dwa Sivil

Sistèm lwa sivil UAE a bati sou plizyè prensip kle ki gide entèpretasyon legal ak jijman. Prensip libète kontra a pèmèt pati yo antre nan akò sou kondisyon yo, depi yo pa vyole lòd piblik oswa moral. Dwa pwopriyete yo byen pwoteje, sa ki asire moun ak antite yo gen dwa ki an sekirite ak klè sou byen yo. Nan domèn lwa kriminèl, UAE respekte prensip responsablite ak konpansasyon, pou asire ke domaj ki te koze pa zak ilve yo byen repare. 

Ka Sivil ak Pwosedi

Lwa Pwosedi Sivil la, ki te etabli pa Dekrè Lwa Federal No 42 nan 2022, etabli kad pou jere diskisyon sivil ak komèsyal yo. Li prezante de prensipal chemen legal pou pati yo kòmanse pwosedi nan tribinal lokal yo: atravè reklamasyon solid oswa atravè pwosedi rezime. Tribinal yo mete yon gwo anfaz sou prèv, ak pati yo dwe pwouve reklamasyon yo ak dokiman ki klè ak kredib, ki enpòtan anpil nan ka ki enplike yo. konpansasyon aksidan travay.

 

Yon reklamasyon solid se yon aksyon legal tradisyonèl inisye pa yon pleyan ki soumèt yon petisyon nan yon tribinal ki apwopriye pou jiridiksyon. Petisyon sa a esplike detay konfli a ak soulajman yo t'ap chache kont pati opoze a, yo rele akize a. Lè depoze reklamasyon an, akize a oblije reponn, defann pozisyon yo. Se Atik 16 Desizyon Kabinè No 57 nan 2018 ki gouvène pou ranpli yon reklamasyon.

avoka litij sivil se yon pwofesyonèl legal ki reprezante kliyan nan diskisyon sivil yo ki pa enplike akizasyon kriminèl. Responsablite prensipal yo se defann enterè kliyan yo pandan tout pwosesis litij la. Sa a gen ladan tout bagay soti nan revize la kay, ranpli pwose, ap fè dekouvèt, negosye koloni, kijan pou prepare pou odyans tribinal laa, ak reprezante kliyan nan tribinal si ka a ale nan jijman.

Responsablite yon Avoka Litij Sivil

Sivil avoka litij gen yon wòl plizyè aspè ki enplike espesyalize konesans legal, razwa-byen file kapasite analyse, metikuleu atansyon sou detay, ak ladrès kominikasyon ekselan. Devwa prensipal yo genyen ladan yo:

Premye Revizyon ak Evalyasyon Ka

 • Rankontre ak kliyan potansyèl pou konsiltasyon yo konprann bò yo nan la diskisyon epi rasanble enfòmasyon ak dokiman ki enpòtan
 • Analize baz merit yo, detèmine validite nan reklamasyon legal yo, idantifye ki enpòtan lwa ak presedan
 • Devlope estrateji legal pou maksimize chans pou yon rezilta favorab pou kliyan an
 • Konseye kliyan sou si yo pouswiv litij oswa konsidere altènativ tankou abitraj oswa règleman

Preparasyon Pre-jijman

 • Draft ak dosye premye plent oswa repons ki detaye agiman kliyan yo ak baz legal nan ka
 • Reprezante kliyan nan negosyasyon règleman yo pou evite koute chè jijman pwosedi
 • Fè ankèt apwofondi nan ka entèvyou, rechèch background, ak revize prèv
 • Jere dekouvèt pwosedi tankou depoze temwen, bay sitasyon epi egzamine dokiman yo
 • Rechèch pwoblèm legal, devlope konvenkan agiman, epi idantifye sipò prèv pou jijman
 • Prepare kliyan ak temwen ekspè pou temwaye efektivman

Litij nan Tribinal

 • Prezante agiman ouvèti ak fèmti rezime pwen kle nan diskisyon
 • Egzamine ak kont-egzamine temwen yo pote soti reyalite ki favorab pou kliyan an
 • Objeksyon kesyon ak prèv avoka opoze a prezante lè sa apwopriye
 • Eksplike klèman konplèks pwoblèm legal ak agiman bay jij ak jiri
 • Reponn mosyon avoka opoze a depoze
 • Negosye règleman yo si diskisyon ka rezoud san yon plen jijman

Analiz apre esè

 • Konseye kliyan si wi ou non yo aksepte koloni ak tèm
 • Notifye kliyan sou vèdik epi eksplike prim/sanksyon enpoze a
 • Diskite sou opsyon tankou apèl oswa negosyasyon si rezilta a pa favorab

An jeneral, avoka litij sivil fonksyone kòm konseye ou fè konfyans, administratè ka, rasanble prèv, chèchè legal, negosyatè, ak litijè tribinal. Chak ka pote nouvo defi, kidonk yo dwe aplike panse estratejik pou adapte apwòch yo.

Sèvis Avoka Dwa Sivil

Avoka sivil yo nan UAE yo okipe yon pakèt zafè legal ki pa kriminèl ki enplike moun, biznis, ak lòt antite. Kèk nan domèn pratik lwa sivil ki pi komen yo enkli:

 • Kontra: Redaksyon, revize ak litij vyolasyon kontra.
 • Lwa sou pwopriyete: Rezoud byen imobilye, pwopriyetè-lokatè, diskisyon tit ak plizyè kalite diskisyon konstriksyon.
 • Lwa Corporate: Konseye sou enkòporasyon, fusions, akizisyon ak pwoblèm gouvènans.
 • Litij Komèsyal: Ranfòse dwa biznis ak rezoud konfli komèsyal yo.
 • Lwa travay: Gid sou konfòmite lwa travay, revokasyon, diskriminasyon ak pwoblèm arasman.
 • Lwa Fanmi: Manyen divòs, gad timoun ak gadyen, testaman ak eritaj.
 • Litij Asirans: Règleman refize reklamasyon, akizasyon move lafwa ak diskisyon konpansasyon.
 • Blesi Pèsonèl: Litige aksidan, neglijans medikal ak pwose responsablite pwodwi.

Anplis litij, avoka sivil yo bay tou konsiltasyon legal, redaksyon dokiman ak revizyon, konfòmite regilasyon, konsèy sou pwopriyete entelektyèl, altènatif. rezolisyon dispit la ak lòt sèvis ki kouvri divès domèn legal. Rele nou oswa Whatsapp kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Etap nan Pwosesis Litij Sivil

Pwosedi litij sivil konsiste de plizyè faz diferan ki bati youn sou lòt:

1. Premye Reyinyon Kliyan ak Revizyon Ka

Premye ak premye, litij sivil kòmanse ak byen konprann bò kliyan an nan diskisyon an pandan inisyal la. revizyon ka ak konsiltasyon. Avoka ki gen eksperyans poze kesyon estratejik, revize dokiman background yo, epi analize pwoblèm pou bay bon konsèy legal.

Yo detèmine validite reklamasyon yo, chans pou yo reyisi, epi yo kòmanse fòme yon teyori ka jeneral ak estrateji ki baze sou ka. merit. Li enpòtan anpil pou kliyan yo bay tout detay enpòtan davans pou avoka yo ka pran desizyon enfòme lè yo pouswiv litij.

2. Konstwi Ka a ak Depoze yo

Yon fwa yon avoka deside reprezante yon kliyan nan sivil llitigasyon, faz preparasyon anvan jijman an kòmanse. Sa a enplike nan aktivite tankou:

 • Apwofondi rechèch legal nan ki enpòtan lòdjurisprudencedoktrin legal yo elatriye.
 • Redaksyon inisyal siplikasyon ak pote plent detaye background reyalite, baz legal reklamasyon, defans ak soulajman t'ap chache
 • Kolekte prèv fizik ak dokimante prèv
 • Idantifye apwopriye temwen ekspè
 • Entèvyou temwen yo konprann diferan pèspektiv
 • Ankèt sou sikonstans ak agiman pati opoze a

Bon batiman ka ak depoze mosyon fikse ton pou rès litij la pou avoka sivil yo dedye anpil efò pandan pre-jijman an.

3. Faz Dekouvèt

Pwosesis dekouvèt la pèmèt tou de pati yo fè echanj enfòmasyon enpòtan ak prèv sou pwoblèm ki nan diskisyon yo. Avoka konpetan nan litij sivil itilize dekouvèt pou:

 • Dekouvwi prèv enkriminasyon
 • Konprann agiman opoze pi byen kontrekare yo
 • Analize prèv pou detèmine règleman potansyèl

Metòd dekouvèt komen yo enkli demann pou dokiman, ekri entèwogatwa, sèmante ekri temwayaj ak depozisyon. Dimansyon, otorizasyon ak pwotokòl ki enplike yo depann anpil de lwa pwosedi jiridiksyon an.

Reprezantan agresif pandan dekouvèt sofistike ka bay estratejik avantaj ki genyen. Li se yon faz litij enpòtan anpil.

4. Règleman ak Negosyasyon

Idealman, diskisyon sivil rezoud nan negosyasyon mityèl ak byen fabrike règleman akò ant pati yo. Malgre ke altènativ tankou abitraj, medyasyon oswa lwa kolaborasyon ap pran traction, règleman andeyò tribinal negosye pa avoka yo rete opsyon popilè.

Avoka litij sivil yo gen ladrès espesyalize nan negosyasyon ak eksperyans ak agiman legal ki pèmèt yo an sekirite. benefis maksimòm pou kliyan yo. Rezonab koloni evite tou ensètitid ki asosye ak pwosedi tribinal ki long oswa jijman jiri.

Sa te di, zafè sivil konplike ak gwo sòm oswa penalite ki an danje pafwa mande entèvansyon tribinal lè negosyasyon yo echwe.

5. Mosyon avan jijman ak preparasyon

Kòm litij ap pwogrese, avoka yo ka ranpli enpòtan mosyon avan jijman sou pwoblèm tankou:

 • Mande tribinal la pou deside sou admisibilite sèten prèv oswa temwayaj
 • Chèche jijman rezime oswa ranvwaye pwoblèm ki deja rezoud
 • Eksepte enfòmasyon ki prejije oswa temwen nan enfliyanse tribinal la

Anplis de sa, yo entans prepare agiman, repete kliyan ak ekspè temwayaj temwen, rasanble prèv ak ekspozisyon, ekri kesyonè pou seleksyon jiri, asire yo respekte dat limit tribinal la, epi adrese nenpòt kontestasyon oswa chanjman nan dènye minit.

Apwofondi preparasyon pre-jijman bay yon make avantaj pandan litij nan sal tribinal kidonk li se yon faz vital.

6. Jijman an

Malgre pi bon efò pou rezoud pwoblèm, konfli sivil konplèks yo fini nan sal tribinal la. Nivo avoka litij la nan eksperyans ak esè kounye a vin esansyèl. Sa a se kote espesyalize yo defans jijman konpetans yo antre nan jwèt lè yo diskite mosyon pasyone, prezante prèv, kont-egzamine temwen, bay deklarasyon ouvèti ak fèmen, ak plis ankò.

Avoka ki gen eksperyans nan litij sivil yo se mèt nan senplifye pwoblèm konplike nan naratif konvenk pou jij ak jiri pandan jijman. Yo tout kouray reprezante kliyan pandan y ap navige règleman pwosedi konplèks.

7. Litij apre jijman

Diskisyon yo pa nesesèman fini yon fwa yo anonse vèdik la. Avoka litij apre jijman analize jijman an, kominike rezilta bay kliyan yo, konseye sou opsyon tankou apèl si sa apwopriye, epi asire pozisyon legal kliyan yo an sekirite apre desizyon tribinal la.

Jwenn son konsèy legal imedyatman apre jijman ka fè yon gwo diferans nan estrateji ki vin apre lè fè fas ak yon vèdik favorab.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Kijan Top Avoka Sivil yo fasilite rezolisyon dispit UAE

Litij sivil ak regleman dispit andeyò tribinal yo rete intrinsèquement konplike. Kalite Avoka yo rete endispansab nan fòmile pozisyon negosyasyon, lyezon règleman, bati agiman sal tribinal, jere avèk efikasite pwosedi dekouvèt ak konseye sou konplike konfòmite lokalize. Bon konprann legal yo distile pwosesis lwa sivil konplèks.

Pwofesyonèl avoka sivil UAE tou douch sipò nan konsèy pèsonalize, kominikasyon fiks ak sentè kè sansib pandan taks sou sitiyasyon legal. Metriz yo sou prensip konstitisyonèl yo, kòd etik ak nuans lwa sivil pèsiste san parèy. Jwenn ak travay ak avoka sivil serye Emirati ki gen repitasyon endistri gwan distribisyon Se poutèt sa rasyonalize rezoud legalman ka sivil ou a. Rele nou oswa Whatsapp kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669