Kidnaping & Anlèvman Krim Lwa ak Piblikasyon nan UAE

Kidnaping ak anlèvman se ofans kriminèl grav anba lwa Emira Arab Ini yo, paske yo vyole dwa fondamantal yon moun pou libète ak sekirite pèsonèl. Lwa Federal UAE No 3 nan 1987 sou Kòd Penal la esplike definisyon espesifik, klasifikasyon, ak pinisyon ki gen rapò ak krim sa yo. Peyi a pran yon pozisyon sevè kont ofans sa yo, ki vize pwoteje sitwayen li yo ak rezidan yo kont chòk ak domaj potansyèl ki asosye ak prizon oswa transpò ilegal kont volonte yon moun. Konprann konsekans legal kidnaping ak anlèvman enpòtan anpil pou kenbe yon anviwonman an sekirite ak defann règ lalwa nan divès kominote UAE yo.

Ki definisyon legal kidnapping nan UAE?

Dapre Atik 347 nan Lwa Federal UAE No 3 nan 1987 sou Kòd Penal la, kidnapin defini kòm zak la nan arete, kenbe, oswa prive yon moun nan libète pèsonèl li san jistifikasyon legal. Lwa a presize ke privasyon ilegal libète sa a ka rive nan itilizasyon fòs, twonpe, oswa menas, kèlkeswa dire oswa mwayen yo itilize pou fè zak la.

Definisyon legal la nan kidnapin nan UAE anglobe yon pakèt senaryo ak sikonstans. Li gen ladan l kidnape yon moun oswa mete yo nan prizon kont volonte yo, ansanm ak atire yo oswa twonpe yo nan yon sitiyasyon kote yo prive libète yo. Itilizasyon fòs fizik, kontrent, oswa manipilasyon sikolojik pou mete restriksyon sou mouvman yon moun oswa libète kalifye kòm kidnaping dapre lalwa UAE. Ofans kidnaping la nèt sou tout pwen kèlkeswa si viktim nan deplase nan yon lòt kote oswa si yo kenbe nan menm kote, osi lontan ke libète pèsonèl li ilegalman restriksyon.

Ki diferan kalite krim kidnaping rekonèt anba lwa UAE?

Kòd Penal UAE rekonèt ak kategorize krim kidnaping nan plizyè kalite ki baze sou faktè espesifik ak sikonstans. Men diferan kalite krim kidnaping anba lwa UAE:

 • Senp Kidnaping: Sa refere a zak debaz la ki ilegalman prive yon moun libète pa fòs, twonpe, oswa menas, san okenn sikonstans agravan adisyonèl.
 • Kidnaping agrave: Kalite sa a enplike kidnaping akonpaye pa faktè agrave tankou itilizasyon vyolans, tòti, oswa enfliksyon mal fizik sou viktim nan, oswa patisipasyon nan plizyè otè.
 • Kidnaping pou ranson: Krim sa a rive lè kidnaping la fèt ak entansyon pou jwenn yon ranson oswa yon lòt fòm benefis finansye oswa materyèl an echanj pou lage viktim nan.
 • Kidnaping paran: Sa a enplike yon paran ilegalman pran oswa kenbe pitit yo nan gad oswa swen lòt paran an, anpeche dènye a nan dwa legal yo sou timoun nan.
 • Kidnaping minè: Sa a refere a kidnapin timoun oswa minè, ki trete kòm yon ofans patikilyèman grav akòz vilnerabilite viktim yo.
 • Kidnaping Ofisyèl Piblik oswa Diplomat: Kidnaping ofisyèl gouvènman yo, diplomat, oswa lòt moun ki gen estati ofisyèl yo konsidere kòm yon ofans separe ak grav anba lwa UAE.

Chak kalite krim kidnaping ka pote diferan penalite ak pinisyon, ak konsekans ki pi grav yo rezève pou ka ki enplike faktè agrave, vyolans, oswa vize moun vilnerab tankou timoun oswa ofisyèl.

Ki diferans ki genyen ant ofans kidnaping ak anlèvman nan UAE?

Pandan ke kidnaping ak anlèvman se ofans ki gen rapò, gen kèk diferans kle ant de yo anba lwa UAE. Men yon tablo ki mete aksan sou distenksyon yo:

AspèKidnapingAnlèvman
DefinisyonPrivasyon ilegal nan libète yon moun nan fòs, twonpe, oswa menasPran oswa transfere yon moun nan yon kote nan yon lòt, kont volonte yo
MouvmanPa nesesèman obligatwaEnplike mouvman oswa transpò viktim nan
DurationKapab pou nenpòt ki dire, menm tanporèSouvan implique yon peryòd pi long nan prizon oswa detansyon
entansyonKapab pou plizyè rezon, tankou ranson, mal, oswa fòseSouvan asosye ak entansyon espesifik tankou pran otaj, eksplwatasyon seksyèl, oswa prizon ilegal
Laj ViktimAplike pou viktim nenpòt lajKèk dispozisyon espesyalman adrese anlèvman minè oswa timoun
SanksyonSanksyon yo ka varye selon faktè agrave, sitiyasyon viktim ak sikonstans yoTipikman pote penalite pi sevè pase kidnaping senp, espesyalman nan ka ki enplike minè oswa eksplwatasyon seksyèl.

Li enpòtan pou sonje ke pandan ke Kòd Penal UAE fè distenksyon ant kidnaping ak anlèvman, ofans sa yo souvan sipèpoze oswa rive ansanm. Pa egzanp, yon anlèvman ka enplike yon premye zak kidnapin anvan yo deplase oswa transpòte viktim nan. Akizasyon espesifik ak pinisyon yo detèmine dapre sikonstans yo nan chak ka ak dispozisyon ki aplikab nan lwa a.

Ki mezi ki anpeche kidnaping ak krim kidnape nan UAE yo?

UAE yo te aplike divès mezi pou anpeche ak konbat krim kidnaping ak anlèvman nan fwontyè li yo. Men kèk nan mezi kle yo:

 • Lwa strik ak penalite: UAE gen lwa sevè an plas ki enpoze penalite grav pou kidnaping ak anlèvman ofans, ki gen ladan fraz prizon long ak amann. Pinisyon strik sa yo sèvi kòm yon prevantif kont krim sa yo.
 • Anfòsman Lalwa konplè: Ajans ki fè respekte lalwa UAE yo, tankou lapolis ak fòs sekirite yo, byen antrene ak ekipe pou reponn a ensidan kidnaping ak anlèvman rapidman ak efikas.
 • Siveyans avanse ak siveyans: Peyi a envesti nan sistèm siveyans avanse, ki gen ladan kamera CCTV ak teknoloji siveyans, pou swiv ak arete moun ki komèt krim kidnape ak anlèvman.
 • Kanpay Sensibilizasyon Piblik yo: Gouvènman UAE ak otorite konsène yo regilyèman fè kanpay konsyantizasyon piblik pou edike sitwayen yo ak rezidan yo sou risk ak mezi prevansyon ki gen rapò ak kidnapin ak anlèvman.
 • Koperasyon entènasyonal: UAE yo kolabore aktivman ak ajans entènasyonal ki fè respekte lalwa yo ak òganizasyon yo pou konbat ka kidnaping ak anlèvman transfwontyè yo, epi tou pou fasilite retounen san danje viktim yo.
 • Sèvis Sipò pou Viktim: UAE bay sèvis sipò ak resous pou viktim kidnaping ak anlèvman, tankou konsèy, asistans legal, ak pwogram reyabilitasyon.
 • Konsèy pou vwayaj ak mezi sekirite: Gouvènman an bay konsèy sou vwayaj ak direktiv sekirite pou sitwayen ak rezidan yo, sitou lè w ap vizite zòn oswa peyi ki gen gwo risk, pou sansibilize epi ankouraje mezi prekosyon.
 • Kominote Angajman: Ajans ki fè respekte lalwa travay kole kole ak kominote lokal yo pou ankouraje vijilans, rapòte aktivite sispèk, ak koperasyon nan anpeche ak adrese ka kidnaping ak anlèvman.

Lè w aplike mezi konplè sa yo, UAE gen pou objaktif pou kreye yon anviwònman an sekirite epi dekouraje moun yo angaje yo nan krim sa yo, finalman pwoteje sekirite ak byennèt sitwayen li yo ak rezidan yo.

Ki pinisyon yo pou kidnapin nan UAE?

Kidnaping konsidere kòm yon krim grav nan Emira Arab Ini yo, epi sanksyon yo pou ofans sa yo dekri nan Dekrè Lwa Federal Nimewo 31 nan 2021 sou Pwodiksyon Lwa Krim ak Sanksyon. Pinisyon an pou kidnapin varye selon sikonstans yo ak faktè espesifik ki enplike nan ka a.

Dapre Atik 347 nan Kòd Penal UAE, pinisyon debaz pou kidnapin se prizon pou yon tèm ki pa depase senk ane. Sepandan, si kidnaping la enplike sikonstans agrave, tankou itilizasyon vyolans, menas, oswa twonpe, pinisyon an ka siyifikativman pi sevè. Nan ka sa yo, moun ki komèt krim lan ka fè fas ak prizon pou yon tèm ki rive jiska dis ane, epi si kidnapping la lakòz lanmò viktim nan, pinisyon an ka prizon pou lavi oswa menm pèn lanmò.

Anplis de sa, si kidnaping la enplike yon minè (ki poko gen laj 18 an) oswa yon moun ki gen yon andikap, pinisyon an se menm pi grav. Atik 348 nan Kòd Penal UAE deklare kidnapping yon minè oswa yon moun ki andikape se pini ak prizon pou yon tèm pa mwens pase sèt ane. Si kidnapping la mennen nan lanmò nan viktim nan, otè krim lan ka fè fas a prizon pou lavi oswa pèn lanmò.

Otorite yo pran angajman pou asire sekirite ak sekirite tout moun nan peyi a, e nenpòt fòm kidnaping oswa anlèvman konsidere kòm yon ofans grav. Anplis sanksyon legal yo, moun ki kondane pou kidnaping yo ka fè fas a konsekans adisyonèl tou, tankou depòtasyon pou moun ki pa sitwayen UAE ak konfiskasyon nenpòt byen oswa pwopriyete ki gen rapò ak krim nan.

Ki konsekans legal yo genyen pou kidnapping paran yo nan UAE yo?

Emira Arab Ini yo gen lwa espesifik ki adrese kidnapping paran yo, ki trete kòm yon ofans diferan nan ka anlèvman timoun jeneral. Kidnaping paran yo gouvène pa dispozisyon Lwa Federal Nimewo 28 nan 2005 sou Estati Pèsonèl. Dapre lwa sa a, kidnaping paran yo defini kòm yon sitiyasyon kote yon paran pran oswa kenbe yon timoun an vyolasyon dwa gadyen lòt paran an. Konsekans yo pou aksyon sa yo ka grav.

Premyèman, paran ki ofanse a ka fè fas ak akizasyon kriminèl pou kidnapin paran yo. Atik 349 nan Kòd Penal UAE deklare ke yon paran ki kidnape oswa kache pitit yo nan gadyen legal la ka pini ak prizon pou yon tèm ki rive jiska de zan ak yon amann. Anplis de sa, tribinal UAE yo ka bay lòd pou retounen imedya timoun nan bay gadyen legal la. Si w pa respekte òdonans sa yo, sa ka lakòz plis konsekans legal, tankou potansyèl prizon oswa amann pou mepri tribinal.

Nan ka kidnaping paran ki enplike eleman entènasyonal yo, UAE respekte prensip Konvansyon La Haye sou Aspè Sivil Anlèvman Timoun Entènasyonal. Tribinal yo ka bay lòd pou retounen timoun nan nan peyi kote yo rete abityèl si yo jwenn anlèvman an vyole dispozisyon konvansyon an.

Ki pinisyon yo pou krim anlèvman timoun nan UAE yo?

Anlèvman timoun se yon ofans grav nan UAE yo, ki pini pa grav penalite dapre lalwa. Dapre Atik 348 nan Kòd Penal UAE, kidnaping yon minè (ki poko gen 18) se pini ak prizon pou yon tèm minimòm de sèt ane. Si anlèvman an lakòz lanmò timoun nan, moun ki komèt krim lan ka fè fas ak prizon a vi oswa pèn lanmò.

Anplis de sa, moun ki kondane pou anlèvman timoun yo ka sijè a amann lou, konfiskasyon byen, ak depòtasyon pou moun ki pa sitwayen UAE. UAE adopte yon apwòch zewo tolerans anvè krim kont timoun, ki reflete angajman li pou pwoteje sekirite ak byennèt minè yo.

Ki sipò ki disponib pou viktim kidnaping yo ak fanmi yo nan UAE?

Emira Arab Ini yo rekonèt enpak twomatik kidnaping sou viktim yo ak fanmi yo. Kòm sa yo, divès sèvis sipò ak resous ki disponib pou ede yo pandan ak apre eprèv sa yo.

Premyèman, otorite UAE yo priyorite sekirite ak byennèt viktim kidnaping yo. Ajans ki fè respekte lalwa travay rapidman ak dilijans pou jwenn ak sove viktim yo, yo itilize tout resous ak ekspètiz ki disponib yo. Inite sipò pou viktim nan fòs polis la bay viktim yo ak fanmi yo asistans, konsèy ak konsèy imedya pandan pwosesis envestigasyon ak rekiperasyon an.

Anplis de sa, UAE gen plizyè òganizasyon gouvènman an ak òganizasyon non-gouvènmantal ki ofri sèvis sipò konplè bay viktim krim, ki gen ladan kidnapin. Sèvis sa yo ka gen ladan konsèy sikolojik, èd legal, asistans finansye, ak pwogram reyabilitasyon alontèm. Òganizasyon tankou Dubai Foundation for Women and Children ak Ewa'a Shelters pou Viktim Trafik Imen bay swen espesyalize ak sipò ki adapte a bezwen inik viktim kidnaping yo ak fanmi yo.

Ki dwa moun yo akize de kidnapin nan UAE yo?

Moun ki akize de kidnape nan Emira Arab Ini yo gen dwa ak sèten dwa legal ak pwoteksyon dapre lwa ak konstitisyon UAE yo. Dwa sa yo enkli:

 1. Sipozisyon inosan: Moun yo akize de kidnapin yo sipoze inosan jiskaske yon tribinal pwouve yo koupab.
 2. Dwa a yon reprezantasyon legal: Moun ki akize yo gen dwa pou yo reprezante pa yon avoka yo chwazi oswa pou yo nonmen youn pa eta a si yo pa kapab peye reprezantasyon legal.
 3. Dwa a yon Pwosesis Ekitab: Sistèm legal UAE garanti dwa a yon pwosè jis, ki gen ladann dwa a yon jijman jis ak piblik nan yon delè rezonab.
 4. Dwa a Entèpretasyon: Moun ki akize ki pa pale oswa ki pa konprann arab gen dwa pou yo jwenn yon entèprèt pandan pwosedi legal yo.
 5. Dwa pou prezante prèv: Moun ki akize yo gen dwa prezante prèv ak temwen nan defans yo pandan jijman an.
 6. Dwa pou Fè Apèl: Moun ki kondane pou kidnapin yo gen dwa fè apèl kont vèdik la ak santans nan yon tribinal siperyè.
 7. Dwa a Tretman Imèn: Moun ki akize yo gen dwa pou yo trete limanite ak diyite, san yo pa sibi tòti oswa tretman mechan, inimen oswa degradan.
 8. Dwa sou enfòmasyon prive ak vizit fanmi: Moun ki akize yo gen dwa a vi prive ak dwa pou yo resevwa vizit nan men manm fanmi yo.

Moun ki akize yo ta dwe konnen dwa yo epi chèche konsèy legal pou asire dwa yo pwoteje pandan tout pwosesis legal la.

Ki jan UAE jere ka kidnaping entènasyonal ki enplike sitwayen UAE?

Lwa Federal Nimewo 38 nan 2006 UAE sou Ekstradisyon Moun Akize ak Kondane yo bay baz legal pou pwosedi ekstradisyon nan ka kidnaping entènasyonal yo. Lwa sa a pèmèt UAE mande ekstradisyon moun ki akize oswa kondane pou kidnape yon sitwayen UAE aletranje. Anplis de sa, Atik 16 nan Kòd Penal UAE akòde jiridiksyon UAE sou krim komèt kont sitwayen li yo deyò peyi a, ki pèmèt pouswit nan sistèm legal UAE la. EAU a se yon siyatè tou plizyè konvansyon entènasyonal, ki gen ladan Konvansyon Entènasyonal kont Pran Otaj yo, ki fasilite koperasyon ak asistans legal nan ka kidnaping transfontyè yo. Lwa sa yo ak akò entènasyonal yo pèmèt otorite UAE yo pran aksyon rapid epi asire moun ki komèt kidnapin entènasyonal yo fè fas ak jistis.

Ki gen tèt