Lleis i sancions contra la malversació als Emirats Àrabs Units

La malversació és un delicte greu de coll blanc que implica l'apropiació indeguda fraudulenta o l'ús indegut de béns o fons confiats a algú per una altra part, com ara un empresari o un client. Als Emirats Àrabs Units, la malversació està estrictament prohibida i pot tenir conseqüències legals greus segons el marc legal integral del país. El Codi Penal Federal dels Emirats Àrabs Units descriu lleis i sancions clares relacionades amb la malversació, que reflecteixen el compromís de la nació de mantenir la integritat, la transparència i l'estat de dret en els negocis financers i comercials. Amb l'estatus creixent dels Emirats Àrabs Units com a centre empresarial global, entendre les ramificacions legals de la malversació és crucial per a les persones i organitzacions que operen dins de les seves fronteres.

Quina és la definició legal de malversació segons les lleis dels Emirats Àrabs Units?

Als Emirats Àrabs Units, la malversació es defineix a l'article 399 del Codi Penal Federal com l'acte d'apropiació indeguda, malversació o conversió il·legal d'actius, fons o béns que una altra part ha confiat a una persona, com ara un empresari, client o institució. Aquesta definició engloba una àmplia gamma d'escenaris en què algú en una posició de confiança o autoritat pren deliberadament i il·legalment la propietat o el control d'actius que no li pertanyen.

Els elements clau que constitueixen la malversació d'acord amb la llei dels Emirats Àrabs Units inclouen l'existència d'una relació fiduciaria, on l'individu acusat ha estat encarregat de la custòdia o gestió d'actius o fons pertanyents a una altra part. A més, ha d'haver evidència d'apropiació indeguda intencionada o d'ús indegut d'aquests actius per a un benefici o benefici personal, en lloc d'una mala gestió accidental o negligent dels fons.

La malversació pot adoptar diverses formes, com ara un empleat que desvia els fons de l'empresa per a ús personal, un assessor financer que fa un mal ús de les inversions dels clients o un funcionari del govern que s'apropi de fons públics. Es considera una forma de robatori i una violació de la confiança, ja que l'acusat ha incomplert el deure fiduciari que li correspon amb un mal ús de béns o fons que no eren legítimament seus.

La malversació es defineix de manera diferent en els contextos legals àrabs i islàmics?

En àrab, el terme per a malversació és "ikhtilas", que es tradueix com "apropiació indeguda" o "presa il·legal". Tot i que el terme àrab comparteix un significat similar al de la paraula anglesa "malversació", la definició legal i el tractament d'aquest delicte poden variar lleugerament en contextos legals islàmics. Segons la llei islàmica de la Sharia, la malversació es considera una forma de robatori o "sariqah". L'Alcorà i la Sunnah (els ensenyaments i pràctiques del profeta Mahoma) condemnen el robatori i prescriuen càstigs específics per als que es consideren culpables d'aquest crim. No obstant això, els estudiosos del dret i els juristes islàmics han proporcionat interpretacions i directrius addicionals per distingir la malversació d'altres formes de robatori.

Segons molts estudiosos del dret islàmic, la malversació es considera un delicte més greu que el robatori habitual perquè implica una violació de la confiança. Quan a una persona se li confien actius o fons, s'espera que compleixi un deure fiduciari i salvaguardi aquests actius. La malversació, per tant, es veu com una traïció a aquesta confiança, i alguns estudiosos argumenten que s'hauria de castigar amb més duresa que altres formes de robatori.

És important tenir en compte que, tot i que la llei islàmica ofereix directrius i principis relacionats amb la malversació, les definicions legals específiques i els càstigs poden variar segons els diferents països i jurisdiccions de majoria musulmana. Als Emirats Àrabs Units, la principal font de legislació per definir i perseguir la malversació és el Codi Penal Federal, que es basa en una combinació de principis islàmics i pràctiques legals modernes.

Quins són els càstigs per malversació als Emirats Àrabs Units?

La malversació es considera un delicte greu als Emirats Àrabs Units, i les sancions poden variar en funció de les circumstàncies específiques del cas. Aquests són els punts clau sobre els càstigs per malversació:

Cas de malversació general: Segons el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units, la malversació normalment es classifica com a delicte menor. La pena pot implicar presó fins a tres anys o una sanció econòmica. Això s'aplica quan una persona rep béns mobles com diners o documents sobre la base d'un dipòsit, arrendament, hipoteca, préstec o agència i s'apropia il·legalment d'ells, causant un dany als propietaris legítims.

Possessió il·lícita de béns perduts o equivocats: El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units també aborda les situacions en què una persona pren possessió de béns perduts que pertanyen a algú altre, amb la intenció de conservar-los per a si mateix, o conscientment pren possessió de béns detinguts per error o per circumstàncies inevitables. En aquests casos, la persona pot enfrontar-se a una pena de presó de fins a dos anys o una multa mínima de 20,000 AED.

Malversació de béns hipotecats: Si una persona malversa o intenta malversar béns mobles que ha pignorat com a garantia d'un deute, serà objecte de la sanció indicada per tinença il·lícita de béns perduts o equivocats.

Empleats del Sector Públic: Les sancions per malversació per part dels empleats del sector públic als Emirats Àrabs Units són més severes. Segons el decret llei federal núm. 31 de 2021, qualsevol empleat públic sorprès malversant fons durant la seva feina o assignació està subjecte a una pena mínima de presó de cinc anys.

Quina diferència hi ha entre la malversació i altres delictes financers com el frau o el robatori als Emirats Àrabs Units?

Als Emirats Àrabs Units, la malversació, el frau i el robatori són delictes financers diferents amb diferents definicions i conseqüències legals. Aquí teniu una comparació tabular per destacar les diferències:

CrimdefinicióDiferències clau
MalversacióApropiació indeguda o transferència il·legal de béns o fons confiats legalment a la cura d'algú, però no dels seus propis béns.– Implica una violació de la confiança o un mal ús de l'autoritat sobre la propietat o els fons d'una altra persona. – La propietat o els fons es van obtenir inicialment legalment. – Sovint comesos per empleats, agents o persones en llocs de confiança.
FrauEngany o tergiversació intencional per obtenir un guany injust o il·legal, o per privar una altra persona de diners, propietat o drets legals.– Implica un element d'engany o tergiversació. – L'infractor pot tenir o no accés legal a la propietat o fons inicialment. – Pot adoptar diverses formes, com ara frau financer, frau d'identitat o frau d'inversió.
RobatoriLa presa o apropiació il·lícita de béns o fons pertanyents a una altra persona o entitat, sense el seu consentiment i amb la intenció de privar-los de manera permanent de la seva propietat.– Implica la presa o apropiació física de béns o fons. – L'infractor no té accés o autoritat legal sobre els béns o fons. – Es pot cometre per diferents mitjans, com ara robatori, robatori o robatori.

Si bé els tres delictes impliquen l'adquisició il·lícita o l'ús indegut de béns o fons, la distinció clau rau en l'accés inicial i l'autoritat sobre els béns, així com els mitjans emprats.

La malversació implica una violació de la confiança o un ús indegut de l'autoritat sobre la propietat o els fons d'una altra persona que es van confiar legalment al delinqüent. El frau implica l'engany o la tergiversació per obtenir un guany injust o privar d'altres dels seus drets o béns. El robatori, en canvi, implica la presa o apropiació física de béns o fons sense el consentiment del propietari i sense accés o autoritat legal.

Com es gestionen els casos de malversació d'expatriats als Emirats Àrabs Units?

Els Emirats Àrabs Units tenen un sistema legal sòlid que s'aplica tant als ciutadans com als expatriats que resideixen al país. Quan es tracta de casos de malversació d'expatriats, les autoritats dels Emirats Àrabs Units els tracten amb la mateixa serietat i compliment de la llei que ho farien amb els nacionals dels Emirats Àrabs Units.

En aquests casos, els procediments judicials solen implicar una investigació per part de les autoritats competents, com ara la policia o la fiscalia. Si es troben proves suficients, l'expatriat pot ser acusat de malversació segons el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units. Aleshores, el cas passaria pel sistema judicial, i l'expatriat seria jutjat en un tribunal de justícia.

El sistema legal dels Emirats Àrabs Units no discrimina en funció de la nacionalitat o l'estat de residència. Els expatriats considerats culpables de malversació poden enfrontar-se a les mateixes sancions que els nacionals dels emirats, com ara presó, multes o ambdues, depenent de les especificitats del cas i de les lleis aplicables.

A més, en alguns casos, el cas de malversació també pot comportar conseqüències legals addicionals per a l'expatriat, com ara la revocació del seu permís de residència o la deportació dels Emirats Àrabs Units, especialment si el delicte es considera especialment greu o si l'individu es considera una amenaça per a seguretat pública o els interessos del país.

Quins són els drets i les opcions legals per a les víctimes de malversació als Emirats Àrabs Units?

Les víctimes de malversació als Emirats Àrabs Units tenen determinats drets i opcions legals disponibles. El sistema legal dels Emirats Àrabs Units reconeix la gravetat dels delictes financers i té com a objectiu protegir els interessos de les persones i entitats afectades per aquests delictes. En primer lloc, les víctimes de malversació tenen dret a presentar una denúncia formal davant les autoritats competents, com ara la policia o la fiscalia. Un cop presentada una denúncia, les autoritats estan obligades a investigar l'assumpte a fons i a reunir proves. Si es troben proves suficients, el cas pot passar a judici i es pot demanar a la víctima que presti testimoni o presenti els documents pertinents.

A més dels procediments penals, les víctimes de malversació als Emirats Àrabs Units també poden iniciar accions legals civils per sol·licitar una indemnització per les pèrdues financeres o els danys incorreguts com a conseqüència de la malversació. Això es pot fer a través dels jutjats civils, on la víctima pot presentar una demanda contra l'agressor, sol·licitant la restitució o indemnització dels fons o béns malversats. El sistema legal dels Emirats Àrabs Units posa un gran èmfasi en la protecció dels drets de les víctimes i en garantir que rebin un tracte just i just durant tot el procés legal. Les víctimes també poden tenir l'opció de buscar representació i assistència legals d'advocats o serveis de suport a les víctimes per garantir que es garanteixen els seus drets i es protegeixen els seus interessos.

Tornar a dalt