Regleman & Kondisyon

TÈM ITILIZASYON

Tanpri li sa ki annapre yo ak anpil atansyon, paske li se yon kontra obligatwa ant ou menm ak Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE. Si ou poko gen dizwitan (18), ou pa ka sèvi ak Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE. Lè w sèvi ak Avoka UAE ou dakò pou w respekte Kondisyon Itilizasyon sa yo. Si ou pa aksepte tèm ak kondisyon sa yo, ou pa ka sèvi ak Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE.

Ki sa ki Avoka UAE? Avoka UAE se yon platfòm teknoloji (yon pòtal sit entènèt) pou kominikasyon ant avoka ak manm granmoun nan piblik la. Avoka UAE pa ofri konsèy legal. Avoka ki gen aksè ak Avoka UAE yo pa patnè, anplwaye oswa ajan Avoka UAE; yo se twazyèm pati. Avoka UAE pa rekòmande oswa andose okenn avoka sou sit entènèt sa a, epi yo pa kapab garanti oswa garanti kalifikasyon yo oswa kalifikasyon yo. Ou responsab pou fè pwòp dilijans ou konsènan nenpòt avoka. Pa gen okenn relasyon Avoka-Kliyan fèt oswa fòme ant ou menm ak Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE lè w sèvi ak Avoka UAE. Malgre ke Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Lawyers UAE ka fasilite yon konsiltasyon legal sou entènèt ant ou menm ak yon avoka, Lawyers UAE pa pati nan okenn akò pou reprezantasyon ou ka antre ak nenpòt avoka. An konsekans, ou dakò ke Avoka UAE pa responsab pou okenn zak oswa omisyon avoka. Avoka UAE pa andose oswa rekòmande avoka patikilye. Anvan ou kenbe nenpòt avoka oswa mande yon konsiltasyon ak yon avoka sou Avoka UAE, ou ta dwe ak anpil atansyon konsidere konesans ak eksperyans avoka a. Si ou kenbe sèvis yon avoka pi lwen pase yon konsiltasyon sou Avoka UAE, ou ta dwe mande pou yon akò sèvis legal ekri ki detaye tèm ak kondisyon yo nan reprezantasyon an, ki gen ladan tout frè, depans, ak lòt obligasyon. Avoka UAE pa gen okenn responsablite pou verifye idantite, kalifikasyon oswa kalifikasyon avoka ki gen aksè ak Avoka UAE ki gen ladan, men pa limite a, enfòmasyon ki nan pwofil avoka, tankou non yon avoka, kabinè avoka, tit, enfòmasyon kontak, background edikasyonèl, admisyon ba, zòn pratik oswa nenpòt lòt enfòmasyon. Avoka UAE pa responsab pou revize, modifye, modifye oswa verifye enfòmasyon pwofil yo. Avoka UAE pa gen okenn responsablite pou mande oswa verifye si avoka yo gen asirans kont neglijans pwofesyonèl oswa move pratik. Ou responsab pou fè pwòp dilijans ou konsènan idantite oswa kalifikasyon nenpòt avoka. Sòf si sa espesifye yon lòt bagay, "Avoka UAE" vle di Avoka UAE ak sit entènèt lawyersuae.com.

Kominikasyon Itilizatè. Avoka UAE se yon pidevan pou moun ki pa avoka ak avoka (kolektivman "Itilizatè") yo kominike. Itilizatè yo nan sit entènèt la, pa Avoka UAE, bay kontni an nan kominikasyon yo. Avoka UAE se pa yon pati nan kominikasyon ki genyen ant Itilizatè yo. Avoka UAE pa gen okenn responsablite pou edite, modifye, filtre, ekran, kontwole, andose oswa garanti kominikasyon sou sit entènèt sa a. Avoka UAE denonse tout responsablite pou kontni an nan nenpòt kominikasyon ant Itilizatè yo sou sit entènèt la oswa nenpòt aksyon ou ka pran oswa evite pran kòm rezilta nenpòt kominikasyon sa yo. Ou se sèl responsab pou evalye ak verifye idantite ak konfyans nan sous la ak kontni nan nenpòt kominikasyon.

Avoka UAE pa pran okenn responsablite pou verifye, epi yo pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti konsènan idantite oswa konfyans nenpòt avoka oswa ki pa yon avoka oswa kontni an nan nenpòt kominikasyon sou sit entènèt sa a. Jan yo itilize sa a, kominikasyon yo enkli, men yo pa limite a, nenpòt kominikasyon ki dirije ou soti nan nenpòt Itilizatè dirèkteman oswa endirèkteman an koneksyon avèk sit entènèt sa a. Kominikasyon gen ladan, men se pa sa sèlman, kominikasyon avoka sou Avoka UAE, ki gen ladan enfòmasyon sou pwofil. Kominikasyon sou sitwèb sa a limite, pa enplike evalyasyon an pèsòn oswa vizit, epi yo pa gen ladan pwoteksyon ak pwosedi tipik nan evalyasyon an pèsòn ak vizit. Malgre sa ki pi wo a, Lawyers UAE rezève dwa, men li pa oblije, pou entèdi oswa efase nenpòt kominikasyon sou Lawyers UAE. Si pwoblèm legal ou a enplike yon pwosè potansyèl, li enpòtan ke ou reyalize yon pwosè dwe depoze, oswa reponn a, nan yon sèten peryòd tan oswa dwa ou yo ka afekte negatif. Kidonk, si yon avoka refize reprezante w, yo ankouraje w pou w imedyatman konsilte yon lòt avoka pou pwoteje dwa w. Ou pa ta dwe pran desizyon yon avoka pou pa reprezante w kòm yon ekspresyon konsènan merit ka w la. Avoka UAE prezante fowòm kote Itilizatè yo ka patisipe nan diskisyon jeneral lalwa, diskite sou kalifikasyon avoka yo oswa lòt sijè ki pa konfidansyèl. Kominikasyon yo ka san pwoteksyon kont divilgasyon privilèj avoka-kliyan oswa lòt doktrin privilèj.

Konfidansyalite; Privilèj. Avoka UAE ka gen ladan fowòm entèaktif ak karakteristik ki pa apwopriye pou diskite sou enfòmasyon konfidansyèl oswa konsèy legal. Enfòmasyon konfidansyèl yo ka gen ladan, men se pa sa sèlman, non ou, enfòmasyon kontak, enfòmasyon idantifikasyon sou lòt moun oswa antite, prèv oswa admisyon nan responsablite sivil oswa kriminèl, oswa lòt enfòmasyon sou zafè legal ou. Objektif fowòm yo ak karakteristik sou Avoka UAE yo se diskisyon jeneral sou lalwa ak kalifikasyon avoka yo. Avoka UAE pa responsab pou divilgasyon entansyonèl oswa san entansyon enfòmasyon konfidansyèl yo. Li posib ke nenpòt ki kominikasyon sou sit entènèt sa a ka resevwa oswa entèsepte pa twazyèm pati, ki gen ladan ki pa avoka, akòz vyolasyon sekirite, fonksyone byen sistèm, antretyen sit, oswa pou lòt rezon. Itilizatè sitwèb sa a asime risk pou twazyèm pati yo resevwa kominikasyon yo epi yo pa ka pwoteje kont divilgasyon privilèj avoka-kliyan oswa lòt doktrin privilèj yo, epi yo dakò pou yo pa fè Avoka UAE responsab nan ka sa yo. Enfòmasyon ak sèvis Avoka UAE yo bay yo se yon nati propriétaires e Itilizatè a rekonèt li pa yon konkiran Avoka UAE epi li dakò pou li pa pataje enfòmasyon sa yo ak okenn konpetitè Avoka UAE. Ou dakò anplis ke domaj monetè pou vyolasyon seksyon sa a ka pa bon e ke Avoka UAE pral gen dwa pou sekou enjonksyon, san yo pa egzijans pou poste kosyon. Seksyon sa a ap siviv nenpòt revokasyon Akò sa a pou yon peryòd de (2) ane, oswa pandan tout tan enfòmasyon an nan kesyon an rete yon sekrè komèsyal dapre lwa ak règleman ki aplikab yo, kèlkeswa peryòd ki pi long.

Kesyon legal. Rekèt legal pa Itilizatè yo ("Ka") sou Avoka UAE ka jwenn aksè pa twazyèm pati ak / oswa imèl bay avoka twazyèm pati ak ki pa avoka. Itilizatè yo pa ta dwe soumèt oswa poste enfòmasyon yo pa vle divilge bay piblik la. Avoka ki pa reprezante w, ki pa avoka, ak manm piblik la ka wè Ka yo. Ka yo ka san pwoteksyon kont divilgasyon pa privilèj avoka-kliyan oswa doktrin pwodwi travay. Soumèt enfòmasyon konfidansyèl oswa enskripsyon ki ka itilize kont ou kòm prèv oswa yon admisyon nan responsablite sivil oswa kriminèl entèdi. Itilizatè ki soumèt Ka yo dakò pou yo kontakte avoka ak twazyèm pati, ki gen ladan Avoka UAE. Repons avoka yo ka jwenn aksè pa twazyèm pati ak/oswa imèl bay twazyèm pati ki gen ladan avoka ak ki pa avoka. Sepandan, Avoka UAE rezève dwa pou yo pa pibliye, pa voye imèl, oswa modifye oswa efase nenpòt ka, epi nou rezève dwa pou pa pibliye, pa voye imèl, oswa modifye oswa efase nenpòt repons nan nenpòt ka. Sou Avoka UAE, yo ka refere Itilizatè k ap fè demann yo kòm "Kliyan" epi pafwa yo ka refere Itilizatè-Avoka yo kòm "Avoka," "Avoka" oswa "Avoka ou" oswa "Avoka ou." Sepandan, si wi ou non yon relasyon avoka-kliyan egziste aktyèlman ka yon kesyon reyalite ki varye de jiridiksyon an jiridiksyon, epi itilizasyon tèm sa yo sou Avoka UAE pa ta dwe entèprete kòm yon reprezantasyon pa Avoka UAE ke yon relasyon kliyan avoka egziste.

Dimansyon Konsiltasyon Premye Inisyal. Itilizatè yo ka angaje yo nan premye konsiltasyon ki genyen limit limite sou Avoka UAE pou yon frè. Avoka UAE yo ka itilize pou voye kominikasyon ak peman pou premye konsiltasyon ki gen limit limite ant yon Itilizatè ki fè demann ak yon Itilizatè avoka. Frè a ka pre-otorize, trete, transfere oswa ranbouse nan yon fason ki jije apwopriye pa Avoka UAE nan diskresyon sèl ak absoli li. Peman pa bay Itilizatè ki fè demann yo dwa pou yo resevwa yon premye konsiltasyon oswa lòt sèvis nan men yon avoka Itilizatè. Querying-Itilizatè yo rekonèt ke yon avoka-Itilizatè gen dwa revoke yon òf pou yon premye konsiltasyon anvan oswa apre peman yo te fè pou nenpòt rezon, ki gen ladan men pa limite a: idantifikasyon yon konfli enterè potansyèl oswa aktyèl, konfli orè, oswa si avoka-Itilizatè a kwè ke li oswa li pa gen ekspètiz ki enpòtan yo bay konsiltasyon nan demann-Itilizatè a. Itilizatè yo dakò ke nenpòt konsiltasyon sou Avoka UAE limite nan sijè ki abòde nan konsèy preliminè ki baze sou enfòmasyon ki afiche pa Itilizatè a demann sou sit entènèt la Avoka UAE. Itilizatè ki fè demann lan konprann epi rekonèt ke nenpòt konsèy yo resevwa se preliminè nan nati epi li pa aji kòm yon ranplasan pou yon konsiltasyon an pèsòn ak yon revizyon konplè sou pwoblèm nan pa yon avoka ki kalifye. Itilizatè a k ap fè demann lan konprann epi rekonèt ke nan moman premye konsiltasyon sou Avoka UAE, avoka-Itilizatè a pa gen aksè a tout enfòmasyon ki nesesè pou bay tout konsèy legal yo bay Itilizatè k ap fè demann lan epi nenpòt konsèy li resevwa. demann-Itilizatè a se, Se poutèt sa, preliminè nan lanati. Avoka-Itilizatè a pa dwe gen okenn obligasyon pou bay sèvis legal ki depase limit limit premye konsiltasyon an. Si yon Itilizatè ki fè demann lan deside kenbe sèvis adisyonèl nan yon avoka-Itilizatè sou Avoka UAE, Itilizatè ki fè demann lan ta dwe mande pou antre nan yon akò sèvis legal ekri ki detaye tèm ak kondisyon reprezantasyon an, ki gen ladan tout frè, depans ak lòt obligasyon. Tout pati yo rekonèt ke Lawyers UAE pa yon pati nan okenn reprezantasyon ki ka rive pi lwen pase premye konsiltasyon limit limit la, epi yo dakò pou kenbe Lawyers UAE inonsan pou nenpòt diskisyon ki rive nan yon reprezantasyon sa a.

Manm Avoka. Avoka-Itilizatè yo ka kreye yon pwofil Avoka UAE epi fè konsiltasyon sou Avoka UAE. Pwodiksyon yon premye konsiltasyon ki peye yo ka depoze nan kont labank avoka-Itilizatè a chwazi. Avantaj chak Avoka-Itilizatè gen dwa depann de plan pou manm avoka-Itilizatè a chwazi. Avoka-itilizatè yo ka anile manm yo nenpòt ki lè epi yo pa gen dwa a yon ranbousman sou yon pwo-rata oswa lòt baz. Avoka-itilizatè yo rekonèt ak dakò ke Avoka UAE gen dwa revize benefis yo nan chak plan manm nan nenpòt ki lè, epi ke sèl rekou avoka-Itilizatè a nan revizyon sa yo se anile manm yo.

Frè Sèvis. Avoka UAE ak oswa afilye li yo ka dedwi Frè Sèvis nan peman yo te fè pa demann itilizatè-yo pou konsiltasyon ki baze sou nivo manm nan avoka-Itilizatè yo. Frè sèvis yo ka egal a 50% pou konsiltasyon ak Manm Debaz yo ak 20% pou Manm Pwofesyonèl. Frè Sèvis yo baze sou sèvis maketing ak teknoloji ke Avoka UAE bay. Itilizatè yo dakò ke Frè Sèvis yo jis e rezonab. Avoka UAE ka chanje tarif yo pou frè sèvis yo nenpòt ki lè pou nenpòt ki rezon nan diskresyon sèl ak absoli li yo.

Peman yo. Avoka UAE trete peman yo lè l sèvi avèk platfòm peman an liy Stripe. Tout Itilizatè ki fè oswa k ap resevwa peman atravè Avoka UAE dakò ak kondisyon sèvis Stripe yo jwenn nan www.stripe.com oswa www.paypal.com. Pou asire sèvis san enteripsyon epi pou pèmèt Itilizatè yo achte pwodwi ak sèvis adisyonèl, Avoka UAE ak/oswa Stripe oswa PayPal ka estoke metòd peman ou nan dosye. Tanpri sonje ke se responsablite w pou kenbe enfòmasyon aktyèl bòdwo yo nan dosye ak Avoka UAE. Sèvis pwosesis peman pou Itilizatè yo sou Avoka UAE yo bay Stripe oswa PayPal epi yo sijè a Akò Stripe Konekte Kont la, ki gen ladann Regleman Sèvis Stripe yo (kolektivman, "Akò Sèvis Stripe"). Lè w dakò ak kondisyon sa yo oswa lè w kontinye opere kòm yon itilizatè sou Avoka UAE, ou dakò pou w dwe mare ak Stripe oswa Akò Sèvis Paypal la, menm jan Stripe ka modifye menm bagay la de tan zan tan. Kòm yon kondisyon pou Lawyers UAE pèmèt sèvis pwosesis peman atravè Stripe, ou dakò pou bay Lawyers UAE enfòmasyon egzat ak konplè sou ou menm ak biznis ou, epi ou otorize Lawyers UAE pou pataje li ak enfòmasyon sou tranzaksyon ki gen rapò ak itilizasyon sèvis peman yo bay yo. pa Stripe oswa Paypal.

Devwa Avoka konsènan konfli, konpetans, ak lisans. Tout Avoka-Itilizatè yo dwe asire ke pa gen okenn konfli enterè ak ke avoka-Itilizatè a kapab bay konpetans konsiltasyon inisyal yo mande a. Frè a peye pa Itilizatè a demann pa peye avoka-Itilizatè a jiskaske konsiltasyon inisyal la te rann. Kidonk, si nenpòt pwoblèm anpeche avoka a kapab bay premye konsiltasyon an, avoka-Itilizatè a gen obligasyon pou byen vit konkli inisyal konsiltasyon an pi vit ke posib epi pèmèt pou demann-Itilizatè a resevwa yon ranbousman ak/oswa chwazi yon lòt. avoka-Itilizatè. Tout Avoka-Itilizatè yo garanti ke yo gen lisans pou yo pratike lalwa epi yo an bon pozisyon ak youn oswa plizyè asosyasyon bawo leta nan Emira Arab Ini yo oswa Emira Arab Ini yo nan moman yo kreye yon kont Avoka UAE ak nan moman yo ofri ak bay sèvis konsiltasyon yo. demann-Itilizatè yo. Avoka-Itilizatè yo dakò ke yo pral sispann ofri ak bay sèvis sou platfòm Lawyers UAE la epi retire kont yo nan Lawyers UAE imedyatman si lisans li pou pratike lalwa sispann oswa revoke.

Lòt Devwa Avoka a. Anplis devwa ki anwo yo konsènan konfli, konpetans, ak lisans, avoka-Itilizatè yo dakò ke si yo ofri bay yon premye konsiltasyon legal sou Avoka UAE, Lè sa a, yo pral reponn demann-Itilizatè yo byen vit ak dilijans. Avoka-Itilizatè yo dakò ke yo pral ranpli premye konsiltasyon yo epi soumèt tan faktirab nan twa (3) jou apre kliyan an pre-otorize peman an lè yo chwazi opsyon nan Soumèt Tan nan paj la Mesaj ki gen ladan istwa a chat ak demann-Itilizatè a. Avoka-Itilizatè yo rekonèt ke yo pèdi nenpòt dwa pou resevwa yon peman si yo pa te konplete premye konsiltasyon an epi soumèt tan nan dat limit la. Avoka-Itilizatè yo rekonèt satisfaksyon yon Itilizatè ki fè demann yo garanti, epi yo p ap peye nenpòt chaj ki diskite pou nenpòt ki rezon.

Avi Etik Avoka. Si w se yon avoka k ap patisipe nan nenpòt aspè nan sitwèb sa a, ou rekonèt Règ Konduit Pwofesyonèl jiridiksyon kote w gen lisans ("Règleman") aplike nan tout aspè nan patisipasyon w epi w ap respekte Règ sa yo. Règ sa yo gen ladan yo, men yo pa limite a, règ ki gen rapò ak konfidansyalite, piblisite, demann kliyan, pratik san otorizasyon nan lalwa, ak defòmasyon reyalite. Avoka UAE denonse tout responsablite pou konfòmite ak Règ sa yo. Itilizatè yo dakò pou kenbe Avoka UAE san danje pou nenpòt vyolasyon etik avoka ki itilize sit entènèt sa a. Avoka yo dakò pou yo kenbe tout enfòmasyon ak kominikasyon yo jwenn atravè sitwèb sa a entèdi konfidansyèl, ki gen ladan men pa limite a enfòmasyon propriétaires konsènan sèvis Avoka UAE yo.

Règleman sou enfòmasyon prive. Pwoteje vi prive w trè enpòtan pou Avoka UAE. Tanpri revize Règleman sou enfòmasyon prive nou an, ki eksplike kijan Avoka UAE trete enfòmasyon pèsonèl ou epi pwoteje vi prive ou.

Limit sou Itilizasyon. Kontni an sou sit entènèt sa a se pou itilizasyon pèsonèl ou sèlman epi yo pa pou eksplwatasyon komèsyal yo. Ou pa ka itilize sit entènèt sa a pou detèmine kalifikasyon yon konsomatè pou: (a) kredi oswa asirans pou rezon pèsonèl, fanmi, oswa kay; (b) travay; oswa (c) yon lisans oswa benefis gouvènman an. Ou pa ka dekonpilasyon, ranvèse enjenyè, demont, lwaye, kontra-lwaye, prè, vann, sublansans, oswa kreye travay derive soti nan sit entènèt sa a. Ni ou pa dwe itilize okenn siveyans rezo oswa lojisyèl dekouvèt pou detèmine achitekti sit la, oswa ekstrè enfòmasyon sou itilizasyon, idantite endividyèl oswa itilizatè yo. Ou pa ka sèvi ak nenpòt ki robo, Spider, lòt lojisyèl otomatik oswa aparèy, oswa pwosesis manyèl kontwole oswa kopye sit entènèt nou an oswa kontni an san pèmisyon ekri nou an davans. Ou pa ka sèvi ak sit entènèt sa a transmèt nenpòt ki fo, twonpe, fo oswa ilegal kominikasyon. Ou pa ka kopye, modifye, repwodui, repibliye, distribye, montre, oswa transmèt pou rezon komèsyal, ki pa Peye- oswa piblik tout oswa nenpòt pòsyon nan sit entènèt sa a, eksepte nan limit ki pèmèt pi wo a. Ou pa ka itilize oswa otreman ekspòtasyon oswa re-ekspòtasyon sit entènèt sa a oswa nenpòt pòsyon ladan l ', oswa kontni an nan vyolasyon de lwa yo kontwòl ekspòtasyon ak règleman nan Etazini yo nan Amerik la. Nenpòt itilizasyon san otorizasyon nan sit entènèt sa a oswa kontni li yo entèdi.

Pa gen itilizasyon ilegal oswa entèdi. Kòm yon kondisyon pou w sèvi ak sitwèb Lawyers UAE la, ou garanti bay Lawyers UAE ou pa pral sèvi ak sitwèb Lawyers UAE pou okenn rezon ki ilegal oswa entèdi pa tèm, kondisyon, ak avi sa yo. Ou pa gen dwa sèvi ak sitwèb Lawyers UAE la nan okenn fason ki ka domaje, andikape, anvayi, oswa andikape sit entènèt Lawyers UAE la oswa entèfere ak nenpòt lòt pati itilizasyon ak plezi nan sit entènèt Lawyers UAE la. Ou pa ka jwenn oswa eseye jwenn nenpòt materyèl oswa enfòmasyon atravè nenpòt mwayen ki pa fè entansyonèlman disponib oswa bay sou sit entènèt Avoka UAE yo. Avoka UAE yo ka itilize sèlman pa Itilizatè yo rechèch ak avoka-Itilizatè yo nan bi pou yo fè premye konsiltasyon legal sou entènèt. Nenpòt itilizasyon pa Itilizatè ki pa kerye-Itilizatè oswa avoka-Itilizatè ki pa limite a fè premye konsiltasyon legal sou entènèt se entèdi entèdi.

Dwa ak responsablite nou yo. Avoka UAE se pa piblikatè oswa otè kominikasyon legal oswa kontni sou sit entènèt sa a. Li se yon pidevan pou kominikasyon ant Itilizatè yo. Avoka UAE pa gen okenn responsablite pou revize, modifye oswa apwouve kominikasyon yo. Malgre ke nou pa ka fè yon garanti absoli nan sekirite sistèm, Avoka UAE pran mezi rezonab pou kenbe sekirite. Si ou gen rezon pou kwè ke sekirite sistèm lan te vyole, kontakte nou pa imel pou èd. Si anplwaye teknik Lawyers UAE a jwenn ke dosye oswa pwosesis ki fè pati yon manm reprezante yon menas pou bon operasyon teknik sistèm nan oswa pou sekirite lòt manm yo, Lawyers UAE rezève dwa pou efase dosye sa yo oswa sispann pwosesis sa yo. Si anplwaye teknik Lawyers UAE yo sispèk yon non itilizatè ap itilize pa yon moun ki pa otorize pa itilizatè apwopriye a, Lawyers UAE ka enfim aksè itilizatè sa a pou konsève sekirite sistèm lan. Avoka UAE gen dwa, nan diskresyon sèl ak absoli nou, pou (i) edite, redije oswa chanje nenpòt kontni, (ii) re-kategorize nenpòt kontni pou mete l nan yon kote ki pi apwopriye oswa (iii) pre-screen oswa efase nenpòt kontni ki detèmine ki pa apwopriye oswa otreman an vyolasyon kondisyon sa yo pou Itilizasyon, ki gen ladan men pa limite a kontni ki gen langaj ofansif ak piblisite. Avoka UAE rezève dwa pou refize sèvis bay nenpòt moun epi anile aksè itilizatè yo nenpòt ki lè. Ou dakò ke Lawyers UAE pa gen okenn responsablite pou kenbe oswa pwodui done ki pibliye oswa ki estoke sou Lawyers UAE. Ou dakò Avoka UAE pa gen okenn obligasyon pou pwodui oswa bay enfòmasyon oswa done ki pibliye sou Avoka UAE pou Ou oswa pou twazyèm pati pou nenpòt rezon.

Dwa ak responsablite ou. Ou se legalman ak etik responsab pou nenpòt kominikasyon ke ou pibliye oswa transmèt lè l sèvi avèk sit entènèt sa a. Ou responsab pou onore dwa lòt moun, tankou dwa pwopriyete entelektyèl (dwa, patant ak mak), dwa a vi prive ak dwa pou yo pa difamasyon oswa kalomnye. Ou bay Avoka UAE pèmisyon pou nenpòt travay ou kreye sou sit entènèt sa a kòm yon pati nan pwosesis backup nòmal la. Ou gen dwa retire nenpòt nan travay ou yo nan sit entènèt la nenpòt ki lè. Soumèt kontni pou nenpòt aktivite ilegal se yon vyolasyon kondisyon sa yo pou itilize. Lawyers UAE ouvè pou manm atravè lemond, epi Lawyers UAE pa ka garanti ou pap jwenn pwoblèm legal nan lòt jiridiksyon sou kominikasyon ou yo. Si w gen yon plent konsènan konpòtman oswa kominikasyon yon lòt Itilizatè, se responsablite w pou eseye rezoud konfli a, anjeneral, lè w kontakte moun sa a dirèkteman, si sa posib. Nòmalman, Avoka UAE pa pral pran yon wòl nan medyasyon konfli ant ou menm ak lòt Itilizatè yo. Avoka UAE pa pran responsablite pou konpòtman ou oswa pou lòt Itilizatè yo. Malgre sa ki pi wo a, si yon plent oswa yon konfli rive, Itilizatè a oswa Itilizatè yo ka mande pou Avoka UAE entèvni epi eseye rezoud yon diskisyon. Nenpòt demann sa a se pa yon garanti ke Avoka UAE pral (i) entèvni, (ii) entèvni nan yon fason apwopriye, (iii) rezoud dispit la an favè yon pati oswa lòt oswa (iv) avèk siksè rezoud sitiyasyon an. Desizyon pou entèvni an se ak Avoka UAE, nan sèl diskresyon nou ak absoli. Aksè w nan Lawyers UAE se pou itilizasyon pèsonèl ou sèlman. Si w vle redistribiye kominikasyon ou jwenn sou sitwèb sa a, se responsablite w pou w jwenn pèmisyon nan men otè kominikasyon an (ak nenpòt lòt moun ki gen dwa). Ou dakò pou ede pwoteje kont ou ak sekirite lòt itilizatè yo lè w pwoteje modpas ou. Si w gen rezon pou w kwè modpas ou te konpwomèt oswa te gen nenpòt itilizasyon kont ou san otorizasyon, ou dakò kontakte Avoka UAE pi vit posib.

Kontni ki pa apwopriye. Lè w ap jwenn aksè nan sitwèb la, ou dakò pou w pa telechaje, telechaje, montre, fè, transmèt oswa distribye okenn kontni ki: (i) se difamasyon, difamasyon, obsèn, pònografik, abizif oswa menasan; (b) defann oswa ankouraje konduit ki kapab konstitye yon ofans kriminèl, bay responsablite sivil oswa vyole nenpòt lwa oswa règleman lokal, eta, nasyonal oswa etranje ki aplikab; oswa (c) fè piblisite oswa otreman mande lajan oswa se yon demann pou machandiz oswa sèvis. Avoka UAE rezève dwa pou mete fen nan oswa efase materyèl sa yo nan sèvè li yo. Avoka UAE pral kolabore totalman ak nenpòt ofisyèl ki fè respekte lalwa oswa ajans nan envestigasyon an nan nenpòt vyolasyon kondisyon sa yo pou itilize oswa nan nenpòt lwa ki aplikab. Ou renonse dwa pou mande oswa sitasyon dosye nan men Lawyers UAE ki gen ladan men pa limite a nenpòt enfòmasyon oswa done ki pibliye sou Lawyers UAE pou nenpòt ki rezon.

Lyen sou sit entènèt Twazyèm Pati. Sit entènèt sa a ka genyen lyen ki mennen nan sit entènèt ki kontwole pa lòt pati ki pa Avoka UAE. Avoka UAE ka bay lyen ki mennen nan lòt sitasyon oswa resous ak ki moun li pa afilye. Avoka UAE pa responsab epi li pa andose oswa aksepte okenn responsablite pou disponiblite, kontni, pwodwi, sèvis oswa itilizasyon nenpòt sitwèb twazyèm pati, nenpòt sit entènèt ki gen aksè ladan l, oswa nenpòt chanjman oswa mizajou nan sit sa yo. Avoka UAE pa bay okenn garanti sou kontni oswa kalite pwodwi oswa sèvis sit sa yo ofri. Avoka UAE pa responsab pou webcasting oswa nenpòt lòt fòm transmisyon resevwa nan nenpòt sitwèb twazyèm pati. Enklizyon nenpòt lyen pa vle di ke Lawyers UAE andòsman sit entènèt Twazyèm Pati a, ni sa vle di ke Lawyers UAE patwone, afilye oswa asosye ak, garanti, oswa legalman otorize pou itilize nenpòt non komèsyal, mak anrejistre, logo, sele legal oswa ofisyèl, oswa senbòl dwadotè ki ka reflete nan lyen yo. Ou rekonèt ke ou pote tout risk ki asosye ak aksè ak itilizasyon kontni yo bay sou sitwèb yon twazyèm pati epi ou dakò ke Avoka UAE pa responsab pou okenn pèt oswa domaj nenpòt kalite ou ka antre nan fè fas ak yon twazyèm pati.

Pwopriyetè. Sit entènèt sa a lawyersuae.com oswa Lawyers UAE posede ak opere pa Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Tout dwa, tit ak enterè nan ak nan materyèl yo bay sou sit entènèt sa a, ki gen ladan men pa limite a enfòmasyon, dokiman, logo, grafik, son ak imaj yo posede swa pa Avoka UAE oswa pa otè respektif twazyèm pati yo, devlopè oswa machann. Eksepte si Avoka UAE bay ekspreseman yon lòt fason, okenn materyèl pa ka kopye, repwodui, repibliye, telechaje, telechaje, afiche, parèt, transmèt oswa distribye nan nenpòt fason e pa gen anyen sou sit entènèt sa a dwe entèprete ki bay okenn lisans anba okenn nan Lawyers UAE la. dwa pwopriyete entelektyèl, kit se pa estoppel, enplikasyon oswa otreman. Avoka UAE oswa Amal Khamis Advocates & Legal Consultants rezève nenpòt dwa ki pa ekspreseman akòde isit la.

Copyrights. Tout konsepsyon sit entènèt, tèks, grafik, seleksyon an ak aranjman ladan l yo, se posede Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, TOUT DWA REZÈVE.

Mak. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, tout imaj ak tèks, ak tout tèt paj, grafik koutim ak ikon bouton yo se mak sèvis, mak komèsyal ak/oswa rad komès Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Tout lòt mak, non pwodwi ak non konpayi oswa logo yo site la a se pwopriyete pwopriyetè respektif yo.

Limit responsabilite nou. Enfòmasyon, lojisyèl, pwodwi, ak sèvis ki enkli nan oswa ki disponib atravè sitwèb lawyersuae.com ka gen ladan inexactitudes oswa erè tipografik. Chanjman yo ajoute detanzantan nan enfòmasyon ki nan la a. Avoka UAE ak/oswa afilye li yo ka fè amelyorasyon ak/oswa chanjman nan sit entènèt lawyersuae.com a nenpòt ki lè. Konsèy yo resevwa atravè sitwèb Lawyers UAE la pa ta dwe konte sou desizyon pèsonèl, medikal, legal oswa finansye epi ou ta dwe konsilte yon pwofesyonèl ki apwopriye pou konsèy espesifik ki adapte a sitiyasyon ou. Avoka UAE ak/oswa afilye li yo pa fè okenn reprezantasyon sou konvnab, fyab, disponiblite, rapidite, ak presizyon nan enfòmasyon, lojisyèl, pwodwi, sèvis ak grafik ki gen rapò ki genyen sou sit entènèt la lawyersuae.com pou nenpòt rezon. Nan limit maksimòm lalwa aplikab pèmèt, tout enfòmasyon sa yo, lojisyèl, pwodwi, sèvis ak grafik ki gen rapò yo bay "jan yo ye" san garanti oswa kondisyon nenpòt kalite. Avoka UAE ak/oswa afilye li yo denonse tout garanti ak kondisyon konsènan enfòmasyon sa a, lojisyèl, pwodwi, sèvis ak grafik ki gen rapò, ki gen ladan tout garanti oswa kondisyon nan komès, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye, tit ak ki pa vyolasyon. Nan limit maksimòm lalwa aplikab pèmèt, nan okenn ka Avoka UAE ak/oswa afilye li yo ta dwe responsab pou nenpòt domaj dirèk, endirèk, pinitif, ensidan, espesyal, konsekan oswa nenpòt domaj ki gen ladan, san limitasyon, domaj pou pèt itilizasyon. , done oswa pwofi, ki soti nan oswa nan nenpòt fason ki konekte ak itilizasyon oswa pèfòmans nan sit entènèt la lawyersuae.com, ak reta oswa enkapasite yo sèvi ak sit entènèt la lawyersuae.com oswa sèvis ki gen rapò, dispozisyon oswa echèk yo bay sèvis, oswa pou nenpòt enfòmasyon, lojisyèl, pwodwi, sèvis ak grafik ki gen rapò ou jwenn atravè sit entènèt lawyersuae.com, oswa otreman ki soti nan itilizasyon sit entènèt lawyersuae.com, kit li baze sou kontra, tort, neglijans, responsablite strik oswa otreman, menm si Avoka UAE oswa nenpòt nan afilye li yo te avize sou posiblite pou domaj. Paske kèk eta / jiridiksyon pa pèmèt esklizyon oswa limitasyon responsablite pou domaj konsekan oswa aksidantèl, limit ki anwo a ka pa aplike pou ou. Si w pa satisfè ak nenpòt pati nan sitwèb lawyersuae.com, oswa ak nenpòt nan kondisyon sa yo pou itilize, sèl ak eksklizif remèd ou a se sispann sèvi ak sit entènèt la lawyersuae.com.

Pa gen garanti. Sit la ak tout materyèl, dokiman oswa fòm yo bay sou oswa atravè itilizasyon sit la yo bay sou yon baz "jan yo ye" ak "jan sa disponib". Nan tout limit lalwa pèmèt, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE ekspreseman rejte tout garanti nenpòt kalite, kit eksprime oswa implicite, ki gen ladan, men pa limite a, garanti implicite nan komèsan, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye, tit ak ki pa-. vyolasyon. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE pa bay okenn garanti ke: (a) sit la oswa materyèl yo pral satisfè kondisyon ou yo; (b) sit la oswa materyèl yo pral disponib sou yon baz san enteripsyon, alè, an sekirite oswa san erè; (c) rezilta yo ka jwenn nan itilizasyon sit la, oswa nenpòt materyèl yo ofri atravè sit la, yo pral egzat oswa serye; oswa (d) kalite nenpòt pwodwi, sèvis, enfòmasyon oswa lòt materyèl ou achte oswa jwenn nan sit la oswa nan depandans sou materyèl yo pral satisfè atant ou yo. Jwenn nenpòt materyèl atravè itilizasyon sit la fèt sou pwòp diskresyon ou ak sou pwòp risk ou. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE pa dwe gen okenn responsablite pou nenpòt domaj nan sistèm òdinatè w lan oswa pèt done ki rezilta nan telechaje nenpòt kontni, materyèl, enfòmasyon oswa lojisyèl.

Limit responsablite ak dedomajman. Ou pral kenbe Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE ak ofisye li yo, direktè, anplwaye, ak ajan li yo san danje epi dedomaje Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE pou nenpòt domaj endirèk, pinitif, espesyal, ensidan oswa konsekan, sepandan li. rive (ki gen ladan frè avoka yo ak tout depans ak depans ki gen rapò ak litij ak abitraj, oswa nan jijman oswa nan apèl, si genyen, si litij oswa abitraj yo enstwi), kit se nan yon aksyon nan kontra, neglijans, oswa lòt aksyon tortious, oswa ki soti nan oswa an koneksyon avèk akò sa a, ki gen ladan san limitasyon nenpòt reklamasyon pou aksidan pèsonèl oswa domaj pwopriyete, ki soti nan akò sa a ak nenpòt vyolasyon nenpòt lwa federal, eta, oswa lokal, lwa, règ, oswa règleman, menm si Avoka UAE te deja avize sou posibilite pou domaj sa yo. Si gen responsablite yo jwenn sou pati nan Avoka UAE, li pral limite a kantite lajan yo peye pou pwodwi yo ak / oswa sèvis yo, eksepte jan sa pèmèt dapre akò abitraj la nan kondisyon sa yo pou itilize, epi nan okenn sikonstans pa pral gen konsekans. oswa domaj pinitif. Gen kèk eta ki pa pèmèt esklizyon oswa limitasyon domaj aksidan oswa konsekan, kidonk limitasyon oswa esklizyon ki anwo a ka pa aplike. Nan okenn ka Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE, konpayi ki gen rapò ak li yo, oswa chak direktè respektif konpayi sa yo, ofisye, manm, anplwaye, aksyonè, afilye, patnè distribisyon oswa ajan yo dwe responsab pou nenpòt frè legal oswa endirèk, espesyal, domaj konsekan, aksidantèl, egzanplè, oswa pinitif nenpòt kalite (ki gen ladan, san limitasyon, nenpòt domaj pou pèt revni, pwofi, itilizasyon oswa done), sepandan, ki te koze, kit se pou vyolasyon kontra, neglijans oswa dapre nenpòt lòt teyori legal, si wi ou non prevwa oswa ou pa epi si wi ou non Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE te avize sou posiblite pou domaj sa yo e malgre echèk nan objektif esansyèl nan nenpòt ki remèd limite. Itilizatè yo dakò ke limit sa yo nan responsablite yo dakò sou alokasyon nan risk epi yo reflete nan frè yo te dakò sou pa pati yo. Limit responsablite ki tabli nan Akò sa a se eleman fondamantal nan baz negosyasyon an epi Pati yo pa ta antre nan okenn akò legal pou bay sèvis la san Akò sou limit sa yo. EKSEPTE OBLIGATIONS ENDEMNIFIKASYON ITIlizatè a pou Amal Khamis AVOKA AK KONSILTAN LEGAL ANBA AKÒ SA A, RESPONSABILITÉ CHAK PATI ANvè LÒT LA PAP DEPASSE KANTITE TOTAL ITIlizatè a PEYE A AVOKA UAE SOU TWA AK LÒT LÒT YO AK LÒT YO AK LÒT YO PWOBLÈ PA P DWA DEPÈ MIL DIRHAM (AED 1,000.00).

Chwa Lwa. Lè w sèvi ak sit entènèt sa a, ou dakò ekspreseman ke dwa w ak obligasyon yo dwe gouvène ak entèprete an akò ak lwa yo nan Emira Arab Ini yo, eksepte chwa règ lalwa li yo. Nenpòt aksyon legal oswa pwosedi ki gen rapò ak aksè ou oswa itilizasyon sit entènèt la gouvène pa Akò Abitraj la nan kondisyon sa yo pou itilize. Kondisyon Itilizasyon sa yo ekspreseman ekskli epi dejwe kondisyon ki nan Konvansyon Nasyonzini an sou Kontra pou Vann Entènasyonal machandiz yo, ki pa dwe aplike nan nenpòt tranzaksyon ki fèt atravè oswa ki enplike nan sitwèb sa a.

Rezolisyon Konfli; Abitraj. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE epi ou dakò pou eseye rezoud tout konfli yon fason enfòmèl pandan 30 jou anvan ou ranpli pou abitraj. Nan evènman an, nou pa kapab rezoud dispit la epi omwen 30 jou pase depi tout pati yo te sou avi sou egzistans dispit la, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE epi ou dakò pou abitye tout diskisyon ak reklamasyon. ant nou devan yon sèl abit. Kalite diskisyon ak reklamasyon nou dakò pou arbitre yo fèt pou lajman entèprete. Li aplike, san limitasyon, a reklamasyon ki soti nan oswa ki gen rapò ak nenpòt aspè nan relasyon ki genyen ant nou, kit yo baze sou kontra, tort, lwa, fwod, defòmasyon, oswa nenpòt lòt teyori legal; reklamasyon ki te parèt anvan sa yo oswa nenpòt kondisyon anvan (ki gen ladan, men pa limite a, reklamasyon ki gen rapò ak piblisite); reklamasyon ki se kounye a sijè a pretann litij aksyon gwoup kote ou pa yon manm nan yon gwoup sètifye; ak reklamasyon ki ka parèt apre revokasyon tèm sa yo. Pou rezon Akò Abitraj sa a, referans a "Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE" "nou" ak "nou" gen ladan filiales respektif nou yo, afilye, ajan, anplwaye, predesesè nan enterè, siksesè, ak plas, osi byen. kòm tout itilizatè otorize oswa san otorizasyon oswa benefisyè sèvis oswa pwodwi dapre kondisyon sa yo oswa nenpòt akò anvan ant nou. Malgre sa, tout pati yo ka pote yon aksyon endividyèl nan tribinal ti reklamasyon yo. Ou dakò ke, lè w antre nan kondisyon sa yo, ou menm ak Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE yo chak renonse dwa a yon jijman pa jiri oswa patisipe nan yon aksyon kolektif. Kondisyon sa yo pwouve ke yon tranzaksyon oswa yon sit entènèt itilize nan komès ant eta yo, epi konsa Lwa Federal Abitraj la gouvène entèpretasyon ak ranfòsman dispozisyon sa a. Dispozisyon abitraj sa a ap siviv revokasyon tèm sa yo. Yon pati ki gen entansyon depoze yon aksyon nan tribinal ti reklamasyon oswa chèche abitraj dwe premye voye, pa lapòs sètifye UAE, yon Avi sou Distisyon ("Avi") alekri bay lòt pati a, ki dwe adrese nan: case@lawyersuae.com ("Adrès Avi a"), epi yo dwe voye yon kopi elektwonik pa imèl bay raj@lawyersuae.com. Avi a dwe (a) dekri nati ak baz reklamasyon an oswa diskisyon an ak (b) etabli soulajman espesifik yo t'ap chache a ("Demann"). Si Lawyers UAE ak ou pa jwenn yon akò pou rezoud reklamasyon an nan 30 jou apre yo fin resevwa Avi a, oumenm oswa Lawyers UAE ka kòmanse yon pwosedi abitraj. Pandan abitraj la, yo pa dwe divilge kantite lajan nenpòt òf Avoka UAE fè oswa ou pa bay abit jiskaske abit la detèmine kantite lajan, si genyen, oumenm oswa Lawyers UAE gen dwa. Abitraj la pral gouvène pa Pwosedi pou Rezolisyon Konfli Komèsyal yo ak Pwosedi Siplemantè pou Konfli Konsomatè yo nan Abitraj UAE, jan sa modifye pa kondisyon sa yo, epi yo pral administre pa AAA. Abit la mare nan tèm sa yo. Abit la dwe bay yon desizyon rezonab ekri ase yo eksplike rezilta yo esansyèl nan reyalite ak konklizyon nan lwa ki te sou prim lan ki baze. Pati yo dakò ke nenpòt rekonpans oswa konklizyon nan reyalite oswa konklizyon lwa yo te fè nan yon abitraj nan diskisyon yo oswa reklamasyon yo fèt sèlman nan bi pou yo nan abitraj sa a, epi yo pa ka itilize pa nenpòt lòt moun oswa antite nan nenpòt abitraj pita nan nenpòt ki. diskisyon oswa reklamasyon ki enplike Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE. Pati yo dakò ke nan nenpòt ki abitraj nan yon diskisyon oswa reklamasyon, okenn pati pa pral konte pou efè preklizif sou nenpòt ki prim oswa konklizyon nan reyalite oswa konklizyon lwa ki fèt nan nenpòt lòt abitraj nan nenpòt dispit oswa reklamasyon ke Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE se te yon pati. Abit la ka bay sekou enjonktif sèlman an favè pati endividyèl la k ap chèche sekou epi sèlman nan limit ki nesesè pou bay soulajman jistifye pa reklamasyon endividyèl pati sa a. OU AK Amal Khamis AVOKA AK KONSILTAN LEGAL DAKÒ KE CHAK KAPAB POTE REKLAMASYON KONT LÒT SÈLMAN NAN KAPASITE OU OSWA ENDIVIDYÈL YO E PA KÒMAN DEPLANTÈ OSWA MANM KLAS NAN NENPÒT KLAS OSWA REPREZANTAtiv PWOSEDI OU BYEN PWOSEDI JENERAL. Abit la pa dwe gen pouvwa pou li komèt erè nan lwa oswa rezònman legal, ak pati yo dakò ke nenpòt prim enjonktif ka vid oswa korije sou apèl pa nenpòt pati nan yon tribinal nan jiridiksyon konpetan pou nenpòt ki erè sa yo. Chak pati pral pote pwòp depans li yo ak frè sou nenpòt apèl sa yo. Abit la pa dwe bay soulajman ki depase sa tèm sa yo bay oswa bay domaj pinitif oswa nenpòt lòt domaj ki pa mezire pa domaj reyèl. Anplis de sa, sof si ou menm ak Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE dakò otreman, abit la pa ka konsolide reklamasyon plis pase yon sèl moun, epi li pa gen dwa prezide okenn fòm yon reprezantan oswa yon pwosedi gwoup. Si yo jwenn kondisyon sa a espesifik yo pa ka ranfòse, Lè sa a, tout dispozisyon abitraj sa a dwe nil. Tout aspè nan pwosedi abitraj la, ak nenpòt desizyon, desizyon oswa prim pa abit la, yo pral entèdi konfidansyèl, lòt pase kòm yon pati nan yon apèl nan yon tribinal ki gen jiridiksyon konpetan. Abit la, epi yo pa nenpòt tribinal federal, eta, oswa lokal oswa ajans, dwe gen otorite eksklizif pou rezoud nenpòt dispit ki gen rapò ak entèpretasyon, aplikabilite, ranfòsablite oswa fòmasyon nan Akò sa a ki gen ladan, men pa limite a, nenpòt reklamasyon ke tout oswa nenpòt ki yon pati nan Akò sa a anile oswa anile.

Revokasyon / Restriksyon Aksè. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE rezève dwa, nan sèl diskresyon li, pou mete fen nan aksè ou nan sitwèb lawyersuae.com ak sèvis ki gen rapò yo oswa nenpòt pati ladan yo nenpòt ki lè, san avètisman.

Modifikasyon. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE rezève dwa pou chanje tèm, kondisyon, ak avi yo anba ki Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE yo ofri, ki gen ladan men pa limite ak chaj ki asosye ak itilizasyon Amal la. Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka sit entènèt UAE. Se responsablite w pou revize Kondisyon Itilizasyon sa yo detanzantan pou chanjman ki fèt san avètisman pou ou.

Rekonesans. Lè w sèvi ak sèvis Amal Khamis Advocates & Legal Consultants oswa Avoka UAE oswa aksede sou sit lawyersuae.com, ou rekonèt ou gen dizwit (18) ane oswa plis, ou te li epi konprann kondisyon itilizasyon sa yo, epi ou dakò. yo dwe mare pa yo.