Jistis kriminèl nan Emira Arab Ini: Kalite krim, pinisyon, ak penalite

Lwa kriminèl nan Emira Arab Ini oswa UAE se yon branch nan lalwa ki kouvri tout ofans ak krim komèt pa yon moun kont leta. Objektif li se mete klèman yon limit nan sa ki konsidere kòm inakseptab pou leta ak sosyete a. 

Jounal Emira Arab Ini (UAE) gen yon inik sistèm legal ki sòti nan yon konbinezon de Lwa Islamik (Charia)., osi byen ke kèk aspè nan lalwa sivil ak lwa komen tradisyon. Krim ak ofans nan UAE yo tonbe anba twa kategori prensipal - kontravansyon, deli, ak krim – ak kategori pou detèmine potansyèl pinisyon ak penalite.

Nou bay yon apèsi sou aspè kle nan UAE yo lalwa kriminèl sistèm, ki gen ladan:

 • Krim ak ofans komen
 • Kalite pinisyon
 • Pwosesis jistis kriminèl la
 • Dwa akize a
 • Konsèy pou vizitè ak èkspatriye

Lwa Kriminèl UAE

UAE la sistèm legal reflete valè kiltirèl ak relijye ki anrasinen nan istwa peyi a ak eritaj Islamik la. Ajans ki fè respekte lalwa tankou la lapolis vize ankouraje sekirite piblik pandan y ap respekte koutim ak nòm lokal yo.

 • Prensip Sharia soti nan jiridiksyon Islamik enfliyanse anpil lwa, espesyalman alantou moral ak konpòtman.
 • Aspè nan lalwa sivil soti nan sistèm franse ak moun peyi Lejip fòme règleman komèsyal ak sivil.
 • Prensip de ... lwa komen afekte pwosedi kriminèl, pouswit jidisyè, ak dwa akize a.

Sistèm jistis ki kapab lakòz enkòpore eleman chak tradisyon, adapte ak idantite nasyonal inik UAE.

Prensip kle ki kache nan lwa kriminèl yo enkli:

 • Sipozisyon nan inosan – Yo konsidere akize a inosan jiskaske prèv pwouve kilpabilite san dout rezonab.
 • Dwa a yon konsèy legal – Akize a gen dwa a yon avoka pou defans legal yo pandan tout yon pwosè.
 • Pinisyon pwopòsyonèl – Fraz yo vize adapte gravite ak sikonstans yon krim.

Pinisyon pou krim grav yo ka grav dapre prensip Sharia, men reyabilitasyon ak jistis restorativ yo de pli zan pli aksan.

Kalite Kle Krim ak Ofans

Jounal Kòd Penal UAE defini yon pakèt konpòtman ki konsidere kòm ofans kriminèl. Kategori kle yo enkli:

Krim Vyolan/Psonèl

 • Atak Fizik – Atak fizik vyolan oswa menas kont yon lòt moun
 • Vòl – Vòlè pwopriyete ak fòs oswa menas
 • Touye moun – Touye yon moun ilegalman
 • Vyòl – Fòse relasyon seksyèl ki pa dakò
 • Kidnaping – Sezi ak arete yon moun ilegalman

Krim Pwopriyete

 • Vòl – Pran pwopriyete san konsantman pwopriyetè a
 • Kanbriyolè – Antre ilegal pou vòlè nan yon pwopriyete
 • Mete dife – Detwi oswa domaje pwopriyete nan dife entansyonèl
 • Detounman fon – Vòlè byen yo konfye nan swen yon moun

Krim finansye

 • Fwòd – Tronpe pou pwofi ilegal (fo fakti, vòl idantite, elatriye)
 • blanchi lajan – Kache lajan yo jwenn ilegalman
 • Vyolasyon konfyans – Move itilizasyon malonèt nan pwopriyete yo konfye ou

Sibèrkrim

 • Extrusion – Aksede ilegalman sistèm òdinatè oswa done
 • Vòl idantite – Sèvi ak idantite yon lòt moun pou komèt fwod
 • Frod sou entènèt – Twonpe viktim yo pou yo voye lajan oswa enfòmasyon

Ofans ki gen rapò ak dwòg

 • Trafik – Kontrebann sibstans ilegal tankou marigwana oswa ewoyin
 • Posesyon – Gen dwòg ilegal, menm nan ti kantite
 • Konsomasyon – Pran sibstans ilegal nan lwazi

Vyolasyon trafik yo

 • Eksè vitès – Depase limit vitès deziyen yo
 • Kondwi danjere – Opere machin ensousyan, riske domaj
 • DUI – Kondwi anba enfliyans dwòg oswa alkòl

Lòt krim yo enkli ofans kont desans piblik tankou entoksikasyon piblik, tabou relasyon tankou zafè andeyò maryaj, ak aksyon yo konsidere kòm derespektan nan relijyon oswa valè kiltirèl lokal yo.

Ekspatriye, touris, ak vizitè yo souvan komèt minè envolontè ofans lòd piblik, souvan akòz enkonpreyansyon kiltirèl oswa mank de konsyans sou lwa ak nòm lokal yo.

Pinisyon ak Sanksyon

Pinisyon pou krim yo vize adapte gravite ak entansyon dèyè ofans yo. Fraz kriminèl posib yo enkli:

Amann

Sanksyon lajan yo ogmante selon krim ak sikonstans yo:

 • Amann trafik minè nan kèk santèn AED
 • Gwo chaj fwod ki fè amann plizyè dizèn milye AED

Amann souvan akonpaye lòt pinisyon tankou prizon oswa depòtasyon.

Prizon

Tan prizon an depann de faktè tankou:

 • Kalite ak severite krim
 • Itilizasyon vyolans oswa zam
 • Ofans anvan ak istwa kriminèl

Trafik dwòg, vyòl, kidnapin ak touye moun souvan antrene santans prizon ki dire plizyè deseni. La Pinisyon pou ankouraje oswa ede nan komèt krim sa yo ka lakòz tou nan prizon.

Depòtasyon

Moun ki pa sitwayen yo jwenn koupab de krim yo ka depòte ak entèdi nan UAE pou peryòd tan pwolonje oswa lavi.

Kapital ak pinisyon kapital

 • Flogging – Fwete kòm pinisyon pou ofans moral anba lalwa Charia
 • Lapidasyon – Raman itilize pou kondanasyon adiltè
 • pèn lanmò – Egzekisyon nan ka touye moun ekstrèm

Fraz kontwovèsyal sa yo reflete fondasyon sistèm legal UAE nan lwa Islamik. Men, yo raman aplike nan pratik.

Inisyativ reyabilitasyon bay konsèy ak fòmasyon pwofesyonèl pou redwi ofans repete apre yo fin lage. Sanksyon altènatif ki pa gadyen tankou sèvis kominotè vize reentegre kriminèl yo nan sosyete a.

Pwosesis Sistèm Jistis Kriminèl

Sistèm jistis EAU a enplike pwosedi vaste soti nan premye rapò lapolis jiska jijman kriminèl ak apèl. Etap kle yo enkli:

 1. Depoze yon Plent – Viktim oswa temwen fòmèlman rapòte swadizan krim bay lapolis
 2. Envestigasyon – Lapolis rasanble prèv epi konstwi yon dosye pou pwosekitè yo
 3. Pouswit jidisyè – Avoka gouvènman an evalye akizasyon yo epi diskite pou kondanasyon
 4. Jijman – Jij yo tande agiman ak prèv nan tribinal anvan yo bay vèdik
 5. Santans – Akize yo kondane yo resevwa pinisyon ki baze sou akizasyon yo
 6. Apèl – Tribinal siperyè yo revize ak potansyèlman anile kondanasyon yo

Nan chak etap, akize a gen dwa pou yon reprezantasyon legal ak yon pwosedi jis jan sa ekri nan lwa UAE.

Dwa Akize a

Konstitisyon UAE defann libète sivil yo ak dwa pou jistis, tankou:

 • Sipozisyon nan inosan – Fado prèv la chita sou pouswit jidisyè olye de akize a
 • Aksè nan avoka – Reprezantan legal obligatwa nan ka krim
 • Dwa a entèprèt – Sèvis tradiksyon asire pou moun ki pa pale Arab
 • Dwa pou fè apèl – Chans pou konteste desizyon nan tribinal siperyè
 • Pwoteksyon kont abi – Dispozisyon konstitisyonèl kont arestasyon abitrè oswa kontrent

Respekte dwa sa yo anpeche fo konfesyon oswa fo konfesyon, ede asire rezilta jis.

kalite krim uae
prizon krim
severite Krim la

Konsèy pou vizitè ak èkspatriye

Etandone twou vid ki genyen kiltirèl ak lwa abitye, touris ak èkspatriye souvan san entansyonèlman komèt vyolasyon minè. Pwoblèm komen yo enkli:

 • Souvan piblik – Gwo amann ak avèti, oswa depòte
 • Zak endesan – Konpòtman enmodès, rad, montre piblik afeksyon
 • Vyolasyon trafik – Siyalizasyon souvan sèlman nan arab, amann estrikteman aplike
 • Medikaman sou preskripsyon – Pote medikaman ki pa deziyen

Si yo te arete oswa akize, etap kle yo enkli:

 • Rete kalm ak koperativ – Entèraksyon respè anpeche eskalade
 • Kontakte konsila/anbasad – Notifye ofisyèl ki ka bay asistans
 • Sekirize èd legal – Konsilte avoka kalifye ki abitye ak sistèm UAE la
 • Aprann nan erè – Itilize resous fòmasyon kiltirèl anvan vwayaje

Bon jan preparasyon ak konsyantizasyon ede vizitè yo evite pwoblèm legal aletranje.

UAE bay priyorite lòd piblik ak sekirite atravè yon sistèm legal melanje tradisyon Islamik ak lwa sivil. Pandan ke kèk pinisyon sanble piman bouk dapre estanda Lwès yo, reyabilitasyon ak byennèt kominote a yo de pli zan pli mete aksan sou vanjans.

Sepandan, sanksyon ki kapab grav vle di èkspatriye ak touris yo dwe pran prekosyon ak sansiblite kiltirèl. Konprann lwa inik ak koutim ede anpeche pwoblèm legal. Avèk respè pridan pou valè lokal yo, vizitè yo ka jwi totalman Ospitalite ak ekipman UAE yo.


Kesyon moun poze souvan

Ki sa ki inik sou sistèm legal UAE la konpare ak lòt peyi yo?

UAE melanje aspè nan lwa Islamik Charia, lwa sivil franse/Ejipsyen, ak kèk pwosedi lwa komen ki soti nan enfliyans Britanik. Sistèm ibrid sa a reflete eritaj kiltirèl peyi a ak priyorite modèn yo.

Ki kèk egzanp krim ak ofans touris komen nan UAE yo?

Vizitè yo souvan komèt san entansyonèl krim minè lòd piblik tankou bwè piblik, rad endesan, ekspozisyon piblik afeksyon, vyolasyon trafik, ak pote medikaman tankou nakotik preskripsyon.

Kisa mwen ta dwe fè si yo arete oswa akize pou yon krim nan Emira Arab Ini oswa Abu Dhabi?

Rete kalm epi kowopere ak otorite yo. Sekirize reprezantasyon legal touswit - UAE mande pou avoka pou ka krim epi pèmèt yo pou deli. Swiv enstriksyon lapolis avèk respè men konnen dwa w.

Èske mwen ka bwè alkòl oswa montre afeksyon piblik ak patnè mwen nan UAE?

Bwè alkòl gen anpil restriksyon. Sèlman konsome li legalman andedan avni ki gen lisans tankou otèl ak restoran. Afeksyon piblik ak patnè amoure tou entèdi - limite kontak nan anviwònman prive.

Ki jan yo ka rapòte krim yo ak plent legal depoze ak otorite UAE?

Pou rapòte yon krim fòmèlman, depoze yon plent nan komisarya lokal ou a. Lapolis Dubai, Abu Dhabi Police, ak nimewo jeneral Ijans yo tout aksepte plent ofisyèl pou deklanche pwosedi jistis kriminèl.

Ki kèk egzanp pwopriyete & finansye krim ak pinisyon yo nan UAE yo?

Fwod, blanchi lajan, detounman fon, vòl, ak vòl souvan mennen nan santans prizon + amann restitisyon. Mete dife pote jiska 15 ane prizon akòz risk dife nan vil dans UAE. Sibèkrim lakòz tou amann, konfiskasyon aparèy, depòtasyon oswa prizon.

Èske mwen ka pote medikaman sou preskripsyon regilye mwen lè mwen vwayaje nan Emira Arab Ini oswa Abu Dhabi?

Pote dwòg ki pa deziyen, menm preskripsyon komen, riske detansyon oswa chaj nan UAE yo. Vizitè yo ta dwe fè rechèch sou règleman yo byen, mande otorizasyon pou vwayaje, epi kenbe preskripsyon doktè yo toupre.

Kijan yon avoka lokal UAE ka ede w pou dosye kriminèl ou a

Jan sa endike nan Atik 4 nan dispozisyon jeneral yo nan Lwa Federal No 35/1992, nenpòt moun ki akize de yon krim nan prizon lavi oswa lanmò dwe ede pa yon avoka kredib. Si moun nan pa t gen mwayen pou l fè sa, tribinal la dwe nonmen youn pou li.

Anjeneral, pouswit jidisyè a gen jiridiksyon san konte pou mennen ankèt la epi dirije akizasyon dapre dispozisyon lalwa. Sepandan, kèk ka ki nan lis nan Atik 10 nan Lwa Federal No 35/1992 pa bezwen èd pwosekitè a, ak moun ki pote plent lan ka ranpli aksyon an tèt li oswa atravè reprezantan legal li.

Li enpòtan sonje ke, nan Emira Arab Ini oswa UAE, Advocate kalifye Emirati dwe byen vèrs nan arab epi li gen dwa pou yon odyans; sinon, yo chèche èd yon entèprèt apre yo fin fè sèman. Enpòtan se reyalite aksyon kriminèl yo ekspire. Retrè oswa lanmò viktim nan ta sispann aksyon kriminèl la.

Ou pral bezwen yon Avoka UAE ki moun ki ka ede w navige nan sistèm jistis kriminèl la pou w jwenn jistis ou merite a. Pou san asistans nan yon lide legal, lalwa a pa pral ede viktim yo ki bezwen li plis.

Konsiltasyon legal ou avèk nou ap ede nou konprann sitiyasyon ou ak enkyetid ou yo. Si oumenm oswa yon moun ou renmen ap fè fas ak akizasyon kriminèl nan UAE, nou ka ede. 

Kontakte nou pou w planifye yon reyinyon. Nou gen pi bon avoka kriminèl nan Emira Arab Ini oswa Abu Dhabi pou ede w. Jwenn jistis kriminèl nan Emira Arab Ini ka yon ti jan akablan. Ou bezwen yon avoka kriminèl ki gen konesans ak eksperyans nan sistèm jistis kriminèl peyi a. Pou Apèl ijan + 971506531334 + 971558018669

Ki gen tèt