ทำความเข้าใจเรื่องการอุทธรณ์คดีอาญา

อุทธรณ์ การพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือประโยคเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับกำหนดเวลาที่เข้มงวดและกระบวนการเฉพาะ คู่มือนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาพรวมของการอุทธรณ์คดีอาญาตั้งแต่พื้นฐานทั่วไปสำหรับการอุทธรณ์ไปจนถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล อัตราความสำเร็จ. ด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ ความซับซ้อนของระบบอุทธรณ์จำเลยสามารถทำได้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เมื่อชั่งน้ำหนักตัวเลือกทางกฎหมาย

การอุทธรณ์คดีอาญาคืออะไร?

การอุทธรณ์ทางอาญาถือเป็นการดำเนินคดีทางกฎหมายที่อนุญาต จำเลย ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาเพื่อท้าทายการพิพากษาลงโทษและ/หรือโทษจำคุก อุทธรณ์คือ ไม่ใช่การพิจารณาคดีใหม่– ศาลอุทธรณ์ ไม่ได้ยินหลักฐานใหม่ หรือสืบพยานอีกครั้ง แต่เป็นศาลอุทธรณ์ ทบทวนการพิจารณาคดีในศาลพิจารณาคดี เพื่อพิจารณาว่ามีหรือไม่ ข้อผิดพลาดทางกฎหมาย เกิดขึ้นอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิตามรัฐธรรมนูญของจำเลยหรือกระทบต่อความเป็นธรรมของคำพิพากษา

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการพิจารณาคดีและการอุทธรณ์:
 • ทดลอง: มุ่งเน้นการพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อตัดสินความผิดและ/หรือคำพิพากษา พยานให้การเป็นพยานและนำเสนอหลักฐานทางกายภาพ
 • อุทธรณ์: มุ่งเน้นไปที่การระบุและประเมินข้อผิดพลาดทางกฎหมายและขั้นตอน ส่วนใหญ่จัดการผ่านการสรุปทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าคำให้การของพยาน
 • ทดลอง: แสดงผลต่อหน้าผู้พิพากษาและ/หรือคณะลูกขุน คณะลูกขุนตัดสินข้อเท็จจริงและผู้พิพากษาตัดสินประโยค
 • อุทธรณ์: นำเสนอต่อคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์สามคนโดยทั่วไป ซึ่งจะตรวจสอบบันทึกการพิจารณาคดีและบทสรุปการพิจารณาคดี ไม่มีคณะลูกขุน

โดยพื้นฐานแล้วการอุทธรณ์ทางอาญาให้ บุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษ ช่องทางที่จะมีกรณีของพวกเขา ได้ยินต่อหน้าศาลชั้นสูง ที่อาจพลิกกลับหรือแก้ไขคำตัดสินและประโยคเริ่มต้น การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการอุทธรณ์และการพิจารณาคดีอาญาโดยสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ

กระบวนการอุทธรณ์: วิธีการทำงาน

การดำเนินการตามกระบวนการอุทธรณ์เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนผูกพันตามกฎขั้นตอนที่เข้มงวดและกำหนดเวลาที่เข้มงวด มีประสบการณ์ ทนายความคดีอาญา เป็นสิ่งจำเป็น กระบวนการพื้นฐานประกอบด้วย:

1. การยื่นคำบอกกล่าวอุทธรณ์

จะต้องยื่นต่อศาลที่พิจารณาคดีเดิม (ศาลพิจารณาคดี) นี้ ประกาศอย่างเป็นทางการ เปิดใช้งานกระบวนการอุทธรณ์และกำหนดกำหนดเวลาสำหรับขั้นตอนถัดไป กรอบเวลาเฉพาะในการยื่นประกาศนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ ช่วงส่วนใหญ่ระหว่าง เพื่อ 10 90 วัน หลังจากถูกตัดสินลงโทษ

2. การตรวจสอบบันทึกกรณี

เสมียนศาล รวบรวมเอกสารทั้งหมด จาก คดีอาญา ก่อนส่งไปยังศาลอุทธรณ์ จากนั้น ทนายความอุทธรณ์จะตรวจดูเอกสารเหล่านี้ รวมถึงคำร้องก่อนการพิจารณาคดี บันทึกการฟัง และการฟังบันทึกเสียงการพิจารณาคดีฉบับเต็ม เพื่อค้นหาเอกสารใดๆ ประเด็นที่น่าสนใจ.

3. การเขียนบทสรุปอุทธรณ์

ที่นี่ทนายความของผู้อุทธรณ์สรุปโครงร่าง พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการอุทธรณ์. เอกสารที่ซับซ้อนนี้จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในกฎการอุทธรณ์และระบุว่าข้อผิดพลาดของศาลระดับล่างนั้นให้เหตุผลในการกลับคำหรือแก้ไขคำพิพากษาอย่างไร บรีฟจะต้องระบุผลลัพธ์ที่ต้องการของการพิจารณาอุทธรณ์โดยเฉพาะ

4. รอบทสรุปของฝ่ายตรงข้าม

หลังจากส่งบทสรุปการอุทธรณ์เบื้องต้นแล้ว ผู้อุทธรณ์ต้องรอให้ผู้อุทธรณ์ (โจทก์/ผู้ถูกกล่าวหา) ยื่นบทสรุป ตอบโต้ข้อโต้แย้งของพวกเขา. ซึ่งช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถระบุบริบทโดยรอบข้อผิดพลาดที่ระบุได้อย่างสมบูรณ์

5. การร่างบทสรุปการตอบกลับ

ผู้อุทธรณ์ได้รับข้อโต้แย้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย (“ข้อความตอบกลับ”) ตอบสนองต่อประเด็นที่ยกมา ในบทสรุปของผู้อุทธรณ์ มันตอกย้ำว่าเหตุใดศาลอุทธรณ์จึงควรตัดสินให้ตนเห็นชอบ

6. การได้ยินข้อโต้แย้งด้วยวาจา

ถัดไปมาเป็นตัวเลือก ข้อโต้แย้งในช่องปาก โดยที่ทนายความแต่ละคนจะนำเสนอประเด็นสำคัญของตนต่อหน้าผู้พิพากษาสามคนต่อคณะศาลอุทธรณ์ กรรมการมักจะขัดจังหวะด้วยคำถามยากๆ หลังจากนั้นผู้พิพากษาจะพิจารณาเป็นการส่วนตัว

7. ออกคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

ในที่สุดผู้พิพากษาก็ออกคำตัดสินอุทธรณ์ของตน สัปดาห์หรือเป็นเดือน หลังจากการโต้เถียงด้วยวาจา ศาลก็ได้ ยืนยันความเชื่อมั่นย้อนกลับ คำพิพากษาทั้งหมดหรือบางส่วนและสั่งการพิจารณาคดีใหม่ ควบคุมตัว ไม่พอใจหรือยกฟ้องข้อกล่าวหาโดยสมบูรณ์ในบางกรณี

เหตุในการยื่นอุทธรณ์คดีอาญา

ความเชื่อมั่นและประโยคเท่านั้นที่สามารถ ล้มเลิกการอุทธรณ์หาก “ข้อผิดพลาดที่ย้อนกลับได้” เกิดขึ้นในการจัดการคดี มีสี่ประเภทหลักที่มีเหตุผลในการอุทธรณ์:

1. การละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของจำเลย เช่น การละเมิด:

 • การแก้ไขเพิ่มเติม สิทธิในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
 • การแก้ไขเพิ่มเติม การป้องกันการใส่ร้ายตนเอง หรืออันตรายสองเท่า
 • การแก้ไขเพิ่มเติม ห้ามการลงโทษที่โหดร้ายและไม่ปกติ ใช้กับการลงโทษอย่างรุนแรง

2. หลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนคำตัดสิน

อ้างว่าการดำเนินคดีล้มเหลวที่จะให้ หลักฐานข้อเท็จจริงที่เพียงพอ “ปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล” เพื่อยืนยันการลงโทษตามข้อกล่าวหาที่ยื่น

3. ข้อผิดพลาดในการตัดสินหรือการใช้ดุลยพินิจในทางที่ผิด

ผู้ตัดสินข้อกล่าวหา ได้ใช้วิจารณญาณของตนในทางที่ผิด โดย:

 • การใช้แนวทางการพิจารณาคดีอาญาในทางที่ผิด
 • ล้มเหลวในการพิจารณาปัจจัยบรรเทา
 • การใช้ประโยคติดต่อกันอย่างไม่เหมาะสม

4. ข้อผิดพลาดในขั้นตอนหรือทางกฎหมายโดยศาล

การเรียกร้องข้อผิดพลาดทางกฎหมายขั้นตอนสำคัญที่ละเมิดสิทธิของผู้อุทธรณ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม:

 • คำแนะนำของคณะลูกขุนผิดพลาด กำหนด
 • จัดการคำให้การของพยานหรือพยานหลักฐานอย่างไม่เหมาะสม
 • การคัดเลือกลูกขุนที่มีอคติ กระบวนการ
 • ความผิดทางตุลาการ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทนายความอุทธรณ์ที่มีทักษะในการระบุประเด็นที่อุทธรณ์ได้ทั้งหมด เพราะประเด็นที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องก่อนการอุทธรณ์จะถือว่าสละสิทธิ์.

ความสำคัญของทนายความอุทธรณ์คดีอาญาที่ดี

อุทธรณ์ได้สำเร็จ การพิพากษาลงโทษทางอาญาเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ โดยมีอัตราการกลับรายการในระดับชาติ เฉลี่ยต่ำกว่า 25%. มีอุปสรรค์ขั้นตอนที่ซับซ้อน กำหนดเวลาที่เข้มงวด ภาระงานมหาศาลในการตรวจสอบบันทึกการทดลอง และบทสรุปทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลายฉบับที่ต้องเตรียม การรักษาผู้เชี่ยวชาญด้านการอุทธรณ์คดีอาญาที่มีประสบการณ์ไว้เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

 • พวกเขาช่วย แยกแยะ มักจะซ่อนปัญหาอุทธรณ์ที่ไม่ชัดเจนไว้ในบันทึกการทดลองก่อนที่โอกาสจะหมดลงตลอดไป
 • พวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องที่ซับซ้อน หลักเกณฑ์ขั้นตอนการอุทธรณ์ ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากกฎการทดลองใช้ทั่วไป
 • พวกเขามีความแข็งแกร่ง ทักษะการสนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับการร่างบทสรุปอุทธรณ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีการอ้างอิงอ้างอิง
 • ของพวกเขา การวิจัยทางกฎหมาย และการเขียนโน้มน้าวใจทำให้ข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดที่บิดเบือนสิทธิของผู้อุทธรณ์ถูกละเมิดเพื่อพิสูจน์การกลับคำพิพากษา
 • พวกเขาให้มุมมองใหม่ด้วย ดวงตาสด หย่าร้างจากการพิจารณาคดีครั้งก่อน
 • ความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการอ่านบันทึกการทดลองยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการอีกด้วย กลยุทธ์กรณีทางเลือก เพื่อการพิจารณาคดีใหม่และการเจรจาที่เป็นไปได้

อย่ารอช้าที่จะปรึกษาทนายความอุทธรณ์และเพิ่มโอกาสในการท้าทายคำตัดสินหรือประโยคของคุณผ่านกระบวนการอุทธรณ์ได้สำเร็จ

โทรหาเราเพื่อนัดหมายด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669

ผลเมื่อการอุทธรณ์คดีอาญาประสบผลสำเร็จ

ศาลอุทธรณ์มีละติจูดที่กว้างในการตัดสินใจอุทธรณ์และมีทางเลือกในการบรรเทาทุกข์ทางกฎหมายหลายประการ ได้แก่:

 • การกลับรายการเต็ม: พ้นจากคำพิพากษาโดยสมบูรณ์จึงกำหนดให้ การเรียกเก็บเงินทั้งหมดถูกยกฟ้องหรือการพิจารณาคดีใหม่.
 • การกลับรายการบางส่วน: พลิกคว่ำ ค่าใช้จ่ายหนึ่งรายการขึ้นไป ในขณะที่ยืนยันส่วนที่เหลือ สามารถส่งกลับเพื่อการพิจารณาคดีใหม่บางส่วนได้
 • “ฝากขัง” เพื่อพิพากษาลงโทษใหม่ หากพบข้อผิดพลาดในการพิจารณาคดีแต่ได้รับการยืนยันคำตัดสินแล้ว
 • บ้าน “การแก้ไขประโยค” หากการลงโทษเดิมนั้นรุนแรงเกินควร

ใด การดัดแปลง ของการพิพากษาลงโทษหรือประโยคให้โอกาสที่สำคัญในการต่อสู้ การที่ข้อกล่าวหาถูกยกฟ้องโดยสมบูรณ์จะช่วยสร้างศักยภาพในการเจรจา การต่อรองอันเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการดำเนินคดีก่อนการพิจารณาคดีเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของการพิจารณาคดี หลังจากตัดสินผิดพลาด ฝ่ายจำเลยก็สามารถให้ได้ หลักฐานบรรเทาเพิ่มเติม ไปสู่การลงโทษที่น้อยลง

สรุป

เนื่องจากอัตราการจำคุกและโทษจำคุกที่สูงมากเกินกว่าบรรทัดฐานทั่วโลก การติดตั้งการอุทธรณ์ยังคงเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แม้ว่าในทางสถิติจะยาก แต่การระบุเหตุผลในการอุทธรณ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ถูกตัดสินลงโทษมีหนทางสุดท้ายในการแสวงหาความยุติธรรมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของศาลชั้นต้น การมีส่วนร่วมของตัวแทนมืออาชีพช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรเทาทุกข์ผ่านการทบทวนบันทึกการทดลองอย่างละเอียด ด้วยข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลและการสนับสนุนที่มีทักษะ พลิกคำตัดสินที่ผิดพลาดการประกันการพิจารณาคดีใหม่และการแก้ไขประโยคที่รุนแรงยังคงเป็นไปได้ การอุทธรณ์เป็นการคุ้มครองสิทธิ

ประเด็นที่สำคัญ:

 • ศาลอุทธรณ์มุ่งเน้นไปที่ข้อผิดพลาดทางกฎหมาย ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเช่นการพิจารณาคดี
 • การอุทธรณ์ส่วนใหญ่จะโต้แย้งคำปรึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ หลักฐานไม่เพียงพอ หรือความผิดพลาดของศาล
 • ความสำเร็จต้องอาศัยทนายความอุทธรณ์ที่เชี่ยวชาญกระบวนการเฉพาะทางที่ซับซ้อน
 • ข้อโต้แย้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่หนักแน่นเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการอุทธรณ์ส่วนใหญ่จะจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • อัตราการกลับรายการยังคงอยู่ต่ำกว่า 25% แต่การบรรเทาจากข้อผิดพลาดยังคงเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้

โทรหาเราเพื่อนัดหมายด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลื่อนไปที่ด้านบน