Koripsyon, lwa krim koripsyon ak pinisyon nan UAE

Emira Arab Ini yo (UAE) gen lwa ak règleman strik an plas pou konbat koripsyon ak koripsyon. Ak yon politik zewo-tolerans anvè ofans sa yo, peyi a enpoze gwo penalite sou moun ak òganizasyon yo jwenn koupab de angaje nan aktivite ilegal sa yo. Efò anti-koripsyon UAE yo vize kenbe transparans, respekte règ lalwa, ak ankouraje yon anviwonman biznis jis pou tout moun ki gen enterè yo. Lè UAE pran yon pozisyon fèm kont koripsyon ak koripsyon, EAU ap chèche kiltive konfyans, atire envestisman etranje, epi etabli tèt li kòm yon sant biznis mondyal ki bati sou prensip responsabilite ak konduit etik.

Ki definisyon koripsyon dapre lalwa UAE?

Dapre sistèm legal UAE a, koripsyon defini an jeneral kòm zak la nan ofri, pwomèt, bay, mande, oswa aksepte yon avantaj oswa ankourajman san rezon, kit se dirèkteman oswa endirèkteman, an echanj pou yon moun aji oswa evite aji nan pèfòmans nan. devwa yo. Sa a anglobe fòm koripsyon aktif ak pasif, ki enplike ofisyèl piblik yo ansanm ak moun ak antite prive. Koripsyon ka pran plizyè fòm, tankou peman lajan kach, kado, amizman, oswa nenpòt lòt fòm satisfaksyon ki gen entansyon enfliyanse move desizyon oswa aksyon moun k ap resevwa a.

Kòd Penal Federal UAE ak lòt lwa ki enpòtan yo bay yon kad konplè pou defini ak adrese divès fòm koripsyon. Sa enkli ofans tankou koripsyon sèvitè piblik yo, koripsyon nan sektè prive a, koripsyon nan ofisyèl piblik etranje yo, ak peman fasilitasyon. Lwa yo kouvri tou ofans ki gen rapò tankou detounman fon, abi pouvwa, blanchi lajan, ak komès nan enfliyans, ki souvan kwaze ak koripsyon ak ka koripsyon. Miyò, lejislasyon anti-koruptyon UAE aplike pa sèlman pou moun, men tou pou kòporasyon yo ak lòt antite legal, kenbe yo responsab pou pratik koripsyon yo. Li vize tou pou kenbe entegrite, transparans, ak responsablite atravè tout sektè yo, ankouraje yon anviwonman biznis jis ak etik pandan y ap ankouraje bon gouvènans ak règ lalwa.

Ki diferan kalite paye anba tab yo rekonèt nan UAE?

Kalite koripsyonDeskripsyon
Koripsyon Ofisyèl Piblik yoOfri oswa aksepte koruptyon pou enfliyanse aksyon oswa desizyon ofisyèl gouvènman yo, tankou minis, jij, ofisye ki fè respekte lalwa, ak sèvitè piblik.
Koripsyon nan sektè prive aOfri oswa aksepte koruptyon nan yon kontèks tranzaksyon komèsyal oswa tranzaksyon biznis, ki enplike moun oswa antite prive.
Koripsyon Ofisyèl Piblik EtranjeKorupte ofisyèl piblik etranje yo oswa ofisyèl òganizasyon entènasyonal piblik yo pou jwenn oswa kenbe biznis oswa yon avantaj ki pa nesesè.
Peman fasilitasyonTi peman ki pa ofisyèl yo te fè pou akselere oswa asire pèfòmans woutin aksyon gouvènman an oswa sèvis ke moun ki peye a gen dwa legalman.
Komès nan EnfliyansOfri oswa aksepte yon avantaj ki pa nesesè pou enfliyanse pwosesis pou pran desizyon yon ofisyèl oswa otorite piblik.
Detounman fonDetounen oswa transfè pwopriyete oswa lajan yo konfye nan swen yon moun pou benefis pèsonèl.
Abi pouvwaMove itilizasyon yon pozisyon oswa otorite ofisyèl pou benefis pèsonèl oswa pou benefis lòt moun.
blanchi lajanPwosesis pou kache oswa degize orijin lajan oswa byen yo jwenn ilegalman.

Lwa anti-koruptyon UAE yo kouvri yon pakèt pratik koripsyon, asire ke divès fòm koripsyon ak ofans ki gen rapò yo adrese ak pini kòmsadwa, kèlkeswa kontèks la oswa pati ki enplike yo.

Ki dispozisyon kle lwa anti-koruptyon UAE a?

Men dispozisyon kle lwa anti-koruptyon UAE la:

 • Definisyon konplè ki kouvri koripsyon piblik ak prive: Lwa a bay yon definisyon laj nan koripsyon ki anglobe tou de sektè piblik ak prive, asire ke pratik koripsyon nan nenpòt kontèks yo adrese.
 • Kriminize koripsyon aktif ak pasif, ki gen ladan ofisyèl etranje yo: Lwa a kriminalize tou de zak ofrann yon kòronp (koruptyon aktif) ak zak la nan aksepte yon kòronp (koruptyon pasif), pwolonje ka li nan ka ki enplike ofisyèl piblik etranje yo.
 • Entèdi peman fasilitasyon oswa "grès": Lwa a entèdi peman ti sòm ki pa ofisyèl yo, ke yo rekonèt kòm peman fasilitasyon oswa "grès", ki souvan itilize pou akselere aksyon oswa sèvis woutin gouvènman an.
 • Sanksyon sevè tankou prizon ak amann gwo: Lwa a enpoze penalite sevè pou enfraksyon koripsyon, tankou santans prizon ki long ak gwo amann finansye, k ap sèvi kòm yon gwo prevantif kont pratik koripsyon sa yo.
 • Responsablite antrepriz pou ofans koripsyon anplwaye/ajan: Lwa a rann òganizasyon yo responsab pou ofans koripsyon anplwaye yo oswa ajan yo komèt, pou asire ke konpayi yo kenbe pwogram konfòmite anti-koruptyon solid epi egzèse dilijans.
 • Ekstrateritoryal rive pou sitwayen UAE / rezidan aletranje: Lwa a pwolonje jiridiksyon li pou kouvri ofans paye anba tab pa sitwayen UAE oswa moun ki abite andeyò peyi a, sa ki pèmèt pou pouswit lajistis menm si enfraksyon an te fèt aletranje.
 • Pwoteksyon denonsatè pou ankouraje rapò: Lwa a gen ladan l dispozisyon pou pwoteje moun k ap denonse siflèt ki rapòte ka koripsyon oswa koripsyon, ki ankouraje moun yo pou yo bay enfòmasyon san yo pa pè vanjans.
 • Konfiskasyon lajan ki sòti nan koripsyon: Lwa a pèmèt pou konfiskasyon ak rekiperasyon nenpòt lajan oswa byen ki sòti nan ofans koripsyon, asire ke moun ki enplike nan pratik koripsyon pa ka benefisye de benefis ilegal yo.
 • Pwogram konfòmite obligatwa pou òganizasyon UAE: Lwa a mande pou òganizasyon k ap travay nan UAE yo aplike pwogram konfòmite anti-koruptyon solid, ki gen ladan règleman, pwosedi, ak fòmasyon, pou anpeche ak detekte koripsyon.
 • Koperasyon entènasyonal nan ankèt / pouswit kòrupasyon: Lwa a fasilite koperasyon entènasyonal ak asistans legal mityèl nan envestigasyon koripsyon ak pouswit, sa ki pèmèt kolaborasyon transfontyè ak pataje enfòmasyon pou konbat ka koripsyon transnasyonal yo efektivman.

Ki pinisyon yo pou ofans paye anba tab nan UAE yo?

Emira Arab Ini yo pran yon apwòch zewo tolerans anvè kòripsyon ak koripsyon, ak sanksyon strik ki endike nan Dekrè Lwa Federal Nimewo 31 nan 2021 sou Pwodiksyon Lwa Krim ak Sanksyon, espesyalman Atik 275 a 287 Kòd Penal UAE. . Konsekans yo pou ofans koripsyon yo grav epi yo varye selon nati ofans lan ak pati ki enplike yo.

Koripsyon ki enplike Ofisyèl Piblik yo

 1. Tèm nan prizon
  • Mande, aksepte, oswa resevwa kado, benefis, oswa pwomès an echanj pou fè, omisyon, oswa vyole devwa ofisyèl yo ka mennen nan yon santans prizon tanporè ki soti nan 3 a 15 ane (Atik 275-278).
  • Longè tèm nan prizon an depann sou severite ofans lan ak pozisyon moun ki enplike yo.
 2. Sanksyon Finansye
  • Anplis oswa kòm yon altènativ a prizon, amann sibstansyèl ka enpoze.
  • Amann sa yo souvan kalkile dapre valè koruptyon an oswa kòm yon miltip kantite lajan koruptyon an.

Koripsyon nan sektè prive a

 1. Koruptyon Aktif (Ofri yon Koruptyon)
  • Ofri yon kòronp nan sektè prive a se yon ofans ki pini, ki pote yon tèm prizon potansyèl ki rive jiska 5 ane (Atik 283).
 2. Koruptyon pasif (aksepte yon kòronp)
  • Aksepte yon kòronp nan sektè prive a ka lakòz prizon pou jiska 3 ane (Atik 284).

Lòt Konsekans ak Sanksyon

 1. Konfiskasyon Byen
  • Otorite UAE yo gen pouvwa pou konfiske nenpòt byen oswa pwopriyete ki sòti nan oswa ki itilize nan komisyon an nan enfraksyon paye anba tab (Atik 285).
 2. Interdiction ak lis nwa
  • Endividi ak konpayi yo jwenn koupab de paye anba tab yo ka fè fas ak entèdiksyon pou yo patisipe nan kontra gouvènman an oswa yo mete lis nwa pou fè biznis nan UAE yo.
 3. Sanksyon Corporate
  • Konpayi ki enplike nan ofans koripsyon yo ka fè fas a sanksyon grav, tankou sispansyon oswa anilasyon lisans biznis, disolisyon, oswa plasman anba sipèvizyon jidisyè.
 4. Sanksyon adisyonèl pou moun
  • Moun ki kondane pou ofans koripsyon yo ka fè fas a sanksyon adisyonèl, tankou pèt dwa sivil yo, entèdiksyon pou yo kenbe sèten pozisyon, oswa depòtasyon pou moun ki pa sitwayen UAE.

Pozisyon strik UAE sou ofans koripsyon souliye enpòtans ki genyen pou kenbe pratik biznis etik ak aplike politik ak pwosedi solid anti-koripsyon. Chèche konsèy legal ak konfòme yo ak pi wo estanda entegrite yo enpòtan anpil pou moun ak òganizasyon k ap opere nan UAE yo.

Ki jan EAU jere envestigasyon ak pouswit ka paye anba tab yo?

Emira Arab Ini yo te etabli inite espesyalize anti-koripsyon nan ajans ki fè respekte lalwa yo, tankou Pwokirè Piblik Emira Arab Ini ak Depatman Jidisyè Abu Dhabi, ki responsab pou mennen ankèt sou akizasyon koripsyon yo. Inite sa yo anplwaye envestigatè ki resevwa fòmasyon ak pwosekitè ki travay kole kole ak inite entèlijans finansye, kò regilasyon, ak lòt antite gouvènman an. Yo gen gwo pouvwa pou rasanble prèv, sezi byen, jele kont labank, epi jwenn dokiman ak dosye ki enpòtan.

Depi yo rasanble ase prèv yo, yo refere ka a bay Biwo Lajistis Piblik la, ki revize prèv yo epi deside si yo pouswiv akizasyon kriminèl. Pwokirè nan UAE yo endepandan epi yo gen otorite pou pote ka yo devan tribinal yo. Sistèm jidisyè UAE a swiv pwosedi legal strik, konfòme yo ak prensip jistis ak jistis, ak akize yo gen dwa pou yo reprezantasyon legal ak opòtinite pou yo prezante defans yo.

Anplis de sa, Enstitisyon Odit Leta a (SAI) jwe yon wòl enpòtan nan siveyans ak odit ajans gouvènman yo epi asire bon jan itilizasyon fon piblik yo. Si yo detekte sikonstans koripsyon oswa move itilizasyon lajan piblik, SAI a ka refere zafè a bay otorite ki apwopriye yo pou plis envestigasyon ak pouswit lajistis.

Ki defans ki disponib pou akizasyon koripsyon dapre lalwa UAE?

Dapre kad legal UAE a, moun oswa antite ki fè fas ak chaj paye anba tab la ka gen plizyè defans disponib pou yo, tou depann de sikonstans espesifik ka a. Men kèk defans potansyèl ki ta ka leve:

 1. Mank Entansyon oswa Konesans
  • Akize a ka diskite ke yo pa t 'gen entansyon oswa konesans ki nesesè yo komèt ofans koripsyon an.
  • Defans sa a ta ka aplikab si akize a kapab demontre ke yo te aji san yo pa konprann vrè nati tranzaksyon an oswa ke yo pa t konnen egzistans yon kòronp.
 2. Fòs oswa kontrent
  • Si akize a kapab pwouve ke yo te anba kontrent oswa fòse yo aksepte oswa ofri yon kòronp, sa ka sèvi kòm yon defans.
  • Sepandan, chaj prèv pou etabli kontrent oswa kontrent se nòmalman wo, epi akize a dwe bay prèv konvenkan pou sipòte reklamasyon sa a.
 3. Pyèj
  • Nan ka kote otorite ki fè respekte lalwa yo oswa ofisyèl gouvènman yo te pwovoke akize a oswa yo te mete l nan pyèj pou l komèt yon ofans koripsyon, yon defans pou pèlen ka aplikab.
  • Akize a dwe demontre ke yo pa t gen okenn predispozisyon pou yo komèt ofans lan e ke otorite yo te sibi presyon oswa ankourajman san rezon.
 4. Erè nan reyalite oswa lwa
  • Akize a ka diskite ke yo te fè yon erè otantik nan reyalite oswa lwa, ki mennen yo kwè ke aksyon yo pa t ilegal.
  • Defans sa a difisil pou etabli, paske lwa anti-koruptyon UAE yo lajman pibliye ak byen li te ye.
 5. Mank Jiridiksyon
  • Nan ka ki enplike eleman trans-fontyè, akize a ka defye jiridiksyon UAE sou swadizan ofans lan.
  • Defans sa a ta ka enpòtan si ofans koripsyon an te fèt antyèman andeyò jiridiksyon teritoryal UAE la.
 6. Lwa Limitasyon
  • Tou depan de ofans espesifik koripsyon an ak lwa limitasyon ki aplikab anba lwa UAE, akize a ka diskite ke pouswit jidisyè a preskri e li pa ka kontinye.

Li enpòtan pou sonje disponiblite ak siksè defans sa yo pral depann de sikonstans espesifik chak ka ak prèv yo prezante. Akize ki fè fas ak akizasyon koripsyon nan UAE yo konseye pou chèche konsèy legal nan men avoka ki gen eksperyans ki abitye ak lwa anti-koruptyon UAE yo ak sistèm legal.

Ki jan lwa anti-koruptyon UAE aplike nan kòporasyon ak biznis nan UAE?

Lwa anti-koruptyon UAE yo, ki gen ladan Dekrè Lwa Federal Nimewo 31 nan 2021 sou Pwodiksyon Lwa Krim ak Sanksyon, aplike nan kòporasyon ak biznis ki opere nan peyi a. Konpayi yo ka responsab kriminèl pou ofans koripsyon anplwaye yo, ajan, oswa reprezantan yo ki aji nan non konpayi an.

Responsablite antrepriz ka rive lè yo komèt yon ofans kòripsyon pou benefis konpayi an, menm si jesyon oswa lidèchip konpayi an pa t konnen konduit ilegal la. Kòporasyon yo ka fè fas a sanksyon grav, tankou amann sibstansyèl, sispansyon oswa anilasyon lisans biznis, disolisyon, oswa plasman anba sipèvizyon jidisyè.

Pou diminye risk yo, biznis nan UAE yo dwe aplike politik solid anti-koruptyon ak koripsyon, fè dilijans sou entèmedyè twazyèm pati, epi bay anplwaye fòmasyon regilye sou konfòmite ak lwa kont koripsyon. Si yo pa kenbe bon jan kontwòl entèn ak mezi prevantif ka ekspoze konpayi yo nan konsekans legal ak repitasyon enpòtan.

Ki gen tèt