Proces odvolaní v trestných veciach v SAE

atraktívne odsúdenie za trestný čin alebo trest je zložitý právny proces, ktorý zahŕňa prísne lehoty a špecifické postupy. Táto príručka poskytuje prehľad trestných odvolaní, od typických dôvodov na odvolanie cez príslušné kroky až po kľúčové faktory ovplyvňujúce miera úspešnosti. S hlbším pochopením zložitosti odvolacieho systému, môžu obžalovaní urobiť informované rozhodnutia pri zvažovaní svojich zákonných možností.

Čo je to trestné odvolanie?

Trestné odvolanie je zákonné konanie, ktoré umožňuje obžalovaných odsúdení za trestný čin spochybniť ich odsúdenie a/alebo trest. Odvolanie je nejde o obnovu konania— odvolací súd nepočuje nové dôkazy alebo opätovne vypočúvať svedkov. Skôr odvolací súd preskúma konanie na súde prvej inštancie určiť, či existuje právne chyby došlo k porušeniu ústavných práv obžalovaného alebo k ohrozeniu spravodlivosti rozsudku.

Kľúčové rozdiely medzi súdnym procesom a odvolaním:
 • Pokus: Zameriava sa na určenie faktov a dôkazov na vynesenie rozsudku o vine a/alebo treste. Svedkovia vypovedajú a predkladajú sa fyzické dôkazy.
 • Odvolanie: Zameriava sa na identifikáciu a hodnotenie právnych a procesných chýb. Väčšinou sa vybavuje prostredníctvom písomných právnych informácií, a nie svedeckých výpovedí.
 • Pokus: Vynesené pred jedným sudcom a/alebo porotou. Porota určuje skutočnosti a sudca určuje trest.
 • Odvolanie: Vydané pred senátom zloženým vo všeobecnosti z troch sudcov odvolacieho súdu, ktorí preskúmajú protokol a informácie zo súdneho konania. Žiadna porota.

Trestné odvolanie v podstate dáva odsúdených jednotlivcov cestu k ich prípadu vypočutý pred vyšším súdom prípadne zmeniť alebo zmeniť pôvodný rozsudok a rozsudok. Pochopenie tohto rozdielu medzi odvolaním a úplným trestným konaním je kľúčové.

trestné odvolacie konanie

Navigácia v odvolacom procese zahŕňa viacero krokov, z ktorých každý je viazaný prísnymi procedurálnymi pravidlami a prísnymi lehotami. Mať skúseného právnik v trestnom konaní je nevyhnutné. Základný proces zahŕňa:

1. Podanie odvolania

Toto musí byť podané na súde, ktorý prejednával pôvodné konanie (súd prvého stupňa). Toto formálne upozornenie aktivuje odvolací proces a stanoví termíny pre ďalšie kroky. Konkrétne lehoty na podanie tohto oznámenia sa v jednotlivých štátoch výrazne líšia. Väčšina sa pohybuje medzi 10 až 90 dní po vynesení rozsudku.

2. Preskúmanie záznamu o prípade

Súdny úradník zostaví všetky podania z Kriminálny prípad pred ich odoslaním na odvolací súd. Odvolací právnici potom prehľadajú tieto dokumenty – vrátane návrhov na predsúdne konanie, prepisov vypočutia a vypočutia zvukových záznamov celého súdneho konania – a hľadajú akékoľvek odvolateľné otázky.

3. Vypracovanie stručnej správy o odvolaní

Právny zástupca odvolateľa tu uvádza právny základ odvolania. Tento zložitý dokument si vyžaduje zvládnutie pravidiel odvolania a identifikáciu toho, ako chyby nižšieho súdu odôvodňujú zrušenie alebo zmenu rozsudku. Návrh musí konkrétne uvádzať požadovaný výsledok odvolacieho konania.

4. Čakanie na oponentský prehľad

Po predložení úvodnej žiadosti o odvolanie musí odvolateľ počkať, kým odvolateľ (obžaloba/odporca) predloží žiadosť proti ich argumentom. To obom stranám umožňuje plne riešiť kontext okolo identifikovaných chýb.

5. Vypracovanie stručnej odpovede

Odvolávajúci sa dostane posledný písomný argument („stručná odpoveď“) reagovať na nastolené body v skratke odvolateľa. Posilňuje dôvod, prečo by mal odvolací súd rozhodnúť v ich prospech.

6. Ústne argumenty Vypočutie

Ďalej prichádza voliteľné ústne argumenty kde každý právnik prezentuje svoje kľúčové body pred trojčlenným senátom odvolacieho súdu. Sudcovia často prerušujú tvrdými otázkami. Potom sa sudcovia súkromne poradia.

7. Rozhodnutie o odvolaní bolo vydané

Nakoniec sudcovia pravdepodobne vydajú svoje odvolacie rozhodnutie týždňov alebo mesiacov po ústnych argumentoch. Súd môže potvrdiť presvedčeniezvrátiť celý rozsudok alebo jeho časti a nariadiť nové pojednávanie, vyšetrovať odsúdiť, alebo v zriedkavých prípadoch úplne odmietnuť obvinenia.

Dôvody na podanie trestného odvolania

Odsúdenia a tresty môžu byť len zrušil na odvolanie ak pri vybavovaní prípadu došlo k „reverzibilnej chybe“. Existujú štyri hlavné kategórie, ktoré poskytujú takéto dôvody na odvolanie:

1. Porušovanie ústavných práv

Obvinenia z porušenia ústavných práv obžalovaného, ​​ako sú porušenia:

 • Zmena a doplnenie právo na účinnú právnu pomoc
 • Zmena a doplnenie ochrana pred sebaobvinením alebo dvojité nebezpečenstvo
 • Zmena a doplnenie zákaz krutých a nezvyčajných trestov aplikované na prísne tresty

2. Nedostatočné dôkazy na podporu rozsudku

Nároky, ktoré prokuratúra neposkytla primeraný faktický dôkaz „nad rozumnú pochybnosť“ odôvodniť odsúdenie za vznesené obvinenia

3. Odsudzovanie chýb alebo zneužitia diskrétnosti

Obvinenia posudzujú zneužili svoju diskrétnosť od:

 • Nesprávne uplatňovanie pokynov na udeľovanie trestov
 • Nezohľadnenie poľahčujúcich faktorov
 • Nesprávne ukladanie po sebe nasledujúcich viet

4. Procesné alebo právne chyby súdu

Tvrdenia o závažných procesnoprávnych chybách, ktoré porušili právo odvolateľa na spravodlivý proces:

 • Chybné pokyny poroty daný
 • Nesprávne spracovaná svedecká výpoveď alebo dôkazy
 • Predpojatý výber porotcov proces
 • Súdne pochybenie

Je dôležité, aby skúsený odvolací právnik identifikoval všetky problémy, proti ktorým sa možno odvolať pretože otázky, ktoré neboli pred odvolaním riadne uchované v zázname, sa budú považovať za zrieknuté.

Dôležitosť dobrého odvolacieho zástupcu v trestnom konaní

Úspešne odvolanie odsúdenie za trestný čin je neuveriteľne ťažké – s národnými mierami obrátenia v priemere pod 25 %. Sú tu zložité procedurálne prekážky, prísne termíny, enormná pracovná náročnosť kontroly záznamov zo súdneho konania a viaceré písomné právne informácie, ktoré je potrebné pripraviť. Udržať si skúseného odborníka na trestné konanie je kľúčové z viacerých dôvodov:

 • Pomáhajú identifikovať často nezjavné a odvolateľné problémy skryté v zázname o pokuse predtým, ako príležitosť navždy vyprší.
 • Ovládajú komplikované veci pravidlá odvolacieho konania ktoré sa výrazne líšia od typických skúšobných pravidiel.
 • Majú silné písomné advokačné schopnosti za vypracovanie zložito štruktúrovaného a odkazovaného návrhu na odvolanie.
 • Ich právny výskum a presvedčivé písanie je najlepším argumentom, ktorý skresľuje práva odvolateľa, boli porušené na odôvodnenie zrušenia odsúdenia.
 • Poskytujú nový pohľad na svieže oči rozvedený z predchádzajúcich konaní.
 • Ich odbornosť pri čítaní skúšobných záznamov tiež uľahčuje poskytovanie alternatívne prípadové stratégie pre prípadnú obnovu konania a rokovania.

Nečakajte na konzultáciu s odvolacím právnikom a maximalizujte šance na úspešné napadnutie vášho odsúdenia alebo rozsudku prostredníctvom odvolacieho procesu.

Zavolajte nám teraz a dohodnite si naliehavú schôdzku na + 971506531334 + 971558018669

Výsledky, keď je trestné odvolanie úspešné

Odvolací súd má širokú voľnosť pri rozhodovaní o odvolaniach a niekoľko možností právnej pomoci vrátane:

 • Úplný obrat: Zrušenie rozsudku v plnej miere, teda vyžaduje všetky obvinenia zamietnuté alebo nový súdny proces.
 • Čiastočný obrat: Prevrátenie jeden alebo viac poplatkov pri potvrdení zvyšku. Môže byť zatknutý na čiastočné obnovenie konania.
 • „väzba“ na opätovné odsúdenie ak sa zistia chyby v treste, ale odsúdenie sa potvrdí.
 • dom "úprava vetných pojmov" ak bol pôvodný trest neprimerane prísny.

Každý modifikácie odsúdenia alebo trestu poskytuje dôležité príležitosti na obhajobu. Úplné odmietnutie poplatkov vytvára potenciálny pákový efekt pri vyjednávaní a výhodná dohoda o vine a treste s prokuratúrou pred obnovením konania, aby sa predišlo neistote v procese. Po odsúdení chýb môže obhajoba poskytnúť dodatočné poľahčujúce dôkazy smerom k nižšiemu trestu.

záver

Vzhľadom na extrémne vysokú mieru uväznenia a tresty ďaleko presahujúce globálne normy, podanie odvolania zostáva neoddeliteľnou súčasťou procesu trestného súdnictva. Aj keď je to štatisticky náročné, identifikácia dobrých dôvodov na odvolanie poskytuje odsúdeným osobám poslednú cestu k nájdeniu spravodlivosti, aby napravili chyby nižšieho súdu. Zapojenie profesionálneho zastúpenia maximalizuje vyhliadky na úľavu prostredníctvom dôkladného preskúmania záznamov o skúške. So zdravými argumentmi a kvalifikovanou obhajobou, zrušenie nezákonných rozsudkov, zabezpečenie obnovy súdnych konaní a úprava prísnych trestov je naďalej možná. Odvolanie chráni práva.

Kľúčové jedálne:

 • Odvolacie súdy sa zameriavajú na právne chyby, nie na fakty alebo dôkazy, ako sú súdne procesy
 • Väčšina odvolaní spochybňuje neúčinné poradenstvo, nedostatočné dôkazy alebo chyby súdu
 • Úspech si vyžaduje odvolania právnikov, ktorí sú skúsení v zložitých špecializovaných postupoch
 • Silné písomné argumenty sú potrebné, keďže odvolania sa väčšinou vybavujú písomne
 • Miera zvrátenia zostáva pod 25 %, ale úľava od chýb zostáva neoceniteľná

Zavolajte nám teraz a dohodnite si naliehavú schôdzku na + 971506531334 + 971558018669

O autorovi

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Prejdite na začiatok