Del litigi a la resolució de conflictes mercantils

Els Emirats Àrabs Units (Emirats Àrabs Units) s'han convertit en un important centre comercial i comercial global en les últimes dècades. No obstant això, amb l'auge del comerç internacional i la inversió hi ha el potencial disputes comercials derivades de transaccions comercials complexes. Quan es produeixen desacords entre entitats que fan negocis als Emirats Àrabs Units, la resolució efectiva de disputes és crucial per preservar les relacions comercials importants.

Dubai: un far de progrés que brilla entre les sorres de l'Orient Mitjà. Reconegut a tot el món per la seva estratègia de creixement dinàmica i un entorn empresarial atractiu, aquest Emirat brilla com a pedra angular del comerç i la innovació. Entre els set Emirats amb joies del Emirats Àrabs Units, l'economia diversificada de Dubai floreix, impulsada per sectors com el comerç, el turisme, la propietat immobiliària, la logística i els serveis financers.

1 resolució de disputes comercials
2 disputes comercials
3 fusions i adquisicions d'empreses

Aquesta pàgina ofereix una visió general de la resolució de disputes comercials als Emirats Àrabs Units, incloses les lleis i institucions clau que les empreses nacionals i estrangeres han d'entendre quan operen al país. També cobreix la resolució alternativa de disputes (ADR) mètodes que sovint resulten més barats i ràpids que els formals litigi.

Disputes comercials als Emirats Àrabs Units

Una disputa comercial sorgeix quan dues o més entitats comercials no estan d'acord sobre un aspecte d'una transacció comercial i busquen una solució legal. Segons la llei dels Emirats Àrabs Units, els tipus habituals de disputes comercials inclouen:

En el seu nucli, representa qualsevol tipus de desacord dins d'un entorn empresarial. És el mecanisme legal mitjançant el qual les empreses gestionen els seus conflictes amb altres empreses, organismes governamentals o grups de persones. Aprofundim en algunes d'aquestes disputes:

 1. Incompliment de contracte: de naturalesa força habitual, aquesta disputa sorgeix quan una de les parts incompleix les seves obligacions contractuals, com ara retards en el pagament, no lliurament de béns o serveis o altres condicions no complides.
 2. Conflictes d'associació: Sovint esclaten entre copropietaris d'empreses, aquestes disputes solen implicar discòrdies sobre la participació en els beneficis, la direcció comercial, les responsabilitats o interpretacions diferents dels acords d'associació.
 3. Conflictes d'accionistes: Prevalent a les societats anònimes, especialment aquelles de propietat propera o familiars, on els accionistes poden enfrontar-se per la direcció o la gestió de l'empresa.
 4. Conflictes de propietat intel·lectual: aquestes disputes sorgeixen sobre la propietat, l'ús o la infracció de patents, marques comercials, drets d'autor o secrets comercials.
 5. Conflictes Laborals: derivades de desacords sobre contractes de treball, reclamacions per discriminació, acomiadament injustificat, disputes salarials i molt més.
 6. Conflictes Immobiliaris: relacionats amb la propietat comercial, aquestes disputes poden incloure contractes d'arrendament, vendes de propietats, disputes entre propietaris i llogaters, problemes de zonificació i altres. Aquestes qüestions sovint poden donar lloc a disputes legals entre les parts que poden requerir litigis. Què és el litigi immobiliari concretament? Es refereix al procés de resolució de disputes immobiliàries mitjançant batalles judicials.
 7. Conflictes de compliment normatiu: aquestes disputes es produeixen quan les empreses i les agències governamentals no estan d'acord sobre el compliment dels requisits legals i reglamentaris.

Les disputes comercials poden implicar qüestions legals i financeres complexes per valor de milions de dòlars. Les empreses locals, les corporacions multinacionals, els inversors, els accionistes i els socis industrials poden implicar-se en conflictes comercials als Emirats Àrabs Units, inclosos incompliment del contracte immobiliari casos dins d'acords de promoció immobiliària o empreses conjuntes. Fins i tot les empreses tecnològiques sense presència física al país podrien enfrontar-se a demandes per negocis basats en Internet.

Aquestes disputes es poden resoldre mitjançant diversos mecanismes com la negociació, la mediació, l'arbitratge o el litigi. En tots els escenaris, és prudent consultar amb un professional del dret per comprendre les vostres opcions i salvaguardar els vostres interessos.

Decidir litigar: factors a tenir en compte

Abans d'endinsar-nos en les complexitats del litigi comercial, cal tenir en compte alguns factors clau:

 • Força del teu cas: La vostra reclamació té aigua legalment? Teniu proves convincents com informe de diligència degudas en suport de la teva reclamació? La consulta amb un advocat és essencial per avaluar la potència del vostre cas.
 • Implicacions de costos: El litigi no és un assumpte barat. Els honoraris d'advocats, càrrecs judicials, testimonis experts i altres costos associats poden augmentar ràpidament. Hauríeu de sopesar els possibles beneficis de la demanda amb els possibles costos.
 • Factor de temps: Sovint és un procés llarg, el litigi pot trigar anys a concloure, sobretot quan es tracta de disputes comercials complicades. Et pots permetre el temps que trigarà?
 • Relacions comercials: Les demandes poden tensar o trencar completament les relacions comercials. Si el litigi implica un soci comercial o una empresa amb la qual voleu continuar tractant, tingueu en compte les possibles conseqüències.
 • Publicitat: Les disputes legals poden atraure publicitat no desitjada. Si la disputa és sensible o potencialment perjudicial per a la reputació de la vostra empresa, pot ser més adequat un mètode de resolució de conflictes més privat, com l'arbitratge.
 • Execubilitat de la sentència: Guanyar un judici és un aspecte; fer-ho complir és una altra. Els béns de l'acusat han de ser prou substancials per satisfer una sentència.
 • Resolució alternativa de conflictes (ADR): La mediació o l'arbitratge poden ser menys costosos i més ràpids que una batalla judicial, i poden preservar millor les relacions comercials. L'ADR també sol ser més privat que els litigis, però pot ser que no sempre sigui adequat o disponible.
 • Risc de reconvenció: Sempre hi ha la possibilitat que una demanda pugui estimular una reconvenció. Avalueu qualsevol vulnerabilitat potencial de la vostra posició.

Una decisió a emprendre litigios comercials representa una elecció important i s'ha de fer amb una consideració exhaustiva i un assessorament legal sòlid.

Mètodes per resoldre disputes comercials als Emirats Àrabs Units

Quan sorgeixen disputes comercials als Emirats Àrabs Units, les parts implicades tenen diverses opcions a considerar per resoldre'ls:

Negociació

Les parts en conflicte sovint primer intenten relacionar-se directament entre elles mitjançant el diàleg, la negociació i la consulta no vinculant. Quan es fa correctament, aquest mètode és barat i preserva les relacions comercials. Tanmateix, requereix compromís, requereix temps i encara pot fallar.

Mediació

Quan es tracta de resoldre disputes empresarials, un mètode eficaç que les parts sovint consideren és la mediació comercial. Però què és exactament la mediació comercial? La mediació implica contractar una tercera part neutral i acreditada per facilitar la negociació i fomentar solucions de compromís entre els conflictes. Els centres de mediació dels Emirats Àrabs Units com el DIAC ofereixen professionals especialment formats en mediació empresarial. Si la negociació no arriba a un acord, la mediació és normalment el següent mètode que les parts consideren per resoldre les disputes.

arbitratge

Amb l'arbitratge, els litigis remeten el seu conflicte a un o més àrbitres que prenen decisions vinculants. L'arbitratge és més ràpid i menys públic que els litigis judicials, i les decisions dels àrbitres solen ser definitives. Els centres DIAC, ADCCAC i DIFC-LCIA faciliten tots els serveis d'arbitratge als Emirats Àrabs Units per a grans disputes empresarials.

Litigis

Les parts sempre poden remetre litigis als tribunals locals com els tribunals de Dubai o l'ADGM per a litigis i judicis civils formals. No obstant això, el litigi acostuma a ser més lent, més costós i més públic que l'arbitratge o la mediació privada. Els Emirats Àrabs Units generalment reconeixen les sentències civils i comercials estrangeres, però l'aplicació encara pot resultar difícil. Les empreses han d'entendre els procediments judicials i les lleis vigents abans d'iniciar un litigi.

Take away important: Als Emirats Àrabs Units hi ha una varietat de mètodes de resolució de disputes que van des de negociacions informals fins a litigis judicials públics formals. Les parts haurien de sospesar acuradament la rendibilitat, la privadesa i la naturalesa vinculant dels procediments quan sorgeixen conflictes comercials.

4 projectes de desenvolupament de disputes immobiliàries
5 sentències recursos
6 casos comercials als emirats Àrabs Units

Lleis i institucions clau que regeixen els conflictes comercials

Els Emirats Àrabs Units tenen un sistema de dret civil molt influenciat per la llei i els principis islàmics. Les lleis i institucions clau que regeixen els disputes comercials al país inclouen:

 • Llei federal núm. 11 dels Emirats Àrabs Units de 1992 – Estableix la majoria dels principis bàsics del procediment civil tribunals dels Emirats Àrabs Units
 • Jutjats DIFC – Sistema judicial independent al Centre Financer Internacional de Dubai (DIFC) amb jurisdicció sobre disputes dins de DIFC
 • Tribunals ADGM – Jutjats amb jurisdicció a la zona lliure del mercat global d'Abu Dhabi que coneixen alguns litigis comercials
 • Llei d'arbitratge de 2018 – Estatut clau que regula l'arbitratge de disputes als Emirats Àrabs Units i l'execució de laudes arbitrals

Algunes de les principals institucions implicades en la regulació, la supervisió i la resolució de disputes comercials als Emirats Àrabs Units són:

 • Centre d'Arbitratge Internacional de Dubai (DIAC) – Un dels principals centres d'arbitratge de Dubai
 • Centre de conciliació i arbitratge comercial d'Abu Dhabi (ADCCAC) – Centre d'arbitratge principal situat a Abu Dhabi
 • Centre d'Arbitratge DIFC-LCIA – Institució d'arbitratge internacional independent situada dins del DIFC
 • Tribunals de Dubai – Sistema judicial local a l'emirat de Dubai amb un tribunal comercial especialitzat
 • Departament Judicial d'Abu Dhabi - Governa el sistema judicial a l'emirat d'Abu Dhabi

Entendre aquest panorama legal és clau per als inversors estrangers i les empreses que fan negocis a les zones econòmiques especials i zones lliures dels Emirats Àrabs Units. Els detalls clau, com ara les condicions del contracte, la legislació vigent i la jurisdicció de conflictes, poden afectar la manera en què es resolen els conflictes.

Visió general del procés de litigi comercial als tribunals dels Emirats Àrabs Units

Si els mètodes privats com la mediació o l'arbitratge fracassen i les parts inicien un litigi judicial per a una disputa comercial, el procés judicial normalment implicarà:

Declaració de reclamació

El demandant inicia l'expedient judicial mitjançant la presentació d'un escrit de demanda on s'especifiquen els fets al·legats, la base jurídica de la denúncia, les proves i les demandes o recursos interposats contra el demandat. Els documents justificatius s'han de presentar amb les taxes judicials corresponents.

Declaració de Defensa

Un cop rebuda l'avís oficial, el demandat disposa d'un termini definit per presentar una defensa que respongui a la demanda. Això inclou refutar les al·legacions, presentar proves i fer justificacions legals.

Presentació de proves

Ambdues parts presenten els documents probatoris pertinents per donar suport a les reclamacions i reconvencions formulades en les declaracions inicials. Això pot incloure registres oficials, correspondència, documents financers, fotografies, declaracions de testimonis i informes d'experts.

Perits designats pel Tribunal

Per a casos comercials complexos que impliquen qüestions tècniques, els tribunals poden designar experts independents per analitzar proves i emetre opinions. Aquests informes tenen un pes important en les sentències finals.

Audiències i al·legacions

Les audiències sancionades pel tribunal ofereixen oportunitats per a arguments orals, interrogatoris de testimonis i interrogatoris entre els disputants i els jutges. Els representants legals defenen posicions i intenten convèncer els jutges.

Sentències i recursos

Els casos comercials als Emirats Àrabs Units solen concloure amb sentències finals escrites contra una part. Les parts perdedores poden presentar recursos davant els tribunals superiors, però han d'aportar una justificació i motius legals. Les apel·lacions finalment arriben al Tribunal Federal Suprem.

Tot i que existeix aquest marc de litigis, les empreses haurien de sopesar acuradament els compromisos de temps i els costos legals amb la privadesa i la flexibilitat que ofereixen alternatives com l'arbitratge. I abans que sorgeixin disputes, els inversors haurien d'assegurar-se que les lleis aplicables i la jurisdicció estiguin clarament definides en tots els acords i contractes comercials.

Conclusió i prevenció de disputes comercials als Emirats Àrabs Units

Els acords complexos entre corporacions, inversors i socis industrials augmenten el risc de disputes comercials importants en economies en auge com els Emirats Àrabs Units. Quan es produeixen desacords, la resolució efectiva de disputes ajuda a preservar relacions comercials per valor de milions.

Les empreses que volen evitar els costos i molèsties de les disputes legals en tota regla haurien de prendre mesures proactives:

 • Definir termes i jurisdicció del contracte clars – Els contractes ambigus comporten riscos de malentesos.
 • Dur a terme la diligència deguda – Examineu completament la reputació, les capacitats i els registres dels possibles socis comercials.
 • Feu-ho tot per escrit – Només la discussió oral permet detalls crítics a través de cracks.
 • Resoldre els problemes aviat – Eliminar els desacords abans que les posicions s'endureixin i els conflictes s'escalfin.
 • Considereu el marc ADR – La mediació i l'arbitratge sovint donen suport als acords en curs.

Cap relació comercial resulta totalment immune al conflicte. Tanmateix, entendre els paisatges legals i gestionar de manera proactiva els processos de realització d'acords ajuda les empreses a mitigar els riscos quan operen en centres globals com els Emirats Àrabs Units.

Truca'ns ara per a una cita urgent a + 971506531334 + 971558018669

Tornar a dalt