Vyolasyon konfyans ak fwod

Anplis gwo ankourajman biznis, ki gen ladan revni san taks, kote santral Emira Arab Ini (UAE) ak pwoksimite ak gwo mache mondyal fè li yon destinasyon atire pou komès mondyal. Tan cho nan peyi a ak ekonomi k ap agrandi fè li atire imigran yo, espesyalman travayè ekspatriye yo. Esansyèlman, UAE se yon peyi ki gen opòtinite.

Sepandan, inik UAE a kòm yon kote ki gen gwo opòtinite biznis ak estanda k ap viv ekselan te atire non sèlman moun k ap travay di atravè mond lan men. kriminèl yo osi byen. Soti nan anplwaye malonèt rive nan patnè biznis malonèt, founisè, ak asosye, vyolasyon konfyans te vin tounen yon ofans kriminèl komen nan UAE yo.

Ki sa ki se yon vyolasyon konfyans?

Fwod ak krim vyolasyon konfyans yo se ofans kriminèl nan UAE yo dapre Lwa Federal No 3 nan 1987 ak amannman li yo (Kòd Penal la). Dapre atik 404 nan Kòd Penal UAE, vyolasyon lwa konfyans enplike ofans nan detounman fon nan pwopriyete mobil, ki gen ladan lajan.

Anjeneral, yon vyolasyon kriminèl nan konfyans enplike nan yon sitiyasyon kote yon moun mete nan yon pozisyon nan konfyans ak responsablite pran avantaj de pozisyon yo pou detounman pwopriyete direktè lekòl la. Nan yon anviwònman biznis, moun ki komèt krim lan se nòmalman yon anplwaye, yon patnè biznis, oswa yon founisè/machann. An menm tan an, viktim nan (direktè a) anjeneral se yon pwopriyetè biznis, yon anplwayè, oswa yon patnè biznis.

Lwa federal UAE yo pèmèt nenpòt moun, tankou anplwayè ak patnè nan antrepriz ki viktim detounman fon pa anplwaye yo oswa patnè biznis yo, pou yo rele nan tribinal delenkan yo nan yon dosye kriminèl. Anplis de sa, lalwa pèmèt yo rekipere konpansasyon nan men pati koupab la lè yo tabli pwosedi nan yon tribinal sivil.

Kondisyon pou yon vyolasyon konfyans nan yon dosye kriminèl

Menmsi lalwa pèmèt moun yo pouswiv lòt moun pou vyolasyon enfraksyon konfyans, yon ka vyolasyon konfyans dwe ranpli kèk kondisyon oswa kondisyon, eleman nan krim vyolasyon konfyans: tankou:

 1. Yon vyolasyon konfyans ka fèt sèlman si detounman fon an enplike yon pwopriyete mobil, ki gen ladan lajan, dokiman, ak enstriman finansye tankou aksyon oswa obligasyon.
 2. Yon vyolasyon konfyans rive lè akize a pa gen okenn dwa legal sou pwopriyete yo akize de detounman oswa detounman. Esansyèlman, delenkan an pa te gen okenn otorite legal pou aji jan yo te fè a.
 3. Kontrèman ak vòl ak fwod, yon vyolasyon konfyans egzije viktim nan fè domaj.
 4. Pou yon vyolasyon konfyans rive, akize a dwe genyen posesyon pwopriyete a nan youn nan fason sa yo: kòm yon lwaye, konfyans, ipotèk, oswa prokurasyon.
 5. Nan yon relasyon aksyonè, yon aksyonè ki entèdi lòt aksyonè egzèse dwa legal yo sou aksyon yo epi pran aksyon sa yo pou benefis yo ka pouswiv ak vyolasyon konfyans.

pinisyon pou vyolasyon konfyans nan UAE

Pou dekouraje moun yo komèt vyolasyon ofans konfyans, lwa federal UAE kriminalize vyolasyon konfyans dapre Atik 404 nan Kòd Penal la. An konsekans, vyolasyon konfyans se yon ofans deli, epi nenpòt moun yo jwenn koupab se sijè a:

 • Yon santans prizon (konfinasyon), oswa
 • Yon amann

Sepandan, tribinal la gen diskresyon pou detèmine longè prizon an oswa kantite amann lan men dapre dispozisyon Kòd Penal la. Pandan ke tribinal yo gen libète bay nenpòt penalite depann sou severite ofans lan, atik 71 nan Kòd Penal Federal Nimewo 3 nan 1987 endike yon amann maksimòm 30,000 AED ak yon santans prizon maksimòm pa plis pase twa zan.

Nan kèk ka, moun ka Fo akize nan UAE nan vyolasyon konfyans oswa detounman fon. Gen yon avoka ki gen eksperyans defans kriminèl esansyèl pou pwoteje dwa w si w ap fè fas ak akizasyon ki kapab fo.

Vyolasyon lwa konfyans EAU: Chanjman teknolojik

Menm jan ak lòt zòn, nouvo teknoloji chanje fason UAE pouswiv kèk ka vyolasyon konfyans yo. Pou egzanp, nan sitiyasyon kote delenkan an te itilize yon òdinatè oswa yon aparèy elektwonik pou komèt krim lan, tribinal la ka pouswiv yo dapre Lwa sou Krim Cyber ​​nan UAE (Lwa Federal No. 5 nan 2012).

Ofans vyolasyon konfyans dapre Lwa sou Sibè Krim gen yon penalite pi sevè pase sa yo pouswiv sèlman dapre dispozisyon Kòd Penal la. Krim ki sijè a Lwa sou Cyber ​​Crime enkli sa yo ki enplike:

 • Fòje yon dokiman ki sèvi ak mwayen elektwonik/teknolojik, enkli komen kalite falsifikasyon tankou falsifikasyon dijital (manipile dosye oswa dosye dijital). 
 • Entansyonèl itilize nan yon fo dokiman elektwonik
 • Sèvi ak mwayen elektwonik/teknolojik pou jwenn pwopriyete ilegalman
 • Ilegal aksè nan kont labank atravè mwayen elektwonik/teknolojik
 • San otorizasyon aksè nan yon sistèm elektwonik/teknolojik, espesyalman nan travay

Yon senaryo komen nan vyolasyon konfyans atravè teknoloji nan UAE gen ladann aksè san otorizasyon nan kontablite yon moun oswa yon òganizasyon an oswa detay labank yo transfere lajan fwod oswa vòlè nan men yo.

Vyolasyon konfyans nan biznis nan UAE ka rive nan plizyè fason, tankou:

Misappropriation de Lajan: Sa rive lè yon moun sèvi ak lajan biznis la pou pwòp itilizasyon pèsonèl li san apwobasyon ki nesesè oswa jistifikasyon legal.

Move itilizasyon Enfòmasyon Konfidansyèl yo: Sa ka rive lè yon moun pataje enfòmasyon prive oswa biznis sansib ak moun ki pa otorize oswa konpetitè.

Ki pa respekte Devwa Fidisyè: Sa rive lè yon moun pa aji nan pi bon enterè biznis la oswa moun ki gen enterè yo, souvan pou benefis oswa benefis pèsonèl.

Fwòd: Yon moun ka komèt fwod lè l bay fo enfòmasyon oswa lè l twonpe konpayi an entansyonèlman, souvan pou l benefisye tèt li finansye.

Ki pa divilge konfli enterè yo: Si yon moun nan yon sitiyasyon kote enterè pèsonèl li konfli ak enterè biznis la, yo dwe divilge sa. Si w pa fè sa se yon vyolasyon konfyans.

Move Delegasyon Responsablite: Konfye yon moun ak responsablite ak travay ke yo pa kapab jere kapab tou konsidere kòm yon vyolasyon konfyans, sitou si sa lakòz pèt finansye oswa domaj nan biznis la.

Si w pa kenbe dosye ki egzak: Si yon moun fè espre pèmèt biznis la kenbe dosye ki pa kòrèk, se yon vyolasyon konfyans paske li ka mennen nan pwoblèm legal, pèt finansye, ak repitasyon domaje.

Neglijans: Sa ka rive lè yon moun pa fè travay li ak swen ke yon moun rezonab ta itilize nan sikonstans menm jan an. Sa ka mennen nan domaj nan operasyon biznis la, finans, oswa repitasyon.

Desizyon san otorizasyon: Lè w pran desizyon san apwobasyon oswa otorite ki nesesè yo ka konsidere tou kòm yon vyolasyon konfyans, sitou si desizyon sa yo mennen nan konsekans negatif pou biznis la.

Pran opòtinite biznis pou pwofi pèsonèl: Sa enplike pwofite opòtinite biznis yo pou benefis pèsonèl olye ke yo pase opòtinite sa yo ansanm ak biznis la.

Sa yo se jis kèk egzanp, men nenpòt aksyon ki vyole konfyans mete nan yon moun pa yon biznis ta ka konsidere kòm yon vyolasyon konfyans.

Ofans vyolasyon konfyans komen nan UAE

UAE se yon peyi ki gen opòtinite pou anpil moun, ki gen ladan kriminèl yo. Pandan ke pozisyon inik peyi a fè vyolasyon ofans konfyans komen, Kòd Penal UAE a ak plizyè lòt dispozisyon nan Lwa Federal yo te efikas nan fè fas ak krim sa yo. Sepandan, kòm yon viktim oswa menm yon delenkan swadizan nan yon ka vyolasyon konfyans, ou bezwen yon avoka defans kriminèl kalifye pou ede w navige pwosesis legal la souvan konplèks.

Anboche yon konsiltan legal ki gen eksperyans ak pwofesyonèl nan Doubay

Si ou sispèk ke yon vyolasyon konfyans te fèt, li pi bon pou chèche konsèy nan yon avoka kriminèl nan UAE yo. Nou se youn nan dirijan kabinè avoka kriminèl nan UAE ki fè fas ak vyolasyon kriminèl nan lwa konfyans.

Lè w anboche kabinè avoka nou an pou reprezante w nan yon ka vyolasyon konfyans, nou pral asire w ke tribinal la tande ka w la e ke dwa w yo pwoteje. Avoka pou vyolasyon konfyans nou an nan Doubay, UAE ap ba ou tout èd ou bezwen. Nou konprann ki jan ka w la enpòtan pou ou, epi nou fè tout sa nou kapab pou defann dwa w ak enterè w.

Nou ofri konsiltasyon legal nan kabinè avoka nou an nan UAE la, Pou apèl ijan + 971506531334 + 971558018669

Ki gen tèt