Ankouraje ajitasyon ak ofans Sedicious nan UAE yo

Kenbe sekirite nasyonal, lòd piblik, ak estabilite sosyal se yon enpòtans esansyèl nan Emira Arab Ini yo (UAE). Kòm sa yo, peyi a te etabli yon kad legal konplè pou adrese aksyon ki menase aspè vital sa yo nan sosyete a, tankou ankouraje ajitasyon ak ofans sedisyon. Lwa UAE yo fèt pou pwoteje enterè nasyon an epi pwoteje dwa ak sekirite sitwayen li yo ak rezidan yo nan kriminalize aktivite tankou gaye fo enfòmasyon, ankouraje rayisman, patisipe nan manifestasyon oswa manifestasyon san otorizasyon, ak angaje nan lòt zak ki ta ka deranje lòd piblik. oswa febli otorite eta a. Lwa sa yo pote penalite sevè pou moun yo jwenn koupab, sa ki reflete angajman inébranlable UAE pou defann lalwa ak lòd pandan y ap prezève valè, prensip ak jwenti sosyal peyi a.

Ki definisyon legal sedisyon dapre lwa UAE?

Konsèp sedisyon klèman defini ak adrese nan sistèm legal UAE a, ki reflete angajman peyi a pou kenbe sekirite nasyonal ak estabilite sosyal. Dapre Kòd Penal UAE, sedisyon anglobe yon seri ofans ki enplike ensite opozisyon oswa dezobeyisans kont otorite eta a oswa eseye mine lejitimite gouvènman an.

Zak sedizye anba lwa UAE gen ladan pwomouvwa ideyoloji ki vize pou ranvèse sistèm dominasyon an, ankouraje rayisman kont eta a oswa enstitisyon li yo, ensilte piblikman Prezidan an, Vis Prezidan, oswa chèf emira yo, ak gaye fo enfòmasyon oswa rimè ki ta ka menase lòd piblik. . Anplis de sa, patisipe oswa òganize manifestasyon, manifestasyon, oswa rasanbleman san otorizasyon ki ta ka deranje sekirite piblik oswa mete enterè sosyete a an danje yo konsidere kòm ofans sedisyon.

Definisyon legal UAE la nan sedisyon konplè epi li anglobe plizyè aksyon ki kapab potansyèlman destabilize twal sosyal peyi a oswa mine prensip gouvène li yo. Sa a reflete pozisyon inébranlable nasyon an kont nenpòt aktivite ki reprezante yon menas pou sekirite nasyonal li, lòd piblik, ak byennèt sitwayen ak rezidan li yo.

Ki aksyon oswa diskou ki ka konsidere kòm ensite sedisyon oswa ofans sedisyon nan UAE yo?

Lwa UAE yo defini yon pakèt aksyon ak diskou ki ka konsidere kòm ofans sedisyon oswa ankouraje sedisyon. Men sa yo enkli:

 1. Pwomosyon ideyoloji oswa kwayans ki gen pou objektif ranvèse sistèm dominasyon an, febli enstitisyon leta yo, oswa defye lejitimite gouvènman an.
 2. Piblikman ensilte oswa difame Prezidan an, Vis Prezidan, chèf nan emira yo, oswa manm Konsèy Siprèm nan atravè diskou, ekri, oswa lòt mwayen.
 3. Difize fo enfòmasyon, rimè, oswa pwopagann ki ka menase lòd piblik, estabilite sosyal, oswa enterè leta.
 4. Ankouraje rayisman, vyolans, oswa diskisyon sektè kont eta a, enstitisyon li yo, oswa segman nan sosyete a ki baze sou faktè tankou relijyon, ras, oswa etnisite.
 5. Patisipe nan oswa òganize manifestasyon, manifestasyon, oswa rasanbleman piblik san otorizasyon ki ta ka deranje sekirite piblik oswa mete enterè sosyete a an danje.
 6. Pibliye oswa sikile materyèl, kit sou enprime oswa sou Entènèt, ki ankouraje ideyoloji sedikatif, ki ankouraje opozisyon kont leta, oswa ki genyen fo enfòmasyon ki ta ka febli sekirite nasyonal la.

Li enpòtan sonje ke lwa UAE yo sou sedisyon yo konplè epi yo ka anglobe yon pakèt aksyon ak diskou, tou de sou entènèt ak offline, ki konsidere kòm menase estabilite, sekirite, oswa jwenti sosyal peyi a.

Ki pinisyon yo pou krim ki gen rapò ak sedisyon nan UAE yo?

UAE yo pran yon pozisyon strik kont krim ki gen rapò ak sedisyon, enpoze pinisyon grav sou moun yo jwenn koupab nan ofans sa yo. Sanksyon yo dekri nan Kòd Penal UAE ak lòt lwa ki enpòtan, tankou Dekrè Lwa Federal Nimewo 5 nan 2012 sou Konbat Sibèkrim.

 1. Anprizònman: Tou depan de nati a ak gravite ofans lan, moun ki kondane pou krim ki gen rapò ak sedisyon ka fè fas a yon santans prizon ki long. Dapre Atik 183 nan Kòd Penal UAE, nenpòt moun ki etabli, dirije, oswa rantre nan yon òganizasyon ki vize pou ranvèse gouvènman an oswa febli sistèm gouvène eta a ka kondane a prizon lavi oswa yon tèm prizon tanporè ki pa mwens pase 10 ane.
 2. pinisyon kapital: Nan kèk ka ki grav anpil, tankou sa yo ki enplike zak vyolans oswa teworis nan non sedisyon, yo ka enpoze pèn lanmò. Atik 180 nan Kòd Penal la di ke nenpòt moun yo jwenn koupab pou fè yon zak sedisyon ki lakòz lanmò yon lòt moun ka jwenn pèn lanmò.
 3. Amann: Amann sibstansyèl yo ka enpoze ansanm oswa nan plas prizon. Pa egzanp, Atik 183 nan Kòd Penal la endike amann nan yon seri espesifik pou nenpòt moun ki piblikman ensilte Prezidan an, Vis Prezidan, oswa chèf nan emira yo.
 4. Depòtasyon: Sitwayen ki pa Peye-Emira Arab Ini yo kondane pou krim ki gen rapò ak sedisyon ka fè fas a depòtasyon nan peyi a, anplis lòt penalite tankou prizon ak amann.
 5. Sanksyon sibèrkrim: Dekrè Lwa Federal Nimewo 5 nan 2012 sou Konbat Sibèkrim yo esplike sanksyon espesifik pou ofans ki gen rapò ak sedisyon komèt atravè mwayen elektwonik, tankou prizon tanporè ak amann.

Li enpòtan pou sonje ke otorite UAE yo gen diskresyon pou enpoze pinisyon apwopriye ki baze sou sikonstans espesifik yo nan chak ka, pran an konsiderasyon faktè tankou gravite ofans lan, enpak potansyèl sou sekirite nasyonal ak lòd piblik, ak moun nan. nivo patisipasyon oswa entansyon.

Ki jan lwa UAE yo fè diferans ant kritik / odizan ak aktivite sedious?

Kritik/DisidansAktivite Sedicious
Eksprime atravè mwayen lapè, legal ak san vyolansDefye lejitimite gouvènman an
Eksprime opinyon, leve enkyetid, oswa angaje nan deba respè sou zafè enterè piblikPwomosyon ideyoloji ki vize pou ranvèse sistèm dominasyon an
Anjeneral pwoteje kòm libète ekspresyon, osi lontan ke li pa ensite rayisman oswa vyolansAnkouraje vyolans, diskisyon sektè, oswa rayisman
Kontribye nan kwasans ak devlopman sosyete aDifize fo enfòmasyon ki ka febli sekirite nasyonal oswa lòd piblik
Otorize nan limit lalwaKonsidere kòm ilegal ak pinisyon dapre lwa UAE
Entansyon, kontèks, ak enpak potansyèl evalye pa otorite yoPoze yon menas pou estabilite ak jwenti sosyal peyi a

Otorite UAE yo fè diferans ant fòm lejitim kritik oswa opozisyon, ki jeneralman tolere, ak aktivite sedikatif, ki jije ilegal epi ki sijè a aksyon legal ak pinisyon apwopriye. Faktè kle yo konsidere se entansyon, kontèks, ak enpak potansyèl aksyon oswa diskou an kesyon an, ansanm ak si yo kwaze liy lan pou ankouraje vyolans, febli enstitisyon leta yo, oswa menase sekirite nasyonal ak lòd piblik.

Ki wòl entansyon jwe nan detèmine si aksyon yon moun konstitye sedisyon?

Entansyon jwe yon wòl enpòtan nan detèmine si aksyon yon moun oswa diskou konstitye sedisyon dapre lwa UAE. Otorite yo evalye entansyon ki kache dèyè aksyon yo oswa deklarasyon yo fè diferans ant kritik lejitim oswa opozisyon ak aktivite sedikatif ki menase sekirite nasyonal ak lòd piblik.

Si yo konsidere entansyon an kòm ekspresyon pasifik nan opinyon, ogmante enkyetid, oswa angaje nan deba respè sou zafè enterè piblik, li jeneralman yo pa konsidere kòm sedisyon. Sepandan, si entansyon an se ensite vyolans, ankouraje ideyoloji ki vize pou ranvèse gouvènman an, oswa mine enstitisyon leta ak estabilite sosyal, li ka klase kòm yon ofans sedisyon.

Anplis de sa, kontèks la ak enpak potansyèl aksyon yo oswa diskou yo pran an konsiderasyon tou. Menm si entansyon an pa klèman sedisyon, si aksyon yo oswa deklarasyon yo ta ka lakòz ajitasyon piblik, diskisyon sektè, oswa febli sekirite nasyonal la, yo ka toujou konsidere yo kòm aktivite sedisyonis dapre lwa UAE.

Èske gen dispozisyon espesifik nan lwa UAE konsènan sedisyon komèt atravè medya, platfòm sou entènèt oswa piblikasyon?

Wi, lwa UAE gen dispozisyon espesifik konsènan ofans ki gen rapò ak sedisyon komèt atravè medya, platfòm sou entènèt, oswa piblikasyon. Otorite yo rekonèt posiblite pou chanèl sa yo mal itilize pou gaye kontni sedisyonè oswa pouse ajitasyon. Dekrè Lwa Federal Nimewo 5 nan 2012 UAE la sou Konbat Sibèkrim dekri penalite pou ofans ki gen rapò ak sedisyon komèt atravè mwayen elektwonik, tankou prizon tanporè ak amann ki soti nan 250,000 AED ($68,000) jiska AED 1,000,000 ($272,000).

Anplis de sa, Kòd Penal UAE ak lòt lwa enpòtan yo kouvri tou aktivite sedisyonè ki enplike medya tradisyonèl yo, piblikasyon, oswa rasanbleman piblik yo. Sanksyon yo ka gen ladan prizon, gwo amann, e menm depòtasyon pou moun ki pa sitwayen UAE yo kondane pou ofans sa yo.

Ki gen tèt