Útoky a batérie v Spojených arabských emirátoch

Prípady útoku

Verejná bezpečnosť je v Spojených arabských emirátoch najvyššou prioritou a právny systém krajiny zaujíma prísny postoj voči trestným činom ublíženia na zdraví a ublíženia na zdraví. Na tieto trestné činy, od vyhrážok ublížením až po nezákonné použitie sily proti iným, sa komplexne vzťahuje trestný zákonník Spojených arabských emirátov. Od jednoduchých útokov bez priťažujúcich faktorov až po závažnejšie formy, ako je násilné ublíženie na zdraví, neslušné ublíženie na zdraví a sexuálne trestné činy, zákon poskytuje podrobný rámec, ktorý definuje tieto trestné činy a predpisuje tresty. Spojené arabské emiráty rozlišujú poplatky za útok a batériu na základe špecifických prvkov, ako je hrozba a skutočné poškodenie, miera použitej sily, identita obete a ďalšie kontextové faktory. Tento blogový príspevok sa ponorí do nuancií, ako sú tieto násilné trestné činy definované, kategorizované a stíhané, a zároveň zdôrazňuje právnu ochranu, ktorú majú obete k dispozícii v rámci súdneho systému SAE.

Vďaka tejto právnej príručke budú tí, ktorí sú obvinení z napadnutia alebo ublíženia na zdraví, oveľa lepšie pripravení robiť informované rozhodnutia a orientovať sa vo svojich trestných prípadoch. V stávke je veľa, preto sa poraďte s odborníkom obhajca trestnej činnosti okamžite zostáva kľúčom.

Ako sa definuje útok a batéria podľa zákona SAE?

Podľa práva SAE sú napadnutie a ublíženie na zdraví trestnými činmi, na ktoré sa vzťahujú články 333 – 338 federálneho trestného zákona. Útok sa vzťahuje na akýkoľvek čin, ktorý v inej osobe vyvoláva strach z bezprostrednej ujmy alebo pokusu nezákonne použiť silu na inú osobu. Batéria je skutočné nezákonné použitie sily na inú osobu.

Napadnutie môže mať mnoho podôb vrátane verbálnych vyhrážok, gest naznačujúcich úmysel spôsobiť ujmu alebo akéhokoľvek správania, ktoré v obeti vyvoláva dôvodnú obavu zo škodlivého kontaktu. Batéria kryje nezákonné bitie, údery, dotyky alebo použitie sily, aj keď to nespôsobí fyzické zranenie. Za oba zločiny sa v závislosti od závažnosti trestného činu ukladajú tresty odňatia slobody a/alebo pokuty.

Je dôležité poznamenať, že podľa princípov šaría uplatňovaných na súdoch Spojených arabských emirátov možno definíciu napadnutia a ublíženia na zdraví vykladať širšie ako definície bežného práva. Rozsah ich vplyvu na definície napadnutia a vybitia sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho prípadu.

Typy prípadov útokov a batérií v Spojených arabských emirátoch

Po dvojitej kontrole trestného zákonníka Spojených arabských emirátov a iných oficiálnych právnych zdrojov existuje niekoľko hlavných typov prípadov napadnutia a ublíženia na zdraví podľa práva SAE:

 1. Jednoduchý útok a batéria – Týka sa to prípadov bez priťažujúcich faktorov, ako je použitie zbraní alebo spôsobenie vážneho zranenia. Jednoduché napadnutie zahŕňa vyhrážky alebo pokus o nezákonnú silu, zatiaľ čo jednoduché ublíženie na zdraví predstavuje skutočné nezákonné použitie sily (články 333 – 334).
 2. Zhoršený útok a batéria – Tieto trestné činy zahŕňajú útok alebo ublíženie na zdraví spáchané so zbraňou proti určitým chráneným osobám, ako sú verejní činitelia, proti viacerým obetiam alebo s následkom fyzického zranenia (články 335 – 336). Tresty sú prísnejšie.
 3. Assault & Battery Against Family Members – Zákony SAE poskytujú zvýšenú ochranu a prísnejšie tresty za tieto trestné činy spáchané proti manželovi, príbuzným alebo členom domácnosti (článok 337).
 4. Neslušné napadnutie – Toto sa vzťahuje na každý útok nečestnej alebo neslušnej povahy spáchaný slovami, činmi alebo signálmi proti obeti (článok 358).
 5. Sexuálne útoky a znásilnenie – Nútený pohlavný styk, sodomia, obťažovanie a iné sexuálne trestné činy (články 354 – 357).

Je dôležité poznamenať, že Spojené arabské emiráty uplatňujú určité zásady práva šaría pri rozhodovaní o týchto prípadoch. Faktory ako stupeň poškodenia, použitie zbraní a identita/okolnosti obete výrazne ovplyvňujú obvinenia a odsúdenie.

Aké sú tresty za napadnutie a batériu v SAE?

Tresty za napadnutie a ublíženie na zdraví v SAE sú nasledovné:

Druh priestupkuTrest
Jednoduchý útok (článok 333)Väzenie do 1 roka (potenciálne menej) a/alebo pokuta do 1,000 XNUMX AED
Jednoduchá batéria (článok 334)Odňatie slobody do 1 roka a/alebo pokuta do 10,000 XNUMX AED
Závažný útok (článok 335)Väzenie od 1 mesiaca do 1 roka a/alebo pokuta od 1,000 10,000 do XNUMX XNUMX AED (podľa uváženia sudcu v rámci rozsahu)
Zhoršená batéria (článok 336)Väzenie od 3 mesiacov do 3 rokov a/alebo pokuta od 5,000 30,000 do XNUMX XNUMX AED (podľa uváženia sudcu v rámci rozsahu)
Napadnutie/útok na rodinných príslušníkov (článok 337)Väzenie do 10 rokov (alebo potenciálne prísnejšie v závislosti od závažnosti) a/alebo pokuta do 100,000 XNUMX AED
Neslušné napadnutie (článok 358)Väzenie do 1 roka a/alebo pokuta do 10,000 XNUMX AED
Sexuálne útoky (články 354 – 357)Trest sa líši v závislosti od konkrétneho činu a priťažujúcich faktorov (možnosť uväznenia od dočasných trestov až po doživotie alebo dokonca trest smrti v extrémnych prípadoch)

Ako právny systém Spojených arabských emirátov rozlišuje medzi trestnými činmi napadnutia a ublíženia na zdraví?

Právny systém Spojených arabských emirátov jasne rozlišuje medzi trestnými činmi ublíženia na zdraví a ublíženia na zdraví tým, že skúma konkrétne prvky, ktoré sú potrebné na stanovenie každého obvinenia podľa trestného zákona. Odlíšenie týchto dvoch trestných činov je kľúčové, pretože určuje uplatniteľné obvinenia, závažnosť trestného činu a následné tresty.

Jedným z primárnych rozlišujúcich faktorov je, či išlo len o hrozbu alebo obavu zo škodlivého kontaktu (napadnutie) oproti skutočnému použitiu nezákonnej sily, ktorá mala za následok útočný kontakt alebo ublíženie na zdraví (batéria). V prípade obvinenia z napadnutia medzi kľúčové prvky, ktoré sa musia preukázať, patria:

 1. Úmyselné konanie alebo hrozba násilia zo strany obvineného
 2. Vyvolanie primeraného strachu alebo obáv z hroziaceho škodlivého alebo urážlivého kontaktu v mysli obete
 3. Zjavná súčasná spôsobilosť obvineného vykonať hroziaci skutok

Aj keď nedošlo k žiadnemu fyzickému kontaktu, úmyselný čin vedúci k obave zo škodlivého kontaktu v mysli obete je dostatočným dôvodom na odsúdenie za napadnutie podľa práva SAE.

Na rozdiel od toho, na preukázanie nabitia batérie musí prokuratúra preukázať, že:

 1. Obvinený sa dopustil úmyselného konania
 2. Tento čin zahŕňal nezákonné použitie sily na obeť
 3. Skutok mal za následok urážlivý fyzický kontakt alebo ublíženie na zdraví/zranenie obete

V protiklade k napadnutiu, ktoré závisí od hrozby, si vybitie vyžaduje dôkaz o skutočnom škodlivom útočnom kontakte aplikovanom na obeť prostredníctvom nezákonnej sily.

Právny systém Spojených arabských emirátov navyše hodnotí faktory, ako je miera použitej sily, rozsah spôsobeného zranenia, totožnosť obete (verejný činiteľ, rodinný príslušník atď.), okolnosti incidentu a prítomnosť priťažujúcich prvkov, ako je použitie zbraní. . Tieto úvahy určujú, či sú trestné činy kategorizované ako jednoduché napadnutie/útočenie alebo priťažujúce formy, ktoré priťahujú prísnejšie tresty.

Aká je právna ochrana obetí útokov a trestných činov v SAE?

Právny systém SAE poskytuje celý rad mechanizmov ochrany a podpory pre obete útokov a trestných činov. Patria sem preventívne opatrenia, ako aj právne prostriedky nápravy a práva obetí počas súdneho konania. Jedným z kľúčových preventívnych opatrení je možnosť získať obmedzujúce príkazy voči potenciálnym páchateľom. Súdy Spojených arabských emirátov môžu vydať príkazy zakazujúce odporcovi kontaktovať, obťažovať alebo priblížiť sa k obeti a iným chráneným stranám. Porušenie týchto príkazov je trestným činom.

Pre obete domáceho násilia, ktoré zahŕňa napadnutie/bitie zo strany rodinných príslušníkov, sú podľa zákona o ochrane pred domácim násilím k dispozícii ustanovenia o prístrešku a bezpečnosti. To umožňuje, aby boli obete umiestnené v poradenských centrách alebo bezpečných domoch ďaleko od ich násilníkov. Po vznesení obvinenia majú obete právo na právne zastúpenie a môžu predložiť vyhlásenia o vplyve na obeť, v ktorých budú podrobne uvedené fyzické, emocionálne a finančné dôsledky trestných činov. Môžu tiež žiadať odškodnenie prostredníctvom občianskych súdnych sporov proti páchateľom za škody, ako sú liečebné náklady, bolesť/utrpenie atď. Zákon tiež poskytuje obetiam/svedkom špeciálnu ochranu, ako je bezpečnosť, súkromie, poradenská podpora a možnosť svedčiť na diaľku, aby sa predišlo konfrontácii s páchateľmi. Deti a iné zraniteľné obete majú pridané záruky, ako je vypočúvanie prostredníctvom psychologických odborníkov.

Celkovo možno povedať, že hoci sa trestný systém Spojených arabských emirátov naďalej zameriava na zabezpečenie odstrašovania prostredníctvom prísnych trestov za takéto trestné činy, čoraz viac sa uznávajú práva obetí a tiež potreba podporných služieb.

VI. Obrana proti útoku a batérii

Keď čelíte desivému útoku alebo batérii obvinenie, majúci skúseného obhajca trestnej činnosti Vo vašom kúte môže mať zásadný význam vykonávanie optimálnej obrannej stratégie.

Bežné spôsoby obrany proti obvineniam zahŕňajú:

A. Sebaobrana

Ak sa budete brániť pred a dôvodný strach môžete trpieť hroziaceho ublíženia na zdraví, použitie vhodného pevnosť môže byť odôvodnené podľa Zákon SAE. Aby bola táto obrana úspešná, reakcia musí byť úmerná hroziacemu nebezpečenstvu. Neexistuje ani možnosť bezpečne ustúpiť alebo sa konfrontácii úplne vyhnúť.

B. Obrana druhých

Podobne ako pri sebaobrane má každý právo pod Zákon SAE použiť potrebné pevnosť chrániť iného človek proti bezprostredné ohrozenie škody, ak útek nie je životaschopnou možnosťou. To zahŕňa obranu cudzincov pred útokom.

F. Duševná nespôsobilosť

Ťažké duševné choroby, ktoré vážne bránia chápaniu alebo sebakontrole, môžu uspokojiť požiadavky na obranu aj v prípade napadnutia alebo ublíženia na zdraví. Právna duševná nespôsobilosť je však komplikovaná a ťažko dokázateľná.

Aká presná obrana sa použije, závisí vo veľkej miere od konkrétneho okolnosti každého obvinenia. Miestny adept obhajca bude schopný posúdiť dostupné fakty a vypracovať optimálnu skúšobnú stratégiu. Slávnostné zastúpenie je kľúčové.

VIII. Získanie právnej pomoci

Čeliť útokom alebo obvineniam z batérie hrozí desivým destabilizačným narušením života v dôsledku pretrvávajúcich registrov trestov, finančnej záťaže pri obhajobe prípadu, strateného príjmu z väzenia a zničených osobných vzťahov.

Avšak znalý pilný obhajca dôverne oboznámený s miestnymi súdmi, prokurátormi, sudcami a trestnými zákonmi môže starostlivo previesť obvinených cez silne stresujúcu situáciu pri ochrane práv, ochrane slobody, zamietnutí nepodložených nárokov a zabezpečení čo najpriaznivejších výsledkov zo zlého scenára.

Kompetentné zastúpenie skutočne robí rozdiel medzi odsúdeniami, ktoré zásadne menia život, a relatívne nedotknutým riešením záležitostí, keď je zapletený do mocného zovretia systému trestného súdnictva. Kvalitní skúsení miestni obhajcovia rozumejú všetkým výhodám budovania víťazných prípadov, z ktorých majú úžitok ich klienti. Táto ťažko získaná odbornosť a ohnivá obhajoba ich oddeľuje od nevýrazných alternatív.

Neváhajte. Ak čelíte takýmto obvineniam, okamžite sa obráťte na vysoko hodnoteného obhajcu pre útoky a batérie vo vašej jurisdikcii. Preskúmajú špecifiká zatknutia, zhromaždia ďalšie dôkazy, porozprávajú sa so všetkými zainteresovanými stranami, dôkladne preskúmajú príslušné zákony a precedenčné precedensy, rokujú s prokurátormi, pripravia svedkov, vytvoria nadštandardné právne argumenty a budú neúnavne obhajovať nevinu klienta v súdnej sieni prostredníctvom súdneho procesu, ak dôjde k dohode. nemožno dosiahnuť.

Špičkoví právnici úspešne obhajovali tisíce prípadov napadnutia a ublíženia na zdraví počas mnohých úspešných rokov uplatňovaním trestného práva na obranu na miestnych súdoch. Žiadne poplatky neprinášajú zaručené výsledky, ale zastupovanie robí rozdiel v prospech ľudí v systéme.

Zavolajte nám teraz a dohodnite si naliehavú schôdzku na + 971506531334 + 971558018669

O autorovi

12 myšlienok na tému „Útok a batériový trestný čin v Spojených arabských emirátoch“

 1. Avatar pre Bryana

  Mám problémy s kreditnou kartou .. nezaplatil som viac ako mesiac kvôli finančným problémom .. teraz mi banka občas volá a svojim rodinným priateľom, dokonca aj mojim spolupracovníkom .. predtým, ako som vysvetľoval a odpovedal tam volajú, ale ja neviem, ako sa k tejto osobe chovajú, kričali a zaobchádzali s tým, že dobre volajú políciu, obťažovali a teraz skôr dostávam správy z internetu ... dokonca aj moja rodina a priatelia, ktoré hovoria ... pán. Bryan (manželka @@@@) ich láskavo informujte, že je hľadaný v súvislosti s trestným prípadom podaným v Dubaji na účely vyšetrenia CID s okamžitou kontrolou. Polícia sa v súčasnosti stará o to, aby táto osoba mohla túto správu poslať druhému priateľovi ..... príliš veľa vecí a moja žena nemôže poriadne spať, je tehotná a mám veľké obavy ... pret. Z tejto správy v fb..všetci moji priatelia a členovia rodiny už vedia a veľmi ostýchavo hovoriť, čo budem robiť ... pomôžte mi ... môžem podať prípad
  tu v uae pre toto obťažovanie ... tnxz a bože žehnaj u ...

 2. Avatar pre Dennisa

  Ahoj,

  Chcel by som požiadať o právnu pomoc ohľadom prípadu, ktorý podám na súd v Sharjah. Môj prípad sa stal v Al Nahda v Sharjahu, pokiaľ ide o útok taxikára zo Sharjahu. Je to len obyčajný argument, ktorý viedol k boju, a bol som vytiahnutý a vodič ma niekoľkokrát postavil do tváre, až sa mi pri tomto útoku zranilo a vykrvácalo obočie. Mal som nasadené okuliare a boli mi to odstránené počas úderu, ktorý hodil na ja. Tento prípad zasiahol aj moju manželku, keď sa pokúšala upokojiť vodiča medzi nami. Lekárske a policajné správy boli vypracované v Sharjahu. Chcel by som sa dozvedieť o postupoch pri podávaní tohto prípadu a o zákonných postupoch.

  Dúfam, že okamžite odpoviete,

  Ďakujem, s pozdravom,
  Dennis

 3. Avatar pre jina

  Ahoj,

  Chcel by som sa opýtať, či moja spoločnosť môže podať útek za to, že som nevyšiel. Už som prekročil 3 mesiace, pretože mám policajný prípad na odskočenú kontrolu. Môj pas je s mojou spoločnosťou.

 4. Avatar pre laarni

  Mám vo firme 1 kolegyňu a tá si svoju prácu nerobí poriadne. vlastne máme nejaké osobné problémy, ale ona mieša osobné problémy s pracovnými. Teraz ma obviňuje, že si diela beriem osobne, a robím jej problémy, čo nie je pravda. Povedala mi, že vie, že ju môžem zo spoločnosti vypustiť, ale zabezpečí, aby sa mi stalo niečo zlé, a budem ľutovať, že som ju dal sem do našej spoločnosti. V takom prípade môžem ísť na políciu a povedať im o tom. Nemám písomné dôkazy, pretože mi boli povedané priamo do tváre. Chcem sa ubezpečiť, že budem v bezpečí všade v kancelárii alebo mimo nej.

 5. Avatar pre Tareka

  Hi
  Chcem sa opýtať na súdne konanie proti banke.
  Meškám s výplatami v banke z dôvodu meškania výplaty bonusov od mojej spoločnosti - vysvetlil som, že čakajúcu platbu kartou uskutočním v banke v priebehu týždňa, ale oni volajú ďalej. Niekoľko zamestnancov niekoľkokrát denne. Prestal som odpovedať na hovory a jeden zo zamestnancov mi pošle správu s textom „zaplatte, inak budú vaše podrobnosti zdieľané s kanceláriou Etihad Bureau za čierny zoznam“
  Znie to ako hrozba a neberiem to príliš dobre.
  Aký je právny spor súvisiaci s písomnými hrozbami?
  Vďaka

 6. Avatar pre Dauhu

  Moja susedka ma neustále obťažuje, raz sa ma tiež pokúsila udusiť. Na sociálnej sieti sa pohádala s mojou kamarátkou. a nebolo to nič vážne. Ale moja suseda prichádza k mojim dverám a neustále používa urážlivé slová, moji ďalší susedia boli tiež svedkami, ako to robí. Prosím, povedzte mi, čo mám robiť a pod aký zákon to spadá?

 7. Avatar pre pinto

  Môj manažér sa vyhrážal, že ma pred ďalšími 20 zamestnancami prefacká, ak ďalší deň nepredložím dva súbory. Na jednej z kancelárskych párty ma označil za zlé slovo, že som nepil alkohol. Tiež povedal inému zamestnávateľovi, aby ma udrel, keď som počas školenia odpovedal na otázky a odpovedal nesprávne. Povedal mi, aby som predložil spisy vo štvrtok. Bojím sa ísť do kancelárie. Teraz som v skúšobnej dobe. Neviem, čo mám robiť po tom, čo som toľko utratil za víza a cestovné náklady, nemám peniaze na to, aby som dal spoločnosti, keby som skončil.

 8. Avatar pre choi

  Som v zdieľanom byte. Spolubývajúci pozýva priateľov v našom byte na pitie, spievanie a sú veľmi hluční. Ak zavolám políciu, keď sú na večierku, mám obavy z ďalších spolubývajúcich, pretože som sa dočítal, že keďže zdieľanie bytu je nezákonné, všetci ľudia v byte budú zatknutí. je to pravda? S touto osobou som už hovoril, ale táto osoba ku mne prišla po 4 dňoch a kričala a ukazovala prstom do tváre.

 9. Avatar pre Gerty Gift

  Môj priateľ musel urobiť výskumnú prácu o útoku a ja som premýšľal nad základmi toho všetkého. Oceňujem, že ste spomenuli, že útok nemusí byť fyzický. To je niečo, čo som si predtým neuvedomoval, a dalo mi to veľa na premýšľanie.

 10. Avatar pre legalbridge-admin
  legalbridge-admin

  Pravdepodobne by dostala pokutu a polícia by ju mohla požiadať, aby ti zaplatila účty za lekársku starostlivosť. Najlepšie je navštíviť nás, aby sme pochopili viac.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Prejdite na začiatok