Miestne zákony SAE: Pochopenie právneho prostredia Emirátov

miestne zákony UAE

Spojené arabské emiráty (SAE) majú dynamický a mnohostranný právny systém. Vďaka kombinácii federálnych zákonov platných na celoštátnej úrovni a miestnych zákonov špecifických pre každý zo siedmich emirátov sa pochopenie celej šírky legislatívy SAE môže zdať skľučujúce.

Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad kľúčov miestnych zákonov po celých Spojených arabských emirátoch obyvateliabiznisnávštevníkov oceniť bohatstvo právneho rámca a svoje práva a povinnosti v ňom.

Základné kamene hybridnej právnej krajiny SAE

Niekoľko kľúčových princípov podporuje jedinečnú právnu štruktúru SAE utkanú z rôznych vplyvov. Po prvé, ústava zakotvuje islamské právo šaría ako základnú legislatívnu studnicu. Ústava však zriadila aj federálny najvyšší súd, ktorého rozhodnutia sú právne záväzné v celých emirátoch.

Okrem toho môže každý jednotlivý emirát buď začleniť miestne súdy do federálneho systému, alebo naplánovať svoj nezávislý súdny kurz ako Dubaj a Ras Al Khaimah. Okrem toho vybrané slobodné zóny v Dubaji a Abú Zabí implementujú princípy bežného práva pre obchodné spory.

Rozptýlenie legislatívnych hierarchií naprieč federálnymi orgánmi, miestnymi emirátskymi radami a poloautonómnymi justičnými zónami si preto vyžaduje značnú starostlivosť od právnikov aj laikov.

Federálne zákony majú vplyv na miestne zákony

Zatiaľ čo ústava oprávňuje emiráty vyhlasovať zákony týkajúce sa miestnych záležitostí, federálna legislatíva má prednosť v kritických oblastiach presadzovaných prostredníctvom dubajský justičný systém ako je pracovné, obchodné, občianske transakcie, dane a trestné právo. Pozrime sa bližšie na niektoré kľúčové federálne predpisy.

Pracovné právo zabezpečuje práva zamestnancov

Ústredným bodom federálnej zamestnaneckej legislatívy je zákon o práci z roku 1980, ktorý upravuje pracovný čas, dovolenku, práceneschopnosť, mladistvých pracovníkov a podmienky ukončenia pracovného pomeru v súkromných subjektoch. Vládni zamestnanci podliehajú federálnemu zákonu o ľudských zdrojoch z roku 2008. Voľné zóny formulujú samostatné pracovné predpisy v súlade s ich komerčným zameraním.

Prísne predpisy o zneužívaní drog a DUI

Popri susedných štátoch Perzského zálivu ukladajú Spojené arabské emiráty prísne tresty za konzumáciu alebo obchodovanie s narkotikami, od deportácie až po popravu v extrémnych prípadoch. Protidrogový zákon poskytuje komplexné usmernenia týkajúce sa užívania drog a presne uvádza tresty za prípady drog v SAE, pričom Trestný poriadok stanovuje presné lehoty na uloženie trestov.

Podobne aj jazda pod vplyvom alkoholu si vyžaduje prísnu právnu kritiku, ako je väzenie, pozastavenie vodičského preukazu a vysoké pokuty. Jedinečný rozmer je v tom, že vzácne emiritské rodiny si môžu zaobstarať licencie na alkohol, zatiaľ čo hotely sa starajú o turistov a expatov. Voči opitosti verejnosti však platí nulová tolerancia.

Finančné zákony v súlade s globálnymi štandardmi

Bankový a finančný sektor Spojených arabských emirátov sa riadia prísnymi predpismi zameranými na globálne zosúladenie prostredníctvom účtovných štandardov IFRS a prísneho monitorovania boja proti praniu špinavých peňazí. Nový zákon o obchodných spoločnostiach tiež nariaďuje zvýšené finančné výkazníctvo pre verejne kótované firmy. Tieto finančné predpisy sa prelínajú s zákony Spojených arabských emirátov o vymáhaní pohľadávok v oblastiach ako sú konkurzné konania.

Pokiaľ ide o zdaňovanie, rok 2018 privítal prelomovú 5 % daň z pridanej hodnoty na posilnenie štátnych príjmov nad rámec vývozu uhľovodíkov. Celkovo sa kladie dôraz na tvorbu legislatívy ústretovej pre investorov bez ohrozenia regulačného dohľadu.

Aké sociálne zákony by ste mali vedieť?

Okrem obchodu SAE dekrétujú dôležité sociálne právne predpisy týkajúce sa etických hodnôt, ako je integrita, tolerancia a skromné ​​verejné správanie podľa arabského kultúrneho étosu. Vykonávacie protokoly sa však vykonávajú diskrétne, aby sa zachovala kozmopolitná štruktúra SAE. Zabezpečenie bezpečnosť žien v SAE je dôležitým aspektom týchto sociálnych zákonov. Poďme preskúmať niektoré kľúčové oblasti:

Obmedzenia týkajúce sa vzťahov a PDA

Akékoľvek romantické vzťahy mimo formálneho manželstva sú právne zakázané a môžu mať za následok tvrdé tresty, ak sa zistia a nahlásia. Podobne, nezosobášené páry nemôžu zdieľať súkromné ​​priestory, zatiaľ čo viditeľné verejné prejavy, ako je bozkávanie, sú tabu a pokutované. Obyvatelia musia byť opatrní, pokiaľ ide o romantické gestá a výber oblečenia.

Médiá a fotografia

Existujú obmedzenia týkajúce sa fotografovania vládnych zariadení a vojenských objektov, zatiaľ čo zdieľanie obrázkov miestnych žien online bez ich súhlasu je zakázané. Vysielanie kritiky štátnej politiky na verejných platformách je tiež z právneho hľadiska problematické, hoci merané stĺpce sú povolené.

Rešpektovanie miestnych kultúrnych hodnôt

Napriek nablýskaným mrakodrapom a voľnočasovému životnému štýlu emirátske obyvateľstvo presadzuje tradičné islamské hodnoty týkajúce sa skromnosti, náboženskej tolerancie a rodinných inštitúcií. Všetci obyvatelia sa preto musia vyhýbať verejným výmenám názorov o kontroverzných otázkach, ako je politika alebo sexualita, ktoré môžu urážať pôvodné cítenie.

Ktoré miestne zákony by ste mali dodržiavať?

Zatiaľ čo federálna autorita správne zachytáva titulky, mnohé kľúčové aspekty týkajúce sa životných podmienok a vlastníckych práv sú kodifikované prostredníctvom miestnych zákonov v každom emiráte. Poďme analyzovať niektoré oblasti, v ktorých platia regionálne právne predpisy:

Likérové ​​licencie platné iba lokálne

Na získanie licencie na alkohol sú potrebné platné povolenia na prenájom preukazujúce pobyt v danom emiráte. Turisti dostanú dočasné jednomesačné povolenie a musia dodržiavať prísne protokoly týkajúce sa miest určených na pitie a triezvej jazdy. Orgány emirátov môžu za porušenie ukladať sankcie.

Onshore a Offshore podnikové predpisy

Spoločnosti z pevniny v Dubaji a Abú Zabí reagujú na federálne zákony o vlastníctve, ktoré obmedzujú zahraničné podiely na 49 %. Medzitým, špeciálne ekonomické zóny poskytujú 100% zahraničné vlastníctvo, ale zakazujú lokálne obchodovanie bez toho, aby miestny partner vlastnil 51% podiel. Pochopenie jurisdikcií je kľúčové.

Miestne územné zákony pre nehnuteľnosti

Každý emirát vymedzuje zóny pre komerčné, rezidenčné a priemyselné nehnuteľnosti. Cudzinci si nemôžu kupovať vlastné budovy v lokalitách, ako je Burj Khalifa alebo Palm Jumeirah, zatiaľ čo vo vybraných mestských častiach je k dispozícii 99-ročný prenájom. Vyhľadajte profesionálneho poradcu, aby ste sa vyhli právnym nástrahám.

Miestne zákony v SAE

Spojené arabské emiráty majú a dualistický právny systém, s právomocami rozdelenými medzi federálne a miestne inštitúcie. Zatiaľ čo federálne zákony vydané legislatívou SAE pokrývajú oblasti ako trestné právocivilné právoobchodné právo a prisťahovalectva, jednotlivé emiráty majú právomoc vypracovať miestne zákony týkajúce sa sociálnych, ekonomických a komunálnych záležitostí, ktoré sú jedinečné pre daný emirát.

Ako taký, miestne zákony sa líšia cez Abu Dhabi, Dubaj, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah a Fujairah – sedem emirátov, ktoré tvoria SAE. Tieto zákony sa dotýkajú aspektov každodenného života, ako sú rodinné vzťahy, vlastníctvo pôdy, obchodné aktivity, finančné transakcie a občianske správanie.

Prístup k miestnym zákonom

Oficiálna vestníky a právne portály príslušných emirátov poskytujú najaktuálnejšie verzie zákonov. Mnohé majú teraz k dispozícii anglické preklady. Avšak, Arabský text zostáva právne záväzným dokumentom v prípade sporov o výklad.

Profesionálne právne poradenstvo môže pomôcť orientovať sa v nuansách, najmä v prípade veľkých podnikov, ako je založenie podniku.

Kľúčové oblasti upravené miestnymi zákonmi

Hoci sa konkrétne predpisy líšia, v miestnych zákonoch v siedmich emirátoch sa objavujú niektoré spoločné témy:

Obchod a financie

Bezplatné zóny v Dubaji a Abú Zabí majú svoje vlastné predpisy, ale miestne zákony v každom emiráte pokrývajú bežné licenčné a prevádzkové požiadavky pre podniky. Napríklad vyhláška č. 33 z roku 2010 podrobne opisuje osobitný rámec pre firmy v dubajských finančných zónach.

Miestne zákony riešia aj aspekty ochrany spotrebiteľa. Ajmanov zákon č. 4 z roku 2014 stanovuje práva a povinnosti pre kupujúcich aj predávajúcich v obchodných transakciách.

Majetok a vlastníctvo pôdy

Vzhľadom na zložitosť založenia titulu v SAE pomáhajú tento proces zefektívniť špecializované zákony o registrácii majetku a správe pôdy. Napríklad zákon č. 13 z roku 2003 zriadil pozemné oddelenie Dubaja, aby centrálne dohliadalo na tieto záležitosti.

Miestne zákony o prenájme poskytujú aj mechanizmy riešenia sporov pre prenajímateľov a nájomníkov. Dubaj aj Sharjah vydali osobitné nariadenia na ochranu práv nájomcov.

Rodinné záležitosti

Spojené arabské emiráty umožňujú každému emirátu špecifikovať pravidlá upravujúce otázky osobného stavu, ako je manželstvo, rozvod, dedičstvo a starostlivosť o deti. Napríklad ajmanský zákon č. 2 z roku 2008 upravuje manželstvo medzi Emirátmi a cudzincami. Tieto zákony platia pre občanov a obyvateľov.

Médiá a publikácie

Ochrana slobody prejavu podľa miestnych zákonov vyvažuje vytváranie zodpovedných médií a potláčanie falošných správ. Napríklad vyhláška č. 49 z roku 2018 v Abú Zabí umožňuje úradom blokovať digitálne stránky na zverejňovanie nevhodného obsahu.

Rozvoj infraštruktúry

Niekoľko severných emirátov ako Ras Al Khaimah a Fujairah prijalo miestne zákony, ktoré umožňujú rozsiahle investície do turistických projektov a priemyselných zón. Tie poskytujú cielené stimuly na prilákanie investorov a developerov.

Dešifrovanie miestnych zákonov: kultúrny kontext

Zatiaľ čo textová analýza miestnych zákonov môže odhaliť technickú literu zákona, skutočné ocenenie ich úlohy si vyžaduje pochopenie kultúrneho étosu, ktorý je ich základom.

Ako domov prevažne tradičných islamských spoločností, ktoré prechádzajú rýchlym hospodárskym rozvojom, Spojené arabské emiráty využívajú miestne zákony na kalibráciu oboch cieľov. Konečným cieľom je vytvoriť súdržný sociálno-ekonomický poriadok, ktorý vyvažuje modernosť s dedičstvom.

Napríklad dubajské zákony povoľujú konzumáciu alkoholu, ale prísne regulujú udeľovanie licencií a správanie pod vplyvom alkoholu v dôsledku náboženských obmedzení. Kódexy správania zachovávajú miestnu kultúrnu citlivosť, aj keď sa emiráty integrujú do globálnej komunity.

Miestne zákony tak zakódujú spoločenskú zmluvu medzi štátom a obyvateľmi. Ich dodržiavanie preukazuje nielen dodržiavanie právnych predpisov, ale aj vzájomný rešpekt. Ich opovrhovanie riskuje narušenie harmónie, ktorá drží túto rôznorodú spoločnosť pohromade.

Miestne zákony: Vzorkovanie v Emirátoch

Na ilustráciu rozmanitosti miestnych zákonov v siedmich emirátoch uvádzame výber na vysokej úrovni:

dubaj

Zákon č.13 z roku 2003 – Založenie špecializovaného oddelenia Dubaj Land a súvisiacich procesov pre cezhraničné transakcie s nehnuteľnosťami, registráciu a riešenie sporov.

Zákon č.10 z roku 2009 – Riešiť rastúce spory medzi nájomníkmi a prenajímateľmi vytvorením centra pre spory v oblasti bývania a špecializovaného súdu. Okrem iných ustanovení uvádza aj dôvody na vysťahovanie a ochranu pred nezákonným zhabaním majetku prenajímateľmi.

Zákon č.7 z roku 2002 – Konsolidované predpisy upravujúce všetky aspekty používania ciest a riadenia dopravy v Dubaji. Zahŕňa vodičské preukazy, spôsobilosť vozidiel, dopravné priestupky, sankcie a rozhodovacie orgány. RTA stanovuje ďalšie usmernenia na implementáciu.

Zákon č.3 z roku 2003 – Obmedzuje licencie na alkohol na hotely, kluby a na to určené oblasti. Zákaz podávania alkoholu bez licencie. Tiež zakazuje nákup alkoholu bez licencie alebo pitie na verejných miestach. Za porušenie ukladá pokuty (do 50,000 6 AED) a väzenie (do XNUMX mesiacov).

Abu Dhabi

Zákon č.13 z roku 2005 – Zavádza systém evidencie majetku na dokumentovanie listov vlastníctva a vecných bremien v emiráte. Umožňuje elektronickú archiváciu listín, čím umožňuje rýchlejšie transakcie, ako sú predaj, dary a dedenie nehnuteľností.

Zákon č.8 z roku 2006 – Poskytuje usmernenia pre zónovanie a využitie pozemkov. Klasifikuje pozemky ako obytné, komerčné, priemyselné alebo zmiešané. Stanovuje schvaľovací proces a štandardy plánovania výstavby a rozvoja infraštruktúry v týchto zónach. Pomáha formulovať hlavné plány odrážajúce požadované ekonomické priority.

Zákon č.6 z roku 2009 – Vytvára Vyšší výbor pre ochranu spotrebiteľa, ktorého úlohou je šíriť povedomie o právach spotrebiteľov a obchodných povinnostiach. Tiež splnomocňuje výbor na vynútenie stiahnutia chybného tovaru, zabezpečenie transparentnosti obchodných informácií, ako sú štítky položiek, ceny a záruky. Posilňuje ochranu pred podvodmi alebo dezinformáciami.

Sharjah

Zákon č.7 z roku 2003 – Maximálne zvýšenie nájomného je 7 % ročne, ak je nájomné pod 50 5 AED ročne, a 50 %, ak je vyššie ako 3 12 AED. Prenajímatelia musia každé zvýšenie oznámiť XNUMX mesiace vopred. Obmedzuje tiež dôvody na vysťahovanie a zabezpečuje nájomcom XNUMX mesiacov predĺženého bývania aj po ukončení zmluvy zo strany prenajímateľa.

Zákon č.2 z roku 2000 – Zakazuje prevádzkarniam vykonávať činnosť bez živnostenského oprávnenia na konkrétne činnosti, ktoré vykonávajú. Uvádza zoznam povolených činností v rámci každej kategórie preukazu. Zakazuje vydávanie licencií podnikom, ktoré orgány považujú za nevhodné. Za porušenie ukladá pokuty až do výšky 100 XNUMX AED.

Zákon č.12 z roku 2020 – Klasifikuje všetky cesty v Sharjah na hlavné dopravné tepny, zberné cesty a miestne komunikácie. Zahŕňa technické normy, ako sú minimálne šírky ciest a plánovacie protokoly založené na projektovaných objemoch dopravy. Pomáha splniť budúce požiadavky na mobilitu.

Ajman

Zákon č.2 z roku 2008 – Načrtáva predpoklady pre emirátskych mužov, aby sa oženili s ďalšími manželkami, a pre emirátske ženy, aby sa oženili s osobami bez občianstva. Vyžaduje poskytnutie bývania a finančného zabezpečenia pre existujúcu manželku pred požiadaním o súhlas na ďalšie manželstvo. Stanovuje vekové kritériá.

Zákon č.3 z roku 1996 – Umožňuje obecným úradom prinútiť vlastníkov zanedbaných pozemkov k ich úprave do 2 rokov, v opačnom prípade umožňuje orgánom prevziať opatrovnícke a dražobné práva k pozemku prostredníctvom verejnej súťaže, ktorá začína od minimálnej ceny rovnajúcej sa 50 % odhadovanej trhovej hodnoty. Vytvára daňové príjmy a zvyšuje občiansku estetiku.

Zákon č.8 z roku 2008 – Oprávňuje mestské úrady zakázať predaj tovaru, ktorý sa považuje za porušujúci verejný poriadok alebo miestne hodnoty. Zahŕňa publikácie, médiá, oblečenie, artefakty a predstavenia. Pokuty za porušenia až do 10,000 XNUMX AED v závislosti od závažnosti a opakovaných priestupkov. Pomáha formovať komerčné prostredie.

Umm Al Quwain

Zákon č.3 z roku 2005 – Vyžaduje, aby majitelia udržiavali nehnuteľnosti vhodné na užívanie. Nájomníci musia pomáhať pri údržbe príslušenstva. Záloha je 10% z ročného nájmu. Obmedzuje zvýšenie nájomného na 10 % existujúcej sadzby. Zabezpečuje nájomcom obnovenie zmluvy, pokiaľ prenajímateľ nepožaduje nehnuteľnosť na osobné použitie. Zabezpečuje rýchle riešenie sporov.

Zákon č.2 z roku 1998 – Zákaz dovozu a konzumácie alkoholu v emirátoch v súlade s miestnymi kultúrnymi normami. Páchateľom hrozia až 3 roky väzenia a vysoké peňažné pokuty. Ospravedlnenie je možné za prvý priestupok, ak ide o cudzincov. Predáva skonfiškovaný alkohol v prospech štátnej kasy.

Zákon č.7 z roku 2019 – Umožňuje mestským úradom udeľovať dočasné jednoročné licencie na komerčné činnosti, ktoré emirát považuje za užitočné. Zahŕňa povolania, ako sú mobilní predajcovia, predajcovia remesiel a autoumyvárne. Dá sa obnoviť za predpokladu dodržania licenčných podmienok v povolenom čase a na miestach. Uľahčuje mikropodnikanie.

Ras Al Khaimah

Zákon č.14 z roku 2007 – Načrtáva organizáciu systému ochrany miezd vrátane požiadaviek, ako je elektronický prevod miezd a evidencia pracovných zmlúv v systémoch ministerstva ľudských zdrojov a emiratizácie. Zabezpečuje transparentnosť miezd pracovníkov a obmedzuje pracovné vykorisťovanie.

Zákon č.5 z roku 2019 – Umožňuje ministerstvu hospodárskeho rozvoja zrušiť alebo pozastaviť komerčné licencie, ak sú držitelia licencií odsúdení za zločiny súvisiace so cťou alebo čestnosťou. Zahŕňa finančné sprenevery, vykorisťovanie a klamanie. Zachováva integritu v obchodných rokovaniach.

Zákon č.11 z roku 2019 – Nastavuje rýchlostné limity na rôznych cestách, napríklad maximálne 80 km/h na dvojpruhových cestách, 100 km/h na hlavných diaľniciach a 60 km/h na parkoviskách a v tuneloch. Určuje priestupky, ako sú pruhy na vhadzovanie zadných dverí a skákacie pruhy. Udeľuje pokuty (až do 3000 XNUMX AED) a čierne body za porušenia s možným pozastavením licencie.

Fujairah

Zákon č.2 z roku 2007 – Poskytuje stimuly pre hotely, letoviská, bývanie a rozvoj pamiatok vrátane prideľovania vládnej pôdy, uľahčenia financovania a oslobodenia od cla na dovážané príslušenstvo a nástroje. Katalyzuje infraštruktúru cestovného ruchu.

Zákon č.3 z roku 2005 – Zákaz prepravy alebo skladovania nad 100 litrov alkoholu bez povolenia. Udeľuje pokuty od 500 AED do 50,000 XNUMX AED v závislosti od porušenia. Za opakované trestné činy väzenie až na jeden rok. Vodičom pod vplyvom hrozí väzenie a zhabanie vozidla.

Zákon č.4 z roku 2012 – Chráni práva distribútora agentov v rámci emirátu. Zakazuje dodávateľom obchádzať zmluvných miestnych obchodných zástupcov marketingom priamo pre miestnych zákazníkov. Podporuje miestnych obchodníkov a zabezpečuje kontrolu cien. Porušenia vyžadujú súdne odškodnenie.

Dešifrovanie miestnych zákonov: kľúčové poznatky

Stručne povedané, zatiaľ čo orientácia v šírke legislatívy SAE sa môže zdať náročná, venovanie pozornosti miestnym zákonom odhaľuje bohatstvo tohto federálneho systému:

  • Ústava Spojených arabských emirátov oprávňuje každý emirát vydávať nariadenia týkajúce sa jedinečných sociálnych okolností a podnikateľského prostredia na jeho území.
  • Medzi ústredné témy patrí zefektívnenie vlastníctva pôdy, udeľovanie licencií komerčným aktivitám, ochrana práv spotrebiteľov a financovanie rozvoja infraštruktúry.
  • Pochopenie súhry medzi cieľmi modernizácie a zachovaním socio-kultúrnej identity je kľúčom k dekódovaniu logiky, na ktorej sú založené špecifické miestne zákony.
  • Obyvatelia a investori by si mali radšej preštudovať zákony špecifické pre emirát, v ktorom chcú pôsobiť, než predpokladať jednotnosť legislatívy na celoštátnej úrovni.
  • Oficiálne vládne vestníky poskytujú smerodajné texty zákonov a dodatkov. Pre správny výklad sa však odporúča právna konzultácia.

Miestne zákony SAE zostávajú neustále sa vyvíjajúcim nástrojom zameraným na vytvorenie spravodlivej, bezpečnej a stabilnej spoločnosti ukotvenej okolo arabských zvykov, ale integrovanej s globálnou ekonomikou. Zatiaľ čo federálna legislatíva definuje celkový rámec, ocenenie týchto miestnych nuancií obohacuje pochopenie tohto dynamického národa.

O autorovi

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Prejdite na začiatok